Oportunități de aplicare pentru proiecte cu fonduri europene sau interne

 

 

Termen: Februarie 2018

Fișă de prezentare (engleză)

Fișă de prezentare (franceză)

Lycée professionnel Haute Follis  (școala profesională din regiunea franceză Pays de la Loire) caută parteneri pentru un proiect „ERASMUS+″, Acțiunea-cheie 1: „Mobilitate pentru formarea profesională”.

Scopul este de a asigura mobilitatea și formarea profesională pentru elevi de 16-17 ani în următoarele domenii: administrație-management, tehnician de uzină, servicii și îngrijire pentru persoanele cu nevoi, sectorul horeca.                                                                                                                                                                                                                                                           

Parteneri căutați: școli, licee, asociații, comunități sau orașe care au rețele locale cu care ar putea colabora.

Persoana de contact: Jean-Christophe Dambreville, coordonator Erasmus+ , jean-christophe.dambreville@ lhf53.eu


 

Termene: 30 noiembrie 2017, ora 16:00

Comunicat de presă

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunță prelungirea sesiunii de primire a proiectelor de investiții în procesarea și marketingul produselor agricole, în vederea obținerii de produse neagricole, prin intermediul schemei GBER aferentă submăsurii 4.2 din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, până la 30 noiembrie 2017, ora 16:00.

Depunerea cererilor de finanțare se face on-line pe pagina oficială a Agenției, www.afir.info, până la termenul limită al sesiunii.

Mai multe detalii în comunicatul de presă.


 

Termene: 14 iulie 2017 și 30 noiembrie 2017

Fişa de prezentare

Direcția Generală Mobilitate și Transporturi a Comisiei Europene a lansat recent o cerere de propuneri mixtă – programul „Mecanismul pentru Interconectarea Europei” (MIE), componenta Transport – pentru acordarea de granturi in conformitate cu prioritatile si obiectivele definite in programul multianual de lucru.
Cererea se refera la propuneri de proiecte de interes comun (PIC) care combina granturi MIE cu finantare din Fondul european pentru investitii strategice, din partea Bancii Europene de Investitii, a bancilor nationale de promovare sau a investitorilor din sectorul privat, cu scopul de a creste la maximum efectul de parghie al implicarii si capitalului sectorului privat in ceea ce priveste realizarea proiectelor, respectandu-se, totodata, principiul acordării necumulative.

Bugetul indicativ: 1 miliard de euro.

Info Day la Bruxelles: 27 februarie 2017.


 

Termen08 decembrie 2017

Fișa de prezentare

Comisia Europeană, prin intermediul Direcției Generale „Rețele de Comunicare, Conținut și Tehnologii″, a lansat cererea de propuneri de proiecte 2017 – proiecte pilot privind sprijinirea inițiativelor orientate către dezvoltarea abilităților cetățenilor față de conținutul comunicat de mass-media.

Titlul cererii : „Educația privind mass-media pentru toți″ – proiect-pilot

Program/Subprogram: „Europa Creativă” – „Media”

Bugetul total al cererii: 500.000 €; se acorda maximum 200.000€/proiect si 60% cofinanțare.

Eligibilitate: orice entitate publică sau privată din UE, respectiv autorități publice locale, regionale și naționale, ONG-uri, asociații, instituții de educație, centre de cercetare, agenții, etc.


 

Termen15 decembrie 2017

Fișa de prezentare

 Comisia Europeană a lansat pe 10 octombrie 2017 cererea de propuneri de proiecte Sprijin pentru măsurile de informare privind Politica Agricola Comună (PAC) pentru anul 2018.   

Bugetul total al cererii: 4.000.000€, maximum 60% din costurile eligibile și 500.000€/proiect   

Public-țintă: publicul larg (în special tinerii din zonele urbane – elevii, studentii si profesorii), fermierii și părțile interesate care activează în zonele rurale/agricole. Ar trebui asigurat un grad mai mare de cunoaștere a contribuției PAC la sprijinirea creșterii economice a zonelor rurale, în special a IMM-urilor. Ar trebui promovată contribuția adusă prin intermediul programelor de dezvoltare rurală, prin care UE investește aproape 100 de miliarde de euro în perioada 2014-2020 pentru dezvoltarea zonelor rurale europene.  

