Registrul pentru evidența dispozițiilor Președintelui

2020

173 Aprobarea scoaterii din funcționare/ folosință, casarea unor mijloace fixe aflate în patrimoniul Teatrului “George Ciprian ” Buzău.
172 Numirea Comisiei de recepție a produselor furnizate conform contractelor de furnizare a echipamentelor și dotărilor medicale aferente obiectivului “Reabilitare structurală și funcțională a Spitalului Județean de Urgență Buzău- etapa I- Modernizare și extindere bloc operator”.
171 Trecerea la gradația 4 a d-lui Sava Ion-Dan consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, gradația 3 la serviciul Juridic-contencios-DJAPL și stabilirea salariului de bază lunar.
170 Organizarea procedurii de achiziție publică pentru atribuirea contractului de servicii privind expertiza tehnică, actualizare DALI și proiect tehnic pentru obiectivul de investiții: Stimularea mobilității la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Dj 203K (Vintilă Vodă-Plaiul Nucului), Jud. Buzău.
169 Trecerea la gradația 4 a d-nei Șulă Steliana, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 3 la Compartimentul informații publice și secretariat ATOP-DJAPL și stabilirea salariului de bază lunar.
168 Organizarea procedurii de achiziție publică pentru atribuirea contractului de întreținere curentă a drumurilor și podurilor județene pe timp de iarnă prevenirea și combaterea poleiului și a înzăpezirii, perioada 2020-2022.
167 Organizarea procedurii de achiziție publică pentru atribuirea contractului de Lucrări de deviere și relocare rețea telefonie pentru obiectivul de investiții “Modernizare Dj 203K, km 38+000- 75+000 Mărăcineni- Podu Muncii, jud. Buzău”.
166 Modificarea Programului de Achiziții Publice al proiectului “Planificare Strategică, simplificare administrativă și optimizare a unor servicii pentru cetățeni, la nivelul județului Buzău”.
165 Prelungirea duratei contractului individual de muncă al d-lui Lupu Doru în funcția contractuală de consilier la Cabinet consilieri vicepreședinte.
164 Prelungirea duratei contractului individual de muncă al d-nei Suditu Georgiana Alina în funcția contractuală de execuție de consilier, gradația 2 la Cabinet consilieri vicepreședinte.
163 Prelungirea contractului individual de muncă al d-nei Gheorghe Daniela-Elena în funcția contractuală de execuție de consilier, gradația 3 la Cabinet consilieri vicepreședinte.
162 Prelungirea duratei contractului individual de muncă al d-nei Tescaru Daniela-Diana în funcția contractuală de execuție de consilier, gradația 4 la Cabinet consilieri președinte.
161 Prelungirea duratei contractului individual de muncă al d-nei Dumitrache Daniela Camelia în funcția contractuală de execuție de consilier, gradația 3 la Consilieri cabinet președinte.
160 Prelungirea duratei contractului individual de muncă al d-lui Stoica Marcel Alexandru în funcția contractuală de execuție de consilier, gradația 2 la Cabinet consilieri președinte.
159 Prelungirea suspendării raportului de serviciu al d-nei Dumitrache Daniela Camelia, consilier clasa I, grad profesional asistent, gradația 3 la Serviciul promovare și dezvoltare a turismului , a imaginii județului, cooperare internațională și mass-media.
158 Prelungirea suspendării raportului de serviciu al d-lui Stoica Marcel Alexandru, consilier, clasa I, grad profesional asistent, gradația 2 la compartimentul autorizații, avize, documentații și bază de date în infrastructura rutieră- DAPI, la inițiativa funcționarului.
157 Constituirea Comisiei pentru recepția la terminarea lucrărilor de desființare construcții parazitare la obiectivul “Restaurarea, conservarea și modernizarea imobilului situat în mun. Buzău, Bd-ul N. Bălcescu nr. 40, în vederea înființari centrului muzeal I.C Brătianu”.
156 Modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al Județului Buzău aprobat pe anul 2020.
155 Convocare Consiliul Județean Buzău în ședința ordinară a lunii Iunie 2020.
154 Organizarea procedurii de achiziție publică pentru atribuirea contractului de servicii”Expertiză tehnică și DALI pentru consolidare terasamente și refacere DJ220, km 88+950-92+853, comuna Sărulești, jud. Buzău”.
153 Constituirea UIP “Asigurarea de echipamente medicale și materiale de protecție pentru Spitalul Județean de Urgență Buzău și Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neron Lupașcu pentru gestionarea crizei sanitare COVID-19 în vederea aplicării în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020”.
