- Hotărârea nr.1/2016 Repartizarea pe comune, orașe și municipii a sumei de 8.961.000 lei reprezentând cote defalcate din impozitul pe venit în vederea echilibrării bugetelor locale pentru achitarea arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza OUG nr. 2/2015, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 2016 și estimări pe anii 2017-2019
- Hotărârea nr.2/2016 Repartizarea pe comune, orașe și municipii a sumei de 7.093.000 lei reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată în vederea echilibrării bugetelor locale pentru achitarea arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza OUG nr. 2/2015, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 2016 și estimări pe anii 2017-2019
- Hotărârea nr.3/2016 Aprobarea repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor cu drumurile județene în anul 2016 și estimări pentru anii 2017-2019
- Hotărârea nr.4/2016 Aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare stabilit în anul 2015
- Hotărârea nr. 5/2016* Aprobarea utilizării în anul 2016 a excedentului anual al bugetului propriu al Județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2015 (* Modificată prin Hotărârea nr. 74/2016, Hotărârea nr. 116/2016)
- Hotărârea nr. 6/2016 Aprobarea bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2016
- Hotărârea nr. 7/2016 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău
- Hotărârea nr. 8/2016 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Centrului Școlar de Educație Inclusivă Buzău
- Hotărârea nr. 9/2016 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău
- Hotărârea nr. 10/2016 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Buzău
- Hotărârea nr. 11/2016 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Buzău
- Hotărârea nr. 12/2016 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Rm. Sărat
- Hotărârea nr. 13/2016 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Spitalului Județean de Urgență Buzău
- Hotărârea nr. 14/2016 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al  Bibliotecii Județene ”Vasile Voiculescu” Buzău
- Hotărârea nr. 15/2016 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Muzeului Județean Buzău
- Hotărârea nr. 16/2016 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Teatrului ”George Ciprian” Buzău
- Hotărârea nr. 17/2016 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău
- Hotărârea nr. 18/2016 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
- Hotărârea nr. 19/2016 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Camerei Agricole Județene Buzău
- Hotărârea nr. 20/2016 Modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 71/2014 pentru aprobarea contractării de către Județul Buzău a unei finanțări rambursabile interne pe termen mediu
- Hotărârea nr. 21/2016* Aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu al județului Buzău în anul 2016 (Anexa republicată prin Hotărârea nr. 32/2016)
- Hotărârea nr. 22/2016* Aprobarea Programului de Achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pe anul 2016 (Modificată și completată prin Hotărârea nr. 30/2016, Hotărârea nr. 81/2016, modificată prin Hotărârea nr. 118/2016, Hotărârea nr.127/2016)
(Actualizată prin Dispoziția nr.280/2016)
- Hotărârea nr. 23/2016 Completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Buzău - imobil situat în municipiul Buzău, str. Pompiliu Ștefu, nr. 1, județul Buzău
- Hotărârea nr. 24/2016 Modificarea poziției nr. 45 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Buzău - imobil situat în municipiul Buzău, strada Bistriței, nr. 45, județul Buzău
- Hotărârea nr. 25/2016 Revocarea și, respectiv, validarea unor membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău
- Hotărârea nr. 26/2016 Aprobarea modificării numărului de personal, organigramei și statului de funcții la Spitalul Județean de Urgență Buzău
- Hotărârea nr. 27/2016 Aprobarea modificării nivelului unor funcții publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău
- Hotărârea nr. 28/2016 Actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investiții publice ale Județului Buzău cuprinse în Programul Național de Dezvoltare Locală
- Hotărârea nr. 29/2016 Aprobarea Programului de lucrări de întreţinere curentă/periodică şi reparaţii drumuri şi poduri aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău şi, respectiv, a Programului de reabilitare, modernizare şi/sau asfaltare drumuri şi poduri aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2016
- Hotărârea nr. 30/2016 Modificarea şi completarea Programului achiziţii publice al Consiliului Judeţean Buzău pe anul 2016
- Hotărârea nr. 31/2016 Alocarea sumei de 616.000 lei din fondul de rezervă constituit la nivelul bugetului propriu al Judeţului Buzău pe anul 2016 comunei Vintilă Vodă
- Hotărârea nr. 32/2016** Aprobarea repartizării unor sume destinate finanţării activităţilor de performanţă a structurilor sportive locale, participante la competiţiile naţionale şi/sau internaţionale, în anul bugetar 2016 şi a Metodologiei de alocare a sumelor (* Completată prin Hotărârea nr. 267/2016)(** Modificată prin Hotărârea nr.77/2017)
- Hotărârea nr. 33/2016 Aprobarea participării Consiliului Judeţean Buzău în calitate de coorganizator al Festivalului Internaţional de Film Buzău „BUZZ CEE” – Ediţia I 2016
- Hotărârea nr. 34/2016 Completarea taxelor şi tarifelor de nivel judeţean pentru anul 2016 la Biblioteca Judeţeană „V. Voiculescu” Buzău
- Hotărârea nr. 35/2016 Aprobarea structurii reţelei şcolare a învăţământului special la nivelul judeţului Buzău pentru anul şcolar 2016-2017
- Hotărârea nr. 36/2016 Aprobarea modificării nivelului unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău
- Hotărârea nr. 37/2016* Aprobarea numărului de personal, organigramei şi statului de funcţii pentru Biblioteca judeţeană „Vasile Voiculescu” Buzău (* Modificată prin Hotărârea nr.34/2017)
- Hotărârea nr. 38/2016 Aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău
- Hotărârea nr. 39/2016* Aprobarea unor măsuri organizatorice la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău (*Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr. 281/2016)
- Hotărârea nr. 40/2016 Aprobarea Listei cu propuneri de proiecte ce urmează a fi promovate de Consiliul Judeţean Buzău pentru finanţare din fonduri structurale 2014 -2020
