Modalitatea de contestare / Reclamație administrativă

Prin intermediul Portalului de servicii electronice: https://portal.cjbuzau.ro/portal/service/1 


Modalitatea de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate:

Este reglementată în Legea nr. 544/2001 privind accesul la informaţii de interes public, cu modificările şi completările ulterioare şi în H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, la capitolul SANCŢIUNI.

Conform prevederilor art. 21 şi art. 22 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cetăţenii se pot adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului instituţiei publice, în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice.

Dacă solicitantul, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă, se consideră în continuare lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei publice.


Formularele aferente pentru reclamație administrativă refuz și netrimitere în termen legal

 

Model – Reclamație administrativă (1)

Model – Reclamație administrativă (2)

 

Model – Reclamație administrativă (1)

Model – Reclamație administrativă (2)


Formularele au fost înregistrate în Sistemul Electronic Naţional.