152 Constituirea UIP “Asigurarea de echipamente și materiale de protecție pentru personalul DGASPC pentru gestionarea crizei sanitare COVID-19 în vederea aplicării în cadrul Programului Op. Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9: Protejarea Sănătății populației în contextual pandemiei de COVID-19”
151 Aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui de familie al d-lui Silivestru Sebastian Adrian.
150 Aprobarea schimbării pe cale administrativă a prenumelui purtat de minorul Cîrstea Daniel-Mihăiță-Valerică.
149 Modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al Județului Buzău aprobat pentru anul 2020.
148 Organizarea procedurii de achiziție publică pentru atribuirea contractului de lucrări”Eficientizarea energetică a centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Buzău- municipiul Buzău, strada Horticolei nr. 56”.
147 Nomenclatorul arhivistic pentru actele Consiliului Județean Buzău- forma actualizată.
146 Aprobarea pe cale administrativă a numelui de familie al d-lui Căcărează-Gheorghișor Marius-Catalin.
145 Modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al Județului Buzău aprobat pe anul 2020.
144 Angajarea d-lui Stanciu Bogdan-Florin, cu contract individual de muncă pe durată determinată în funcția contractuală de execuție de consilier, gradația 1 la cabinet consilieri Vicepreședinte.
143 Aprobarea scoaterii din funcțiune/ folonsință, casarea unor mijloace fixe aflate în patrimoniul Bibliotecii Județene “Vasile Voiculescu” Buzău.
142 Completarea Anexei nr. 2 a Programului anual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru 2020.
141 Aprobarea Regulamentului privind acordarea voucherilor de vacanță în format electronic în anul 2020 personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău.
140 Nominalizarea membrilor comisiei de selecție a ofertelor depuse în cadrul procedurii pentru achiziționarea serviciului de informare și publicitate și a achiziției publice de materiale consumabile pentru echipa de management a proiectului “Planificare strategică, simplificare administrativă și optimizare a unor servicii pentru cetățeni- SIPOCA 794”.
139 Constituirea Unității de implementare a Proiectului “Dotarea Spitalului jud. De Urgență pentru gestionarea crizei COVID-19 la nivelul județului Buzău” în vederea aplicării în cadrul Programului Operațional infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9: Protejarea sănătății populației în contextual pandemiei COVID-19.
138 Aprobarea continuării activității d-lui Radulescu Marian, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 5 la Compartimentul administrare și investiții în infrastructura rutieră DAPI.
137 Aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui de familie al d-nei Barbu Alina.
136 Acordarea unor ajutoare financiare de urgență pentru motive medicale.
135 Trecerea la gradația 5 a d-lui Preda Tudor Vali consilier, grad profesional superior, gradația 4 la Serviciul managementul proiectelor, DDR și stabilirea salariului de bază lunar.
134 Numirea d-nei Dumitrașcu Aurelia-Adina în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 5 la serviciul salarizare, monitorizare cheltuieli de personal.
133 Numirea d-nei Pană Gabriela în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 5 la Serviciul Urbanism, autorizări și planificare teritorială- DATU.
132 Numirea d-nei Moise Valentina în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional principal, gradația 3 la Compartimentul Strategii programe, prognoze și dezvoltare rurală-DDR.
131 Numirea d-nei Petre Gabriela Alina în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 3 la Compartimentul Unitatea Județeană de monitorizare a serviciilor publice de mediu- DAPI.
130 Numirea d-nei Ion Diana-Theodora în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior , gradația 3 la compartimentul administrare domeniu public și privat, Direcția pentru administrarea patrimoniului și investiții.
129 Numirea d-nei Mihalache Tanța în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 5 la serviciul contabilitate-financiar, Direcția economică.
128 Numirea d-nei Andrei Marilena în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 5 la serviciul contabilitate-financiar, Direcția economică.
127 Numirea d-nei Șulă-Steliana în funcția publică de execuție consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 3 la compartimentul Informații publice și secretariat ATOP, Biroul coordonare și colaborare instituții și servicii publice, DJAPL.
126 Majorarea prevederilor veniturilor și cheltuielilor aferente derulării proiectelor cu finanțare externă nerambusabilă.
125 Aprobarea Programului de Achiziții Publice al Proiectului “Planificare strategică, simplificare administrative și optimizarea unor servicii pentru cetățeni, la nivelul Județului Buzău”.
124 Încetarea contractului individual de muncă pe durată determinată al d-lui Sava George în funcția contractuală de execuție de consilier, gradația 4 la cabinet consilieri vicepreședinte din cadrul aparatului de specialitate al Cons. Jud. Buzău.
123 Aprobarea continuării activității d-nei Rădulescu Florica, șef serviciu, gradul II la Serviciul Resurse Umane și management unități sanitare.
