Legislație (organizarea și funcționarea instituției)

Acte normative de interes care reglementează organizarea și funcționarea administrației publice locale:

 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii, modificările şi completările ulterioare ;
 • Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare.
 • Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediu de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.
 • Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Legea nr. 189/1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Legea nr. 544/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
 • Legea nr. 109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
 • Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare.
 • Legea nr. 292/2011 privind asistenţa socială, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare.
 • Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii cu modificările și completările ulterioare.
 • Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare.
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul  funcţionarului public denumit manager public, cu modificările şi completările următoare.
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 24/2004 privind creşterea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice şi a funcţiilor publice, precum şi intensificarea măsurilor de prevenire şi combatere a corupţiei, modificată şi completată ulterior.
 • Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările următoare.
 • Ordonanţa Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale, cu modificările şi completările următoare.
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare.
 • Hotărâre Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărâre Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea Guvernului nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea Guvernului nr. 1344/2007 privind normele de organizare şi  funcţionare a comisiilor de disciplină, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea Guvernului nr. 833/2007 privind normele de organizare şi    funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective, cu modificările şi completările următoare.
 • Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările următoare.

 

Actele normative adoptate de autoritatea publică judeţeană privind reglementarea activităţii Consiliului judeţean Buzău:

Actele normative pot fi vizualizate accesând următorul link: http://cjbuzau.ro/hotararile-consiliului-judetean-buzau/