Comisiile de specialitate ale C.J. Buzău

I. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului
II. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
III. Comisia pentru servicii publice, comerţ şi agricultură
IV. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, culte, protecţie socială, sportive şi de turism
V. Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti


 

I. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului

Atribuţiile principale ale Comisiei (stabilite prin art.41 al Hotărârii Consiliului judeţean Buzău nr.51/2008 pentru aprobarea formei actualizate a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Buzău)

a) analizează şi întocmeşte rapoarte privitor la:
– proiectele de hotărâre privind aprobarea, rectificarea sau modificarea bugetului propriu al judeţului, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;
– proiectele de hotărâre privind contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare în numele judeţului;
– proiecte de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean, finanţate integral sau parţial de la bugetul propriu al judeţului;
– proiectele de hotărâre privind stabilirea de impozite şi taxe judeţene, precum şi taxe speciale pentru funcţionarea unor servicii publice judeţene;
– proiectul programului de investiţii al Consiliului judeţean şi documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes judeţean în limitele şi condiţiile legii;
– propunerile privind organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului judeţean, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean;
– proiectele de hotărâre privind darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a judeţului sau, după caz, a serviciilor publice de interes judeţean; proiectele de hotărâre cu privire la vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor din domeniul privat al judeţului;
– proiectele de hotărâre cu privire la cumpărarea unor bunuri şi determinarea regimului juridic aplicabil acestora;
– proiecte de hotărâre privind participarea cu capital sau cu bunuri în numele şi în interesul colectivităţii locale pe care o reprezintă, la înfiinţarea, funcţionarea şi dezvoltarea unor organisme – prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes judeţean;
– proiecte de hotărâre privind privatizarea societăţilor comerciale pe care le-a înfiinţat;
– proiecte de hotărâre privind asigurarea condiţiilor materiale şi financiare pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind: educaţia, servicile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiilor şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială; sănătatea; cultura; tineret; sportul; ordinea publică, situaţiile de urgenţă; – protecţia şi refacerea mediului înconjurător, conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale; evidenţa persoanelor; podurile şi drumurile publice; serviciile comunitare de utilitate publică de interes judeţean, precum şi alimentarea cu gaz metan;
– propunerile primite de la consiliile locale pentru elaborarea de strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială şi de mediu a judeţului, pe care le prezintă Consiliului judeţean spre analiză şi adoptare;
– proiectele de hotărâre privind stabilirea , aprobarea şi urmărirea, în cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale comunale, orăşeneşti şi municipale interesate a măsurilor necesare, inclusiv cele de ordin financiar, pentru realizarea strategiilor şi programelor de dezvoltare economico-socială şi de mediu a judeţului;
– proiectele de hotărâre privind cooperarea şi asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice din ţară şi străinătate, programele de dezvoltare interjudeţeană, regională, interregională şi zonală;
b) efectuează studii privind elaborarea de strategii, programe şi prognoze de dezvoltare economico-socială a judeţului sau a unor zone din cuprinsul acestuia pe baza propunerilor primite de la Consiliile locale.

 

II. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură

Atribuţiile principale ale Comisiei (stabilite prin art.41 al Hotărârii Consiliului judeţean Buzău nr.51/2008 pentru aprobarea formei actualizate a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Buzău)

a) analizează şi întocmeşte rapoarte privitor la:
– proiectele de hotărâre prin care se stabilesc măsuri de protecţie a mediului şi amplasarea de noi obiective economice cu respectarea normelor de protecţie a mediului;
– proiectele de organizare şi amenajare a teritoriului judeţului, precum şi de dezvoltare urbanistică generală a judeţului şi a unităţilor administrativ-teritoriale componente;
– documentaţiile tehnico-economice privind lucrările de investiţii de interes judeţean;
– propunerile privind declararea utilităţii publice a unor lucrări de interes local în vederea declanşării acţiunilor de expropriere;
– programele anuale de întreţinere şi modernizare a reţelei judeţene de drumuri şi poduri;
– propuneri pentru crearea cadrului necesar furnizării serviciilor comunitare de utilităţi publice de interes judeţean;
b) analizează gradul de igienizare a localităţilor, calitatea surselor de apă, asigurarea calităţii aerului, modul de colectare şi depozitare a reziduurilor menajere şi industriale şi propune, după caz, Consiliului judeţean sau Consiliilor locale măsuri în vederea îndepărtării factorilor poluanţi;
c) prezintă propuneri Consiliului judeţean pentru conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale de interes judeţean şi măsurile de protejare, conservare şi punerea în valoare a acestora, în colaborare cu Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, culte, protecţie socială şi de turism.