- Hotărârea nr. 41/2016 Reactualizarea Consiliului tehnico - economic din cadrul Consiliului Judeţean Buzău
- Hotărârea nr. 42/2016 Desemnarea reprezentantului Inspectoratului Şcolar Judeţean Buzău în Comisia pentru protecţia copilului Buzău
- Hotărârea nr. 43/2016* Actualizarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţie a asociaţiilor şi fundaţiilor care pot primi subvenţii de la bugetul judeţului pentru activităţi de asistenţă socială, conform Legii nr. 34/1998 (* Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr.80/2017)
- Hotărârea nr. 44/2016 Împuternicirea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău pentru asistenţă şi reprezentare juridică a Comisiei pentru protecţia copilului Buzău şi a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap
- Hotărârea nr. 45/2016 Realizarea de către Consiliul Judeţean Buzău a unui Ghid al oportunităţilor de investiţii în judeţul Buzău
- Hotărârea nr. 46/2016 Desemnarea domnului consilier judeţean Rînciog Dan ca membru al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor din cadrul Consiliului Judeţean Buzău
- Hotărârea nr. 47/2016 Însuşirea Planului strategic pentru anul 2016 al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Buzău
- Hotărârea nr. 48/2016 Aprobarea înlocuirii Autogării EUROCAR SERVICE ca şi capăt de traseu pentru unele trasee judeţene din Programul judeţean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent Judeţului Buzău, cu valabilitate începând cu data de 01.01.2014
- Hotărârea nr. 49/2016 Atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Buzău-Frasinu şi retur, operatorului de transport SC ENVIENT SRL
- Hotărârea nr. 50/2016 Atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Albeşti – Frasinu fermă şi retur, operatorului de transport SC ENVIENT SRL
- Hotărârea nr. 51/2016 Aprobarea înfiinţării unui centru (punct)  de lucru al SC „Domenii Prest Serv” SRL Buzău
Buletin informativ 1/2016 Buletin informativ cuprinzând informaţii de interes public conform Legii nr. 544/2001 pentru anul 2016
Raport Legea 544/2001 în 2015 Raport privind accesul la informaţiile de interes public conform Legii nr. 544/2001 în anul 2015
Raport Legea 52/2003 în 2015 Raport privind transparenţa decizională conform Legii nr. 52/2003 în anul 2015 la nivelul Consiliului Judeţean Buzău
Raport petiții sem.II/2015 Raport semestrial privind activitatea de soluţionare a petiţiilor iulie-decembrie 2015
- Hotărârea nr. 52/2016 Aprobarea unor modificări în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Buzău
- Hotărârea nr. 53/2016 Desemnarea reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Buzău 2008”
- Hotărârea nr. 54/2016 Aprobarea dării în folosință cu titlu gratuit Consiliului local al comunei Luciu a unor suprafețe de teren din DJ 214A, în vederea implementării proiectului ”Sistem de canalizare, stație de epurare și stație de tratare a apei în satul Luciu, comuna Luciu” în cadrul Programului FEADR, Submăsura 7.2. Infrastructura de apă și apă uzată
- Hotărârea nr. 55/2016 Aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Județean Buzău cu Direcția Generală Anticorupție prin Serviciul Județean Anticorupție Buzău și Transparency International România în vederea promovării unei cereri de finanțare în cadrul P.O.C.A. 2014-2020, Axa prioritară 2, obiectiv strategic 2.2
- Hotărârea nr. 56/2016 Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău în calitate de partener în Programul ”Europa pentru cetățeni” - proiectul ”Resurse europene de informare pentru cetățeni cu dizabilități”
- Hotărârea nr. 57/2016 Rectificarea definitivă a  bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2015
- Hotărârea nr. 58/2016 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău
- Hotărârea nr. 59/2016

Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău

- Hotărârea nr. 60/2016 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive pe anul 2015
- Hotărârea nr. 61/2016 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Liceului Special pentru Deficienţi de vedere Buzău
- Hotărârea nr. 62/2016 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Buzău
- Hotărârea nr. 63/2016 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Rm. Sărat
- Hotărârea nr. 64/2016 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
- Hotărârea nr. 65/2016 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Bibliotecii Judeţene „Vasile Voiculescu” Buzău
- Hotărârea nr. 66/2016 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Muzeului Judeţean Buzău
- Hotărârea nr. 67/2016 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Teatrului „George Ciprian” Buzău
- Hotărârea nr. 68/2016 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă  Buzău pe anul 2015
- Hotărârea nr. 69/2016 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
- Hotărârea nr. 70/2016 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională Rm. Sărat
- Hotărârea nr. 71/2016 Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Camerei Agricole Judeţene Buzău
- Hotărârea nr. 72/2016 Preluarea ca venit la bugetul local a excedentului înregistrat de Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Rm. Sărat
- Hotărârea nr. 73/2016 Aprobarea repartizării unei sume din fondul de rezervă bugetară prevăzut în bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2016 comunei Cislău
- Hotărârea nr. 74/2016 Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 5/2016 privind aprobarea utilizării în anul 2016 a excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Buzău rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31 decembrie 2015
- Hotărârea nr. 75/2016 Rectificarea I a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2016
- Hotărârea nr. 76/2016 Rectificarea I a bugetului bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău
- Hotărârea nr. 77/2016 Rectificarea I a bugetului bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
- Hotărârea nr. 78/2016 Rectificarea I a bugetului bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Muzeului Judeţean Buzău
- Hotărârea nr. 79/2016 Rectificarea I a bugetului bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
- Hotărârea nr. 80/2016 Stabilirea costului mediu lunar în semestrul II al anului 2015 pentru o persoană cu handicap care beneficiază de protecţie specială în două unităţi de asistenţă socială din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