122 Organizarea procedurii de achiziție publică, pentru atribuirea contractului de Lucrări de devieri/relocări conducte de apă pentru obiectivul de investiții “Modernizare Dj203K, km. 38+000- 75+000, Mărăcineni Podu Muncii, Jud. Buzău”
121 Convocarea Consiliului Județean Buzău în ședința lunii mai, în data de 28 mai 2020.
120 Modificarea și completarea Anexei nr. 1 a Programului anual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2020.
119 Modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al Județului Buzău aprobat pe anul 2020.
118 Reglementarea unor măsuri la nivelul Consiliului Județean Buzău pe perioada stării de alertă instituită la nivel național.
117 Organizarea procedurii de achiziție publică pentru atribuirea contractului de proiectare și execuție a lucrări pentru „refacere a protecției pilelor podurilor de la Vadu Pasii, com. Vadu Pasii” la ob. “Refacere pod peste râul Buzău, sat Vadu Pașii, com. Vadu Pașii ” jud. Buzău.
116 Aprobarea cumpărării directe de produse alimentare pentru persoanele vulnerabile aflate în izolare la domiciliu în zona carantinată a satului Râmnicelu, com. Râmnicelu, jud. Buzău.
115 Acordarea unui ajutor financiar de urgență pentru motive medicale domnișoarei Daniela Florentina Șerban.
114 Modificarea prevederilor unor aliniate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al județului Buzău aprobat pe anul 2020.
113 Numirea Comisiei pentru recepția finală la obiectivul „Amenajare spații utile în clădirea Bibliotecii Județene Vasile Voiculescu Buzău prin proiectul- Program de investiții integrate pentru somaj- certitudinea unui viitor durabil  POSDRUM/125/5.1/S/126033, cod SMIS 51369”
112 Acordarea unui ajutor financiar de înmormântare d-lui Anton Badea Daniel.
111 Acordarea unui ajutor financiar domnului Mihai Laurențiu Gavrilă.
110 Aprobarea schimbării pe cale administrativă a prenumelui d-lui Coman Cristinel.
109 Actualizarea componenței echipei de implementare și monitorizare a proiectului “Planificare strategică, simplificare administrativă și optimizare a unor servicii pentru cetățeni la nivelul județului Buzău, în cadrul POCA/661/2/1, CP13/2019 pentru regiunile mai puțin dezvoltate”.
108 Modificarea anexei nr. 1 și completarea Anexei nr. 2 a Programului anual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2020.
107 Constituirea Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al județului Buzău pentru activitatea desfăsurată în anul 2020.
106 Acordarea unui ajutor financiar domnului Badea Valentin.
105 Stabilirea salariului de bază lunar al domnului Costache Bolocan Daniel, Manager, gradul II, la muzeul Județean Buzău.
104 Constituirea grupului de lucru pentru pregătirea și încheierea contractelor de serviciu publice de transport persoane la nivel județean în județul Buzău.
103 Modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al Județului Buzău pe anul 2020.
102 Acordarea unui ajutor de înmormântare d-lui Cristea Adrian.
101 Reluarea activității după încetarea suspendării raportului de serviciu al d-nei Mihalache Cristina, consilier, clasa I, grad profesional principal, gradația 3 la Serviciul contabilitate-financiar, Direcția economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău, pentru creșterea copilului în vârstă de până la un an.
100 Acordarea unui ajutor de urgență domnului Popescu Romeo.
99 Aprobarea sporului de 15% doamnei Călin Nicoleta-Georgiana, consilier clasa I, gradul profesional superior, gradația 4, la Serviciul buget, impozite, taxe, evidență patrimoniu și monitorizare unității subordonate- Direcția  economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău pentru persoanele încadrate cu grad de handicap.
98 Încetarea majorării cu 10% a salariului de bază lunar al doamnei Călin Nicoleta-Georgiana, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 4, la Serviciul buget, impozite, taxe, evidență patrimoniu și monitorizare unității subordonate- Direcția economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău, urmare a încetării exercitării controlului financiar-preventiv.
97 Aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui de familie purtat de doamna Bunică Silvia.
96 Aprobarea schimbării pe cale administrativă a prenumelui purtat de domnul Mănoiu Gheorghe- Marian.
95 Modificarea articolului 4 din Dispoziția nr. 248/2019 privind organizarea și funcționarea controlului financiar preventiv propriu la autoritatea administrației publice județene.
94 Numirea Comisiei pentru recepția la terminarea lucrărilor la obiectivul “Reabilitare drum județean DJ203L, km 17+200- 29+400 Jud. Buzău”-extravilan și intravilan, comunele Pârscov și Cozieni.
