Hotărâri CJ 2008

Hotărârile Consiliului Județean Buzău din anul 2008:

Hot. nr.1 privind aprobarea repartizării pe unităţile administrativ-teritoriale ale judeţului Buzău a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor cu drumurile judeţene şi comunale în anul 2008
Hot. nr.2 privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate  din taxa pe valoarea adaugată pentru echilibrarea bugetului propriu al judetului si a bugetelor locale ale comunelor, oraselor  şi municipiilor pe anul 2008
Hot. nr.3 privind repartizarea pe municipii, oraşe şi comune a sumei de 16.539.000 lei compusa din suma de 7.446.000 lei  reprezentând 20% din cota de 22% din impozitul pe venit si suma de 9.093.000 lei reprezentand cote defalcate din impozitul pe venit rezultate din aplicarea gradului de necolectare a impozitelor si taxelor locale,  pentru sustinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2008
Hot. nr.4 privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2008
Hot. nr.5 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice finanţate integral sau parţial de la bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2008
* Înlocuirea anexelor nr. 14 și 15 prin Hotărârea nr. 100/2008
Hot. nr.6 pentru aprobarea utilizării unor sume din fondul de rulment al bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2008 
* Modificarea art.2 alin.(1) poz. 11, 12, 13 prin Hotărârea nr. 59/2008) (** Completată prin Hotărârea nr. 101/2008
Hot. nr.7 privind aprobarea Programului de lucrări de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău în anul 2008 
* Completată prin Hotărârea nr.112/2008 – anexa nr. 3
Hot. nr.8 privind aprobarea Programului de Achiziţii Publice al Consiliului Judeţean Buzău în anul 2008
* Completată prin Dispozițiile nr. 15, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 40, 193/2008; Actualizată prin Hotărârea nr. 39/2008; Completată prin Hotărârea nr. 91/2008, Completată/Modificată prin Hotărârea nr. 101/2008
Hot. nr.9 pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Buzău în Comitetul director al Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională Rm.Sărat
Hot. nr.10 pentru aprobarea înfiinţării, în aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău, a autorităţii judeţene de transport
Hot. nr.11 pentru aprobarea proiectelor Actului constitutiv şi Statutului ale Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară  „Sărata – Monteoru”

* Modificată prin  Hotărârea nr.85/2018

Hot. nr.13 pentru aprobarea asigurării pazei Balastierelor Bîscenii de Jos, Bentu şi Verneşti, aflate în derularea procedurii de concesionare
Hot. nr.14 privind aprobarea Statutului S.C. AGROFIT PRO SERVICII S.R.L. Buzău – Formă actualizată
Hot. nr.15 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor judeţene a unor drumuri de interes local situate pe raza administrativ teritorială a comunei Scorţoasa, judeţul Buzău
* Modificată prin Hotărârea nr. 65/2009
Hot. nr.16 privind asumarea responsabilităţii de către Consiliul Judeţean Buzău în ceea ce priveşte resursele umane implicate în proiect şi costurile de întreţinere a drumurilor judeţene modernizate in cadrul proiectului “Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu potenţial demonstrat ale judeţului Buzău” 
* Încetat aplicabilitatea art. 1 prin Hotărârea nr. 8/2009
Hot. nr.25 pentru aprobarea numărului de personal, numărului de funcţii publice, a organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Buzău
* Modificat statul de funcții prin Hotărârea nr. 63/2008, Modificată prin Hotărârea nr. 119/2008, Modificată prin Hotărârea nr. 7/2009, Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr. 68/2009
Hot. nr.26 privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Buzău 
* Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr. 201/2011
Hot. nr.27 privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, în judeţul Buzău 
* Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr. 201/2011
Hot. nr.28 privind aprobarea tarifului pentru eliberarea licenţei de traseu în vederea efectuării transportului public de persoane prin curse regulate speciale, în judeţul Buzău
Hot. nr.29 privind constituirea Comisiei paritare pentru atribuirea traseelor cuprinse în Programul de transport judeţean 
* Completată prin Hotărârea nr. 68/2008, Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr. 169/2009
Hot. nr.30 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă în învăţământul special
Hot. nr.31 privind avizarea „Programului de pietruire, reabilitare, modernizare şi/sau asfaltare a drumurilor de interes local clasate din judeţul Buzău în anul 2008” aprobat prin Hotărârea Guvernului  nr. 577/1997 cu modificările şi completările ulterioare
