Selecție parteneri POCA

Consiliul Județean Buzău – în calitate de Promotor de Proiect – anunță organizarea unei proceduri de selecție a partenerilor  pentru încheierea unui Acord de parteneriat în vederea elaborării unui proiect și a depunerii cererii de finanțare în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, Axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente,  Obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, Cererea de proiecte POCA/661/2/1, CP13/2019 pentru regiunile mai puțin dezvoltate.

Anunțul privind rezultatul selecției de parteneri

1. Anunțul de intenție privind selectarea de parteneri în vederea aplicării în cadrul POCA/661/2/1 – Cererea de proiecte 13/2019 pentru regiunile mai puțin dezvoltate

                     Anexa 1 – Scrisoare de intenție

                     Anexa 2 – Fișa partenerului

2. Declarație de eligibilitate

3. Declarație privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul operațiunii propuse spre finanțare din FEDR,FSE și FC 2014-2020

4. Declarație cu privire la respectarea legislației europene și naționale incidente, pentru achizițiile publice demarate și/sau derulate

5. Consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

6. Acord de parteneriat

                     Formulare standard