93 Aprobarea sumei de 26.000 de lei de la bugetul propriu al județului Buzău pentru anul 2020 în vederea marcării sărbatorilor tradiționale de Paște.
92 Convocarea Consiliului Județean Buzău în ședința ordinară a lunii aprilie 2020.
91 Suplimentarea sumei alocată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Buzău nr. 69/2020 și validată prin HCJ Buzău nr. 52/2020 din fondul de rezervă al bugetului județului Buzău în scopul continuării achiziției de produse necesare în prevenirea și combaterea COVID-19 în județul Buzău.
90 Trecerea la gradația 3 a domnului Radu Viorel, consilier, grad profesional I A, gradația 2 la Compartimentul sisteme de gestionare a deșeurilor- DAPI și stabilirea salariului de bază lunar.
89 Trecerea la gradația 5 a doamnei Radu Ioana, consilier juridic, grad profesional superior, gradația 4 la Serviciul juridic-contencios- DJAPL și stabilirea salariului de bază lunar.
88 Modificarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru echilibrarea bugetelor locale și a unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri- cheltuieli propriu al Județului Buzău aprobat pe anu 2020.
87 Stabilirea serviciilor și lucrărilor care se vor realiza cu SC Domenii Prest Serv SRL Buzău.
86 Stabilirea împuterniciților Președintelui Consiliului Județean Buzău pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor conform Legii nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale.
85 Organizarea și desfășurarea examenului în vederea promovării în grad profesional a funcționarilor publici de execuție din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Buzău și constituirea comisiilor de examen și de soluționare a contestațiilor.
84 Aprobarea continuării activității domnului Bănaru Ion, consilier clasa I, gradul profesional superior, gradația 5 la Serviciul Urbanism, autorizări și planificări teritoriale, direcția pentru amenaj. teritoriale și urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău.
83 Aprobare plan anual de perfecționare profesională a funcționarilor publici în anul 2020 și a Planului de măsuri privind pregatirea profesională a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău.
82 Completarea anexei nr.1 a Programului anual de achiziții publice a Consiliului Județean Buzău pentru anul 2020.
81 Aprobarea schimbării pe cale administrativă a prenumelui domnișoarei Oprea Giorgiana- Madona.
80 Angajarea domnului Bonciu Daniil, prin concurs cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, în funcția contractuală de conducere de șef de birou, gradul II la Biroul Gestiuni și aprovizionare, Direcția economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău.
79 Încetarea contractului individual de muncă pe durată nedeterminată al domnului Bonciu Daniil, inspector de specialitate, gradul I A, gradația 5 la Biroul gestiuni și aprovizionări- Direcția economică din cadrul de specialitate al Consiliului Județean Buzău.
78 Aprobarea acordării de subvenții pentru activități de asistență socială de la bugetul Județului Buzău în anul 2020 conform Legii nr. 34/1998.
77 Organizarea procedurii de achiziție publică pentru atribuirea contractului de Lucrări de deviere/relocări conducte apă pentru obiectivul de investiții “Modernizare DJ 203k, km 38+000- 75+000, Mărăcineni -Podul Muncii, Județul Buzău”.
76 Organizarea procedurii de achiziție publică pentru atribuirea contractului << Elaborare documentație tehnico economice faza Proiect tehnic și executare lucrări pentru realizarea obiectivului de investiții “Extindere și dotare Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău”, strada Stadionului nr. 7>>
75 Aprobarea achiziționării directe de servicii hoteliere pentru personalul medical și după caz nemedical implicat direct în combaterea pandemiei de COVID-19.
74 Modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capital ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al Județului Buzău aprobat pe anul 2020.
73 Completarea Dispoziției nr. 60/2020 pentru aprobarea alocării unor sume destinate finanțării activității cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza UAT- Județul Buzău în anul 2020.
72 Stabilirea unor măsuri de urgență privind transportul de persoane prin servicii regulate la nivelul Județului Buzău.
71 Modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al Județului Buzău aprobat pe anul 2020.
70 Completarea Anexei nr. 1 și modificarea și completarea Anexei nr. 2 a Programului anual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2020.
69 Aprobarea utilizării unei sume din fondul de rezervă al bugetului Județului Buzău 2020 pentru unele achiziții de obiecte și materiale necesare în prevenirea răspândirii COVID-19 în Județul Buzău.
68 Aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui de familie purtat de doamna Mihai Lavinia-Narcisa.
67 Aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui de familie purtat de domnul Mihai Vasile- Ionuț.
66 Aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui de familie purtat de doamna Mihai Norica.
65 Convocarea Consiliului Județean Buzău în ședința ordinară a lunii martie 2020.
64 Modificarea pe timestre a prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al Județului Buzău aprobat pe anul 2020.
