Oportunități europene

Listă de oportunități de finanțare regionale și europene (UNCJR)

 


În 13 decembrie, Comisia Europeană a organizat o sesiune de informare pentru cererea European City Facility’’ prevăzută de Programul european Life (2021-2027). Cererea este deschisă până la 3 martie 2022.

 • Cererea de propuneri LIFE finanțată prin sub-programul ’’Tranziția către o energie curată’’ – ’’Fondul european pentru orașe’’   (LIFE-2021-CET-EUCF)- este deschisă începând cu 2 decembrie 2021, pentru a gestiona o viitoare facilitate pentru orașe europene bazată pe experiența dobandită în cadrul programului Orizont 2020 și pentru a oferi sprijin financiar și servicii orașelor și municipalităților sau/și grupărilor acestora, în vederea dezvoltării de concepte de investiții pentru investiții în energie durabilă.
 • Toate detaliile sunt disponibile pe portalul Comisiei ’’Oportunități de finanțare și licitații’’.
 • Buget disponibil : 16.000.000 EUR, cofinanțare de până la 95%. Comisia preconizează finanțarea unui singur proiect.
 • Eligibilitate: orice entitate publică și privată din statele membre și țări terțe participante la program (lista oficiala este disponibila aici : https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/life/guidance/list-3rd-country- participation_life_en.pdf
 • Aplicația poate fi depusă de un consorțiu format din minimum 3 entități din 3 țări eligibile.
 • Contact direct pentru detalii și întrebări : CINEA-LIFE-ENQUIRIES@ec.europa.eu

Termen limită: 24 martie 2022 (ora 17.00 la Bruxelles)

Comisia Europeană, prin mandat de gestiune directă acordat Agenţiei executive europene pentru Educație şi Cultură de la Bruxelles (EACEA), a deschis la 30 noiembrie 2021 prima cerere de propuneri de proiecte a componentei « Memoria europeană » din cadrul programului european « Cetăţeni, Egalitate, Drepturi şi Valori » (CERV) 2021-2027.

 • Obiectivul general al cererii este de a comemora evenimente definitorii din istoria europeană modernă, inclusiv cauzele și consecințele regimurilor autoritare și totalitare, dar și de a crește gradul de conștientizare a cetățenilor europeni cu privire la istoria, cultura, moștenirea culturală și valorile lor comune, sporind, astfel, înțelegerea acestora cu privire la Uniune, la originile, scopul, diversitatea și realizările acesteia, precum și a importanței înțelegerii și toleranței reciproce.
 • Beneficiari:entităţi legal constituite (publice sau private), din ţări participante la program, spre exemplu: autorități publice locale/regionale sau organizații non-profit, inclusiv organizații ale societății civile, asociații de supraviețuitori și organizații culturale, de tineret, educaționale și de cercetare
 • Eligibilitate țări/regiuni: – state membre ale UE, – ţări terţe care au semnat un acord internațional de cooperare cu Comisia Europeană
 • Buget total orientativ: 8.000.000 €
  Nu există un buget maxim acordat/proiect, cererea prevede acordarea unor sume forfetare
 • Priorități tematice ale cererii:
 • Comemorarea, cercetarea și educarea privind crimele comise sub regimurile totalitare, în special Holocaustul;
 • Noul cadru strategic al UE privind romi; egalitate, incluziune și participare” și Strategia UE privind combaterea antisemitismului și promovarea vieții evreiești (2021-2030) ar trebui să fie luate în considerare de proiecte în timpul implementării lor.
 • Rezistență, tranziție democratică și consolidare democratică în UE. Tipuri de acţiuni finanţate Proiectele sunt de așteptat să:
  • includă diferite tipuri de organizații (autorități publice, organizații ale societății civile, institute de cercetare și arhive, universități, organizații culturale, locuri memoriale și de învățare etc.) și urmăresc să stabilească o colaborare de durată între acești actori, în special între autorități publice și instituții pentru cercetare, comemorare etc.;
  • dezvolte diferite tipuri de activități (activități de formare, publicații, instrumente online, cercetare, inclusiv cercetarea provenienței, educație non-formală, dezbateri publice, expoziții, colectare și digitalizare de mărturii, acțiuni inovatoare și creative etc.) și să se asigure că aceste activități sunt accesibile femeilor și bărbaților în condiții egale;
  • implice oameni din diferite grupuri țintă și să asigure reprezentarea echilibrată (din punct de vedere al vârstei, mediilor culturale și sociale etc.) cu un accent puternic pe multiplicatori (politicieni, oficial de stat, lideri de opinie etc.);
  • fie implementat, de preferință, la nivel transnațional dacă adaugă valoare proiectului (implicând crearea și funcționarea de parteneriate și rețele transnaționale);
  • împărtășească și să promoveze memoria și moștenirea în legătură cu crimele comise de regimurile totalitare, precum și acțiunile de reducere a denaturării și negării;
  • promoveze o cultură comună de comemorare și înțelegere reciprocă între oameni din țări și medii diferite.
 • Fișă de prezentare

Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor: 24 martie 2022

 • Comisia Europeană a deschis recent cererea de propuneri de proiecte pentru 2022 a actualului program european CERV – Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori – pentru finanțări care au în vedere înfrățiri de orașe și rețele de orașe.
 • Titlul finantarii: «Înfrățirea orașelor și Rețele de orașe»
 • Eligibilitate: entități publice sau private, să fie un organism public sau o organizație non-profit.

Fișă de prezentare


Termenul-limită pentru depunerea aplicației: 31 ianuarie 2022

Pentru aderarea la „Misiune”, orașele își pot exprima interesul completând și trimițând un chestionar până la 31 ianuarie 2022, la ora 17:00 CET (ora oraşului Bruxelles).

 • La 25 noiembrie a.c., Comisia Europeană a deschis o cerere de exprimare a interesului privind iniţiativa programului „Orizont Europa” – “Misiunea orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic”. Aceasta face parte din cele cinci noi misiuni ale UE, o modalitate nouă și inovatoare de a lucra împreună și de a îmbunătăți viața oamenilor din Europa și din afara acesteia. Misiunile UE își propun să abordeze marile provocări în materie de sănătate, climă și mediu și să atingă obiective ambițioase și motivaționale în aceste domenii. Misiunile își au originea în programul „Orizont Europa”, dar implementarea va depăși cu mult cercetarea și inovarea pentru a dezvolta noi soluții și a îmbunătăți viața europenilor. Noutatea și valoarea lor adăugată funcționează ca un portofoliu de acțiuni care implică diferite instrumente, modele de afaceri și investiții publice și private la nivelul UE, la nivel național, regional și local.
 • Misiunea orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic își propune să:
  • realizeze cel puțin 100 de orașe europene neutre din punct de vedere climatic și inteligente până în 2030;
  • se asigure că aceste orașe acționează și ca centre de experimentare și inovare pentru a pune toate orașele europene în situația de a deveni neutre din punct de vedere climatic până în 2050.
 • În cadrul misiunii „Orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic”, orașele selectate își vor implica cetățenii în elaborarea unor „contracte privind orașele climatice” (Climate City Contracts) pentru a contribui la atingerea neutralității climatice până în 2030.
 • Mai multe informaţii despre Misiunea privind oraşele neutre din punct de vedere climatic, în general, sunt disponibile pe platforma oficială.
 • Eligibilitate: Orașele pot participa la Misiune dacă au cel puțin 50.000 de locuitori. Orașele din țări cu maximum 5 orașe sau mai puțin de peste 100 000 de locuitori își pot exprima interesul dacă au peste 10 000 de locuitori.
 • Toate informaţiile relevante sunt disponibile pe pagina oficială a cererii.
 • Părţile interesate de la nivel local au posibilitatea să afle mai multe informaţii prin participarea la evenimentele organizate în zilele următoare (10 şi 15 decembrie) de către Comisia Europeană.

Termenul-limită pentru depunerea aplicației: 29 martie 2022

Comitetul European al Regiunilor a lansat cererea pentru aplicații pentru ediția 2023 a competiției „Regiunea Europeană Întreprinzătoare” (REI) 2021. Premiul REI este accesibil tuturor regiunilor, provinciilor, oraşelor, comunităților europene şi GECT-urilor care sunt gata să pună în aplicare o strategie ambițioasă pentru a-şi sprijini IMM-urile şi antreprenorii.