Eligibilitate: autoritățile publice locale/județene sau naționale, ONG-uri, asociații, universități, centre de cercetare, societăți private, etc., iar activitățile trebuie să aibă caracter multiregional, național sau european (parteneri din minimum 2 state membre).


 

Termen15 ianuarie 2018

Comitetul Regiunilor, în parteneriat cu mai multe direcții generale ale Comisiei Europene: Politică regională și urbană; Buget; Ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune; Agricultură și dezvoltare rurală, precum și cu Eurostat, Banca Europeană de Investiții, Interreg Europa și URBACT, va deschide pe 15 ianuarie 2018 cursul online / MOOC (Massive Open Online Course) – ”Cum se pot exploata la maximum resursele UE pentru regiunile și orașelor europene”.

Cursul va oferi informații relevante cu privire la actualele și viitoarele politici și programe ale UE, precum și despre instrumente practice și exemple de oportunități de finanțare disponibile pentru nivelul regional și local.

Cursul este gratuit, deschis oricărei persoane interesate de afacerile regionale și locale ale UE și poate fi accesat pe toate dispozitivele.

Detalii despre această inițiativă și înscrieri la adresa: https://cor.iversity.org/ .


 

Termen31 ianuarie 2018

Fișa de prezentare

Comisia Europeană a deschis o cerere de propuneri de proiecte 2017 a programului “Erasmus+”, acțiunea-cheie 3, care vizează calificările comune din domeniul VET. 

Obiectivele generale ale acesteia sunt, pe de o parte, creșterea capacității de inserție profesională a tinerilor și aducerea unei contribuții la dezvoltarea unei forțe de muncă înalt calificate, competente și mobile, de care să beneficieze inclusiv întreprinderile și, pe de altă parte, încurajarea evoluțiilor comune în domeniul VET în Europa și consolidarea în ansamblu a calității, a relevanței și a atractivității acestuia.

Titlul cererii: „Calificări comune în cadrul învățământului profesional și tehnic (VET)”

Eligibilitate: autorități publice de la nivel regional/local, camere de comerț, industrie și meserii, organizații patronale și sindicale, furnizori de VET, institute de cercetare, asociații de tineret și de părinți, etc.

Buget: 6.000.000 €; se acordă până la 80% cofinanțare.


 

Termen13 februarie 2018 (pentru tematicile care propun o singură dată de depunere a aplicațiilor) și 11 septembrie 2018 (pentru tematicile care propun 2 date de depunere a aplicațiilor pe an)

Fișa de prezentare

Comisia Europeană a deschis la 31 octombrie 2017 mai multe cereri de propuneri de proiecte în cadrul programului „Orizont 2020″, componenta „Schimbări societale”, tematica „Renaștere rurală”.

Titlurile cererilor și bugetele sunt detaliate în Fișa de prezentare.

Eligibilitate: orice entitate constituita legal în tarile participante la program


 

TermenDatele limită pentru depunerea aplicațiilor diferă în funcție de tipul de proiect și acțiunea pentru care se aplică sunt detaliate în fișa de prezentare

Fișa de prezentare

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) a Comisiei Europene a lansat cererea generala de propuneri de proiecte 2018 a programului european pentru educație, formare, tineret și sport „Erasmus+”.

Ghidul programului 2018 pune un accent deosebit pe încurajarea proiectelor care vin în sprijinul incluziunii sociale (în special a refugiaților și migranților) și al prevenirii radicalizării.

Eligibilitate: orice organism public sau privat activ în domenii precum educația, formarea, tineretul și sportul de masă din statele participante poate solicita finanțare în cadrul programului. 


