Oportunități europene

Listă de oportunități de finanțare regionale și europene (UNCJR)


Termenul-limită pentru depunerea aplicaţiilor14 februarie 2023, ora 17:00 la Bruxelles

Comisia Europeană, prin Consiliul European pentru Inovare şi Agenţia Executivă pentru IMM-uri (EISMEA) de la Bruxelles, a deschis o cerere de propuneri de proiecte prin programul european “Piaţa unică” 2021-2027, componenta pentru IMM-uri (COSME).

Titlul cererii: “Ecologizarea IMM-urilor din economie socială și a antreprenorilor din ecosistemul de proximitate și economie socială prin cooperare transnațională”(hyperlink ataşat al paginii de web oficiale)

Context:  În conformitate cu prioritățile Comisiei Europene pentru 2019-24, acțiunile propuse în cadrul componentei pentru IMM-uri din programul „Piața unică” (SMP) pentru 2022 vizează stimularea antreprenoriatului și consolidarea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) din UE. Aceste acțiuni vor sprijini, de asemenea, IMM-urile în redresarea post-COVID-19 și vor facilita tranziția verde și pe cea digitală în diferitele ecosisteme industriale. 99,9% dintre companiile din ecosistemul „Proximitate & Economia Socială” (P&SE) sunt IMM-uri, o parte semnificativă fiind microîntreprinderi și start-up-uri. Acest ecosistem angajează 22,9 milioane de oameni și reprezintă 6,54% din valoarea adăugată a UE (791 miliarde EUR), conform Comunicării Comisiei Europene (hyperlink ataşat).

Propunerile depuse în cadrul cererii de propuneri trebuie să se concentreze pe:

1) oferirea de sprijin financiar direct pentru consolidarea capacităților și instruire;

2) furnizarea de servicii de consultanță și activități de sprijin tehnic legate de finanțarea, incubarea, accelerarea și extinderea proceselor și activităților de sustenabilitate.

 

Bugetul disponibil: 6.000.000 EUR; se va acorda o sumă cuprinsă între 750.000 EUR şi 1.000.000 EUR/proiect. Costurile vor fi rambursate la ratele de finanțare stabilite în Acordul de Grant (100% pentru costurile pentru acordarea de sprijin financiar terților și 90% pentru toate celelalte categorii de costuri).

Eligibilitate: entităţi publice şi private din statele membre ale UE şi ţările participante la program, aşa cum este menţionat în lista oficială (hyperlink ataşat), şi organizaţii internaţionale; alte entități pot participa în alte roluri ale consorțiului, cum ar fi parteneri asociați, subcontractanți, terți care oferă contribuții în natură, etc. (a se vedea secțiunea 13 a textului oficial al cererii).

Propunerile trebuie depuse de către un consorțiu de solicitanți (beneficiari; entități neafiliate) care îndeplinește următoarele condiții: • are cel puțin șase entități independente din cel puțin trei țări eligibile diferite; • are cel puțin un intermediar al economiei sociale pentru fiecare țară participantă implicată în consorțiu; • are minimum una și maximum două organizații de sprijin active la nivelul UE, cum ar fi federații, membri sectoriali și asociații sau rețele care reprezintă entități din economia socială (detalii, în textul oficial al cererii).

Contact direct pentru detalii şi întrebări: EISMEA-SMP-COSME-ENQUIRIES@ec.europa.eu; întrebările care nu privesc chestiuni IT trebuie trimise până la 7 februarie 2023 şi să menţioneze referinţa cererii (SMP-COSME-2022-SEE).

 


Gruparea Europeană pentru Cooperare Teritorială ESPON cu sediul la Luxemburg, Autoritate de Management mandatată de către Comisia Europeană să gestioneze fondurile europene disponibile pentru analizele teritoriale paneuropene, a deschis, până la 24 februarie 2023, cererea de propuneri de proiecte adresată părţilor interesate – factori de decizie şi experţi – din administraţiile publice locale, judeţene, regionale şi naţionale, dar şi din cadrul unor organisme europene de cooperare (GECT-uri, spre exemplu) pentru a prezenta propuneri de analize focalizate.