 • Tema principală a campaniei REI 2023 este „Antreprenoriat și comunități reziliente”, subliniindu-se astfel rolul actorilor locali și regionali în sprijinirea unei culturi antreprenoriale de „jos în sus” (bottom-up) pentru a „reconstrui mai bine” după pandemia de Covid-19.
 • Administrațiile regionale, județene şi urbane care sunt pregătite să pună în aplicare o strategie antreprenorială orientată către perspectiva menționată mai sus sunt invitate să depună o aplicație până la 29 martie 2022, prin e-mail, la adresa: eer-cdr@cor.europa.eu.
 • Ce este REI? • o marcă de recunoaştere /o etichetă acordată anual de Comitetul European al Regiunilor, pentru maximum 3 municipalități, oraşe, provincii sau regiuni cu strategii orientate spre viitor pentru a sprijini IMM-urile, start-up-urile şi companiile la scara mare; • o rețea de teritorii-pionier aflate în dezvoltare, care consolidează în mod activ ecosistemele lor antreprenoriale, schimbă exemple de bună practică şi colaborează pentru proiecte europene.
 • Cine este eligibil? Inițiativa este deschisă tuturor regiunilor, provinciilor, oraşelor, municipalităților, euroregiunilor şi GECT-urilor care au: a) o viziune antreprenorială ambițioasă pentru a-şi revitaliza economia şi b) un plan de măsuri credibil, sprijinit politic, pentru transformarea acestei viziuni în realitate.
 • De ce ar fi util să aplicați? REI oferă recunoaştere şi vizibilitate strategiei locale antreprenoriale şi proiectelor concrete încurajate sau dezvoltate de administrația respectivă. REI ajută părțile interesate ale ecosistemului antreprenorial să se implice proactiv şi să stimuleze maturizarea ecosistemului. Această inițiativă oferă, de asemenea, acces gratuit şi nelimitat la o rețea de potențiali parteneri, pentru diferite oportunități de cooperare.
 • Obiectivele urmărite vizează: • să existe o contribuție la punerea în aplicare în parteneriat a Small Business Act (SBA); să fie demonstrată o viziune politică orientată spre viitor pentru implementarea Strategiei UE pentru IMM-uri în teritoriu, ținându-se cont, acolo unde este cazul, de prioritățile cheie ale agendei strategice a UE 2019-2024; să fie demonstrată utilizarea optimă a fondurilor UE şi a altor fonduri publice care țintesc dezvoltarea unei politici antreprenoriale în regiunea respectivă.
 • Până în prezent, 36 de teritorii europene din Austria, Bulgaria, Belgia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Marea Britanie, Polonia, Portugalia, Regatul Ţărilor de Jos, Slovacia, Spania şi Suedia au primit aceasta distincție, la ediția 2021-2022 fiind premiate următoarele candidaturi: oraşul Castelo Branco (Portugalia), oraşul Gabrovo (Bulgaria), regiunea Helsinki-Uusimaa (Finlanda), regiunea Madrid (Spania), regiunea Provence-Alpi-Côte d’Azur (Franța) și Voievodatul Silezia (Polonia).
 • La evaluarea candidaturilor nu are importanță dacă un teritoriu are competențe legislative sau nu. Pentru fiecare entitate eligibilă candidată, juriul REI ține cont de bugetul, provocările structurale sau teritoriale specifice şi punctul de pornire, economic analizând situația. Titlul rămâne accesibil atât teritoriilor care au înregistrat deja succes în acest sens, cât şi celor care, deşi în prezent sunt mai rămase în urmă, se angajează să implementeze schimbările necesare pentru a-şi dezvolta potențialul antreprenorial.
 • Detalii pe pagina de web oficială: https://cor.europa.eu/ro/engage/Pages/european-entrepreneurial-region.aspx?_cldee=bWFkYWxpbmEudHJhbmRhZmlyQHVuY2pyLm9yZw==&recipientid=contact-cfecbb9b4ad6e51180d8005056a0542b-9366b06d4546496c93a8b82e4d25a2ba&esid=35c81a8f-b347-ec11-8118-005056a043ea
 • EER 2023 Call for applications
 • EER-2023-Formular

Termenul-limită pentru depunerea aplicației: 31 ianuarie 2022

Comisia Europeană, prin Direcția generală politică regională şi urbană, anunță deschiderea cererii pentru propuneri de proiecte a inițiativei « EUTEENS4GREEN – Promovarea participării tinerilor la tranziția justă (FTJ) ».

