Formulare pentru activitatea de urbanism

Formulare pentru activitatea de urbanism:

 

ANEXA Nr.1:

 

Documentele necesare emiterii Certificatului de urbanism, Autorizației de construire/desființare, Avizului de oportunitate, Avizului Arhitectului Șef vor fi însoțite de NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL.

 

Cererea pentru eliberarea Certificatului de Urbanism se va putea înregistra NUMAI DUPĂ VERIFICAREA DOCUMENTAȚIEI ȘI ACHITAREA TAXELOR AFERENTE, conform art. 33, alin. 3 din Ordinul nr.839/2009.
Verificarea documentațiilor și calcularea taxelor se va face de către personalul Direcției de Amenajare a Teritoriului și Urbanism.
Art. 33, alin (3): La depunerea cererii-tip, emitentul comunică solicitantului cuantumul taxei necesare eliberării certificatului de urbanism, calculat potrivit reglementărilor legale în vigoare, solicitantul având obligaţia de a achita taxa de îndată şi de a prezenta copia documentului de plată.

Cererea pentru eliberarea Autorizației de Construire/Desființare se va putea înregistra numai după verificarea documentației și achitarea taxelor aferente, conform art. 45, alin.1 și 2 din Ordinul 839/2009.
Verificarea documentațiilor și calcularea taxelor se va face de către personalul Direcției de Amenajare a Teritoriului și Urbanism.
Art. 45., alin. (1) În vederea obţinerii autorizaţiei de construire/desfiinţare solicitantul trebuie să se adreseze autorităţii administraţiei publice locale emitentă a certificatului de urbanism, ori după caz, autorităţii publice centrale conform art. 4 alin. (5) şi art. 43 lit. b) din Lege, care are obligaţia de a comunica solicitantului cuantumul taxei de emitere a autorizaţiei, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a normelor de aplicare a acesteia, precum şi al altor taxe legale, după caz.
alin. (2) După achitarea taxei/taxelor prevăzute la alin. (1) solicitantul va depune documentaţia cuprinzând toate documentele specificate la art. 20 alin. (1), cu respectarea, după caz, a prevederilor de la art. 20 alin. (3), însoţită de copia documentului de plată a taxei/taxelor.

 

ANEXA Nr.3:

Cartuş – model conform anexei nr.1 la Lege

 

ANEXA Nr.4: 

Ştampila model – „ANEXĂ LA CERTIFICATUL DE URBANISM”

 

ANEXA Nr.5:

Ştampila model – „VIZAT SPRE NESCHIMBARE”

 

ANEXA Nr.6:

Proces-Verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei în competenţa consiliului judeţean şi a primarului

 

ANEXA Nr.7:

Proces-Verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei în competenţa Inspectoratului de Stat în Construcţii

 

ANEXA Nr.8:

Model pentru Panou de identificare a investiţiei

 

NOTĂ:
Utilizarea formularelor cuprinse în ANEXA Nr.1 este obligatorie, fiind interzisă modificarea sau completarea structurii/conţinutului acestora.
Prezentarea lor pe site este cu titlu informativ, ele fiind puse la dispoziţia solicitanţilor contra cost, conform art.82, alin.(4) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, ce constituie Anexa la Ordinul Ministrului dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr.839/2009, publicată în Monitorul Oficial al româniei nr.797bis din 23.11.2009, la Registratura Consiliului Judeţean Buzău.