Hotărâri CJ 2008

Hotărârile Consiliului Județean Buzău din anul 2008:

Hot. nr.1 privind aprobarea repartizării pe unităţile administrativ-teritoriale ale judeţului Buzău a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor cu drumurile judeţene şi comunale în anul 2008
Hot. nr.2 privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate  din taxa pe valoarea adaugată pentru echilibrarea bugetului propriu al judetului si a bugetelor locale ale comunelor, oraselor  şi municipiilor pe anul 2008
Hot. nr.3 privind repartizarea pe municipii, oraşe şi comune a sumei de 16.539.000 lei compusa din suma de 7.446.000 lei  reprezentând 20% din cota de 22% din impozitul pe venit si suma de 9.093.000 lei reprezentand cote defalcate din impozitul pe venit rezultate din aplicarea gradului de necolectare a impozitelor si taxelor locale,  pentru sustinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2008
Hot. nr.4 privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2008
Hot. nr.5 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice finanţate integral sau parţial de la bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2008
* Înlocuirea anexelor nr. 14 și 15 prin Hotărârea nr. 100/2008
Hot. nr.6 pentru aprobarea utilizării unor sume din fondul de rulment al bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2008 
* Modificarea art.2 alin.(1) poz. 11, 12, 13 prin Hotărârea nr. 59/2008) (** Completată prin Hotărârea nr. 101/2008
Hot. nr.7 privind aprobarea Programului de lucrări de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău în anul 2008 
* Completată prin Hotărârea nr.112/2008 – anexa nr. 3
Hot. nr.8 privind aprobarea Programului de Achiziţii Publice al Consiliului Judeţean Buzău în anul 2008
* Completată prin Dispozițiile nr. 15, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 40, 193/2008; Actualizată prin Hotărârea nr. 39/2008; Completată prin Hotărârea nr. 91/2008, Completată/Modificată prin Hotărârea nr. 101/2008
Hot. nr.9 pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Buzău în Comitetul director al Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională Rm.Sărat
Hot. nr.10 pentru aprobarea înfiinţării, în aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău, a autorităţii judeţene de transport
Hot. nr.11 pentru aprobarea proiectelor Actului constitutiv şi Statutului ale Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară  „Sărata – Monteoru”
* Modificată prin  Hotărârea nr.85/2018
Hot. nr.13 pentru aprobarea asigurării pazei Balastierelor Bîscenii de Jos, Bentu şi Verneşti, aflate în derularea procedurii de concesionare
Hot. nr.14 privind aprobarea Statutului S.C. AGROFIT PRO SERVICII S.R.L. Buzău – Formă actualizată
Hot. nr.15 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor judeţene a unor drumuri de interes local situate pe raza administrativ teritorială a comunei Scorţoasa, judeţul Buzău
* Modificată prin Hotărârea nr. 65/2009
Hot. nr.16 privind asumarea responsabilităţii de către Consiliul Judeţean Buzău în ceea ce priveşte resursele umane implicate în proiect şi costurile de întreţinere a drumurilor judeţene modernizate in cadrul proiectului “Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu potenţial demonstrat ale judeţului Buzău” 
* Încetat aplicabilitatea art. 1 prin Hotărârea nr. 8/2009
Hot. nr.25 pentru aprobarea numărului de personal, numărului de funcţii publice, a organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Buzău
* Modificat statul de funcții prin Hotărârea nr. 63/2008, Modificată prin Hotărârea nr. 119/2008, Modificată prin Hotărârea nr. 7/2009, Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr. 68/2009
Hot. nr.26 privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Buzău 
* Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr. 201/2011
Hot. nr.27 privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, în judeţul Buzău 
* Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr. 201/2011
Hot. nr.28 privind aprobarea tarifului pentru eliberarea licenţei de traseu în vederea efectuării transportului public de persoane prin curse regulate speciale, în judeţul Buzău
