Anunț de participare

Lista asociațiilor și fundațiilor care au depus cereri pentru acordarea subvențiilor pentru activități de asistență socială


Consiliul Judeţean Buzău invită asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică, care au înfiinţat şi administrează unităţi de asistenţă socială în judeţul Buzău  şi îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 34/1998, să depună cereri în scopul atribuirii convenţiilor pentru acordarea de  subvenţii destinate activităţilor de asistenţă socială în anul 2020. 

Procedura aplicată pentru atribuirea subvenţiilor destinate activităţilor de asistenţă socială în anul 2020 este prevăzută de METODOLOGIA aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 80/2017 – Anexa nr. 1.

Sursa de finanţare a convenţiei: bugetul judeţului Buzău pe anul 2020.

Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea cererii va conţine următoarele:

  1. cererea de solicitare a subvenţiei, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 1, în 2 exemplare (în original);
  2. bilanţul contabil al anului precedent înregistrat la direcţia generală a finanţelor publice judeţeană;
  3. balanţa contabilă de verificare din luna anterioară termenului de depunere a documentaţiei;
  4. certificate de atestare fiscală emise de organele fiscale locale și centrale (în original);
  5. dovada dreptului de a acorda servicii sociale (licenţa de funcţionare şi certificat de acreditare ca furnizor de servicii sociale);
  6. copii după statutul asociaţiei sau fundaţiei, actul constitutiv, dovada dobândirii personalităţii juridice şi dovada privind situaţia juridică a sediului unităţii de asistenţă socială.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Secretariatul executiv al Comisiei de evaluare şi selecţionare, camera 23, tel. 0238-414112 int. 208.

Data limită pentru depunerea cererilor de subvenţie pentru  activităţi de asistenţă socială: 27 martie 2020, ora 12.00.

Adresa la care trebuie depuse cererile însoţite de documentaţia aferentă: B-dul N. Bălcescu, nr. 48, Camera 10 Registratură.

Evaluarea și selecţia dosarelor in vederea obţinerii subvenţiei se va face de către Comisia de evaluare şi selecţionare, în perioada 30 martie – 24 mai 2020.