- Hotărârea nr. 81/2016 Modificarea şi completarea Programului de  achiziţii publice al Consiliului Judeţean Buzău pe anul 2016
- Hotărârea nr. 82/2016 Modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Buzău
- Hotărârea nr. 83/2016 Aprobarea Normativului privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor judeţene – formă actualizată
- Hotărârea nr. 84/2016 Aprobarea organizării şi coorganizării de către Consiliul Judeţean Buzău a unor manifestări dedicate Zilei Internaţionale a Copilului – 1 iunie
- Hotărârea nr. 85/2016 Aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Judeţean Buzău, Teatrul „George Ciprian” şi Asociaţia „Bulevardul Culturii” în vederea coorganizării Festivalului Internaţional de Teatru Independent de Comedie „Comic 7B” – ediţia I – 2016
- Hotărârea nr. 86/2016 Aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Judeţean Buzău şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău
- Hotărârea nr. 87/2016 Aprobarea listei asociaţiilor şi fundaţiilor cărora li se acordă subvenţii de la bugetul judeţului Buzău în anul 2016 pentru activităţi de asistenţă socială, conform Legii nr. 34/1998
- Hotărârea nr. 88/2016 Aprobarea participării Consiliului Judeţean Buzău în calitate de partener în proiectul „Eu Ştiu” („I KNOW)
- Hotărârea nr. 89/2016 Aprobarea modificării nivelului unei funcţii  publice de execuţie din cadrul  aparatului de  specialitate al Consiliului Judeţean Buzău
- Hotărârea nr. 90/2016 Aprobarea unor modificări în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
- Hotărârea nr. 91/2016 Eliberarea domnului SOCOL DUMITRU din funcţia publică de conducere de Director executiv la Camera Agricolă Judeţeană Buzău şi modificarea   raportului de serviciu
- Hotărârea nr. 92/2016 Exercitarea atribuţiilor corespunzătoare funcţiei publice de conducere de Director executiv la Camera Agricolă Judeţeană Buzău
- Hotărârea nr. 93/2016 Completarea Strategiei judeţene de dezvoltare a serviciilor sociale 2014-2020
- Hotărârea nr. 94/2016 Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Buzău-forma actualizată
- Hotărârea nr. 95/2016 Atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Bîsca Chiojd-Pătîrlagele-Nehoiu şi retur operatorului de transport  SC  TRANSCOM 1994  SRL
- Hotărârea nr. 96/2016 Atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Boldu-Rm.Sărat şi retur operatorului de transport  SC  DORION TRANSPORT SRL
- Hotărârea nr. 97/2016 Aprobarea bugetului şi contului de profit şi pierderi la SC „DOMENII PREST SERV” SRL BUZĂU
- Hotărârea nr. 98/2016 Aprobarea colaborării Consiliului Județean Buzău cu Inspectoratul de Jandarmi Județean Buzău în scopul îmbunătățirii infrastructurii tehnice situații de urgență 112 și pentru sistemul de telefonie operativă secretizată
- Hotărârea nr. 99/2016

Execuția bugetului propriu al județului Buzău pe trimestrul I 2016 pe cele două secțiuni

- Hotărârea nr.100/2016 Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 5/2016 privind aprobarea utilizării în anul 2016 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2015
- Hotărârea nr.101/2016 Repartizarea unor sume din bugetul propriu al Județului Buzău pe anul 2016 pentru unele unități de cult religios recunoscute în România
- Hotărârea nr.102/2016 Completarea programului de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău
- Hotărârea nr.103/2016 Aprobarea prelungirii perioadei de utilizare (tragere) a finanțării rambursabile interne contractată de Județul Buzău în baza Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 71/2014, cu modificările ulterioare
- Hotărârea nr.104/2016 Aprobarea acordării, anual, de recompense materiale pentru veteranii de război din Județul Buzău
- Hotărârea nr.105/2016 Aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Județean Buzău și Asociația pentru Tineret Buzău în vederea coorganizării Festivalului internațional de muzică ”Mihaela Runceanu - Pentru Voi, Muguri Noi”, ediția a V-a
- Hotărârea nr.106/2016 Aprobarea parteneriatului dintre Consiliului Județean Buzău și Asociația Jurnaliștilor Buzău în vederea coorganizării ”Școlii de vară pentru tinerii jurnaliști” ediția a IV-a
- Hotărârea nr.107/2016 Actualizarea listei imobilelor proprietate publică a județului Buzău date în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
- Hotărârea nr.108/2016 Încetarea dreptului de administrare al Spitalului Județean de Urgență Buzău pentru bunul imobil proprietate publică a Județului Buzău situat în municipiul Buzău, B-dul Gării, nr.8
- Hotărârea nr.109/2016 Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău
- Hotărârea nr.110/2016* Aprobarea modificării organigramei și statului de funcții ale Muzeului Județean Buzău (* Modificată prin Hotărârea nr.303/2016)
- Hotărârea nr.111/2016 Aprobarea modificării organigramei și statului de funcții ale Teatrului ”George Ciprian” Buzău
- Hotărârea nr.112/2016 Completarea Strategiei de dezvoltare durabilă a Județului Buzău și a Planului de acțiuni 2014-2020
- Hotărârea nr.113/2016 Completarea și modificarea echipei de administrare a custodiei ariilor naturale protejate/siturilor de importanță comunitară ROSCI0190 PENTELEU și ROSCI0229 SIRIU
- Hotărârea nr.114/2016* Aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, precum și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Stimularea mobilității la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Robeasca - Vadu Pașii, județul Buzău”, promovat spre finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6: ”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională” (* Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr. 14/2017)
- Hotărârea nr.115/2016 Aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, precum și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Stimularea mobilității la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Pietroasele - Breaza - Năeni - Fințești - DN 1B, județul Buzău”, promovat spre finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6: ”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”
- Hotărârea nr. 116/2016 Modificarea poziției 25 - Spitalul Județean de Urgență Buzău din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 5/2016 privind aprobarea utilizării în anul 2016 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2015.
