- Hotărârea nr.1/2011

Constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier judeţean al doamnei Manolescu Cecilia

- Hotărârea nr.2/2011

Constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier judeţean al domnului Scîntei Faustin–Doru

- Hotărârea nr.3/2011

Validarea mandatelor unor consilieri judeţeni

- Hotărârea nr.4/2011

Alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Buzău

- Hotărârea nr.5/2011

Aprobarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Buzău a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor cu drumurile judeţene şi comunale în anul 2011

- Hotărârea nr.6/2011

Repartizarea pe comune, oraşe şi municipii a sumei de 16.155.000 lei compusă din suma de 8.030.000 lei reprezentând 20% din diferenţa de 73% din cota de 21% din impozitul pe venit şi suma de 8.125.000 lei reprezentând cote defalcate din impozitul pe venit rezultate din aplicarea gradului de necolectare a impozitelor şi taxelor locale, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2011

- Hotărârea nr.7/2011

Repartizarea pe comune, oraşe şi municipii a sumei de 15.946.000 lei compusă din suma de 7.922.000 lei reprezentând 20% din diferenţa de 73% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor şi suma de 8.024.000 lei reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale rezultate din aplicarea gradului de necolectare a impozitelor şi taxelor locale, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală pentru anul 2011

- Hotărârea nr.8/2011

Aprobarea utilizării în anul 2011 a excedentului bugetului propriu al judeţului Buzău din anii precedenţi

- Hotărârea nr.9/2011

Aprobarea bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2O11

- Hotărârea nr.10/2011

Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău

- Hotărârea nr.11/2011

Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău

- Hotărârea nr.12/2011

Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională Rm.Sărat

- Hotărârea nr.13/2011

Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Bibliotecii Judeţene “V. Voiculescu” Buzău

- Hotărârea nr.14/2011

Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale “Chircu Menelaş” Buzău

- Hotărârea nr.15/2011

Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Muzeului judeţean “Al.I. Odobescu” Buzău

- Hotărârea nr.16/2011

Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Teatrului “George Ciprian” Buzău

- Hotărârea nr.17/2011

Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Buză

- Hotărârea nr.18/2011

Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Buzău

- Hotărârea nr.19/2011

Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă  Buzău

- Hotărârea nr.20/2011

Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Şcolii Speciale de Arte şi Meserii Buzău

- Hotărârea nr.21/2011

Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Liceului pentru deficienţi de Vedere Buzău

- Hotărârea nr.22/2011

Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Şcolii de Arte şi Meserii Rm. Sărat

- Hotărârea nr.23/2011

Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Camerei Agricole Judeţene Buzău

- Hotărârea nr.24/2011

Aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru “Reabilitarea Centrului de Asistenţă Medico- Socială Pogoanele, judeţul Buzău" pentru stabilirea contribuţiei Consiliului Judeţean Buzău şi asumarea responsabilităţilor acestuia la promovarea proiectului în cadrul Programului Operaţional Regional 2OO7-2013, Axa prioritară 3 “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.2 “Reabilitarea /modernizarea /dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale” formă finală

- Hotărârea nr.25/2011

Revocarea/desemnarea unui membru în Comisia pentru protecţia copilului Buzău

- Hotărârea nr.26/2011

Aprobarea încheierii protocolului de colaborare între Consiliul Judeţean Buzău şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

- Hotărârea nr.27/2011

Încetarea de drept a contractului de concesiune

perfectat între Consiliul Judeţean Buzău şi SC “REAL IMOB RESIDENCE” SRL Bucureşti având ca obiect “exploatare Balastiera Verneşti” judeţul Buzău

- Hotărârea nr.28/2011

Aprobarea Programului de aprovizionare a populaţiei cu principalele produse alimentare şi nealimentare raţionalizate, în caz de mobilizare sau război, al judeţului Buzău, pe anul 2011

- Hotărârea nr.29/2011

Aprobarea rezultatului final al evaluării managementului la Şcoala Populară de Arte şi Meserii Buzău

- Hotărârea nr.30/2011

Aprobarea rezultatului final al evaluării managementului la Teatrul “George Ciprian” Buzău

- Hotărârea nr.31/2011

Aprobarea rezultatului final al evaluării managementului la Biblioteca  Judeţeană “V. Voiculescu” Buzău

- Hotărârea nr.32/2011

Aprobarea rezultatului final al evaluării managementului la Centrul Judeţean pentru conservarea şi promovarea culturii

