Monitorul Oficial al Județului Buzău nr.4/2017

I. Hotărâri ale Consiliului Județean Buzău
 Hotărârea nr.238/2017 Execuția bugetului propriu al județului Buzău pe trimestrul III 2017 pe cele două secțiuni
 Hotărârea nr.248/2017 Aprobarea alocării unei sume de la bugetul propriu al județului Buzău în vederea organizării și desfășurării unor acțiuni dedicate Zilei Naționale a României 2017 și Sărbătorilor de iarnă
 Hotărârea nr.253/2017 Revocarea/validarea unui consilier județean ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău
 Hotărârea nr.257/2017 Aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Județean Buzău, instituțiile de cultură de sub autoritatea sa și Inspectoratul Școlar Județean Buzău pentru realizarea unui program de interes județean în beneficiul elevilor
 Hotărârea nr.259/2017 Aprobarea documentației tehnico-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico-­economici și a cofinanțării obiectivului de investiții ”Modernizare DJ 204C, km 60+000  84+500, Lim. Județ Vrancea – Bisoca  Sărulești – Vintilă Vodă, județul Buzău” promovat spre finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
 Hotărârea nr.266/2017 Exprimarea avizului Consiliului Județean Buzău în favoarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Rm. Sărat – ATRAS, de emitere a licențelor de traseu pe traseele: Rm. Sărat – Drăghești (comuna Topliceni), Rm. Sărat – Plevna (comuna Grebănu), Rm. Sărat – Oratia (comuna Podgoria), Rm. Sărat – Râmnicelu – Ștubeiu (comuna Râmnicelu), Rm. Sărat – Coțatcu (comuna Podgoria), Rm. Sărat – Pleșești (comuna Podgoria)
 Hotărârea nr.268/2017 Constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Muzgoci Constantin Doru şi declararea ca vacant a unui mandat de consilier judeţean;
 Hotărârea nr.269/2017 Validarea mandatului de consilier judeţean al domnului BUȘCU ALEXANDRU
 Hotărârea nr.270/2017 Completarea Comisiei de validare a mandatelor de consilieri județeni
 Hotărârea nr.280/2017 Stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole şi a valorii masei verzi pe hectar pajiște pentru anul fiscal 2018 la nivelul Judeţului Buzău
 Hotărârea nr.282/2017 Aprobarea preluării, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău, a Căminului pentru persoane vârstnice din comuna Vintilă Vodă, organizat sub autoritatea Consiliului local al comunei Vintilă Vodă
 Hotărârea nr.284/2017 Aprobarea Acordului de colaborare între Consiliul Județean Buzău, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău și Fundația „SERA ROMÂNIA”
 Hotărârea nr.286/2017 Aprobarea promovării proiectului „Eficientizarea energetică a clădirii Dermato Venerice – Compartiment al Spitalului Județean de Urgență Buzău”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 „Operațiunea B – Clădiri Publice”
 Hotărârea nr.287/2017 Promovarea proiectului „Parteneriat pentru etică și integritate în Consiliul Județean Buzău”, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2 – „Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente”, Obiectiv specific 2.2 – „Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice”
 Hotărârea nr.290/2017 Aprobarea Regulamentului privind circulația pe drumurile publice județene a vehiculelor rutiere cu greutăți şi/sau dimensiuni de gabarit care depășesc limitele maxime prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi exercitarea controlului, constatarea contravențiilor şi aplicarea sancțiunilor de către împuterniciții Consiliului Județean Buzău
 Hotărârea nr.299/2017 Aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management la Teatrul „George Ciprian” Buzău şi a măsurilor organizatorice ulterioare acestuia
 Hotărârea nr.300/2017 Aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management la Muzeul Judeţean Buzău şi a măsurilor organizatorice ulterioare acestuia
 Hotărârea nr.301/2017 Aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management la Centrul Judeţean de Cultură şi Artă Buzău şi a măsurilor organizatorice ulterioare acestuia
 Hotărârea nr.305/2017 Acordarea de premii speciale elevilor din Județul Buzău care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele naționale și internaționale în anul școlar 2016-2017, precum și profesorilor coordonatori
 Hotărârea nr.306/2017 Execuția bugetului propriu al Județului Buzău pe trimestrul IV 2017 pe cele două secțiuni
 Hotărârea nr.308/2017 Alocarea unor sume din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2017, Unităților Administrativ Teritoriale ale Municipiului Rm. Sărat și Comunei Vintilă Vodă
 Hotărârea nr.309/2017 Repartizarea sumei de 100.000 lei din bugetul propriu al Județului Buzău pe anul 2017, Mânăstirii Rătești
 Hotărârea nr.315/2017 Stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean pentru anul 2018
 Hotărârea nr.316/2017 Aprobarea tarifelor de prestări servicii la Societatea ”Domenii Prest Serv” SRL Buzău
 Hotărârea nr.317/2017 Completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 305/2017 privind acordarea de premii speciale elevilor din Județul Buzău care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele naționale și internaționale în anul școlar 2016-2017, precum și profesorilor coordonatori
II. Hotărâri ale Consiliului local al municipiului Buzău
HCL. nr.297/2017