Hot. nr.29 privind constituirea Comisiei paritare pentru atribuirea traseelor cuprinse în Programul de transport judeţean 
* Completată prin Hotărârea nr. 68/2008, Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr. 169/2009
Hot. nr.30 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă în învăţământul special
Hot. nr.31 privind avizarea „Programului de pietruire, reabilitare, modernizare şi/sau asfaltare a drumurilor de interes local clasate din judeţul Buzău în anul 2008” aprobat prin Hotărârea Guvernului  nr. 577/1997 cu modificările şi completările ulterioare
Hot. nr.32 privind aprobarea documentaţiei  tehnico-economice de realizare a lucrărilor – Reabilitare spaţii interioare şi anexe Sediul Consiliului judeţean Buzău
Hot. nr.33 pentru aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul propriu al judeţului Buzău în anul 2008
Hot. nr.34 privind aprobarea achiziţionării unor sisteme de poziţionare globală (GPS) şi, respectiv comunicaţii în vederea îmbunătăţirii activităţii Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Buzău
Hot. nr.35 privind  numirea preşedintelui Comitetului judeţean de analiză a problemelor persoanelor cu handicap
Raport de activitate pe anul 2007 preşedintele Consiliului judeţean Buzău, dl. Victor Mocanu
Raport de activitate pe anul 2007 vicepreşedinte al Consiliului judeţean Buzău, dl. Ioan-Caton Mateeşescu
Raport de activitate pe anul 2007 vicepreşedinte al Consiliului judeţean Buzău, dl. Petre-Emanoil Neagu
Raport de activitate pe anul 2007 Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, culte, protecţie socială, sportive şi de turism
Raport de activitate pe anul 2007 Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor
Raport de activitate pe anul 2007 Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Raport de activitate pe anul 2007 Comisia pentru servicii publice, comerţ şi agricultură
Raport de activitate pe anul 2007 Comisia de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al judeţului
Raport privind activitatea autorităţii publice judeţene în anul 2007
Hot. nr. 39 privind actualizarea Programului de Achiziţii Publice al Consiliului Judeţean Buzău în anul 2008, astfel cum a fost acesta aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.8/2008
* Completată prin Hotărârea nr. 91/2008,  Hotărârea nr. 112/2008, Modificată/Completată prin Hotărârea nr. 101/2008
Hot. nr. 40 pentru aprobarea documentaţiilor tehnico-economice de realizare a unor lucrări finanţate din bugetul propriu al judeţului Buzău
Hot. nr. 41 pentru aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul propriu al judeţului Buzău – 2008 pentru activităţi non-profit de interes general
* Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr. 27/2012
Hot. nr. 42 pentru aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Judeţean Buzău şi unele consilii locale în scopul promovării unor proiecte în cadrul programului PHARE 2006 Coeziune Economică şi Socială – Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de Mediu
Hot. nr. 43 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor judeţene a unui drum comunal situat pe raza administrativ teritorială a comunei Rîmnicelu, judeţul Buzău
Hot. nr. 49 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională Râmnicu Sărat 
* Modificată prin Hotărârea nr. 116/2008, Încetat aplicabilitatea prin anexa nr. 4 la Hotărârea nr. 63/2010
Hot. nr. 50 pentru aprobarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean pentru perioada 2008- 2011, pentru judeţul Buzău şi Rectificări 
* Anexa modificată prin Hotărârea nr. 76/2011
Hot. nr. 51 pentru aprobarea formei actualizate a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Buzău
Hot. nr. 52 privind aprobarea modificării şi completării Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău
* Modificată prin Hotărârea nr. 90/2009
Hot. nr. 53 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei paritare pentru atribuirea traseelor cuprinse în Programul de transport public de persoane în sistem judeţean 
* Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr. 174/2011