- Hotărârea nr. 117/2016 Aprobarea documentației tehnico-economice - faza Proiect tehnic, pentru investiția ”Modernizare DJ 103P, tronson km 3+900-5+500, comuna Chiojdu, sat Bâsca, județul Buzău”
- Hotărârea nr. 118/2016 Aprobarea documentației tehnico-economice - faza Proiect tehnic, pentru investiția ”Restabilire circulație și refacere DJ 204C, km 81+200, comuna Sărulești, județul Buzău”
- Hotărârea nr. 119/2016 Modificarea și completarea Programului de Achiziții Publice al Consiliului Județean Buzău în anul 2016
- Hotărârea nr.120/2016

Acordarea titlului de ”Cetățean de onoare al județului Buzău” - post mortem, sublocotenenților Vizireanu Gheorghe Adrian-Ion și Dumitrescu Marian-Iulian - UM 01847 Buzău

- Hotărârea nr.121/2016 Acordarea titlului de ”Cetățean de onoare al județului Buzău” Sergentului major Dragomir Bogdan-Emanuel - UM 01847 Buzău
- Hotărârea nr.122/2016 Aprobarea contului de execuție a exercițiului bugetar al Județului Buzău pe anul 2015
- Hotărârea nr.123/2016* Aprobarea utilizării în anul 2016 a excedentului anual al bugetului propriu al Județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2015 - formă actualizată (Modificată prin Hotărârea nr. 147/2016)
- Hotărârea nr.124/2016 Rectificarea a II-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2016
- Hotărârea nr.125/2016 Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Spitalului Județean de Urgență Buzău;
- Hotărârea nr.126/2016 Repartizarea unor sume din bugetul propriu al Județului Buzău pe anul 2016 pentru unele unități de cult religios recunoscute în România
- Hotărârea nr.127/2016 Modificarea și completarea Programului de Achiziții Publice al Consiliului Județean Buzău în anul 2016
- Hotărârea nr.128/2016 Stabilirea costului mediu lunar în perioada ianuarie-aprilie 2016 pentru o persoană cu handicap care beneficiază de protecție specială în două unități de asistență socială din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
- Hotărârea nr.129/2016* Modificarea și actualizarea componenței nominale a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap (* Modificată prin Hotărârea nr.27/2017)
- Hotărârea nr.130/2016 Aprobarea unor modificări în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Buzău
- Hotărârea nr.131/2016 Aprobarea modificării unui post din statul de funcții al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău
- Hotărârea nr.132/2016 Aprobarea unui acord de colaborare între Consiliul Județean Buzău și partenerii instituționali în scopul colaborării pentru desfășurarea de activități ale viitorului Centru turistic și cultural de interes regional Buzău
- Hotărârea nr.133/2016 Revocarea/numirea administratorului unic al SC DOMENII PREST SERV SRL Buzău și aprobarea unor modificări ale actului constitutiv al societății comerciale
- Hotărârea nr.134/2016 Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Buzău - Ojasca - Nifon și retur operatorului de transport SC VOICILĂ & G SRL
- Hotărârea nr.135/2016 Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Buzău - Boboc și retur operatorului de transport SC ELY SAM TRANS RAPID SRL
- Hotărârea nr.136/2016 Atribuirea licenței de traseu pentru traseul județean cod 099 Rm. Sărat Autogara TUC - Dăscălești operatorului de transport SC SANCOM TRANS SRL
- Hotărârea nr.137/2016 Prorogarea termenului de numire temporară a conducerii interimare la Teatrul „George Ciprian” Buzău
- Hotărârea nr.138/2016 Prorogarea termenului de numire temporară în funcţia de conducere de Director al Muzeului judeţean Buzău a domnului GRIGORAŞ LAURENŢIU-FLORIN
- Hotărârea nr.139/2016 Respingerea proiectului de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al municipiului Buzău în domeniul public al județului Buzău a imobilului cu destinația de Filială a Bibliotecii Județene ”Vasile Voiculescu” Buzău, situat în municipiul Buzău, str. Poștei nr.1
- Hotărârea nr.140/2016 Respingerea proiectului de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unei suprafețe de teren din terenul total aferent Spitalului Județean de Urgență Buzău în vederea realizării investiției ”Extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe” în cadrul POR 2014-2020”
- Hotărârea nr. 141/2016 Alegerea Comisiei de validare a mandatelor de consilieri județeni
- Hotărârea nr. 142/2016* Validarea mandatelor de consilieri județeni aleși la scrutinul electoral din 05.06.2016 (*Modificată prin Hotărârea nr. 255/2016)
- Hotărârea nr. 143/2016 Declararea Consiliului Județean Buzău ca legal constituit pentru mandatul 2016-2020
- Hotărârea nr. 144/2016 Alegerea Președintelui Consiliului Județean Buzău
- Hotărârea nr. 145/2016 Alegerea Vicepreședinților Consiliului Județean Buzău
- Hotărârea nr. 146/2016 Stabilirea componenței comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Județean Buzău
- Hotărârea nr. 147/2016 Rectificarea a III-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2016
- Hotărârea nr. 148/2016 Aprobarea participării la cursuri de perfecționare a consilierilor județeni din cadrul Consiliului Județean Buzău - mandat 2016-2020
- Hotărârea nr.149/2016 Execuția bugetului propriu al județului Buzău pe trimestrul II 2016 pe cele două secțiuni
- Hotărârea nr.150/2016 Rectificarea a IV-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2016
- Hotărârea nr.151/2016 Rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Spitalului Județean de Urgență Buzău
- Hotărârea nr.152/2016 Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Teatrului ”George Ciprian ” Buzău
- Hotărârea nr.153/2016 Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
- Hotărârea nr.154/2016 Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Camerei Agricole Județene Buzău
- Hotărârea nr.155/2016 Stabilirea costului mediu lunar în perioada mai-iunie 2016 pentru o persoană cu handicap care beneficiază de protecție specială în două unități de asistență socială din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
- Hotărârea nr.156/2016 Desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Buzău în Consiliile de Administrație ale unor instituții de cultură de interes județean
- Hotărârea nr.157/2016* Desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Buzău în Consiliile de Administrație ale instituțiilor de învățământ preuniversitar special (Modificată prin Hotărârea nr. 185/2016)
- Hotărârea nr.158/2016 Numirea reprezentanților Consiliului Județean Buzău în Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Buzău