 

Termen: 12 aprilie 2018

Fișa de prezentare

Direcția Generală Mobilitate și Transporturi a Comisiei Europene a deschis recent cea de-a doua perioadă pentru depunerea aplicațiilor la cererea de propuneri mixtă 2017 – Programul „Mecanismul pentru Interconectarea Europei” (MIE), componenta Transport – pentru acordarea de granturi în conformitate cu prioritățile și obiectivele definite în programul multianual de lucru. Cererea se referă la propuneri de proiecte de interes comun (PIC) care combină granturi MIE cu finanțare din Fondul European pentru Investiții Strategice (FEIS), din partea Băncii Europene de Investiții, a băncilor naționale de promovare sau a investitorilor din sectorul privat, cu scopul de a crește la maximum efectul de pârghie al implicării și capitalului sectorului privat în ceea ce privește realizarea proiectelor, respectându-se, totodată, principiul acordării necumulative.

Eligibilitate: autorități naționale ale statelor membre, entități publice și private de la nivel local/regional, inițiative comune și organizații internaționale dacă au acordul statului membru din care fac parte Bugetul indicativ: 1 miliard de euro.


 

Termen30 septembrie 2020

Fișa de prezentare

Comisia Europeană a lansat o cerere de candidaturi 2017 pentru „Inițiativa Voluntari UE pentru ajutor umanitar”. Obiectivul specific al acestui apel este de a stabili o listă a organizațiilor de trimitere și a organizațiilor gazdă certificate.

Titlul: Inițiativa ”Voluntari UE pentru ajutor umanitar” – Mecanismul de certificare a organizațiilor de trimitere și de primire.

Eligibilitate: organizații neguvernamentale, organisme de drept public cu caracter civil, Federația Internațională a Societăților Naționale de Cruce Roșie și Semiluna Roșie.


 

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat oferta unei instituții bancare în vederea emiterii Scrisorilor de Garanție Bancară pentru autorități publice locale, care derulează proiecte de investiții finanțate prin PNDR 2020, pe pagina oficială de internet www.afir.info, în cadrul secțiunii ”Rapoarte și Liste”, subsecțiunea ”Lista instituțiilor financiare”.

Mai multe detalii despre eveniment și găsesc în comunicatul de presă alăturat: Comunicat de presă.


 

 

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a adus modificări formularelor prin care se solicită plățile pentru submăsurile care au beneficiari autorități publice.

Aceste modificări privesc submăsurile 4.3 (infrastructura agricolă și silvică), 7.2 (infrastructura rurală de bază), 7.6 (protejarea patrimoniul cultural) și 19.2 (implementarea strategiilor pentru GAL) și au ca rezultat simplificarea efectivă și imediată a modului de implementare a proiectelor.

Instrucțiunile și formularele de plată precum și metodologiile de completare sunt disponibile pe site-ul www.afir.info, secțiunea Informații utile – Proceduri de lucru pentru PNDR.

Mai multe detalii sunt prezentate în comunicatul de presă alăturat: Comunicat de presă


 

Banca Mondială a realizat studiul ”Orașe Magnet: Migrație și Navetism în România”, care analizează în mod direct tiparele de migrație și navetism din România. Analiza identifică motivele pentru care unele orașe sunt mai eficiente decât altele în atragerea migranților și a navetiștilor și propune măsuri care ar putea ajuta zonele urbane să devină mai atractive și mai competitive.

Raportul este disponibil în limba română și în limba engleză.  


 

Comisia Europeană a lansat recent inițiativa ”Intereg Volunteer Youth”, demers dedicat tinerilor cu vârsta între 18 și 30 ani, care doresc să ajute la diseminarea informației despre solidaritate și cooperare în Europa, prin povești de succes ale programului INTERREG, via interviuri, broșuri, evenimente și media socială.

Informații pentru depunerea candidaturii: https://www.interregyouth.com/

Alte detalii: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/interreg-volunteers-initiative/

Autoritatea de management a programului este atribuită Asociației Europene a Regiunilor Frontaliere (AERB).

Contact pentru detalii: ivy@aebr.eu