Hot. nr. 54 privind aprobarea listei asociaţiilor/fundaţiilor cărora li se acordă subvenţii de la bugetul propriu al judeţului Buzău în anul 2008 conform Legii nr.34/1998
Hot. nr. 55 pentru aprobarea documentaţiilor tehnico-economice de realizare a unor lucrări finanţate din bugetul propriu al judeţului Buzău
Hot. nr. 56 privind aprobarea avizelor date de Comisia tehnică de urbanism şi amenajarea teritoriului în data de 20 februarie şi 19 martie 2008
Raport privind situaţia gestionării bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al judeţului pe anul 2007
Hot. nr. 58 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2007 (Raportul poate fi studiat la Compartimentul informare, relaţii cu publicul din cadrul Consiliului Judeţean Buzău, camera 8)
Hot. nr. 59 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 6/2008 privind aprobarea utilizării unor sume din fondul de rulment al bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2008
Hot. nr. 60 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru “Reabilitarea Muzeului judeţean Buzău, asumarea contribuţiei Consiliului Judeţean Buzău şi a responsabilităţilor acestuia la promovarea proiectului prin Programul Operaţional regional, Axa prioritară 5: Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului
Rectificarea la anexa nr.2 a Hotărârii nr.60/2008
* Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr. 93/2008
Hot. nr. 61 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru “Modernizare drum judeţean DJ 203 K, km.75+000  – 105 + 000, Vintilă Vodă – Plaiul Nucului, judeţul Buzău”, pentru asumarea contribuţiei Consiliului Judeţean Buzău şi a responsabilităţilor acestuia la promovarea proiectului prin Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 2 “Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale” 
* Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr. 108/2008
Hot. nr. 62 pentru aprobarea unei documentaţii tehnico-economice de realizare a unor lucrări finanţate din bugetul propriu al judeţului Buzău
Hot. nr. 63 pentru aprobarea unor modificări în statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău
Hot. nr. 64 pentru actualizarea Planului de ocupare a funcţiilor publice în anul 2008 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău
Hot. nr. 65 privind numirea domnului ARDELEANU ROMEO în funcţia publică de conducere de director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău
Hot. nr. 66 privind completarea componenţei nominale a Comisiei pentru Protecţia Copilului Buzău cu reprezentantul Inspectoratului Şcolar al judeţului Buzău
Hot. nr. 67 pentru aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap (anexele 1-6 din Regulament pot fi studiate la Compartimentul informare, relaţii cu publicul din cadrul Consiliului Judeţean Buzău, camera 8)
* Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr. 71/2011
Hot. nr. 68 pentru desemnarea înlocuitorilor reprezentanţilor Consiliului Judeţean Buzău în Comisia paritară pentru atribuirea traseelor cuprinse în Programul de transport judeţean 
* Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr. 169/2009
Hot. nr. 69 privind aprobarea avizelor date de Comisia tehnică de urbanism şi amenajarea teritoriului în data de 23 aprilie 2008
Hot. nr. 70 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului judeţean nr. 50/2008 pentru aprobarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean pentru perioada 2008-2011 pentru judeţul Buzău 
* Anexele nr. 1 și 2 modificate prin Hotărârea nr. 76/2011
Hot. nr. 71 privind alegerea Comisiei de validare a mandatelor de consilieri judeţeni 
* Modificată prin Hotărârea nr. 28/2009, Modificată prin Hotărârea nr. 174/2009, Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr. 39/2010
Hot. nr. 72 privind validarea mandatelor de consilieri judeţeni aleşi la scrutinul din 01 iunie 2008 
* Modificată prin Hotărârea nr. 4/2009Hotărârea nr. 29/2009Hotărârea nr. 175/2009Hotărârea nr. 40/2010, Modificat art. 1 alin. (1) și art. 2 alin. (1) prin Hotărârea nr. 3/2011
Hot. nr. 73 privind declararea Consiliului judeţean Buzău ca legal constituit
Hot. nr. 74 privind alegerea Vicepreşedinţilor Consiliului judeţean Buzău 
