Hotărâri CJ 2006

Hotărârile Consiliului Județean Buzău din anul 2006:

83 Hot. nr.119 privind revocarea H.C.J. Buzău nr. 97/2006
82 Hot. nr.118 pentru aprobarea participării C.J. Buzău în implementarea proiectului „Fii tu însuţi„, cu finanţare externă prin Programul „Matra-Kap
81 Hot. nr.117 privind completarea finanţării activităţii unor cluburi sportive asociate ale Consiliului judeţean Buzău
80 Hot. nr.116 pentru aprobarea unor modificări (completări şi rectificări) la anexa nr. 16a a Hotărârii C.J.Buzău nr. 70/2005 privind aprobarea Statutului judeţului Buzău – formă actualizată
79 Hot. nr.115 privind aprobarea cofinanţării participării Clubului Sportiv Dacia Buzău la turneul final al juniorilor 1996 – Memorialul Gheorghe Ola, Sighetul Marmaţiei
78 Hot. nr.113 privind încetarea calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Buzău a domnului Dobrică Dumitru, consilier judeţean, şi desemnarea unui consilier judeţean ca membru în acest organism
77 Hot. nr.112 privind desemnarea unui reprezentant în Consiliul de Administraţie al Casei judeţene de Asigurări de Sănătate Buzău
76 Hot. nr.111 privind delegarea reprezentantului asiguraţilor din judeţul Buzău în Adunarea reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate Buzău
75 Hot. nr.110 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a influenţelor la sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006 în baza OUG nr. 89/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006
74 Hot. nr.109 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a influenţelor la sumele defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuieliloor de personal din instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat ale comunelor, oraşelor şi municipiilor şi pentru finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap pe anul 2006 în baza OUG nr. 89/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006
73 Hot. nr.108 privind rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor  şi serviciilor publice finanţate integral sau parţial de la bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2006
72 Hot. nr.107 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2006
71 Hot. nr.104 privind numirea directorului Teatrului „George Ciprian” din Buzău
70 Hot. nr.103 pentru desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean Buzău în consiliile de administraţie ale instituţiilor de învăţământ special din judeţul Buzău
69 Hot. nr.102 pentru desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean Buzău în Comisia privind incluziunea socială a judeţului Buzău
68 Hot. nr.101 pentru stabilirea unor măsuri privind sistemul de management al calităţii la nivelul Consiliului judeţean Buzău
67 Hot. nr.100 pentru aprobarea unor modificări în statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău
66 Hot. nr. 98 pentru completarea H.C.J. nr. 69/2006 pentru actualizarea H.C.J. nr. 87/2005 privind aprobarea listei spaţiilor cu destinaţia de activitate medicală, proprietate privată a judeţului Buzău şi administrate de Consiliul judeţean Buzău, care urmează a fi vândute conform O.U.G. nr. 110/2005
65 Hot. nr. 96 pentru aprobarea solicitării de trecere a unor bunuri imobile din proprietatea publică a statului şi administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în proprietatea publică a judeţului şi administrarea Consiliului judeţean Buzău
64 Hot. nr. 95 pentru aprobarea parteneriatului între Consiliul judeţean Buzău şi Asociaţia pentru Dezvoltarea Comunităţii Rurale Bucureşti în vederea promovării proiectului „Implică-te în viaţa comunităţii ale”
63 Hot. nr. 94 pentru aprobarea finanţării Centrului de resurse şi de asistenţă educaţională Buzău
62 Hot. nr. 91 pentru stabilirea unor costuri şi baremuri de cheltuieli aferente serviciilor de protecţie a persoanei adulte, furnizate de Direcţia generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
61 Hot. nr. 90 pentru aprobarea  Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului judeţean Buzău
60 Hot. nr. 87 pentru modificarea anexei la Hot. Consiliului judeţean nr. 38/2006 privind aprobarea unei noi arondări a localităţilor din judeţul Buzău pe serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor
59 Hot. nr. 85 privind încetarea funcţionării Comisiei Judeţene Anti-Sărăcie şi Promovare a Incluziunii Sociale
58 Hot. nr. 84 pentru acceptarea de către Consiliul judeţean Buzău a unei oferte de donaţie imobiliară
57 Hot. nr. 83 privind stabilirea taxelor şi tarifelor ce vor fi practicate în 2007 la nivel judeţean
56 Hot. nr. 81 privind aprobarea unor măsuri la finalizarea implementării de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău a unor proiecte cu finanţare PHARE