 

Obiectivul general al programului de cooperare ESPON este de a sprijini consolidarea eficacității coeziunii UE. Aria programului acoperă teritoriul celor 27 state membre ale UE, precum și al celor 5 state partenere ale programului: Marea Britanie, Islanda, Norvegia, Lichtenstein și Elveția. Alocările bugetare provin din Fondul European pentru Dezvoltare Regională pentru perioada 2021-2027 şi din contribuţii naţionale ale partenerilor.

 Actuala cerere de propuneri are la baza obiective şi priorităţi ale programului ESPON 2030, iar pentru acest apel sunt anunţate 4 tematici de interes, după cum urmează: 1. Teritorii neutre din punct de vedere climatic, 2. Guvernanţa noilor geografii, 3. Perspective pentru toţi oamenii şi toate locurile, 4. Spaţii reziliente la crize.

 Bugetul total comunicat pentru perioada 2021-2027: 50,5 milioane EUR

Părţile interesate pot candida individual sau pot forma grupuri/consorţii din mai mulţi parteneri care au probleme şi necesităţi comune. Deoarece analizele focalizate ale ESPON vizează obţinerea unor cunoştinţe practice privind spaţiul european, replicabile în procesele de luare a deciziilor, dezvoltarea de noi politici locale şi în strategiile de management, solicitanţii trebuie să-şi bazeze propunerile pe identificarea nevoilor lor în ceea ce priveste dezvoltarea sau îmbunătăţirea politicilor şi planificarea locală, integrând în acelaşi timp o perspectivă europeană.

 

În decurs de un an, propunerilor selectate li se vor oferi următoarele:

– sprijin administrativ şi tehnic pentru proiectarea termenilor de referinţă care au o legătură directă cu întrebările solicitanţilor şi în conformitate cu programul de cooperare ESPON;

– asistenţă tehnică permanentă din partea echipei de experţi a ESPON pentru a se asigura progresul activităţii şi calitatea rezultatelor;

– un buget dedicat, în general de aproximativ 250.000 €, pentru finanţarea unui studiu la nivel înalt condus de experţi selectaţi cu atenţie din întreaga Europă (prin proceduri de achiziţii publice);

– oportunităţi de a învăţa împreună cu alţi colegii europeni şi de a împărtăşi dovezi şi experienţe cu alte părţi interesate (pe tema de interes);

– participare la evenimentele organizate de ESPON, realizate, în mod obişnuit, în cooperare cu preşedinţiile UE, pentru conectarea la o comunitate internaţională de factori de decizie şi experţi.


Propunerile selectate vor fi apoi transformate în cereri de oferte pentru a finanţa realizarea analizelor de către cercetătorii europeni selectaţi de către ESPON, în colaborare cu practicienii care le-au iniţiat. Aplicaţiile pot fi depuse doar în format digital; informaţiile detaliate privind formularul de aplicare şi ghidul beneficiarului pot fi accesate la adresa de web: https://www.espon.eu/participate/targeted-analysis-cutoff-february-2023

 Întrebările privind această cerere de propuneri de proiecte trebuie adresate direct secretariatului ESPON, la email-ul pus la dispoziţia celor interesaţi: application@espon.eu. Schimbul de idei pe aceasta temă şi căutarea de parteneri sunt posibile pe LinkedIn group „ESPON stakeholders„.


Termenele-limitā pentru depunerea aplicațiilor diferā în funcție de tipul de proiect şi acțiunea pentru care se aplicā şi se încadrează în perioada 16 februarie – 4 octombrie 2023.

Agenția executivă europeană pentru educație și cultură (EACEA) de la Bruxelles, mandatată de Comisia Europeanā să gestioneze finanţările acordate prin programul „Erasmus+„, a lansat astăzi, 23 noiembrie a.c., cererea generalā de propuneri de proiecte 2023. Programul este dedicat proiectelor axate pe educație, formare, tineret şi sport.

Eligibilitate: orice organism public sau privat din țārile participante la program, activ în domenii precum educația, formarea, tineretul şi sportul, poate solicita finanțare în cadrul programului: inspectorate şcolare, şcoli, universitāți, alte organizații implicate în educație, centre de formare, ONG-uri orientate cātre educaţie, sport sau activitāți de tineret, IMM-uri, parteneri sociali, autorităţi publice de la nivel local, etc. (lista nu este exhaustivā) din statele UE şi diferite ţări terţe.