- Hotărârea nr.159/2016 Numirea Consiliului de Administrație al Spitalul Județean de Urgență Buzău
- Hotărârea nr.160/2016* Desemnarea reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a SC ”Compania de Apă” SA Buzău (* Art. 2 se modifică prin Hotărârea nr.92/2017)
- Hotărârea nr.161/2016 Revocarea, la cerere, a domnului Ghiveciu Adrian-Iulian din calitatea de reprezentant al Consiliului Județean Buzău în Consiliul de Administrație al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Buzău și desemnarea unui nou reprezentant
- Hotărârea nr.162/2016 Desemnarea unor consilieri județeni ca membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău
- Hotărârea nr.163/2016 Validarea componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău
- Hotărârea nr.164/2016 Aprobarea Acordului de cooperare între Județul Buzău - România și Raionul Dubăsari - Republica Moldova
- Hotărârea nr.165/2016 Aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Județean Buzău, Consiliul Raional Dubăsari, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Buzău, Asociația pentru sprijinirea IMM-urilor buzoiene și Școala ”Sfântul Apostol Andrei” Buzău
- Hotărârea nr.166/2016* Aprobarea Acordului de cooperare între Consiliul Județean Buzău și British Council (* Prelungit Acordul de colaborare prin Hotărârea nr.38/2017)
- Hotărârea nr.167/2016 Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău în calitate de coorganizator al proiectului ”ECO TRAVEL - TINERI PENTRU ROMÂNIA” - Ediția a II-a, 2016
- Hotărârea nr.168/2016 Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău, în calitate de coorganizator, la manifestările organizate de Fundația ”Mareșal Alexandru Averescu” dedicate centenarului înființării Armatei a 2-a
- Hotărârea nr.169/2016* Modificarea pozițiilor nr. 51 și nr. 71 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Buzău
* Notă privind rectificarea erorilor materiale cuprinse în Hotărârea C. J. nr. 169/2016 privind modificarea pozițiilor nr. 51 și nr. 71 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Buzău
(Încetat aplicabilitatea art.1 prin Hotărârea nr.294/2016; încetat aplicabilitatea art.2 prin Hotărârea nr.295/2016)
- Hotărârea nr.170/2016 Aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al municipiului Buzău în domeniul public al județului Buzău a imobilului cu destinația de Filială a Bibliotecii Județene ”Vasile Voiculescu” Buzău, situat în municipiul Buzău, str. Poștei nr. 1
- Hotărârea nr.171/2016 Aprobarea solicitării Consiliului Județean Buzău de trecere din domeniul public al comunei Pietroasele în domeniul public al Județului Buzău și administrarea Consiliului Județean Buzău a DC 44 - DN1B - Șarânga - Câlțești, km. 0+000 - 6+200
- Hotărârea nr.172/2016 Aprobarea modificării nivelului unor posturi contractuale de execuție din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău
- Hotărârea nr.173/2016 Aprobarea formei actualizate a organigramei și statului de funcții ale Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău
- Hotărârea nr.174/2016 Aprobarea unor modificări în organigrama, statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Teatrrului ”George Ciprian” Buzău
- Hotărârea nr.175/2016 Aprobarea unor modificări în statul de funcții al Bibliotecii județene ”V. Voiculescu” Buzău
- Hotărârea nr.176/2016 Aprobarea atribuirii licenței de traseu pentru traseul județean cod 006 Buzău Autogara Sud - Merei - Năieni operatorului de transport SC NCA & Lascu Transport SRL
- Hotărârea nr.177/2016 Exprimarea avizului Consiliului Județean Buzău în favoarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Buzău - Mărăcineni de emitere a licenței de traseu, pe traseul nr. 2, Buzău, Gară CFR - Săpoca, pod Mătești
- Hotărârea nr.178/2016* Aprobarea unor modificări ale Actului constitutiv al SC ”DOMENII PREST SERV” SRL Buzău, precum și ale organigramei și statului de funcții ale societății (* Anexa 1 își încetează aplicabilitatea prin Hotărârea nr.87/2017)
- Hotărârea nr.179/2016 Desemnarea reprezentantului Inspectoratului Școlar Județean Buzău în Comisia pentru Protecția Copilului Buzău
- Hotărârea nr. 180/2016 Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Muzeului Județean Buzău
- Hotărârea nr. 181/2016* Repartizarea pe comune, orașe și municipii a sumelor pentru finanțarea drepturilor copiilor / elevilor / tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă pentru anul 2016 (Completată prin Hotărârea nr.291/2016)
- Hotărârea nr. 182/2016 Aprobarea modificării nivelului unor posturi de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău
- Hotărârea nr. 183/2016 Adoptarea Monografiei economico-militare a județului Buzău
- Hotărârea nr. 184/2016 Exprimarea avizului Consiliului Județean Buzău în favoarea asociației de Dezvoltare Intercomunitară Buzău - Mărăcineni de emitere a licenței de traseu pe traseul nr. 2M Buzău, Gara C.F.R. - Săpoca, Învățător Mocanu Grigore
- Hotărârea nr. 185/2016 Revocarea, la cerere, a domnului Pitiș Cornel din calitatea de reprezentant al Consiliului Județean Buzău în Consiliul de administrație al Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Buzău și desemnarea unui nou reprezentant
- Hotărârea nr.186/2016 Rectificarea a V-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2016
- Hotărârea nr.187/2016 Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău
- Hotărârea nr.188/2016 Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Buzău
- Hotărârea nr.189/2016 Rectificarea a IV-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Spitalului Județean de Urgență Buzău
- Hotărârea nr.190/2016 Rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
- Hotărârea nr.191/2016 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare DJ203L, Cozieni-Bozioru-Brăești, km. 29+400 - 50+000, județul Buzău”, promovat spre finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală
- Hotărârea nr.192/2016* Aprobarea promovării proiectului ”Stimularea mobilității la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul limită județ Brăila - Robeasca - Vadu Pașii (E85)” și a acordului de parteneriat cu alte UAT-uri din județ pentru realizarea acestuia (* Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr. 13/2017)
- Hotărârea nr.193/2016* Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău în calitate de coorganizator al Bienalei Artelor ”Ion Andreescu” ediția a X-a, 2016 (Art.2 se modifică prin Hotărârea nr.296/2016)