Tradiţionale “Chircu Menelaş” Buzău

- Hotărârea nr.33/2011

Aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău

- Hotărârea nr.34/2011

Modificarea şi completarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Est pentru Situaţii de Urgenţă, la care Consiliul Judeţean este membru asociat

- Hotărârea nr.35/2011

Aprobarea “Strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului Buzău 2007-2013”

Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului Buzău 2007-2013

Coperta

Cuprins

Caiet Anexe

- Hotărârea nr.36/2011

Adoptarea “Strategiei de Dezvoltare a Turismului şi Agroturismului în judeţul Buzău 2010-2015”

Strategia de dezvoltare şi promovare a turismului şi agroturismului în judeţul Buzău 2010-2015

- Hotărârea nr.37/2011*

Aprobarea Programului de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău în anul 2011

* Anexa nr.2 poate fi studiată la Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP al Consiliului Judeţean Buzău, parter, cam.21.

- Hotărârea nr.38/2011

Aprobarea Programului de achiziţii publice al Consiliului Judeţean Buzău în anul 2011

Notă de rectificări de erori materiale la unele poziţii din anexa la HCJ Buzău nr. 38/2011

Notă de rectificări de erori materiale la unele poziţii din anexa la HCJ Buzău nr. 38/2011

- Hotărârea nr.39/2011

Aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul propriu al judeţului Buzău în anul 2011

- Hotărârea nr.40/2011

Modificarea Hotărârii Consiliului judeţean nr.8/2011 privind aprobarea utilizării în anul 2011 a excedentului bugetului propriu al judeţului Buzău din anii precedenţi

- Hotărârea nr.41/2011

Transmiterea, fără plată, a unor autovehicule cu destinaţia transport şcolar de la Consiliul Judeţean Buzău la Consiliile locale ale comunelor care le au în folosinţă gratuită

- Hotărârea nr.42/2011

Stabilirea unor măsuri în exercitarea dreptului de administrare al Consiliului Judeţean Buzău pentru bunul imobil “Balastiera Verneşti”, bun ce aparţine domeniului public de interes judeţean

- Hotărârea nr.43/2011

Aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Judeţean Buzău şi Clubul Sportiv “RUGBY CLUB STEJARUL” Buzău

- Hotărârea nr.44/2011

Renunţarea la externalizarea serviciului de management în cadrul proiectului “Extindere clădire cu dotările corespunzătoare şi modernizare utilităţi la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău”

- Hotărârea nr.45/2011

Completarea echipei de monitorizare a proiectului “Reabilitarea Centrului de Asistenţă Medico-Socială Pogoanele, judeţul Buzău” promovat în cadrul POR 2007-2013, Axa prioritară 3

- Hotărârea nr.46/2011

Completarea echipei de monitorizare a proiectului “Reabilitare Muzeul Judeţean Buzău” contractat din fonduri comunitare nerambursabile

- Hotărârea nr.47/2011

Completarea echipei de monitorizare a proiectului “Extindere clădire cu dotările corespunzătoare şi modernizare utilităţi la Şcoala specială nr.2 Buzău”  promovat în cadrul POR 2007-2013, Axa prioritară 3

- Hotărârea nr.48/2011

Aprobarea avizelor date de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului şi urbanism în data de 10 februarie 2011

- Hotărârea nr.49/2011

Modificarea şi completarea componenţei unor comisii de specialitate ale Consiliului judeţean Buzău

- Hotărârea nr.50/2011

Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Buzău în Consiliile de Administraţie ale instituţiilor de învăţământ special

- Hotărârea nr.51/2011

Revocarea/validarea unui membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Buzău

- Hotărârea nr.52/2011

Aprobarea unor modificări în componenţa nominală a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism a judeţului Buzău

- Hotărârea nr.53/2011

Aprobarea modificării bugetului proiectului “Reabilitare, modernizare, dezvoltare şi echipare a Centrului de zi pentru copii cu dizabilităţi – Dumbrava minunată” promovat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău în cadrull POR 2007-2013, Axa prioritară 3, Domeniul major de intervenţie 3.2.