 

Administraţiile publice locale, judeţene şi regionale sunt eligibile pentru diferite componente şi tipuri de activităţi ale programului, spre exemplu, “parteneriatele la scară mică”, “parteneriatele şi alianţe pentru inovare”, “proiecte orientate spre viitori”, etc.

Pentru mai multe detalii privind modalitățile de participare, vă rugăm să consultați Ghidul programului Erasmus+ 2023.

 Bugetul total al cererii 20233.393,17 milioane EUR; finanţarea este mai mare cu peste 200 de milioane de euro faţă de anul trecut.

Pentru acțiunile gestionate de agențiile naționale Erasmus+, indiferent de data-limită, termenul-limită stabilit pentru depunerea formularelor electronice este întotdeauna ora 12:00:00 (amiază, ora Bruxelles-ului).

Pentru acțiunile gestionate de Agenția Executivă (EACEA) care fac obiectul prezentului ghid al programului, în conformitate cu cerințele Portalului pentru oportunități de finanțare și licitații (Funding and Tender Opportunities), termenul-limită de depunere a propunerilor la EACEA este ora 17:00:00 (ora Bruxelles-ului).

Programul se implementeazā, în principal, prin gestiune indirectā, mai exact, Comisia Europeanā încredințeazā sarcini de execuție bugetarā agențiilor naționale. În acest scop, fiecare țarā participantā la program a desemnat una sau mai multe agenții naționale, care promoveazā şi pun în aplicare programul la nivel național şi acționeazā ca intermediar între Comisia Europeanā şi organizațiile participante de la nivel local, regional şi național.

Agențiile naționale au rolul sā ghideze utilizatorii programului în toate fazele, de la primul contact cu programul, prin procesul de depunere a cererii de participare, pânā la realizarea proiectului şi la evaluarea finalā. Agenția Naționalā „Erasmus+” din România este Agenția Naționalā pentru Programe Comunitare in Domeniul Educației şi Formārii Profesionale (ANPCDEFP). Aşadar, pentru orice entitate interesatā sā depunā o cerere de proiect, este esențial contactul direct cu aceastā instituție.

Sursa de informare: Jurnalul Oficial al UE, versiunea în limba română,

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2022/444/07&from=RO

Ghidul programului Erasmus+ 2023


Școala secundară „IES Dos Mares” (învăţământ liceal general şi profesional, post secundar) din regiunea spaniolă Murcia caută companii din Uniunea Europeană care ar putea fi interesate să găzduiască patru elevi în cadrul unui program de mobilitate organizat prin programul „Erasmus+”, acţiunea-cheie 131-HED.

„IES Dos Mares” este o instituție publică de învățământ din localitatea San Pedro del Pinatar, municipalitate situată pe malul lacului sărat „Mar Menor” și al Mării Mediterane, care organizează cursuri de educaţie generală obligatorie, finalizate cu un examen de Bacalaureat, și filiere profesionale finalizate cu diferite calificări legate de tehnologiile informaționale și informatică, farmacie și învățământul pedagogic pentru preşcolari.

Propunerea de mobilitate vizează studenţii din ciclul de învățământ post secundar și de formare profesională de nivel superior (VET) cu specializarea „dezvoltarea aplicațiilor web”. Aceasta este o diplomă de doi ani (program educațional de 2000 de ore) care urmăreşte formarea profesioniștilor capabili să dezvolte, să implementeze și să întrețină aplicații web. Programa de studii prevede un stagiu de 400 de ore într-o companie care poate avea sediul într-o țară europeană participantă la programul Erasmus+.

Departamentul IT din cadrul „IES Dos Mares” organizează astfel de stagii din 2016, iar experiențele anterioare au indicat un grad ridicat de satisfacție obținut de la companiile care au colaborat la formarea studenților.

De menţionat că, toate costurile sunt acoperite prin programul „Erasmus+”, companiile care acceptă mobilitatea nefiind obligate să suporte vreo cheltuială suplimentară.