 

III. Comisia pentru servicii publice, comerţ şi agricultură

Atribuţiile principale ale Comisiei (stabilite prin art.41 al Hotărârii Consiliului judeţean Buzău nr.51/2008 pentru aprobarea formei actualizate a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Buzău)

a) analizează şi întocmeşte rapoarte privitor la:
– proiectele de hotărâre referitoare la crearea cadrului necesar furnizării de servicii publice de către instituţiile şi societăţile comerciale subordonate Consiliului judeţean, organigramele şi numărul de personal ale acestora;
– proiectele de hotărâre privind stabilirea de taxe speciale pentru funcţionarea unor servicii publice de interes judeţean şi instituţiile aflate sub autoritatea Consiliului judeţean;
– proiectele de hotărâre privind dobândirea, concesionarea sau închirierea de servicii publice de interes judeţean;
– proiecte de hotărâre privind asocierea cu Consiliile locale pentru realizarea de lucrări şi servicii publice de interes comun;
b) efectuează studii cu privire la reţeaua de comerţ şi prestări servicii şi prezintă, după caz, Consiliului judeţean sau Consiliilor locale propuneri de dimensionare a acestora sau de înfiinţare de noi servicii publice şi societăţi comerciale.

 

IV. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, culte, protecţie socială, sportive şi de turism

Atribuţiile principale ale Comisiei (stabilite prin art.41 al Hotărârii Consiliului judeţean Buzău nr.51/2008 pentru aprobarea formei actualizate a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Buzău)

a) analizează şi întocmeşte rapoarte la :
– proiectele de hotărâre din domeniului activităţii ştiinţifice, de învăţământ, sănătate, cultură, culte, protecţie socială, de tineret, sportive şi de turism;
– programele anuale privind manifestările ştiinţifice şi culturale, de învăţământ, sănătate, propuse de instituţiile publice aflate sub autoritatea Consiliului judeţean;
– asigurarea protecţiei sociale a copiilor aflaţi în dificultate, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiilor şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
– analizează activitatea instituţiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului judeţean şi prezintă plenului Consiliului judeţean informări asupra activităţii acestor instituţii;
b) efectuează verificări şi analize privind dotarea bazei materiale a învăţământului, sănătăţii, culturii, sportive şi de turism şi avansează Consiliului judeţean şi autorităţilor locale implicate propuneri şi, respectiv, recomandări de eliminare a neajunsurilor constatate;
c) participă împreună cu Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică la măsurile de protecţie, conservare şi punere în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale.

 

V. Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti

Atribuţiile principale ale Comisiei (stabilite prin art.41 al Hotărârii Consiliului judeţean Buzău nr.51/2008 pentru aprobarea formei actualizate a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Buzău)

a) analizează şi întocmeşte rapoarte cu privire la toate proiectele de hotărâre ce urmează a fi trimise spre dezbatere şi adoptare Consiliului judeţean;
b) analizează şi întocmeşte rapoarte la proiectele de hotărâre privind cooperarea şi asocierea cu persoane juridice române şi străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali în vederea promovării şi realizării unor proiecte de interes public judeţean.
c) colaborează cu celelalte comisii de specialitate ale Consiliului judeţean în vederea fundamentării din punct de vedere juridic a proiectelor de hotărâre şi a programelor de măsuri care urmează a fi supuse dezbaterii şi adoptării Consiliului judeţean;
d) efectuează studii privind:
– gradul de cunoaştere a legilor cu caracter general de către populaţie şi de respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor;
– modul de organizare a activităţii privind relaţiile cu publicul de către autorităţile locale şi instituţiile publice;
– asigurarea pazei bunurilor, ordinii publice şi liniştii locuitorilor.