Anunț de participare

Lista asociațiilor și fundațiilor care au depus propuneri de proiect până la data limită 30.03.2018 ora 12:00

Anunț de participare pentru depunerea ofertelor în scopul atribuirii convenţiilor pentru acordarea de  subvenţii destinate activităţilor de asistenţă socială, în anul 2018.

Consiliul Judeţean Buzău invită asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică, care au înfiinţat şi administrează unităţi de asistenţă socială în judeţul Buzău  şi îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 34/1998, să depună oferte în scopul atribuirii convenţiilor pentru acordarea de  subvenţii destinate activităţilor de asistenţă socială, în anul 2018. 

Procedura aplicată pentru atribuirea subvenţiilor destinate activităţilor de asistenţă socială în anul 2018 este prevăzuta de METODOLOGIA aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 80/2017 – Anexa nr. 1.

Sursa de finanţare a convenţiei: bugetul judeţului Buzău pe anul 2018.

Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea cererii va conţine următoarele (Formulare):

  1. cererea de solicitare a subvenţiei, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 1, în 2 exemplare (în original);
  2. bilanţul contabil al anului precedent înregistrat la direcţia generală a finanţelor publice judeţeană;
  3. balanţa contabilă de verificare din luna anterioară termenului de depunere a documentaţiei;
  4. certificat de atestare fiscală (în original);
  5. dovada dreptului de a acorda servicii sociale (licenţa de funcţionare şi certificat de acreditare ca furnizor de servicii sociale);
  6. copii după statutul asociaţiei sau fundaţiei, actul constitutiv, dovada dobândirii personalităţii juridice şi dovada privind situaţia juridică a sediului unităţii de asistenţă socială.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Secretariatul executiv al Comisiei de evaluare şi selecţionare, camera 23, tel. 0238-414112 int. 208.

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 30 martie 2018, ora 12.00.

Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: B-dul N. Bălcescu, nr. 48, Camera 10 Registratură.

Evaluarea si selecţia dosarelor in vederea obţinerii subvenţiei se va face de către Comisia de evaluare şi selecţionare, în perioada 02–30 aprilie 2018.