În documentația atașată, veți găsi câteva informații despre condițiile în care se desfășoară stagiile, termenii în care compania gazdă ar putea colabora și profilul profesional al stagiarilor. Pentru mai multe informații sau pentru a colabora cu această şcoală, vă rugăm să contactaţi direct pe:

·  Gonzalo Fernández Hernández, Coordonator Erasmus+ la IES Dos Mares – gonzalo.fernandez@murciaeduca.es

·  Luís Ramón Egío Vallejo, director,  – 30005338@murciaeduca.es 

Fișă de prezentare în limba engleză


Termenul-limită pentru depunerea aplicaţiilor: 23 februarie 2023

Comisia Europeană, prin Agenția executivă europeană pentru sănătate şi digitalizare (HADEA) de la Bruxelles căreia i-a fost acordat mandat de gestiune directă, a lansat recent cererea de propuneri de proiecte 2023 privind utilizarea noilor sisteme de rețele mobile 5G pentru comunități locale inteligente.

Programul prin care se acordă finanțare : « Mecanismul pentru interconectarea Europei 2021-2027 ».

Baza legală a finanţării :

 

Titlul cererii : « 5G pentru comunități inteligente » – lucrări

Scopul acestui apel este de a sprijini implementarea timpurie a sistemelor bazate pe 5G care permit utilizarea pentru anumiți factori socio-economici (SED). În contextul prezentei cereri, SED-urile vizate sunt autoritățile publice care exercită atribuţii publice și entitățile publice sau private însărcinate cu operarea serviciilor de interes general (SGI) sau servicii de interes economic general (SIEG).

Apelul urmărește să sprijine exemplele de bune practici 5G în diferite sectoare care pot servi drept șabloane pentru o posibilă replicare cu alte resurse, naționale sau UE, sau în cadrul altor programe (în special, Facilitatea pentru Rezilienţă şi Redresare).

Buget disponibil : 50.000.000 euro; se acordă între 300.000 şi 5.000.000 EUR/proiect (cofinanţare de maximum 75%)

Eligibilitate : orice entitate publică şi privată din statele membre ale UE şi ţările participante la program (lista oficială poate fi consultată aici) şi organizații internationale; propunerile trebuie depuse de minimum 2 solicitanți (beneficiari, entități neafiliate) incluzând cel puțin: a) un operator de rețea mobilă şi b) o autoritate publică sau un furnizor de servicii de interes general (SIG) sau de servicii de interes economic general (SIEG).

Durata maximă a implementării: 36 de luni

 

Contact direct pentru detalii – HADEA: HADEA-CEF-DIGITAL-CALLS@ec.europa.eu

Aplicaţia poate fi depusă pe portalul unic al Comisiei Europene “Funding and Tender Opportunities” (hyperlink) unde sunt disponibile toate documentele oficiale ale cererii. 4 propuneri de parteneriat din Cipru, Cehia, Grecia şi România sunt deja disponibile pe platforma portalului.

 


Termenul-limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 5 ianuarie 2023

Direcţia Generală Agricultură şi Dezvoltare Rurală (DG AGRI) din cadrul Comisiei Europene va deschide pe 10 noiembrie a.c., cererea de propuneri de proiecte 2023 „Sprijin pentru măsurile de informare privind Politica Agricolă Comună (PAC)”, iniţiativă anuală prin care se are în vedere promovarea beneficiilor acestei politici comunitare pentru toţi cetăţenii din Uniunea Europeană.

Cadrul de reglementare pentru acest program de finanțare al UE este stabilit în:

− Regulamentul 2018/1046 (Regulamentul financiar comun al UE) şi

− Regulamentul PAC 2021/2116, actul de bază (hyperlink-uri ataşate pentru versiunile în limba română)

 

Tematica principală a cererii este promovarea unei agriculturi europene sustenabile, în acord cu obiectivele Pactului ecologic european şi strategiile incluse în acesta: „De la fermă la consumator”, „Biodiversitate pentru 2030” şi „Planul de acţiune pentru producţia ecologică a UE”.

 

Programul prin care se acordă finanţare: “Acţiuni de informare în domeniul Politicii agricole comune” (IMCAP)

 

Măsurile de informare trebuie să includă una sau mai multe activități care să aibă un impact semnificativ la nivelul cetățenilor, cum ar fi:

− producerea și distribuția/difuzarea de materiale tipărite, multimedia sau audio-vizuale,

− activități de informare în online și pe rețelele sociale,

− evenimente media,

− conferințe, seminarii, ateliere,

− studii privind aspectele legate de PAC (dacă sunt necesare pentru a sprijini implementarea măsurilor de informare).