- Hotărârea nr.54/2011

Însuşirea Planului Strategic pentru anul 2011 al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Buzău

- Raport privind Activitatea desfăşurată de Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a judeţului Buzău în anul 2010
- Hotărârea nr.55/2011 Rectificarea definitivă a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2010
- Hotărârea nr.56/2011 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
- Hotărârea nr.57/2011 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău
- Hotărârea nr.58/2011 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Camerei Agricole Judeţene Buzău
- Hotărârea nr.59/2011 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Muzeului judeţean “Al. I. Odobescu” Buzău
- Hotărârea nr.60/2011 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Teatrului “G. Ciprian” Buzău
- Hotărârea nr.61/2011 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale “Chircu Menelaş” Buzău
- Hotărârea nr.62/2011 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă  Buzău
- Hotărârea nr.63/2011 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Şcolii Speciale de Arte şi Meserii Buzău
- Hotărârea nr.64/2011 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Liceului pentru deficienţi de vedere Buzău
- Hotărârea nr.65/2011 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Buzău
- Hotărârea nr.66/2011 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Şcolii de Arte şi Meserii Rm. Sărat
- Hotărârea nr.67/2011 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Camerei Agricole Judeţene Buzău
- Hotărârea nr.68/2011 Stabilirea nivelului alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă socială de sub autoritatea Consiliului Judeţean Buzău în anul 2011
- Hotărârea nr.69/2011 Aprobarea bugetului proiectului „Reabilitare Muzeul Judeţean Buzău” – formă actualizată
- Hotărârea nr.70/2011 Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr.193/18.12.2009 privind aprobarea promovării cererii de finanţare  pentru proiectul “Reducerea riscurilor la nivel judeţean printr-o mai bună comunicare în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă”, în cadrul  Programului Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, Axa Prioritară 1 – Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice, Domeniul major de intervenţie 1.3 -  Imbunătăţirea eficacităţii organizaţionale, Operaţiunea “Modul de pregătire în domenii ca achiziţiile publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea şi managementul proiectelor etc.”
- Hotărârea nr.71/2011* Reorganizarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap a judeţului Buzău şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia (încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr.127/2016)
- Hotărârea nr.72/2011 Revocarea/desemnarea unui membru în Comisia pentru Protecţia Copilului Buzău
- Hotărârea nr.73/2011 Actualizarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţie a asociaţiilor şi fundaţiilor care pot primi subvenţii de la bugetul judeţului, conform Legii nr.34/1998
- Hotărârea nr.74/2011 Aprobarea Regulamentului judeţean de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului
- Hotărârea nr.75/2011

Aprobarea primului Raport privind măsurile realizate în 2010 din Programul de gestiune a calităţii aerului privind poluantul pulberi în suspensie – PM 10 pentru zona Buzău (municipiul Buzău şi comuna Vadu Paşii) şi zona Rm.Sărat (municipiul Rm.Sărat şi comunele Valea Râmnicului, Topliceni, Grebănu, Podgoria)

Anexa la Hotărârea nr.75/2011

- Hotărârea nr.76/2011 Aprobarea actualizării Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean pentru perioada 2008-2013 pentru judeţul Buzău
- Rectificare la H.C.J. nr.76/2011
- Hotărârea nr.77/2011 Aprobarea avizelor date de Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism în data de 18 martie 2011
- Hotărârea nr.78/2011 Completarea echipei/unităţii de implementare a proiectelor „Managementul conservativ şi participativ al sitului ROSCI0190 PENTELEU” şi “Managementul conservativ şi participativ al sitului ROSCI0229 SIRIU” aflate în etapa de implementare în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu, 2007 – 2013, Axa prioritară 4
- Hotărârea nr.79/2011 Aprobarea participării în anul 2011 a Consiliului Judeţean Buzău în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
- Hotărârea nr.80/2011 Aprobarea rezultatului final al evaluării proiectului de management şi a contractului–cadru de management la Teatrul „George Ciprian” Buzău
- Hotărârea nr.81/2011 Aprobarea rezultatului final al evaluării proiectului de management şi a contractului–cadru de management la Biblioteca judeţeană „V. Voiculescu” Buzău
- Hotărârea nr.82/2011 Aprobarea rezultatului final al evaluării proiectului de management şi a contractului–cadru de management la Centrul judeţean pentru Conservarea şi promovarea Culturii Tradiţionale Buzău
- Hotărârea nr.83/2011 Aprobarea rezultatului final al evaluării proiectului de management şi a contractului–cadru de management la Şcoala Populară de Arte şi Meserii Buzău
- Hotărârea nr.84/2011 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investiţii privind modernizarea/ reabilitarea unor drumuri de interes judeţean
- Hotărârea nr.85/2011 Completarea Programului de Achiziţii Publice al Consiliului Judeţean Buzău în anul 2011 şi aprobarea contractării unui credit furnizor
- Hotărârea nr.86/2011