- Hotărârea nr.194/2016 Aprobarea Planului de colaborare a Consiliului Județean Buzău cu Regia Națională a Pădurilor - Direcția Silvică Buzău
- Hotărârea nr.195/2016 Aprobarea unui acord de colaborare între Consiliul Județean Buzău și entități publice și private în scopul desfășurării unor activități în locațiile care vor fi amenajate prin proiectul Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană ”Vasile Voiculescu” Buzău  
- Hotărârea nr.196/2016 Aprobarea unei colaborări între Consiliul Județean Buzău și Spitalul Județean de Urgență Buzău prin Unitatea de Primiri Urgențe în vederea  organizării și implementării unui Program județean de formare pentru acordarea primului ajutor
- Hotărârea nr.197/2016 Aprobarea Planului de restructurare a Centrului de integrare prin terapie ocupațională Rm. Sărat, unitate de asistență socială din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
- Hotărârea nr.198/2016* Aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău în anul 2017 (* Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr.29/2017)
- Hotărârea nr.199/2016 Aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Direcției județene de evidență a persoanelor Buzău în anul 2017
- Hotărârea nr.200/2016 Aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Camerei agricole județene Buzău în anul 2017
- Hotărârea nr.201/2016 Aprobarea modificării nivelului unei funcții publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău
- Hotărârea nr.202/2016 Aprobarea modificării organigramei și statului de funcții la Centrul județean de cultură și artă Buzău
- Hotărârea nr.203/2016 Aprobarea modificării organigramei și statului de funcții la Spitalul Județean de Urgență Buzău
- Hotărârea nr.204/2016 Aprobarea modificării organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare la Teatrul ”George Ciprian” Buzău
- Hotărârea nr.205/2016 Aprobarea conducerii interimare la Teatrul ”George Ciprian” Buzău
- Hotărârea nr.206/2016 Aprobarea numirii conducerii interimare la Biblioteca Județeană ”Vasile Voiculescu” Buzău
- Hotărârea nr.207/2016 Aprobarea numirii conducerii interimare la Muzeul județean Buzău
- Hotărârea nr.208/2016 Constatarea încetării de drept a numirii temporare a domnului David Ștefan în funcția de conducere de director general adjunct asistență socială la Direcția generală de asistență socială și protecția copilului Buzău, prin pensionare pentru limită de vârstă
- Hotărârea nr.209/2016 Aprobarea numirii temporare a domnului David Ștefan în funcția de conducere de director general adjunct asistență socială la Direcția generală de asistență socială și protecția copilului Buzău
- Hotărârea nr.210/2016 Modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 41/2016 privind reorganizarea Consiliului Tehnico-Economic din cadrul Consiliului Județean Buzău
- Hotărârea nr.211/2016 Stabilirea unor măsuri în aplicarea art. 4 și art. 45 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare
- Hotărârea nr.212/2016 Desemnarea reprezentantului Inspectoratului de Poliție Județean Buzău în Comisia pentru Protecția Copilului Buzău
- Hotărârea nr.213/2016 Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Beșlii (com. Mânzălești) - Buzău și retur operatorului de transport SC ADI TRANS 94 SRL
- Hotărârea nr.214/2016 Aprobarea Strategiei de Dezvoltare a serviciului public de alimentare cu apă și canalizare pentru aria de operare Județul Buzău 2016-2020
- Hotărârea nr. 215/2016 Validarea mandatului de consilier județean al domnului ENESCU LIVIU-ADRIAN
- Hotărârea nr. 216/2016 Execuția bugetului propriu al județului Buzău pe trimestrul III 2016 pe cele două secțiuni
- Hotărârea nr. 217/2016 Rectificarea a VI-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2016
- Hotărârea nr. 218/2016 Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău
- Hotărârea nr. 219/2016 Rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău
- Hotărârea nr. 220/2016 Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al teatrului ”George Ciprian” Buzău
- Hotărârea nr. 221/2016 Rectificarea a IV-a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
- Hotărârea nr. 222/2016 Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Camerei Agricole Județene Buzău
- Hotărârea nr. 223/2016 Aprobarea alocării unei sume de la bugetul propriu al județului Buzău în vederea organizării și desfășurării unor acțiuni dedicate Zilei Naționale a României - 2016 și Sărbătorilor de iarnă
- Hotărârea nr. 224/2016 Aprobarea Metodologiei de alocare și plată a sumelor aferente drepturilor la îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport și materiale cultural-sportive, prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, pentru o categorie de copii/elevi/tineri cu cerințe educaționale speciale din unitățile de învățământ special
- Hotărârea nr. 225/2016 Aprobarea Documentației tehnico-economice - faza Proiect tehnic, precum și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare structurală și funcțională a Spitalului Județean de Urgență Buzău - etapa I - Modernizare și extindere bloc operator, strada Stadionului nr.7, județul Buzău”, finanțată din fondurile proprii ale Județului Buzău
- Hotărârea nr. 226/2016 Aprobarea unor măsuri/demersuri cu privire la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Eco Buzău 2009”
- Hotărârea nr. 227/2016 Primirea de noi membri și modificarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Buzău 2008” la care județul Buzău este membru asociat
- Hotărârea nr. 228/2016 Desemnarea reprezentantului Județului Buzău și a înlocuitorilor acestuia în adunările generale ale Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară la care unitatea administrativ-teritorială - Județul Buzău este membru fondator/asociat
- Hotărârea nr. 229/2016 Numirea Consiliului director al Fundației ”COMMUNITAS BUZĂU”
- Hotărârea nr. 230/2016 Aprobarea modificării nivelului unor funcții publice de execuție din statul de funcții al Camerei Agricole Județene Buzău
- Hotărârea nr. 231/2016 Aprobarea unor modificări în statul de funcții al Teatrului ”George Ciprian” Buzău
- Hotărârea nr. 232/2016 Aprobarea organizării concursului de proiecte de management la Muzeul Județean Buzău
- Hotărârea nr. 233/2016 Aprobarea organizării concursului de proiecte de management la Teatrul ”George Ciprian” Buzău
- Hotărârea nr. 234/2016 Aprobarea organizării concursului de proiecte de management la Biblioteca Județeană ”Vasile Voiculescu” Buzău