Hot. nr.32 privind aprobarea documentaţiei  tehnico-economice de realizare a lucrărilor – Reabilitare spaţii interioare şi anexe Sediul Consiliului judeţean Buzău
Hot. nr.33 pentru aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul propriu al judeţului Buzău în anul 2008
Hot. nr.34 privind aprobarea achiziţionării unor sisteme de poziţionare globală (GPS) şi, respectiv comunicaţii în vederea îmbunătăţirii activităţii Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Buzău
Hot. nr.35 privind  numirea preşedintelui Comitetului judeţean de analiză a problemelor persoanelor cu handicap
Raport de activitate pe anul 2007 preşedintele Consiliului judeţean Buzău, dl. Victor Mocanu
Raport de activitate pe anul 2007 vicepreşedinte al Consiliului judeţean Buzău, dl. Ioan-Caton Mateeşescu
Raport de activitate pe anul 2007 vicepreşedinte al Consiliului judeţean Buzău, dl. Petre-Emanoil Neagu
Raport de activitate pe anul 2007 Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, culte, protecţie socială, sportive şi de turism
Raport de activitate pe anul 2007 Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor
Raport de activitate pe anul 2007 Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Raport de activitate pe anul 2007 Comisia pentru servicii publice, comerţ şi agricultură
Raport de activitate pe anul 2007 Comisia de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al judeţului
Raport privind activitatea autorităţii publice judeţene în anul 2007
Hot. nr. 39 privind actualizarea Programului de Achiziţii Publice al Consiliului Judeţean Buzău în anul 2008, astfel cum a fost acesta aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.8/2008
* Completată prin Hotărârea nr. 91/2008,  Hotărârea nr. 112/2008, Modificată/Completată prin Hotărârea nr. 101/2008
Hot. nr. 40 pentru aprobarea documentaţiilor tehnico-economice de realizare a unor lucrări finanţate din bugetul propriu al judeţului Buzău
Hot. nr. 41 pentru aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul propriu al judeţului Buzău – 2008 pentru activităţi non-profit de interes general
* Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr. 27/2012
Hot. nr. 42 pentru aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Judeţean Buzău şi unele consilii locale în scopul promovării unor proiecte în cadrul programului PHARE 2006 Coeziune Economică şi Socială – Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de Mediu
Hot. nr. 43 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor judeţene a unui drum comunal situat pe raza administrativ teritorială a comunei Rîmnicelu, judeţul Buzău
Hot. nr. 49 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională Râmnicu Sărat 
* Modificată prin Hotărârea nr. 116/2008, Încetat aplicabilitatea prin anexa nr. 4 la Hotărârea nr. 63/2010
Hot. nr. 50 pentru aprobarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean pentru perioada 2008- 2011, pentru judeţul Buzău şi Rectificări 
* Anexa modificată prin Hotărârea nr. 76/2011
Hot. nr. 51 pentru aprobarea formei actualizate a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Buzău
Hot. nr. 52 privind aprobarea modificării şi completării Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău
* Modificată prin Hotărârea nr. 90/2009
Hot. nr. 53 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei paritare pentru atribuirea traseelor cuprinse în Programul de transport public de persoane în sistem judeţean 
* Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr. 174/2011
Hot. nr. 54 privind aprobarea listei asociaţiilor/fundaţiilor cărora li se acordă subvenţii de la bugetul propriu al judeţului Buzău în anul 2008 conform Legii nr.34/1998
Hot. nr. 55 pentru aprobarea documentaţiilor tehnico-economice de realizare a unor lucrări finanţate din bugetul propriu al judeţului Buzău
Hot. nr. 56 privind aprobarea avizelor date de Comisia tehnică de urbanism şi amenajarea teritoriului în data de 20 februarie şi 19 martie 2008
Raport privind situaţia gestionării bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al judeţului pe anul 2007
Hot. nr. 58 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2007 (Raportul poate fi studiat la Compartimentul informare, relaţii cu publicul din cadrul Consiliului Judeţean Buzău, camera 8)
Hot. nr. 59 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 6/2008 privind aprobarea utilizării unor sume din fondul de rulment al bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2008
Hot. nr. 60 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru “Reabilitarea Muzeului judeţean Buzău, asumarea contribuţiei Consiliului Judeţean Buzău şi a responsabilităţilor acestuia la promovarea proiectului prin Programul Operaţional regional, Axa prioritară 5: Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului
Rectificarea la anexa nr.2 a Hotărârii nr.60/2008
* Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr. 93/2008
Hot. nr. 61 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru “Modernizare drum judeţean DJ 203 K, km.75+000  – 105 + 000, Vintilă Vodă – Plaiul Nucului, judeţul Buzău”, pentru asumarea contribuţiei Consiliului Judeţean Buzău şi a responsabilităţilor acestuia la promovarea proiectului prin Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 2 “Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale” 
* Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr. 108/2008
Hot. nr. 62 pentru aprobarea unei documentaţii tehnico-economice de realizare a unor lucrări finanţate din bugetul propriu al judeţului Buzău
Hot. nr. 63 pentru aprobarea unor modificări în statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău
Hot. nr. 64 pentru actualizarea Planului de ocupare a funcţiilor publice în anul 2008 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău
Hot. nr. 65 privind numirea domnului ARDELEANU ROMEO în funcţia publică de conducere de director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău
Hot. nr. 66 privind completarea componenţei nominale a Comisiei pentru Protecţia Copilului Buzău cu reprezentantul Inspectoratului Şcolar al judeţului Buzău
Hot. nr. 67 pentru aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap (anexele 1-6 din Regulament pot fi studiate la Compartimentul informare, relaţii cu publicul din cadrul Consiliului Judeţean Buzău, camera 8)
* Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr. 71/2011
Hot. nr. 68 pentru desemnarea înlocuitorilor reprezentanţilor Consiliului Judeţean Buzău în Comisia paritară pentru atribuirea traseelor cuprinse în Programul de transport judeţean 
* Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr. 169/2009
Hot. nr. 69 privind aprobarea avizelor date de Comisia tehnică de urbanism şi amenajarea teritoriului în data de 23 aprilie 2008
Hot. nr. 70 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului judeţean nr. 50/2008 pentru aprobarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean pentru perioada 2008-2011 pentru judeţul Buzău 
* Anexele nr. 1 și 2 modificate prin Hotărârea nr. 76/2011
Hot. nr. 71 privind alegerea Comisiei de validare a mandatelor de consilieri judeţeni 
* Modificată prin Hotărârea nr. 28/2009, Modificată prin Hotărârea nr. 174/2009, Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr. 39/2010
Hot. nr. 72 privind validarea mandatelor de consilieri judeţeni aleşi la scrutinul din 01 iunie 2008 
* Modificată prin Hotărârea nr. 4/2009Hotărârea nr. 29/2009Hotărârea nr. 175/2009Hotărârea nr. 40/2010, Modificat art. 1 alin. (1) și art. 2 alin. (1) prin Hotărârea nr. 3/2011
Hot. nr. 73 privind declararea Consiliului judeţean Buzău ca legal constituit
Hot. nr. 74 privind alegerea Vicepreşedinţilor Consiliului judeţean Buzău 
* Modificată prin Hotărârea nr. 97/2008, Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr. 12/2009
Hot. nr. 75 privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier judeţean
Hot. nr. 76 privind validarea mandatului unui consilier judeţean
Hot. nr. 77 privind stabilirea numărului şi denumirii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Buzău
Hot. nr. 78 privind stabilirea componenţei comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Buzău
* Art. 1 modificat prinHotărârea nr. 115/2008, Modificată prin Hotărârea nr. 5/2009 ; Hotărârea nr. 30/2009 ; Hotărârea nr. 34/2010 ; Hotărârea nr. 60/2010
Hot. nr. 79 privind desemnarea reprezentanţilor administraţiei publice judeţene în Consiliul Consultativ al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău 
* Art. 1 modificat prin Hotărârea nr. 15/2009
Hot. nr. 80 privind desemnarea unor consilieri judeţeni ca membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Buzău 
* Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr. 106/2008
Hot. nr. 81 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean Buzău în Comitetul de organizare a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Buzău, constituit prin Ordin al Prefetului judeţului Buzău 
* Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr. 107/2008
Hot. nr. 82 privind supunerea spre aprobare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Buzău în şedinţa ordinară din luna august 2008
Hot. nr. 83 privind revocarea art.1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr.70/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului judeţean nr. 50/2008 pprivind Programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean pentru perioada 2008-2011 pentru judeţul Buzău
Hot. nr. 84 privind constituirea unei comisii speciale a Consiliului Judeţean Buzău de analiză şi verificare