Execuţia bugetului propriu al judeţului Buzău pe trimestrul I 2011

- Hotărârea nr.87/2011* Aprobarea concesionării prin licitaţie a unei suprafeţe de teren din terenul aferent Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău în vederea construirii unui centru medical de dializă
* Anexele pot fi studiate la Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP al Consiliului Judeţean Buzău, parter, cam.21.
- Hotărârea nr.88/2011

Completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public de interes al judetului Buzău

- Hotărârea nr.89/2011

Aprobarea propunerii de încadrare în categoria funcţională a drumurilor judeţene a unui tronson al drumului comunal DC 41 aflat pe teritoriul administrativ al comunelor Săhăteni şi Năeni

- Hotărârea nr.90/2011

Aprobarea listei asociaţiilor/fundaţiilor cărora li se acordă subvenţii de la bugetul propriu al judeţului Buzău în anul 2011 conform Legii nr.34/1998

- Hotărârea nr.91/2011 Aprobarea numărului de personal, a numărului de funcţii publice, a organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău
- Hotărârea nr.92/2011 Aprobarea actualizării Planului de ocupare a funcţiilor publice în anul 2011 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău
- Hotărârea nr.93/2011* Aprobarea Planului de analiză şi acoperirea riscurilor la nivelul judeţului Buzău - formă actualizată pentru anul 2011
* Anex
a poate fi studiată la Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP al Consiliului Judeţean Buzău, parter, cam.21.
- Hotărârea nr.94/2011 Aprobarea Planului de colaborare a Consiliului Judeţean Buzău cu Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău, Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Buzău, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi Asociaţia “Vulcanii Noroioşi”
- Hotărârea nr.95/2011 Aprobarea avizelor date de Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism în data de 27 aprilie 2011
- Hotărârea nr.96/2011* Aprobarea Contractului de Asistenţă pentru Proiectul “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Buzău”
 Anexa poate fi studiată la Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP al Consiliului Judeţean Buzău, parter, cam.21.
- Hotărârea nr.97/2011* Primirea unui nou membru şi modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008” la care judeţul Buzău este membru asociat
* Anexele pot fi studiate la Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP al Consiliului Judeţean Buzău, parter, cam.21.
- Hotărârea nr.98/2011 Completarea Programului de achiziţii publice al Consiliului Judeţean Buzău în anul 2011
- Raport anual cu privire la aplicarea planului european anual de distribuire de ajutoare alimentare conform H.G. nr.600/2009 pentru anul 2010
- Hotărârea nr.99/2011* Aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2010
* Anexele pot fi studiate la Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP al Consiliului Judeţean Buzău, parter, cam.21.
- Hotărârea nr.100/2011 Aprobarea contului de execuţie al fondului de rulment pe anul 2010
- Hotărârea nr.101/2011 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
- Hotărârea nr.102/2011* Primirea unor noi membri şi modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008” la care judeţul Buzău este membru asociat
* Anexele nr. 1 şi 2 pot fi studiate la Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP al Consiliului Judeţean Buzău, parter, cam.21.
- Hotărârea nr.103/2011 Aprobarea numărului de personal, a numărului de funcţii publice, a organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău
- Hotărârea nr.104/2011 Aprobarea numărului de personal, organigramei şi statului de funcţii la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău
- Hotărârea nr.105/2011 Aprobarea modificării nivelului unor funcţii publice din cadrul Camerei Agricole Judeţene Buzău
- Hotărârea nr.106/2011* Numirea directorului/managerului Muzeului Judeţean “Al. I. Odobescu” Buzău
* Anexele nr. 1, 2 şi 3 pot fi studiate la Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP al Consiliului Judeţean Buzău, parter, cam.21.
- Hotărârea nr.107/2011 Aprobarea avizelor date de Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism în data de 24 mai 2011
- Hotărârea nr.109/2011 Rectificarea I a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2011
- Hotărârea nr.110/2011 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
- Hotărârea nr.111/2011 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău
- Hotărârea nr.112/2011 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Teatrului “G. Ciprian” Buzău
- Hotărârea nr.113/2011 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Muzeului judeţean “Al. I. Odobescu” Buzău
- Hotărârea nr.114/2011 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Buzău
- Hotărârea nr.115/2011 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău
- Hotărârea nr.116/2011 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Şcolii Speciale de Arte şi Meserii Buzău