Următoarele activități NU sunt eligibile:

− măsurile impuse de lege,

− adunările generale sau statutare,

− alte activități în care măsurile de comunicare și informare nu sunt componenta principală.

 

Bugetul total al cererii: 4.000.000€ ; se acordă între 125.000 şi 500.000 EUR

Durata implementării acţiunilor: 12 luni

Eligibilitate: orice entitate publică şi privată din statele membre ale UE: autorităţi publice locale, judeţene şi naţionale, ONG-uri, asociaţii, agenţii, universităţi, şcoli, centre de cercetare, companii, etc. şi organizaţii internaţionale din statele membre ale UE

Publicul țintă este publicul larg (în special tinerii din zonele urbane) și/sau fermierii și alte părți interesate active în zonele rurale și în sectorul agricol.

Sunt permise doar cererile de la un singur solicitant (beneficiari unici); entitățile afiliate și alți participanți sunt permişi, dacă este necesar.

 

Contact direct pentru alte informaţii sau nelămuriri: Comisia Europeană, DG AGRI: AGRI-GRANTS@ec.europa.eu

Surse de informare:

Textul oficial al cererii

Portalul unic Funding and Tender Opportunities


 

Termenul-limită de depunere a propunerilor : 10 ianuarie 2023 (ora 18:00, ora României)

Direcția generală « Politică regională şi urbană » (DG REGIO) din cadrul Comisiei Europene a deschis cererea de propuneri de proiecte 2022 « Sprijin pentru măsurile de informare privind politica de coeziune a UE ». Inițiativă are în vedere creşterea vizibilității rezultatelor politicii de coeziune, cea mai importantă politică de investiții publice a Uniunii europene.

 • Programul european prin care se acordă granturile: “Măsuri de informare privind politica de coeziune a UE” (IMREG).
 • Scopul principal al cererii este de a oferi sprijin pentru producerea și difuzarea de informații și conținut legate de politica de coeziune a UE, inclusiv, printre altele, despre “Fondul pentru o tranziție justă” sau despre sprijinul relevant în cadrul “Planului de redresare pentru Europa” sau prin “Instrumentul de asistență tehnică”.
 • Propunerile ar trebui să ofere informații coerente, obiective și cuprinzătoare, pentru a obţine o imagine de ansamblu reală a politicii de coeziune a UE, să ilustreze și să evalueze rolul politicii de coeziune în realizarea priorităților politice ale UE și în abordarea provocărilor actuale și viitoare pentru Uniune, statele membre, regiunile, administraţiile provinciale şi locale.
 • Măsurile de informare ar trebui să includă una sau mai multe activități, cum ar fi:
  • producția și distribuția de materiale tipărite, multimedia sau audiovizuale,
  • activități de informare pe web și social media,
  • evenimente media,
  • conferințe, seminarii, ateliere.
 • Solicitanții eligibili includ mass-media, universitățile, agențiile de comunicare, ONG-urile și alte entități private și organisme publice (cu excepția autorităților de management și a organismelor intermediare) din statele membre ale UE.
 • Bugetul total disponibil : 7.000.000 EUR ; se pot acorda maximum 300.000 EUR/proiect şi cofinanțare de maximum 80%.
 • Durata unui proiect trebuie să fie de maximum 12 luni.
 • Contact : orice întrebare legată de prezenta cerere de propuneri poate fi transmisă la adresa REGIO-CONTRACTS@ec.europa.eu .
 • Pagina oficială a cererii: Publication of Calls for Proposals – DG REGIO – Regional Policy – European Commission (europa.eu) ; textul oficial al apelului este disponibil aici (hyperlink-uri ataşate).