 • Prezenta inițiativă își propune să abiliteze tinerii și să-i transforme în actori/părți interesate în definirea și punerea în aplicare a unor soluții care să asigure incluziunea în tranziția verde. În urma cererii de proiecte, beneficiarul va oferi sprijin tinerilor în punerea în aplicare a proiectelor care sporesc participarea și implicarea persoanelor „mai puțin expuse” la beneficiile tranziției verzi. Sintagma „persoane mai puține expuse” face referire la persoanele care nu conștientizează și nu înțeleg pe deplin impactul „tranziției verzi”.
 • Cererea este deschisă în contextul în care anul 2022 va fi Anul european al tineretului, dar şi pentru că tinerii vor contribui la conducerea dezbaterii din cadrul Conferinței privind viitorul Europei. În plus, aceștia joacă un rol important în contextul tranziției verzi. O participare semnificativă a tinerilor la procesul decizional al Fondului pentru o tranziție justă, precum și angajamentul față de punerea în aplicare a acestuia sunt esențiale.
 • Beneficiarul (o singură entitate sau un consorțiu de parteneri) va oferi sprijin tinerilor cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani care sunt rezidenți în una sau mai multe regiuni vizate de planurile teritoriale pentru o tranziție justă.
 • Pentru România, județele eligibile în cadrul FTJ sunt următoarele : Hunedoara, Gorj, Dolj, Galați, Prahova şi Mureş. Toate detaliile privind teritoriile europene eligibile pentru acest fond sunt disponibile în documentul Rapoartele de țară pe 2020 din cadrul semestrului european – „Analiza preliminară a Comisiei” privind acoperirea geografică a FTJ 
 • Comisia preconizează că va finanța o propunere.
 • Beneficiarul se va ocupa de pregătirea, organizarea și promovarea unei cereri de proiecte prin care se vor acorda granturi tinerilor pentru actiuni specifice în zonele eligibile FTJ.
 • Pentru a promova participarea tinerilor din toate statele membre ale UE, cererea de proiecte poate fi organizată în serii geografice și/sau tematice. Trebuie selectat cel puțin un proiect pentru fiecare stat membru, cu condiția ca propunerea de proiect să respecte cerințele minime de selecție.
 • Bugetul total indicat: 1.000.000 €
 • Eligibilitate: propunerile pot fi depuse de oricare dintre următorii solicitanți – organizații non-profit (private sau publice), autorități publice (naționale, regionale, locale), organizații internaționale, universități, instituții de învățământ, centre de cercetare din statele membre ale UE.
 • Durata maximă a proiectului care urmează să fie pus în aplicare de beneficiar este de 24 de luni. Proiectele pot fi depuse în oricare limbă oficială a UE.
 • Textul oficial al cererii, versiunea în limba română, este disponibil în anexă.
 • Alte detalii şi formularul pentru depunerea unei aplicații se regăsesc la pagina de web : Publication of Calls for Proposals – DG REGIO – Regional Policy – European Commission (europa.eu) .

Data limită pentru depunerea propunerilor: 15 februarie 2022

Programul Orizont Europa” a deschis recent o linie de finanţare, prin care sunt prevăzute fonduri pentru asistenţă tehnică privind pregătirea/dezvoltarea unor proiecte pentru Iniţiativa oraşelor şi regiunilor circulare”.

 • Bugetul disponibil: 10.000.000 EURratele maxime de finanțare ale programului Orizont Europa pentru acțiuni de coordonare şi sprijin este de până la 100%.
 • Eligibilitate: orice entitate publică şi privată din statele membre ale UE şi tările terţe participante la program.
 • Beneficiarii acestui tip de asistenţă sunt promotorii publici și privați de proiecte, cum ar fi autoritățile locale și regionale sau grupările acestora, operatorii și organismele publice/private de infrastructură, utilități și servicii, actorii industriali (inclusiv IMM-urile).
 • Pe platforma europeană Funding and Tenders Opportunities” sunt înscrise la data prezentei comunicări 44 de propuneri de parteneriat din Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croaţia, Germania, Grecia, Italia, Polonia, Regatul Ţărilor de Jos, România, Spania, Suedia, Ucraina, Tunisia, Turcia.
 • Fișă de prezentare

Președintele Comitetului European al Regiunilor, dl Apostolos Tzitzikostas și comisarul UE pentru mediu, oceane și pescuit, dl Virginijus Sinkevičius, au adresat o scrisoare comună liderilor locali din UE (anexată, în limba română), prin care fac un apel către autoritățile locale și regionale din UE, de a lansa planul de reîmpădurire prin plantarea unui „Prim copac pentru viață” până în iunie 2022.