(caracter normativ)

Hotărâre privind modificarea coeficientului de scurgere din formula de calcul a cantităţii de apă meteorică, preluată de reţeaua de canalizare în sensul reducerii acesteia cu 30% pentru persoane juridice (agenţi economici, instituţii publice, etc.) şi eliminarea pentru persoane fizice (inclusiv asociaţiile de proprietari) din municipiul Buzău de către Societatea Comercială ”Compania de Apă” S.A Buzău
HCL. nr.307/2017

(caracter normativ)

Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind deţinerea, creşterea, întreţinerea şi circulaţia câinilor, a celorlalte animale de companie şi a animalelor de fermă, pe raza municipiului Buzău
HCL. nr.308/2017

(caracter normativ)

Hotărâre privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare din municipiul Buzău
HCL. nr.324/2017
(caracter normativ)
Hotărâre privind aprobarea proiectului modelului de steag al UAT Municipiul Buzău
HCL. nr.325/2017
(caracter normativ)
Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind regulile de folosire a echipamentelor de joacă în municipiul Buzău
HCL. nr.326/2017
(caracter normativ)
Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind măsuri edilitar-gospodăreşti,
administrarea fondului locativ public şi privat şi alte măsuri pentru asigurarea ordinii şi curăţeniei în municipiul Buzău
HCL. nr.328/2017
(caracter normativ)
Hotărâre privind aprobarea renumerotării administrative a imobilelor din Piaţa Daciei, municipiul Buzău
HCL. nr.336/2017
(caracter normativ)
Hotărâre pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a suprafeţei locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, proprietate privată a municipiului, situată în municipiul Buzău, cartier micro 5, strada Alexandru Marghiloman, la parterul blocului 17
HCL. 337
(caracter normativ)
Hotărâre pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, situat în strada Aleea Sporturilor, adiacent
imobilului cu nr. 35 A
HCL. nr.367/2017
(caracter normativ)
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr 72/2008 privind reglementarea activităţii de transport public în regim de taxi sau închiriere, precum şi de dispecerat taxi în municipiul Buzău
HCL. nr.368/2017
(caracter normativ)
Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind administrarea spaţiilor verzi în municipiul Buzău
HCL. nr.376/2017
(caracter normativ)
Hotărâre privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2018
HCL. nr.378/2017
(caracter normativ)
Hotărâre pentru aprobarea tarifelor de bază, pe metru pătrat, al chiriilor lunare pentru suprafeţele locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă şi terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a municipiului Buzău şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău
HCL. nr.379/2017
(caracter normativ)
Hotărâre pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, situat în strada Aleea Sporturilor