Secretariatul comun al programului “INTERREG Europe” informează potenţialii beneficiari că cel de-al doilea apel pentru cereri de propuneri de proiecte va fi deschis în perioada 15 martie – 9 iunie 2023. Deschiderea acestuia va fi anunţată în cadrul formului interregional anual ‘Europe, let’s cooperate! ce va avea loc la Stockholm

 • Granturile vor putea fi accesibile pentru toate priorităţile programului prevăzute pentru perioada actuală de finanţare.
 •  În acest context, Secretariatul comun de la Lille organizează pentru cei care doresc să depună o aplicaţie pentru finanţare evenimente tematice de networking pentru prezentarea ideii de proiect sau pentru căutare de parteneri de cooperare. Sunteţi, aşadar, invitaţi să folosiți comunitatea online INTERREG Europe pentru căutarea de parteneri şi să vă dezvoltați proiectul cu instrumentele de asistență tehnică care vă sunt puse la dispoziţie.
 • Fiecare sesiune de informare va fi dedicată unei/unor priorităţi diferite, după cum urmează:
  • 15 noiembrie (11-13:00, ora României): „O Europă mai inteligentă”
  • 17 noiembrie (11-13:00, ora României): „O Europă mai socială”
  • 29 noiembrie (11-13:00, ora României): „O Europă mai verde”
  • 1 decembrie (11-13:00, ora României): „O Europă mai conectată”, „O Europă mai aproape de cetățeni” și „O guvernanță regională mai bună”.
 • Toate detaliile sunt disponibile pe pagina oficială de web (hyperlink ataşat).

Comisia Europeană, prin Agenţia executivă europeană pentru IMM-uri şi Consiliul European pentru Inovare de la Bruxelles (EISMEA), a deschis până la 7 decembrie 2022 o cerere de propuneri de proiecte în cadrul programului „Piaţa unică” 2021-2027.

Titlul cererii: Creșterea gradului de conștientizare pentru întreprinderile convenţionale pentru a lucra cu întreprinderile sociale – Cumpărați social: piața business to business

Baza legală a cererii:

Regulamentul UE de instituire a programului „Piaţa unică” 2021/690 (hyperlink pentru versiunea în limba română) şi Regulamentul financiar comun al UE 2018/1046 (hyperlink pentru versiunea în limba română)

Obiectivul principal al acestei cereri de propuneri este de a permite pieţei de afaceri de la nivel local, regional sau național să cumpere produse şi servicii ale întreprinderilor sociale în contextul ecosistemului de proximitate și al economiei sociale (ES), prin construirea de parteneriate (locale, regionale sau naționale) și facilitarea relațiilor comerciale între entitățile  sociale și companiile convenţionale (B2B).

Aceste parteneriate vor avea ca scop, în special, să ajute companiile convenţionale să colaboreze cu o gamă largă de furnizori din ES și să integreze sustenabilitatea și diversitatea în operațiunile lor de bază, în politica de achiziție și în lanțurile valorice. Acest lucru va ajuta, de asemenea, întreprinderile sociale să-și crească veniturile, să-și extindă potențialul și, în consecință, să-și mărească impactul prin valorificarea puterii de cumpărare a companiilor.

Bugetul disponibil pentru finanţare: 1.300.000 EUR; EISMEA se aşteaptă să finanţeze până la 4 proiecte. Cofinanţarea se va stabili în acordul de grant, ea fiind prevăzută la maximum 325.000 EUR/proiect şi între 90% şi 100%, în funcţie de tipurile de costuri.

Eligibilitate: orice entitate publică sau privată constituită legal în statele membre ale UE şi ţările participante la program (hyperlink pentru lista oficială)

Tipuri de acţiuni finanţate: evenimente de schimb de experienţă despre modul în care cooperarea și comerțul B2B sunt facilitate în diferitele parteneriate (învățare între egali, vizite, testimoniale, etc.), schimburi de bună practică privind campaniile sociale de cumpărare, sprijin pentru acţiuni de tip matchmaking și pregătirea/consolidarea capacității, organizarea activităților de formare și consiliere, etc.

EISMEA organizează o zi de informare sub forma unui webinar pentru beneficiarii potenţiali pe 20 octombrie a.c. Toate informaţiile sunt disponibile pe pagina oficială de web disponibilă la adresa următoare:

https://eismea.ec.europa.eu/events/buy-social-business-business-market-info-session-20-october-2022-2022-10-20_en 

La data prezentei note de informare, pe portalul unic „Funding and Tender Opportunities” care prezintă toată documentaţia necesară solicitanţilor, sunt disponibile 9 propuneri de colaborare din Belgia, Cehia, Cipru, Georgia, Italia, Portugalia şi Regatul Ţărilor de Jos.

