Formulare online

Formulare pentru activitatea de urbanism

ANEXA Nr.1:     F.1 - Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism

Cererea pentru eliberarea Certificatului de Urbanism se va putea înregistra NUMAI DUPĂ VERIFICAREA DOCUMENTAȚIEI ȘI ACHITAREA TAXELOR AFERENTE, conform art. 33, alin. 3 din Ordinul nr.839/2009.
Verificarea documentațiilor și calcularea taxelor se va face de către personalul Direcției de Amenajare a Teritoriului și Urbanism.
Art. 33, alin (3): La depunerea cererii-tip, emitentul comunică solicitantului cuantumul taxei necesare eliberării certificatului de urbanism, calculat potrivit reglementărilor legale în vigoare, solicitantul având obligaţia de a achita taxa de îndată şi de a prezenta copia documentului de plată.

Cererea pentru eliberarea Autorizației de Construire/Desființare se va putea înregistra numai după verificarea documentației și achitarea taxelor aferente, conform art. 45, alin.1 și 2 din Ordinul 839/2009.
Verificarea documentațiilor și calcularea taxelor se va face de către personalul Direcției de Amenajare a Teritoriului și Urbanism.
Art. 45., alin. (1) În vederea obţinerii autorizaţiei de construire/desfiinţare solicitantul trebuie să se adreseze autorităţii administraţiei publice locale emitentă a certificatului de urbanism, ori după caz, autorităţii publice centrale conform art. 4 alin. (5) şi art. 43 lit. b) din Lege, care are obligaţia de a comunica solicitantului cuantumul taxei de emitere a autorizaţiei, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a normelor de aplicare a acesteia, precum şi al altor taxe legale, după caz.
alin. (2) După achitarea taxei/taxelor prevăzute la alin. (1) solicitantul va depune documentaţia cuprinzând toate documentele specificate la art. 20 alin. (1), cu respectarea, după caz, a prevederilor de la art. 20 alin. (3), însoţită de copia documentului de plată a taxei/taxelor.

ANEXA Nr.3:     Cartuş - model conform anexei nr.1 la Lege

ANEXA Nr.4:     Ştampila model - "ANEXĂ LA CERTIFICATUL DE URBANISM"

ANEXA Nr.5:     Ştampila model - "VIZAT SPRE NESCHIMBARE"

ANEXA Nr.6:     Proces-Verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei în competenţa consiliului judeţean şi a primarului

ANEXA Nr.7:     Proces-Verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei în competenţa Inspectoratului de Stat în Construcţii

ANEXA Nr.8:     Model pentru Panou de identificare a investiţiei

NOTĂ:
Utilizarea formularelor cuprinse în ANEXA Nr.1 este obligatorie, fiind interzisă modificarea sau completarea structurii/conţinutului acestora.
Prezentarea lor pe site este cu titlu informativ, ele fiind puse la dispoziţia solicitanţilor contra cost, conform art.82, alin.(4) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, ce constituie Anexa la Ordinul Ministrului dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr.839/2009, publicată în Monitorul Oficial al româniei nr.797bis din 23.11.2009, la Registratura Consiliului Judeţean Buzău.

Formulare pentru activitatea de transport rutier de persoane prin servicii regulate

Documentele necesare obținerii Autorizației Speciale de Transport (AST) pentru drumurile județene

În conformitate cu prevederile O.G. nr.43/1997 și cele ale Ordinului Ministerului Transportului, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerului Afacerilor Interne nr.1236/6509/126/2018 precum și Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.38/2019 privind circulația pe drumurile publice cu depășirea maselor și/sau dimensiunilor maxime admise, vă punem la dispoziție lista cu documentele necesare eliberării Autorizației Speciale de Transport (AST) :

a. cerere, conform modelului;

b. certificat de înregistrare la oficiul registrului comerțului, în copie;

c. copie de pe documentele aflate la bordul vehiculului din care să rezulte greutatea/gabaritul acestuia;

d. codul fiscal, în copie;

e. numărul de autovehicule pentru care se solicită autorizarea, cu specificarea numerelor de înmatriculare ale acestora, la care se anexează copie de pe certificatul de înmatriculare, cartea de identitate a vehiculelor, precum și de pe dovada efectuării inspecției tehnice;

f. copie conformă a licenței comunitare;

g. copie licență comunitară;

h. copie a documentului de plată al tarifului suplimentar de utilizare a drumurilor de interes județean stabilit prin hotărârea Consiliului Județean Buzău;

i. copie a documentului de plată pentru emiterea autorizației speciale, stabilită prin hotărârea Consiliului Județean  Buzău.

 

Contact:

Biroul de Transport Public

Mail: transport.persoane@cjbuzau.ro

Telefon: 0732.555 .651