- Hotărârea nr.117/2011 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Liceului pentru Deficienţi de Vedere Buzău
- Hotărârea nr.118/2011 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Şcolii Speciale de Arte şi Meserii Rm.Sărat
- Hotărârea nr.119/2011 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională Rm. Sărat
- Hotărârea nr.120/2011 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
- Hotărârea nr.121/2011* Aprobarea valorilor de inventar stabilite pentru unele bunuri aparţinând domeniului public de interes judeţean – drumuri judeţene şi terenuri
* Anexele pot fi studiate la Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP al Consiliului Judeţean Buzău, parter, cam.21.
- Hotărârea nr.122/2011* Aprobarea numărului de personal, organigramei şi statului de funcţii la Muzeul judeţean “Al. I. Odobescu” Buzău
* Anexele pot fi studiate la Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP al Consiliului Judeţean Buzău, parter, cam.21.
- Hotărârea nr.123/2011* Aprobarea numărului de personal, organigramei şi statului de funcţii la Biblioteca judeţeană “Vasile Voiculescu” Buzău
* Anexele pot fi studiate la Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP al Consiliului Judeţean Buzău, parter, cam.21.
- Hotărârea nr.124/2011* Aprobarea numărului de personal, organigramei şi statului de funcţii la Teatrul “George Ciprian” Buzău
* Anexele pot fi studiate la Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP al Consiliului Judeţean Buzău, parter, cam.21.
- Hotărârea nr.125/2011* Aprobarea numărului de personal, organigramei şi statului de funcţii la Şcoala Populară de Arte şi Meserii Buzău
* Anexele pot fi studiate la Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP al Consiliului Judeţean Buzău, parter, cam.21.
- Hotărârea nr.126/2011* Aprobarea numărului de personal, organigramei şi statului de funcţii la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Buzău
* Anexele pot fi studiate la Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP al Consiliului Judeţean Buzău, parter, cam.21.
- Hotărârea nr.127/2011 Aprobarea modificării nivelului unor funcţii publice de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău
- Hotărârea nr.128/2011 Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
- Hotărârea nr.129/2011 Aprobarea avizelor date de Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism în data de 23 iunie 2011
- Hotărârea nr.131/2011 Aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de “Cetăţean de onoare al judeţului Buzău”
- Hotărârea nr.132/2011* Aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Administraţiei şi Internelor prin Direcţia Generală Anticorupţie şi Consiliul Judeţean Buzău
* Anexele pot fi studiate la Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP al Consiliului Judeţean Buzău, parter, cam.21.
- Hotărârea nr.133/2011 Execuţia bugetului propriu al judeţului Buzău pe trimestrul II 2011 pe cele două secţiuni
- Hotărârea nr.134/2011 Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
- Hotărârea nr.135/2011 Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011 al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
- Hotărârea nr.136/2011 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Buzău
- Hotărârea nr.137/2011 Renunţarea la externalizarea serviciului de management în cadrul proiectului “Extindere clădire cu dotările corespunzătoare şi modernizare utilităţi la Şcoala Specială nr.2 Buzău”
Notă privind îndreptarea erorii materiale la H.C.J.Buzău nr.137/2011
- Hotărârea nr.138/2011 Completarea unor poziţii din inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Buzău
- Hotărârea nr.140/2011 Aprobarea concesionării suprafeţei de teren de 2.078 mp. din terenul aferent Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău Societăţii Comerciale “Internaţional HealtCare System” S.A. Bucureşti, în vederea construirii unui Centru medical de dializă
- Hotărârea nr.141/2011 Aprobarea reorganizării unor structuri funcţionale pentru protecţia copilului din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
- Hotărârea nr.142/2011 Aprobarea reorganizării unor structuri funcţionale pentru protecţia persoanelor adulte din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
- Hotărârea nr.144/2011 Eliberarea din funcţia de Director general adjunct economic al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău a doamnei Vişteanu Cecilia
- Hotărârea nr.145/2011 Modificarea nivelului unei funcţii publice de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău
- Hotărârea nr.146/2011 Repartizarea sumei de 11.200 lei din bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2011 bugetului local al comunei Balta Albă pentru proiectul “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”
- Hotărârea nr.147/2011 Aprobarea avizelor date de Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism în data de 22 iulie 2011
- Hotărârea nr.148/2011* Stabilirea unor măsuri în implementarea proiectului “Valorificarea deşeurilor din construcţii şi demolări din judeţul Buzău” - LIFE 10 ENV/RO/727 în cadrul Programului LIFE + Politici de Mediu şi Guvernare