* Modificată prin Hotărârea nr. 97/2008, Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr. 12/2009
Hot. nr. 75 privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier judeţean
Hot. nr. 76 privind validarea mandatului unui consilier judeţean
Hot. nr. 77 privind stabilirea numărului şi denumirii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Buzău
Hot. nr. 78 privind stabilirea componenţei comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Buzău
* Art. 1 modificat prinHotărârea nr. 115/2008, Modificată prin Hotărârea nr. 5/2009 ; Hotărârea nr. 30/2009 ; Hotărârea nr. 34/2010 ; Hotărârea nr. 60/2010
Hot. nr. 79 privind desemnarea reprezentanţilor administraţiei publice judeţene în Consiliul Consultativ al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău 
* Art. 1 modificat prin Hotărârea nr. 15/2009
Hot. nr. 80 privind desemnarea unor consilieri judeţeni ca membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Buzău 
* Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr. 106/2008
Hot. nr. 81 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean Buzău în Comitetul de organizare a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Buzău, constituit prin Ordin al Prefetului judeţului Buzău 
* Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr. 107/2008
Hot. nr. 82 privind supunerea spre aprobare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Buzău în şedinţa ordinară din luna august 2008
Hot. nr. 83 privind revocarea art.1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr.70/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului judeţean nr. 50/2008 pprivind Programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean pentru perioada 2008-2011 pentru judeţul Buzău
Hot. nr. 84 privind constituirea unei comisii speciale a Consiliului Judeţean Buzău de analiză şi verificare
 Hot. nr. 85* privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Buzău (* Modificată prin Hotărârea nr. 94/2016)
Hot. nr. 86 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Buzău în Consiliul de administraţie al Şcolii de Arte şi Meserii Buză
Hot. nr. 87* privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr.103/2006 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Buzău în Consiliul de administraţie al instituţiilor de învăţământ special (* Încetat aplicabilitatea art. 1 alin. (1) pct. 1 prin Hotărârea nr. 83/2009( (** Completată prin Hotărârea nr. 50/2011)
Hot. nr. 88* privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Buzău în Consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Buzău (* Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr. 50/2011)
Hot. nr. 89* pentru aprobarea unor măsuri privind organizarea şi funcţionarea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism a judeţului Buzău (* Art. 1 și Anexa nr. 3 modificate prin Hotărârea nr. 46/2009) (** Anexa nr.1 modificată prin Hotărârea nr. 112/2009) (*** Anexa modificată prin Hotărârea nr. 177/2010) (**** Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr. 166/2012)
Hot. nr. 90 privind stabilirea unor măsuri în aplicarea Hotărârii Guvernului nr.1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
Hot. nr. 91 privind completarea Programului de Achiziţii Publice al Consiliului Judeţean Buzău în anul 2008 aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.8/2008
Hot. nr. 92* pentru aprobarea reluării procedurii de concesionare prin licitaţie a balastierelor Bîscenii de Jos, Bentu şi Verneşti, bunuri imobile aparţinând domeniului public de interes judeţean şi administrate de Consiliul Judeţean Buzău (* Art.3 modificat prin Hotărârea nr. 204/2011)
Hot. nr. 93* privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru “Reabilitare Muzeul Judeţean Buzău”, pentru stabilirea contribuţiei Consiliului Judeţean Buzău şi asumarea responsabilităţilor acestuia la promovarea proiectului în cadrul Programului Operaţional regional 2007-2013, Axa prioritară 5: “Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului” (* Anexa nr.1 înlocuită cu Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 125/2008) (** Art. 3 alin. 1,2 își încetează aplicabilitatea prin Hotărârea nr. 125/2008) (*** Art. 6 completat prin Hotărârea nr. 46/2011) (**** Art.6, ali. 1 modificat prin Dispoziția nr.260/2009) (***** Completată prin Hotărârea nr. 265/2014)
