Formulare pentru activitatea de urbanism

Formulare pentru activitatea de urbanism:

 

ANEXA Nr.1

Cererea pentru eliberarea Certificatului de Urbanism se va putea înregistra NUMAI DUPĂ VERIFICAREA DOCUMENTAȚIEI ȘI ACHITAREA TAXELOR AFERENTE, conform art. 33, alin. 3 din Ordinul nr.839/2009.
Verificarea documentațiilor și calcularea taxelor se va face de către personalul Direcției de Amenajare a Teritoriului și Urbanism.
Art. 33, alin (3): La depunerea cererii-tip, emitentul comunică solicitantului cuantumul taxei necesare eliberării certificatului de urbanism, calculat potrivit reglementărilor legale în vigoare, solicitantul având obligaţia de a achita taxa de îndată şi de a prezenta copia documentului de plată.

Cererea pentru eliberarea Autorizației de Construire/Desființare se va putea înregistra numai după verificarea documentației și achitarea taxelor aferente, conform art. 45, alin.1 și 2 din Ordinul 839/2009.
Verificarea documentațiilor și calcularea taxelor se va face de către personalul Direcției de Amenajare a Teritoriului și Urbanism.
Art. 45., alin. (1) În vederea obţinerii autorizaţiei de construire/desfiinţare solicitantul trebuie să se adreseze autorităţii administraţiei publice locale emitentă a certificatului de urbanism, ori după caz, autorităţii publice centrale conform art. 4 alin. (5) şi art. 43 lit. b) din Lege, care are obligaţia de a comunica solicitantului cuantumul taxei de emitere a autorizaţiei, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a normelor de aplicare a acesteia, precum şi al altor taxe legale, după caz.
alin. (2) După achitarea taxei/taxelor prevăzute la alin. (1) solicitantul va depune documentaţia cuprinzând toate documentele specificate la art. 20 alin. (1), cu respectarea, după caz, a prevederilor de la art. 20 alin. (3), însoţită de copia documentului de plată a taxei/taxelor.

ANEXA Nr.3:

Cartuş – model conform anexei nr.1 la Lege

 

ANEXA Nr.4: 

Ştampila model – „ANEXĂ LA CERTIFICATUL DE URBANISM”

 

ANEXA Nr.5:

Ştampila model – „VIZAT SPRE NESCHIMBARE”

 

ANEXA Nr.6:

Proces-Verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei în competenţa consiliului judeţean şi a primarului

 

ANEXA Nr.7

Proces-Verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei în competenţa Inspectoratului de Stat în Construcţii

 

ANEXA Nr.8:

Model pentru Panou de identificare a investiţiei

 

NOTĂ:
Utilizarea formularelor cuprinse în ANEXA Nr.1 este obligatorie, fiind interzisă modificarea sau completarea structurii/conţinutului acestora.
Prezentarea lor pe site este cu titlu informativ, ele fiind puse la dispoziţia solicitanţilor contra cost, conform art.82, alin.(4) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, ce constituie Anexa la Ordinul Ministrului dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr.839/2009, publicată în Monitorul Oficial al româniei nr.797bis din 23.11.2009, la Registratura Consiliului Judeţean Buzău.