- Hotărârea nr. 235/2016 Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Muzeului Județean Buzău - formă actualizată
- Hotărârea nr. 236/2016* Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Bibliotecii Județene ”Vasile Voiculescu” Buzău - formă actualizată (* Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr.34/2017)
- Hotărârea nr. 237/2016 Modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 166/2016 pentru aprobarea Acordului de colaborare între Consiliul Județean Buzău și British Council
- Hotărârea nr. 238/2016 Aprobarea modificării anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.48/25 februarie 2016
- Hotărârea nr. 239/2016 Aprobarea atribuirii licenței de traseu pentru traseul județean cod 011, Buzău Autogara Sud - Movila Banului, operatorului de transport SC TRANSRODICA SRL
- Hotărârea nr. 240/2016 Aprobarea atribuirii licenței de traseu pentru traseul județean cod 074, Buzău Autogara XXL - Haleș, operatorului de transport SC FAM INVEST SRL
- Hotărârea nr. 241/2016 Aprobarea atribuirii licenței de traseu pentru traseul județean cod 131, Nehoiu - Buzău Autogara XXL, operatorului de transport SC GANEA TRANSCOM SRL
- Hotărârea nr. 242/2016 Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Livada Mare - Rm. Sărat și retur, operatorului de transport SC VALMAN TUR SRL
- Hotărârea nr. 243/2016 Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Berca - Buzău și retur, operatorului de transport SC DRENICOM SRL
- Hotărârea nr. 244/2016 Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Vintilă Vodă - Buzău și retur, operatorului de transport SC ADI TRANS SRL
- Hotărârea nr. 245/2016 Modificarea contractului de delegare a gestiunii unor activități ale serviciului public de administrare a domeniului public și privat al Județului Buzău
- Hotărârea nr. 246/2016 Modificarea statului de funcții al SC ”Domenii Prest Serv” SRL Buzău
- Hotărârea nr. 247/2016 Acordarea de premii speciale elevilor din județul Buzău care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele naționale și internaționale în anul școlar 2015-2016, precum și profesorilor coordonatori
Hotărârea nr. 248/2016 Exprimarea avizului Consiliului Județean Buzău în favoarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Buzău - Mărăcineni” de emitere a licenței de traseu pe traseul 2, prelungit, Buzău Gară CFR - Săpoca, str. Bisericii Sf. Dimitrie, în condițiile modificării Programului de transport al asociației
Hotărârea nr. 249/2016 Stabilirea drumurilor județene calamitate a căror refacere se asigură din sume repartizate Județului Buzău prin H.G. nr. 752/2016
Hotărârea nr. 250/2016* Modificarea Hotărârii C.J. Buzău nr. 192/2016 privind aprobarea promovării proiectului ”Stimularea mobilității la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul limită de județ Brăila - Robeasca - Vadu Pașii (E85)” și a acordului de parteneriat cu alte UAT-uri din județ pentru realizarea acestuia (* Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr. 13/2017)
Hotărârea nr. 251/2016 Modificarea Hotărârii C.J. Buzău nr. 114/2016 privind aprobarea DALI precum și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Stimularea mobilității la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Robeasca - Vadu Pașii, județul Buzău”, promovat spre finanțare prin P.O.R. 2014-202, Axa prioritară 6: ”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”
Hotărârea nr. 252/2016 Aprobarea Protocolului de colaborare între C.J. Buzău și Inspectoratul Școlar Județean Buzău
Hotărârea nr. 253/2016 Aprobarea participării C.J. Buzău în calitate de partener în proiectul ”Creștem, Evoluăm, Sperăm (CES) la o viață mai bună” în cadrul Fondului Social European - Program Operațional ”Capital Uman”, Axa prioritară 6
- Hotărârea nr. 254/2016 Constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Mateeșescu Ioan Caton şi declararea ca vacant a unui mandat de consilier judeţean
- Hotărârea nr. 255/2016 Validarea mandatului de consilier judeţean al domnului NEDELCU GRIGORE
- Hotărârea nr. 256/2016 Rectificarea a VII-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2016
- Hotărârea nr. 257/2016 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău
- Hotărârea nr. 258/2016 Rectificarea a II-a  a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău
- Hotărârea nr. 259/2016 Rectificarea a I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Centrului Judeţean de Resurse și Asistență Educațională Buzău
- Hotărârea nr. 260/2016 Rectificarea a V-a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Spitalului Județean de Urgență Buzău
- Hotărârea nr. 261/2016 Rectificarea a V-a a bugetului de venituri şi cheltuieli  pe anul 2016 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
- Hotărârea nr. 262/2016 Rectificarea a III-a  a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al Teatrului „George Ciprian” Buzău
- Hotărârea nr. 263/2016 Rectificarea a III-a  a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al Muzeului Județean Buzău
- Hotărârea nr. 264/2016 Rectificarea a III-a  a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al Camerei Agricole Județene Buzău
- Hotărârea nr. 265/2016* Stabilirea taxelor  şi  tarifelor de nivel judeţean pentru anul 2017 (*nexa nr. 14 își încetează aplicabilitatea prin Hotărârea nr. 2/2017)
- Hotărârea nr. 266/2016 Stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole şi a valorii masei verzi pe hectar pajişte pentru anul fiscal 2017 la nivelul Judeţului Buzău
- Hotărârea nr. 267/2016 Completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 32/2016 privind aprobarea repartizării unor sume destinate finanțării activităților de performanță a structurilor sportive locale, participante la competițiile naționale și/sau internaționale în anul bugetar 2016 și a Metodologiei de alocare a sumelor
- Hotărârea nr. 268/2016 Completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 181/2016 privind repartizarea pe comune, orașe și municipii a sumelor pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă pentru anul 2016
- Hotărârea nr. 269/2016 Declararea apartenenţei la domeniul public al judeţului Buzău a unui bun imobil situat în municipiul Buzău, str. Poştei nr.1
- Hotărârea nr. 270/2016 Stabilirea funcțiunii imobilului proprietate publică a Județului Buzău situat în municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 40 (fost Spital I.C. Brătianu), aflat în administrarea Consiliului Județean Buzău – formă actualizată