* Anexele pot fi studiate la Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP al Consiliului Judeţean Buzău, parter, cam.21.
- Hotărârea nr.149/2011 Renunţarea la externalizarea serviciului de management în cadrul proiectului “Extindere clădire cu dotările corespunzătoare şi modernizare utilităţi la Liceul pentru deficienţi de vedere Buzău”
- Hotărârea nr.150/2011 Trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Buzău a imobilului situat în municipiul Buzău, str. Pompiliu Ştefu nr.1, judeţul Buzău
- Hotărârea nr.151/2011 Aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor judeţene a drumului comunal DC 79 situat pe raza administrativ-teritorială a comunelor Măgura şi Pârscov
- Hotărârea nr.152/2011 Aplicarea art.45 alin.(3) şi (31) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- Hotărârea nr.153/2011* Primirea unor noi membri şi actualizarea Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECO Buzău 2009” la care judeţul Buzău este asociat
* Anexele pot fi studiate la Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP al Consiliului Judeţean Buzău, parter, cam.21.
- Hotărârea nr.154/2011 Aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru “Modernizarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău”, pentru stabilirea contribuţiei Consiliului Judeţean Buzău şi asumarea responsabilităţilor acestuia la promovarea proiectului în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale – formă finală
- Hotărârea nr.155/2011* Aprobarea numărului de beneficiari pe tipuri de servicii specializate furnizate, numărului de personal, organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională Rm. Sărat
* Anexele pot fi studiate la Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP al Consiliului Judeţean Buzău, parter, cam.21.
- Hotărârea nr.156/2011 Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
Notă privind îndreptarea erorii materiale la Anexa H.C.J.Buzău nr.156/2011
- Hotărârea nr.157/2011 Actualizarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Buzău
- Hotărârea nr.158/2011* Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului case de tip familial şi Centrul de zi “Piticii” Rm. Sărat din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
- Hotărârea nr.159/2011* Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de recuperare şi reabilitare a persoanelor adulte cu handicap Rm. Sărat din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiei pentru anul 2011
* Anexele pot fi studiate la Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP al Consiliului Judeţean Buzău, parter, cam.21.
- Hotărârea nr.160/2011* Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Căminului pentru persoane vârstnice “Alecu Bagdat” Rm. Sărat din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiei pentru anul 2011
* Anexele pot fi studiate la Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP al Consiliului Judeţean Buzău, parter, cam.21.
- Hotărârea nr.161/2011 Aprobarea selectării, evaluării şi angajării în reţeaua de asistenţi maternali profesionişti din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău a 20 de persoane, cu susţinerea financiară a Fundaţiei “SERA ROMÂNIA”
- Hotărârea nr.162/2011 Rectificarea II a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2011
- Hotărârea nr.163/2011 Rectificarea III a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buză
- Hotărârea nr.164/2011 Completarea Programului de achiziţii publice al Consiliului Judeţean Buzău în anul 2011
- Hotărârea nr.165/2011 Completarea art.3 din Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.85/30.05.2011 privind completarea Programului de achiziţii publice al Consiliului Judeţean Buzău în anul 2011 şi aprobarea contractării unui credit furnizor
- Hotărârea nr.166/2011 Rectificarea a III-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2011
- Hotărârea nr.167/2011 Rectificarea a IV-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
- Hotărârea nr.168/2011 Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Buzău
- Hotărârea nr.169/2011 Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Muzeului judeţean „Al. I. Odobescu” Buzău
- Hotărârea nr.170/2011 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi promovarea Culturii Tradiţionale „Chircu Menelas” Buzău
- Hotărârea nr.171/2011 Rectificarea I  a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Bibliotecii judeţene „Vasile Voiculescu” Buzău
- Hotărârea nr.172/2011 Rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011 al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
- Hotărârea nr.173/2011 Aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 39/25.02.2011 privind aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul propriu al judeţului Buzău în anul 2011
- Hotărârea nr.174/2011 Reorganizarea Comisiei paritare pentru formularea propunerilor de atribuire a traseelor cuprinse în Progra-mul de transport judeţean şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia
- Hotărârea nr.175/2011 Atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale
- Hotărârea nr.176/2011 Aprobarea unei modificări în componenţa nominală a Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism a judeţului Buzău
- Hotărârea nr.177/2011 Darea în folosinţă gratuită a unor ATV- uri către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Neron Lupaşcu” Buzău şi Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău
- Hotărârea nr.178/2011 Aprobarea modificării nivelului unor posturi vacante din statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
- Hotărârea nr.179/2011* Numirea domnului Socol Dumitru în funcţia publică de conducere de Director executiv la Camera Agricolă Judeţeană Buzău (* Modificată prin Hotărârea nr. 91/2016)
- Hotărârea nr.180/2011 Stabilirea nivelului alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă socială organizate la nivel judeţean
- Hotărârea nr.181/2011* Aprobarea unor limite maxime de cheltuieli cu bunuri şi servicii  precum şi a baremurilor de dotări specifice sistemului de protecţie a copilului în instituţiile de asistenţă socială din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
* Anexele pot fi studiate la Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP al Consiliului Judeţean Buzău, parter, cam.21.
- Hotărârea nr.182/2011* Aprobarea baremurilor de dotări specifice şi a costului mediu lunar de întreţinere aferente sistemului de protecţie a persoanelor adulte şi adulte cu handicap protejate în instituţiile de asistenţă socială organizate la nivel judeţean
* Anexele pot fi studiate la Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP al Consiliului Judeţean Buzău, parter, cam.21.
- Hotărârea nr.183/2011 Stabilirea costului mediu lunar de întreţinere/asistat pentru persoanele adulte şi adulte cu handicap provenind din alte judeţe şi protejate în instituţii de asistenţă socială organizate la nivel judeţean
- Hotărârea nr.184/2011 Actualizarea baremurilor de decontare a cheltuielilor de hrană efectuate de asistenţii maternali profesionişti pentru copiii/tinerii aflaţi în plasament sau încredinţare
- Hotărârea nr.185/2011 Aprobarea iniţierii procedurii de asociere a unităţilor administrativ-teritoriale – judeţul Buzău şi municipiul Buzău în vederea realizării în comun a  Centrului Cultural „I.C. Brătianu”;
- Hotărârea nr.186/2011 Aprobarea avizului dat de Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism în data de 23 septembrie 2011
- Hotărârea nr. 187/2011 Execuţia bugetului propriu al judeţului Buzău pe trimestrul III 2011 pe cele două secţiuni
- Hotărârea nr. 188/2011 Rectificarea a IV-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2011
- Hotărârea nr. 189/2011 Rectificarea a V-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
- Hotărârea nr. 190/2011 Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională Rm. Sărat
- Hotărârea nr. 191/2011 Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Liceului pentru Deficienţi de Vedere Buzău
- Hotărârea nr. 192/2011 Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Şcolii Speciale de Arte şi Meserii Buzău
- Hotărârea nr. 193/2011 Rectificarea a IV-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
- Hotărârea nr. 194/2011 Stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2011 la nivelul judeţului Buzău
- Hotărârea nr. 195/2011 Aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice în anul 2012 pentru aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Buzău
- Hotărârea nr. 196/2011 Aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice în anul 2012 pentru aparatul de specialitate al Direcţiei Judeţene de Evidebţă a Persoanelor Buzău
- Hotărârea nr. 197/2011 Aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice în anul 2012 pentru aparatul de specialitate al Camerei Agricole Judeţene Buzău
- Hotărârea nr. 198/2011 Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
- Hotărârea nr. 199/2011 Numirea temporară a doamnei Neguţ Cristina în funcţia de conducere de Director general adjunct economic la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
- Hotărârea nr. 200/2011 Transmiterea fără plată de la Consiliul Judeţean Buzău la Crucea Roşie Română - Filiala Buzău a celor două autovehicule date în folosinţă gratuită
- Hotărârea nr. 201/2011 Aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate şi a Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, în judeţul Buzău
- Hotărârea nr. 202/2011* Atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale
* Anexele pot fi studiate la Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP al Consiliului Judeţean Buzău, parter, cam.21.
- Hotărârea nr. 203/2011* Aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru unele trasee cuprinse în Programul judeţean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent judeţului Buzău pentru perioada 01.07.2008 - 30.04.2013
* Anexele pot fi studiate la Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP al Consiliului Judeţean Buzău, parter, cam.21.