 • La ultima sesiune plenară din octombrie, membrii CoR şi-au reiterat angajamentul comun de a aborda situația de urgență climatică, de a păstra prețiosul mediu natural și de a asigura o creștere durabilă.
 • Aceasta este doar una dintre cele zece acțiuni ale inițiativei CoR Green Deal Going Local (GDGL). Mai multe informații despre aceste comunicări, o campanie de angajament politic în sprijinul tranziției UE către neutralitatea climatică, pot fi accesate aici.
 • Angajamentul autorităților locale va consolida obiectivul de a demonstra că orașele și regiunile sunt în prima linie a schimbărilor climatice, dar sunt și lideri în furnizarea de soluții climatice pe teren. Harta online a celor mai bune practici a CoR, care adună peste 280 de proiecte Green Deal, este o dovadă incontestabilă a acesteia.
 • Cu o hotărâre puternică și acțiune politică, se poate face diferența și se poate asigura că redresarea economică aduce creștere durabilă și locuri de muncă verzi pentru cetățeni,  conservând în același timp planeta.
 • Pentru orice întrebare, nu ezitați să luați legătura cu echipa Green Deal a CoR la adresa: greendeal@cor.europa.eu.
 • Fișă de prezentare

Termenul limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 25 ianuarie 2022

Direcţia Generală Agricultură şi Dezvoltare Rurală (DG AGRI) din cadrul Comisiei Europene a deschis , 28 octombrie 2021, cererea de propuneri de proiecte 2022 „Sprijin pentru măsurile de informare privind Politica Agricolă Comună (PAC)”, iniţiativă anuală prin care se are în vedere promovarea beneficiilor acestei politici comunitare pentru toţi cetăţenii.

 • Tematica principală a cererii actuale este promovarea unei agriculturi europene sustenabile, în acord cu obiectivele Pactului ecologic european şi strategiile incluse în acesta: „De la fermă la consumator”, „Biodiversitate pentru 2030” şi „Planul de acţiune pentru producţia ecologică a UE”.
 • Programul prin care se acordă finanţare: “Acţiuni de informare în domeniul Politicii agricole comune” (IMCAP)
 • Bugetul total al cererii: 4.000.000€
 • Eligibilitate: orice entitate publică şi privată din statele membre ale UE: autorităţi publice locale, judeţene şi naţionale, ONG-uri, asociaţii, agenţii, universităţi, şcoli, centre de cercetare, companii, etc. şi organizaţii internaţionale.
 • Fișă de prezentare

Termenul-limită pentru depunerea aplicaţiilor25 ianuarie 2022

Agenţia Executivă Europeană pentru Domeniile Sănătate şi Digital (HaDEA) de la Bruxelles, prin mandatul primit de la Comisia Europeană, a deschis la 26 octombrie a.c. o cerere de finanţare care se înscrie în Programul anual de lucru 2021 al programului european « Uniunea Europeană pentru sănătate ».

 • Titlul cererii : Apel pentru granturi în cadrul Programului  anual de lucru 2021
 • Cererea are mai multe tematici, nota de informare actuală face referire la cea care priveşte direct autorităţile locale şi judeţene, dar şi instituţiile din subordine sau parteneri din teritoriu ai acestora. Propunerile de proiecte care vor fi depuse pentru cofinanţare prin această tematică trebuie să dovedească sprijinul autorităţilor locale/judeţene.

Termenul-limită pentru depunerea aplicaţiilor: 25 ianuarie 2022

Tematica de interes : “iniţiativa ‘HealthyLifestyle4All’, promovarea unui stil de viaţă sănătos” HealthyLifestyle4All” este o inițiativă, care se va baza pe Apelul de la Tartu pentru un stil de viață sănătos, Scopul acesteia va fi promovarea unui stil de viață sănătos în Uniune, în special în rândul copiilor. Această acțiune specifică va sprijini inițiativa prin consolidarea componentei de educație în domeniul sănătății pentru promovarea unor stiluri de viață sănătoase, cu accent pe mediul școlar, asigurând accesul egal la activități pentru toate grupurile socio-economice și, prin urmare, reducând inegalităţile în sănătate.