Contact direct pentru detaliiEISMEA-SMP-COSME-ENQUIRIES@ec.europa.eu (până cel mai târziu la 30 noiembrie, ora 18.00, ora României)

 


Comisia Europeană organizează, în perioada septembrie- noiembrie 2022, cea de a 13-a ediție a concursului ACA-Acces City Award. Pentru mai multe informații despre eveniment puteți accesa link-ul: https://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=en

Fișă de prezentare


Centrul pentru Educație și Inovare (INNOVED) din Thessalia, Grecia, caută parteneri pentru cooperare pe termen lung, urmărind să-şi extindă parteneriatele actuale pentru finanţările programelor UE. Obiectivul este promovarea cunoștințelor, a practicilor educaționale și a oportunităților pentru dezvoltarea culturală și economică a comunității locale și a societății în general.

 • Mai precis, INNOVED își propune să încurajeze, să susțină și să promoveze spiritul inovator în diverse domenii precum: educaţie şi formare, incluziune socială și dialog intercultural, metodologii și practici inovatoare pentru dezvoltarea unei mentalității antreprenoriale, împuternicirea persoanelor cu dizabilităţi, practici non-formale în furnizarea de educație și formare profesională.
 • Domeniul său principal de activități acoperă proiectarea de cursuri de formare specializate, dezvoltarea de noi metodologii de învățare și de programe de pregătire profesională care se bazează pe proceduri pilot bine integrate și abordări de evaluare a calităţii.INNOVED este formată din experţi care în ultimii ani s-au implicat activ în proiectarea și implementarea proiectelor europene, concentrându-se pe introducerea indicatorilor de calitate. O parte din membrii personalului său de cercetare a participat la o mare varietate de programe şi diferite scheme de finanțare (Orizont 2020, Interreg, Erasmus+, etc.) și la inițiative ale proiectelor regionale de inovare (FEDR, FSE).
 • Fișă de prezentare-în limba engleză

Ministerul Sportului (MS) a preluat de curând calitatea de Organism Național de Coordonare (ONC) al Săptămânii Europene a Sportului (23-30 Septembrie 2022 și 23-30 Septembrie 2023).

 • Săptămâna europeană a sportului este o inițiativă a Comisiei Europene menită să promoveze sportul și activitatea fizică în întreaga Europă sub motto-ul #BeActive.
 • SSăptămâna Europeană a Sportului are loc în fiecare an între 23 și 30 septembrie, mii de evenimente fiind organizate de sute de parteneri din ţările participante. Pentru mai multe detalii, vă rugăm sa accesati link-ul: https://ec.europa.eu/sport/week/.
 • Prezentarea evenimentului, cu accent pe beneficiile pe care le au autoritățile implicate ca și organizatori de evenimente sportive în Săptămâna Europeană a Sportului: Prezentare SES_Romania

Regiunea Hanovra din Germania caută parteneri de proiect pentru Școala profesională Hannah Arendt interesată de un parteneriat „Erasmus+” pentru mobilitate.

 • Școala Hannah Arendt este o școală cu regim dual de educaţie, profilată pe afaceri și administrație, care, pe lângă pregătirea academică obişnuită, organizează cu sprijinul regiunii şi cursuri practice pentru elevii săi.
 • Precizăm că regiunea este responsabilă pentru şcolile profesionale şi beneficiază, după încheierea studiilor, de colaborarea absolvenţilor, care au posibilitatea să-i devină angajaţi
 • Prin proiect, se dorește organizarea unui stagiu de două săptămâni în străinătate, cel mai potrivit în primăvara anului 2023, în care elevii au posibilitatea să lucreze, în principal, într-o manieră orientată spre practică, dar ar fi acceptată și frecventarea școlii cu practică integrată.
 • Mobilitatea va fi reciprocă şi ar trebui să fie posibilă pentru 10 cursanţi, care ar urma să fie cazați fie într-un cămin, fie într-o familie gazdă.
 • Elevii germani au cunoștințe de limba engleză de nivelul B 1 şi, este posibil, să deţină şi unele cunoștințe de spaniolă, franceză sau italiană.
 • Accentul schimbului ar trebui să fie pus pe experiența profesională practică și pe cunoașterea unui alt sistem de învățământ.
 • Toate domeniile administrației, incluzând contabilitate sau dreptul administrativ, ar fi eligibile pentru aceasta mobilitate.
 • Partenerii germani sunt, de asemenea, interesaţi pentru o cooperare pe termen lung.
 • Cei interesaţi să coopereze sau doresc informații suplimentare, sunt rugaţi să contacteze prin e-mail sau prin telefon pe domnul Andreas Listing, director pentru afaceri europene în cadrul regiunii Hanovra: tel birou: +49511/616-23215, fax: +49511/616-23 458; mobil: +49 175 2994418, e-mail: Andreas.Listing@region-hannover.de.
 • Fișă de prezentare