55 Hot. nr. 80 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoariale a influenţelor la sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006 în baza Ordonanţei Guvernului nr. 46/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006
54 Hot. nr. 79 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a influenţelor la sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor de personal din instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pe anul 2006 în baza Ordonanţei Guvernului nr. 46/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006
53 Hot. nr. 78 privind rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice finanţate integral sau parţial de la bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2006
52 Hot. nr. 77 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2006
51 Hot. nr. 76 privind aprobarea avizelor date de Comisia tehnică de urbanism şi amenajarea teritoriului în luna august 2006
50 Hot. nr. 70 privind aprobarea trecerii unor imobile din proprietatea publică a judeţului Buzău şi administrarea comună a Consiliului judeţean Buzău şi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău în proprietatea publică a municipiului Rm. Sărat şi administrarea Consiliului local al municipiului Rm. Sărat
49 Hot. nr. 69 pentru actualizarea H.C.J. nr. 87/2005 privind aprobarea listei spaţiilor cu destinaţia de activitate medicală, proprietate privată a judeţului Buzău şi administrate de Consiliul judeţean Buzău, care urmează a fi vândute conform O.U.G. nr. 110/2005
48 Hot. nr. 68 pentru aprobarea Strategiei judeţene Antidrog 2006-2008 şi a Planului de acţiune aferent implementării acesteia
47 Hot. nr. 66 privind aprobarea aderării (asocierii) Consiliului judeţean Buzău, cu calitatea de membru, la Asociaţia „CLUB SPORTIV ASTRAL” Poşta Cîlnău, judeţul Buzău
46 Hot. nr. 65 privind stabilirea baremurilor de decontare a cheltuielilor de hrană efectuate de asistenţii maternali profesionişti pentru creşterea şi îngrijirea copiilor aflaţi în plasament sau încredinţare
45 Hot. nr. 64 privind aprobarea închirierii imobilului proprietate publică a judeţului Buzău situat în municipiul Buzău, bd. Nicolae Bălcescu nr. 44, Inspectoratului de Stat în construcţii
44 Hot. nr. 63 privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 la Hot. nr. 7/2006 a Consiliului judeţean Buzău
43 Hot. nr. 62 privind aprobarea organizării unor festivităţi şi realizării unei plăci comemorative dedicate unor personalităţi de onoare ale judeţului Buzău
42 Hot. nr. 61 privind aprobarea cofinanţării de către Consiliul judeţean Buzău a celei de-a V-a ediţii a Salonului Naţional de Artă Fotografică „Buzău 2006”
41 Hot. nr. 60 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a influenţelor la sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor de personal din instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pe anul 2006 în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 52/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006
40 Hot. nr. 59 privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unui număr de 2 institiuţii şi servicii publice finanţate integral sau parţial de la bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2006
39 Hot. nr. 58 privind aprobarea utilizării fondului de rulment al bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2006
38 Hot. nr. 57 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2006
37 Hot. nr. 55 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei socio-economice de examinare şi avizare a implantării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare
36 Hot. nr. 54 pentru aprobarea unei convenţii de parteneriat cu organizaţia „Salvaţi Copiii – România” – Filiala Galaţi
35 Hot. nr. 53 pentru aprobarea promovării de către Consiliul judeţean Buzău în parteneriat cu Asociaţia pentru Dezvoltarea Comunităţii Rurale  a proiectului „Îmbunătăţirea cunoştinţelor de limba franceză ale copiilor din învăţământul gimnazial din mediul rural defavorizat” (convenţia nu se publică)
34 Hot. nr. 52 pentru aprobarea acordului de parteneriat (asociere) dintre Consiliul judeţean Buzău şi Clubul Sportiv „Constam Metal” Buzău (convenţia nu se publică)
33 Hot. nr. 51 pentru aprobarea acordului de parteneriat )asociere= dintre Consiliul judeţean Buzău şi primarul municipiului Rm. Sărat / Consiliul local al municipiului Rm. Sărat (convenţia nu se publică)
32 Hot. nr. 50 pentru aprobarea numărului de personal, a organigramei (.JPG) şi statului de funcţii () pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului judeţean Buzău.
31 Hot. nr. 49 privind aprobarea solicitării de trecere a unui imobil cu terenul aferent din proprietatea publică a municipiului Rm. Sărat şi administrarea Consiliului local al municipiului Rm. Sărat în proprietatea publică a judeţului Buzău şi administrarea Consiliului judeţean Buzău.