Hot. nr. 94 pentru aprobarea iniţierii demersurilor legale de dare din administrarea Spitalului judeţean de urgenţă Buzău în administrarea Regiei Autonome Municipale Buzău a centralelor termice proprii care deservesc instituţia medicală în vederea furnizării serviciilor de producere şi furnizare a energiei termice (apă caldă şi abur tehnologic)
Hot. nr. 95 privind aprobarea şi, respectiv, respingerea avizelor date de Comisia Tehnică de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului în data de 18 iunie 2008
Hot. nr. 96 pentru aprobarea LISTEI PROIECTELOR PRIORITARE propuse pentru finanţare în cadrul PROGRAMULUI „ELECTRIFICARE 2007-2009”
Hot. nr. 97 privind eliberarea din funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Buzău a domnului Popescu D. Ion
Hot. nr. 98 privind alegerea unui Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Buzău
Hot. nr. 99 pentru stabilirea sediului definitiv al Centrului judeţean de resurse şi asistenţă educaţională Buzău
Hot. nr. 100 pentru stabilirea unor măsuri aferente reorganizării Şcolii de Arte şi Meserii Rm. Sărat şi Şcolii Generale Speciale nr.3 Rm. Sărat, instituţii deînvăţământ special, finanţate de la bugetul propriu al judeţului Buzău
Hot. nr. 101 privind completarea Programului de Achiziţii Publice al Consiliului Judeţean Buzău în anul 2008
Hot. nr. 102 pentru aprobarea unor documentaţii tehnico-economice de realizare a unor lucrări finanţate din bugetul propriu al judeţului Buzău
Hot. nr. 103 privind aprobarea avizelor date de Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism în data de 17 septembrie 2008
Hot. nr. 104* privind actualizarea componenţei Comisiei de Acorduri Unice din cadrul Consiliului Judeţean Buzău (* Modificată prin Hotărârea nr. 47/2009) (** Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr. 52/2009)
Hot. nr. 105 pentru aprobarea promovării de către Consiliul Judeţean Buzău în parteneriat cu Asociaţia pentru Dezvoltarea Comunităţii Rurale Bucureşti şi S.C. CM Training S.R.L. Constanţa, a proiectului „ACCES LA O VIAŢĂ ACTIVĂ!” în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, AXA PRIORITARĂ 5 – PROMOVAREA MĂSURILOR ACTIVE DE OCUPARE; DOMENIUL „5.2. Mediul Rural mai mult decât Agricultura”
Hot. nr. 106* privind desemnarea unor consilieri judeţeni ca membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Buzău (* Modificată prin Hotărârea nr. 43/2009) (* Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr. 135/2012)
Hot. nr. 107 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Buzău în Comitetul de organizare a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Buzău, constituit prin ordin al Prefectului judeţului Buzău
Hot. nr. 108 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru “Modernizare drum judeţean DJ 203K, km 75+000 – 105+000, Vintilă Vodă – Plaiul Nucului, judeţul Buzău”, a promovării proiectului în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 2: “Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”, stabilirea contribuţiei Consiliului judeţean Buzău şi asumarea responsabilităţilor acestuia în cadrul proiectului
Hot. nr. 109 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru “Reabilitare DJ 203K, km 116+000 – 127+600, Gura Teghii – Nehoiaşu, judeţul Buzău”, a promovării proiectului în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 2: “Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”, stabilirea contribuţiei Consiliului judeţean Buzău şi asumarea responsabilităţilor acestuia în cadrul proiectului
Hot. nr. 110* privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru “Reabilitare DJ 203H, km 0+000 – 16+000, Râmnicu Sărat – Buda, judeţul Buzău”, a promovării proiectului în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 2: “Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”, stabilirea contribuţiei Consiliului judeţean Buzău şi asumarea responsabilităţilor acestuia în cadrul proiectului (* Modificată prin Hotărârea nr. 90/2013) (** Încetat aplicabilitatea art. 5, art. 6 alin. (1) și art.7 prin Hotărârea nr. 146/2013)