- Hotărârea nr. 271/2016 Aprobarea promovării proiectului „Restaurarea, conservarea și modernizarea imobilului situat în municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 40 în vederea înființării Centrului Muzeal I.C. Brătianu”, propus spre finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5: „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”
- Hotărârea nr. 272/2016 Aprobarea unor modificări în Strategia de Dezvoltare Durabilă a judeţului Buzău şi Planul de Acţiuni 2014 – 2020
- Hotărârea nr. 273/2016 Aprobarea Strategiei de Dezvoltare și Promovarea Turismului în Județul Buzău și a Planului Operațional 2016-2020
- Hotărârea nr. 274/2016 Aprobarea formei actualizate a Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău
- Hotărârea nr. 275/2016 Aprobarea organizării concursului de proiecte de management la Centrul Județean de Cultură și Artă Buzău
- Hotărârea nr. 276/2016* Actualizarea componenţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism a Judeţului Buzău (* Încetat aplicabilitatea Hotărârii nr.37/2015)
- Hotărârea nr. 277/2016 Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Albești – Buzău și retur operatorului de transport SC PARMITRANS SRL
- Hotărârea nr. 278/2016 Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Udați – Buzău și retur operatorului de transport SC PARMITRANS SRL
- Hotărârea nr. 279/2016 Modificarea Caietului de sarcini aferent licenței de traseu pentru servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale, seria LT nr. 140, și a tabelului cu persoane transportate pe traseul Beșlii (comuna Mînzălești) – Buzău și retur
- Hotărârea nr. 280/2016 Aprobarea Raportului privind legalitatea măsurilor dispuse de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău în cazul copiilor-elevi cu domiciliul în alte județe decât județul Buzău
- Hotărârea nr. 281/2016 Încetarea numirii temporare a domnului Vintilescu Belciug Adrian în funcția de conducere de Director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
- Hotărârea nr. 282/2016 Aprobarea unor măsuri organizatorice la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
- Hotărârea nr. 283/2016 Aprobarea promovării proiectului ”Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană ”Vasile Voculescu” Buzău în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 - Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural; Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, Apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1
- Hotărârea nr. 284/2016 Aprobarea Protocolului de colaborare între Inspectoratul Școlar Județean Buzău și Consiliul Județean Buzău în implementarea proiectului ”Educat pentru viitor” în cadrul Programul Operațional ”Capitol uman (POCU) 2014-2020”
- Hotărârea nr.285/2016 Repartizarea pe comune, orașe și municipii a sumei de 3.524.000 lei pe anul 2016 (etapa II), reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, în vederea echilibrării bugetelor locale
- Hotărârea nr.286/2016 Rectificarea a VIII-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2016
- Hotărârea nr.287/2016 Rectificarea a VI-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Spitaluilui Județean de Urgență Buzău
- Hotărârea nr.288/2016 Rectificarea a VI-a a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
- Hotărârea nr.289/2016 Rectificarea a IV-a a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 al Teatrului ”George Ciprian” Buzău
- Hotărârea nr.290/2016 Execuția bugetului propriu al Județului Buzău pe trimestrul IV 2016 pe cele 2 secțiuni
- Hotărârea nr.291/2016 Completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 181/2016 privind repartizarea pe comune, orașe și municipii a sumelor pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă pentru anul 2016, cu modificările și completările ulterioare
- Hotărârea nr.292/2016 Stabilirea costului mediu lunar în perioada septembrie-octombrie 2016 pentru o persoană cu handicap care beneficiază de protecție specială în două unități de asistență socială din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
- Hotărârea nr.293/2016 Acordarea de premii speciale unor sportivi din județul Buzău, precum și antrenorilor
- Hotărârea nr.294/2016 Modificarea poziției nr. 51 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Buzău - formă actualizată
- Hotărârea nr.295/2016 Modificarea poziției nr. 71 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Buzău - formă actualizată
- Hotărârea nr.296/2016 Modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 193 din 29 septembrie 2016, pentru aprobarea participării Consiliului Județean Buzău, în calitate de coorganizator al Bienalei Artelor ”Ion Andreescu” ediția a X-a, 2016
- Hotărârea nr.297/2016 Aprobarea modificării numărului de funcții publice, a organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Buzău
- Hotărârea nr.298/2016** Aprobarea numărului de funcții publice, a organigramei și statului de funcții pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău (* Modificată prin Hotărârea nr.31/2017) (** Anexele 2, 9 și 19 se modifică prin Hotărârea nr.83/2017)
- Hotărârea nr.299/2016 Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău și a Regulamentelor de organizare și funcționare a serviciilor sociale/unităților de asistență socială din structura instituției publice județene de asistență socială - formă actualizată
- Hotărârea nr.300/2016* Aprobarea formei actualizate a numărului de personal, organigramei și statului de funcții la Spitalul Județean Buzău (* Modificată prin Hotărârea nr.32/2017)
- Hotărârea nr.301/2016 Aprobarea atribuirii licenței de traseu pentru traseele județene cod 055 Buzău Autogara XXL - Jgheab și cod 056 Autogara XXL - Trestioara, operatorului de transport SC TRANS EXPERT SLĂNIC 94 SRL
- Hotărârea nr.302/2016 Trecerea din domeniul public al Județului Buzău în domeniul privat al Județului Buzău a imobilului cu teren aferent situat în municipiul Buzău, B-dul Gării nr.8
- Hotărârea nr.303/2016* Aprobarea formei actualizate a statului de funcții al Muzeului Județean Buzău (* Modificată prin Hotărârea nr.33/2017)
- Hotărârea nr.304/2016 Aprobarea unor măsuri în vederea implementării Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2016-2020
- NOTĂ la plângerea prealabilă formulată de către operatorul de transport SC AUTOPETROL SRL împotriva Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 248 din 01.11.2016