La 17 martie a.c., cu prilejul deschiderii celui de-al 8-lea Forum pentru coeziune, Comisia Europeană a lansat instrumentul de comunicare „Kohesio (hyperlink ataşat), o platformă publică online administrată de DG Regio, care adună toate informațiile despre peste 1,7 milioane de proiecte din toate cele 27 de state membre, finanțate prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul de coeziune și Fondul Social European (FSE) începând cu 2014.

 • Platforma este disponibilă doar în engleză, dar oferă un algoritm de căutare a informaţiei simplu, după temă, titlul proiectului sau beneficiar. Kohesio prezintă, de asemenea, o hartă interactivă a statelor membre şi a proiectelor implementate în fiecare dintre acestea.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 31 decembrie 2022

Comisia Europeană a deschis, în data de 17 februarie 2022, două apeluri de proiecte în domeniile educației, formării și tineretului, apeluri care reflectă valorile programului New European Bauhaus(durabilitate, estetică, incluziune).

 • Proiectele vizează transformarea: unei școli sau centru educațional, metodelor de învătare sau de predare, relația cu comunitatea locală.
 • Obiectivul final este de a combina cele trei dimensiuni ale transformării, dar sunt acceptate și proiecte dezvoltate în jurul a doua dintre ele.
 • Mai multe detalii despre primul apel de proiecte se regăsesc aici: https://europa.eu/new-european-bauhaus/get-involved/call-places-learning_ro
 • Al doilea apel de proiecte se adresează Academiilor Erasmus+ pentru profesori, prin intermediul căruia școlile, instituțiile de educație și formare a cadrelor didactice, asociațiile de profesori și ministerele educației școlare din România pot candida, în perioada 15 martie- 7 septembrie 2022 pentru a deveni academii de profesori Erasmus+, în 2022.
 • Obiectivul acestui apel de proiecte este de formare a profesorilor la nivel european, colaborare între structurile de formare a cadrelor didactice și dezvoltarea de practici și acțiuni comune destinate creșterii calității procesului educațional.
 • Bugetul întregului proiect este de 15 milioane de euroe, pe o perioada de 3 ani.
 • Mai multe detalii despre al doilea apel de proiecte se găsesc aici: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/ro/node/64

Comisia Europeană a adoptat orientările revizuite ale UE privind ajutoarele de stat regionale, care stabilesc normele în temeiul cărora statele membre pot acorda ajutoare de stat întreprinderilor pentru a sprijini dezvoltarea economică a zonelor defavorizate din UE, asigurând în același timp condiții de concurență echitabile între statele membre. Orientările revizuite vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2022.

 • Până la intrarea în vigoare ale orientărilor, statele membre trebuie să-și pregătească hărțile ajutoarelor regionale. Începând din acest moment, acestea pot să notifice Comisia privind viitoarele lor hărți ale ajutoarelor regionale, care vor face obiectul unor decizii individuale.
 • Decizia vine în contextul în care ajutoarele de stat regionale au scopul de a sprijini dezvoltarea economică a zonelor defavorizate ale Europei, asigurând totodată condiții de concurență echitabile între statele membre. Revizuirea a fost necesară prin perspectiva recentului Pact verde european și a strategiei industriale pentru Europa, respectiv a strategiei digitale europene.
 • Comunicarea Comisiei privind ajutoarele de stat regionale
 • Anexe la Comunicarea Comisiei privind ajutoarele de stat regionale