- Hotărârea nr. 204/2011 Aprobarea modificării bugetului proiectului "Reabilitare Muzeul Judeţean Buzău"
- Hotărârea nr. 205/2011* Aprobarea constituirii unui drept de uz şi a unui drept de servitute în favoarea SC "GDF SUEZ ENERGY ROM" SA şi SC "DISTRIGAZ SUD REŢELE" SRL
* Anexele pot fi studiate la Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP al Consiliului Judeţean Buzău, parter, cam.21.
- Hotărârea nr. 206/2011 Aprobarea alocării unei sume de la bugetul propriu al judeţului Buzău în vederea organizării şi desfăşurării unor acţiuni dedicate Zilei Naţionale a României - 2011
- Hotărârea nr.207/2011 Rectificarea a V-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2011
- Hotărârea nr.208/2011 Rectificarea a VI-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
- Hotărârea nr.209/2011 Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011 al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău
- Hotărârea nr.210/2011 Rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011 al Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională Rm. Sărat
- Hotărârea nr.211/2011 Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011 al Teatrului „G.Ciprian” Buzău
- Hotărârea nr.212/2011 Rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011 al Centrului judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Buzău
- Hotărârea nr.213/2011 Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău
- Hotărârea nr.214/2011 Rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011 al Liceului pentru deficienţi de vedere Buzău
- Hotărârea nr.215/2011 Rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011 al Şcolii Speciale de Arte şi Meserii Buzău
- Hotărârea nr.216/2011 Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011 al Şcolii de Arte şi Meserii Rm. Sărat
- Hotărârea nr.217/2011 Rectificarea a V-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011 al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
- Hotărârea nr.218/2011* Aprobarea documentaţiei de evaluare „Raport de evaluare şi reevaluare a activelor fixe corporale aflate în domeniul public şi privat al judeţului Buzău care nu se amortizează – terenuri”
* Anexele pot fi studiate la Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP al Consiliului Judeţean Buzău, parter, cam.21.
- Hotărârea nr.219/2011 Darea în administrarea Serviciului de ambulanţă al judeţului Buzău a bunurilor imobile cu teren aferent proprietate publică a judeţului Buzău în care îşi desfăşoară activitatea
- Hotărârea nr.220/2011 Aprobarea trecerii unui mijloc fix construcţie – anexă a bunului imobil cu destinaţia „Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău” din domeniul public al judeţului Buzău în domeniul privat al judeţului Buzău
- Hotărârea nr.221/2011 Aprobarea modificării nivelului unor funcţii publice de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău
- Hotărârea nr.222/2011 Modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.198/2011
- Hotărârea nr.223/2011 Aprobarea iniţierii de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău a procedurii de externalizare a serviciu-lui nemedical de preparare şi distribuire a hranei la nivelul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
- Hotărârea nr.224/2011* Însuşirea Strategiilor de vizitare şi a Planurilor de Management pentru ariile naturale protejate/siturile de importanţă comunitară ROSCI0190 PENTELEU şi ROSCI0229 SIRIU
* Anexele pot fi studiate la Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP al Consiliului Judeţean Buzău, parter, cam.21.
- Hotărârea nr.225/2011 Aprobarea avizelor date de Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism în data de 21 noiembrie 2011
- Hotărârea nr. 226/2011 Stabilirea taxelor şi tarifelor de nivel judeţean pentru anul 2012
Notă îndreptare erori materiale

Notă îndreptare erori materiale anexa nr.4

- Hotărârea nr. 227/2011 Execuţia bugetului propriu al judeţului Buzău pe trimestrul IV pe cele două secţiuni
- Hotărârea nr. 228/2011 Aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Judeţean Buzău şi Mânăstirea Răteşti în vederea promovării proiectului "Restaurare, consolidare, punere în valoare şi introducere în circuitul turistic a Complexului Arhitectural Medieval al Mânăstirii" în cadrul POR 2007-2013, Axa prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.1 - Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural precum şi crearea şi modernizarea infrastructurii conexe
- Hotărârea nr. 229/2011 Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
- Hotărârea nr. 230/2011 Modificarea unor posturi din statul de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău (anexa poate fi studiată la cam. 44 - Serviciul Cancelarie)
- Hotărârea nr. 231/2011 Încetarea contractului de management al doamnei ŢEPUŞ MARINELA, Directorul Teatrului "George Ciprian" Buzău, cu acordul părţilor
- Hotărârea nr. 232/2011* Numirea conducerii interimare la Teatrul "George Ciprian" Buzău (Modificată prin Hotărârea nr.137/2016)