Hot. nr. 111 privind aprobarea repartizării pe unităţile administrativ-teritoriale ale judeţului Buzău a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor pentru drumurile judeţene şi comunale în anul 2008
Hot. nr. 112 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2008
Hot. nr. 114* privind validarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Buzău (* Modificată prin Hotărârea nr. 43/2009) (** Modificată prin Hotărârea nr. 53/2009) (*** Modificată prin Hotărârea nr. 135/2009) (**** Încetat aplicabilitatea art. 1 alin. (1) pct. 7 și art. 12 prin Hotărârea nr. 181/2009) (**** Art.1 alin.(1) pct.13 modificat prin Hotărârea nr. 147/2010) (**** Art.1 alin.(1) pct.10 modificat prin Hotărârea nr. 54/2011) (***** Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr. 136/2012)
Hot. nr. 115 privind completarea componenţei Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti
Hot. nr. 116* privind organizarea în cadrul Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională Rm. Sărat a unui modul pentru persoane adulte cu handicap grav (* Încetat aplicabilitatea prin Anexa nr.4 la Hotărârea nr. 63/2010)
Hot. nr. 118 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice în anul 2009 pentru aparatul de specialitate al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău
Hot. nr. 120* privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice în anul 2009 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău (* Anexa înlocuită cu Anexa Hotărârii nr. 137/2008)
Hot. nr. 121 privind alocarea unei sume de la bugetul propriu al judeţului Buzău în vederea sărbătoririi Zilei Naţionale a României
Hot. nr. 122* privind stabilirea unor măsuri aferente implementării proiectului „Reţea de comunicaţii pentru evidenţa persoanelor în judeţul Buzău” în cadrul programului PHARE 2005 – 2006 – Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local (* Completată prin Hotărârea nr. 18/2009)
Hot. nr. 124 privind aprobarea cumpărării de acţiuni nominative la SC „COMPANIA DE APĂ” SA Buzău
Hot. nr. 126 pentru aprobarea promovării de către Biblioteca judeţeană ” V. Voiculescu” Buzău în parteneriat cu Biblioteca judeţeană „Panait Istrati” Brăila a unui proiect în cadrul P.O.S. 2007 – 2013, Axa III Domeniu major de intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”
Hot. nr. 127 pentru stabilirea unor măsuri privind bunul imobil proprietate publică a judeţului Buzău „Balastiera Bentu”, comuna Săgeata
Hot. nr. 128 pentru aprobarea avizelor date de Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism în data de 21 noiembrie 2008
Hot. nr. 129 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2008
Hot. nr. 130 privind rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice finanţate integral sau parţial de la bugetul propriu al judeţului pe anul 2008
Hot. nr. 131 pentru aprobarea utilizării unei sume din fondul de rulment al bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2008
Hot. nr. 132 privind completarea Programului de Achiziţii Publice al Consiliului judeţean Buzău în anul 2008
Hot. nr. 133* privind taxele şi tarifele ce vor fi practicate în 2009 la nivel judeţean (Rectificarea la anexa nr.3, pct.3 a Hotărârii nr.133/2008) (* Se introduce Anexa nr.11 prin Hotărârea nr.19/2009) (** Anexa nr.9 suspendată (16.05-23.05.2009 prin Hotărârea nr. 64/2009) (*** Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr. 160/2009)
Hot. nr. 134 privind aprobarea documentului strategic MASTER PLAN pentru apă/apă uzată pentru judeţul Buzău; anexa va fi pusă la dispoziţie pentru a fi stduiată la Serviciul Cancelarie al Consiliului judeţean Buzău (camera 44)
Hot. nr. 135 pentru stabilirea unor măsuri cu privire la gestiunea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare conform Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru modernizarea infrastructurii de apă la nivel judeţean Buzău 2008
Hot. nr. 139 pentru stabilirea unor măsuri privind SC „AGROFIT PRO SERVICII” S.R.L. Buzău