 • Buget alocat temei menţionate: 4.400.000 EUR
 • Eligibilitate: orice entitate publică şi privată din statele membre şi ţările terţe participante la program şi organizaţii internaţionale
 • Platforma de căutare de parteneri a Comisiei Europene dedicată acestei cereri este deschisă pe portalul “Funding and Tenders Opportunities”, 9 entităţi/organizaţii anunţându-şi deja intenţia de participare.
 • Detalii despre programul european “Uniunea pentru sănătate”, baza legală a acestuia, posibilele sinergii cu alte programe comunitare şi descrierea cererii sunt disponibile în fişa de prezentare din anexă.
 • Fișă de prezentare

Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor: 25 ianuarie 2022

Comisia Europeană a lansat cererea de finanțare ”Orizont Europa” pentru proiecte care vizează Noul Bauhaus European(NEB). Această acțiune va contribui la faza de demonstrare și rezultate NEB, prin dezvoltarea de proiecte pilot orientate spre misiunea programului, care vor acționa ca demonstratori emblematici pe teritoriul Uniunii Europene și al țărilor asociate.

 • Proiectele trebuie să îmbrățișeze principiile- cheie ale inițiativei NEB, folosind arhitectura, designul și cultura ca resurse de bază pentru o societate sustenabilă.
 • Buget: 25.000.000 Euro
 • Eligibilitate: orice entitate publică și privată din statele membre și țările asociate la program.

Termenul limită pentru depunerea candidaturilor : 31 ianuarie 2022

Comisia Europeană anunță prelungirea termenului limită pentru depunerea aplicațiilor în cadrul inițiativei ”Premiile europene pentru internet în bandă largă” 2022.

 • Cel puțin 65% din proiect trebuie să fie finalizat în momentul depunerii cererii.
 • Scopul acestei competiții este de a identifica și a acorda premii pentru bune practici în planificarea, gestionarea și implementarea rețelelor de bandă largă în Europa și de a facilita schimbul de expertiză între promotorii de proiecte. Beneficiul pentru proiectele care participă la acest concurs este vizibilitatea mare la nivel European și atribuirea statutului ca exemplu pentru comunitatea europeană din domeniu.
 • Ghidul solicitantului: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/european-broadband-awards

Termenul limită pentru depunerea candidaturilor: 1 februarie și 6 septembrie 2022.

Comisia Europeană a lansat cererea de propuneri de proiecte ”Rămâi sănatos”, componenta ”Prevenirea obezității pe tot parcursul vieții”, Programul Orizont Europa 2021-2027, acțiuni de cercetare și inovare.

 • Eligibilitate: orice entitate publică și private din statele membre și țările asociate la program.
 • Buget: 50.000.000 Euro, rata maximă de finanțare este de 100%.
 • Fișă de prezentare

Comisia Europeană a adoptat orientările revizuite ale UE privind ajutoarele de stat regionale, care stabilesc normele în temeiul cărora statele membre pot acorda ajutoare de stat întreprinderilor pentru a sprijini dezvoltarea economică a zonelor defavorizate din UE, asigurând în același timp condiții de concurență echitabile între statele membre. Orientările revizuite vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2022.

 • Până la intrarea în vigoare ale orientărilor, statele membre trebuie să-și pregătească hărțile ajutoarelor regionale. Începând din acest moment, acestea pot să notifice Comisia privind viitoarele lor hărți ale ajutoarelor regionale, care vor face obiectul unor decizii individuale.
 • Decizia vine în contextul în care ajutoarele de stat regionale au scopul de a sprijini dezvoltarea economică a zonelor defavorizate ale Europei, asigurând totodată condiții de concurență echitabile între statele membre. Revizuirea a fost necesară prin perspectiva recentului Pact verde european și a strategiei industriale pentru Europa, respectiv a strategiei digitale europene.
 • Comunicarea Comisiei privind ajutoarele de stat regionale
 • Anexe la Comunicarea Comisiei privind ajutoarele de stat regionale