30 Hot. nr. 47 privind modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Buzău (PDF, 87 KB) şi anexa (PDF, 184 KB)
29 Hot. nr. 46 pentru aprobarea unor acorduri de parteneriat în aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1277/2005 (PDF, 89 KB)
28 Hot. nr. 43 privind aprobarea unor limite de cheltuieli şi sporuri pentru unele servicii specializate furnizate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău pentru anul 2006 (PDF, 88 KB) [anexele pot fi consultate la Compartimentul Informare, relaţii cu publicul al Consiliului judeţean Buzău]
27 Hot. nr. 42 privind stabilirea unor criterii de normare a personalului din serviciile specializate ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău (PDF, 133 KB) [anexele pot fi consultate la Compartimentul Informare, relaţii cu publicul al Consiliului judeţean Buzău]
26 Hot. nr. 41 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău (PDF, 90 KB) [anexele pot fi consultate la Compartimentul Informare, relaţii cu publicul al Consiliului judeţean Buzău]
25 Hot. nr. 40 privind aprobarea înfiinţării Unităţii judeţene pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice (PDF, 99 KB)
24 Hot. nr. 38 privind aprobarea unei noi arondări a localităţilor din judeţul Buzău pe serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor
23 Hot. nr. 37 privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice finanţate integral sau parţial de la bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2006 (PDF, 185 KB)
22 Hot. nr. 36 privind aprobarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a influenţelor la sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor de personal din instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pe anul 2006 în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 32/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006 (PDF, 257 KB)
21 Hot. nr. 35 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2006 (PDF, 369 KB)
20 Hot. nr. 34 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2006 (PDF, 316 KB)
19 Hot. nr. 33 Aprobarea unor măsuri în vederea încheierii contractului de management pentru instituţiile de cultură (fără anexe)
18 Hot. nr. 31 Trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Buzău a unei cote părţi din imobilul situat în municipiul Buzău, str. Bistriţei nr. 45
17 Hot. nr. 30 Aprobarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean pentru perioada 2006-2008, pentru judeţul Buzău – formă reactualizată (anexa se va publica pe site-ul A.R.R. – www.arr.ro)
16 Hot. nr. 29 Darea în administrarea Muzeului judeţean „Al.I. Odobescu” a unor bunuri proprietate publică a judeţului Buzău
15 Hot. nr. 28 Aprobarea acordului de parteneriat între Consiliul judeţean Buzău şi asociaţiile unor consilii locale din judeţ pentru implementarea unor proiecte în cadrul Programului PHARE 2004 (nu se publică textul acordului de parteneriat)
14 Hot. nr. 26 Încetarea prin reziliere a contractului de concesiune având ca obiect imobilul proprietate publică a judeţului Buzău, situat în municipiul Buzău, bd. N. Bălcescu nr. 40
13 Hot. nr. 25 Adoptarea Strategiei judeţului Buzău pentru asistenţă socială a adulţilor şi copiilor pe perioada 2006-2010
12 Hot. nr. 20 Adoptarea Programului de dezvoltare economică şi socială a judeţului Buzău în anul 2006
11 Hot. nr. 19 Aprobarea participării la constituirea unui consorţiu în cadrul programului PHARE „Schema de investiţii pentru proiecte mici de gestionare a deşeurilor”
10 Hot. nr. 18 Cofinanţarea de către C.J. Buzău a participării unui grup de elevi ai Liceului de artă „Margareta Sterian” Buzău la Concursul internaţional de pian de la Paris – Franţa
9 Hot. nr. 17 Aprobarea cofinanţării de către C.J. Buzău a unei acţiuni sportive de interes judeţean şi nivel internaţional
8 Hot. nr. 15 Acordarea unor drepturi pentru copiii/elevii/tinerii cu cerinţe educative speciale şcolarizaţi în sistemul de învăţământ special şi special integrat din judeţul Buzău, aflaţi în familii  (anexele se comunică persoanelor şi instituţiilor interesate)
7 Hot. nr. 13 Aprobarea Convenţiei-cadru între Consiliul judeţean Buzău şi consiliile locale comunale în cadrul Programului privind pietruirea, reabilitarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi alimentare cu apă a satelor
6 Hot. nr. 12 Aprobarea „Programului de achiziţii publice al Consiliului judeţean Buzău în anul 2006”
5 Hot. nr. 9 Utilizarea fondului de rulment al bugetului propriu al judeţului Buzău în anul 2006
4 Hot. nr. 4 Bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice finanţate integral sau parţial de la bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2006
3 Hot. nr. 3 Repartizarea sumelor din cota de 22% din impozitul pe venit la dispoziţia Consiliului judeţean Buzău
2 Hot. nr. 2 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor, precum şi pentru echilibrarea bugetelor locale,  subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei şi pentru drumurile judeţene şi comunale pe anul 2006
1 Hot. nr. 1 Bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2006