63 Modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al Județului Buzău aprobat pe anul 2020.
62 Reglementarea unor măsuri la nivelul Consiliului Județean Buzău în contextul declarării stării de urgență prin Decret.
61 Respingerea solicitării formulate de Clubul Sportiv “Palatul Copiilor” Buzău pentru repartizarea sumelor necesare finanțării activităților sportive de șah.
60 Aprobarea alocării unor sume destinate finanțării activității cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza unității Administrativ teritoriale a Județului Buzău în anul 2020.
59 Modificarea prevederilor unor aliniate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri și cheltuieli proprii ale Județului Buzău aprobat pe anul 2020.
58 Aprobarea unor măsuri organizatorice referitoare la activitatea personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău, pentru combaterea răspândirii noului coronavirus(COVID-19)
57 Numirea Comisiei pentru recepția documentațiilor tehnice pentru obiectivele de investiții aflate în derulare, din compentența Direcției pentru administrarea patrimonului și investiții.
56 Constituirea Comisiei de soluționare a avertizorilor de integritate la nivelul Consiliului Județean Buzău.
55 Completarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Buzău nr. 30/2019 pentru modificarea și completarea Programului de Achiziții Publice al proiectului “Restaurarea, conservarea și modernizarea imobilului situat în municipiul Buzău, bd-ul Nicolae Bălcescu nr. 40, în vederea înființării centrului muzeal I.C. Brătianu”.
54 Constituirea Grupului de lucru pentru asigurarea suportului tehnic și logistic necesar desfașurării activităților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Progaz Buzău 2020.
53 Completarea Anexei nr. 2 a Programului anual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2020.
52 Numirea comisiilor de evaluare, de soluționare a contestațiilor și a secretariatului acestora pentru evaluarea anuală a managementului la Centrul Județean de Cultură și Artă Buzău.
51 Numirea comisiilor de evaluare, de soluționare a contestațiilor și a secretariatului acestora pentru evaluarea anuală a managementului la teatrul  ” George Ciprian” Buzău.
50 Numirea comisiilor de evaluare, de soluționare a contestațiilor și a secretariatului acestora pentru evaluarea anuală a managementului la Biblioteca Județeană “Vasile Voiculescu” Buzău.
49 Numirea comisiilor de evaluare, de soluționare a contestațiilor și a secretariatului acestora pentru evaluarea anuală a managementului Muzeul Județean Buzău.
48 Aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui de familie al minorului Gal Sebastian- Alexandru.
47 Numirea Comisiei pentru recepția la terminarea lucrărilor la obiectivul “Modernizare DJ 203A Km 13+300-15+000, Mărgăritești-Batogu, județul Buzău”.
46 Desemnarea d-nei Bogdan Raluca- Adina, consilier, clasa I, grad profesional asistent, gradația 2 la SRUS-consilier de etică în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău, potrivit prevederilor Cadrului Admininstrativ.
45 Trecerea la gradația 1 a d-lui Ioniță  Valentin, inspector, clasa I, grad profesional asistent la Biroul disiciplină în construcții – DATU și stabilirea salariului de bază lunar.
44 Trecerea la gradația 4 a d-nei Iuga Alina, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 3, la Serviciul managementul documentelor și relații publice DJAPL și stabilirea salariului de bază lunar.
43 Trecerea la gradația 3 a d-nei Voicu Lucica Cristina, consilier, clasa I, grad profesional principal, gradația 2 la Serviciul managementul proiectelor, Direcția de Dezvoltare Regională și stabilirea salariului de bază lunar.
42 Acordarea unor ajutoare financiare de urgență pentru motive medicale și sociale deosebite.
41 Modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceleiași titlu și capitol al bugetului de venituri și cheltuieli propriu al Județului Buzău aprobat pe anul 2020.
40 Modificarea Anexei nr. 1 și completarea Anexei nr. 2 la programul de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pe anul 2020.
39 Organizarea și desfăsurarea concursului de recrutare în vederea ocupării postului contractual de conducere de Șef birou, gradul II- Biroul gestiuni și aprovizionare Direcția Economică și constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor.
38 Angajarea d-nei Dumitrache Daniela- Camelia, cu contract individual de muncă pe durată determinată, în funcția contractuală de execuție de consilier I A, gradația 3 la Cabinet consilieri președinte din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău.
37 Suspendarea raportului de serviciu al d-nei Dumitrache Daniela Camelia, consilier clasa I, grad profesional asistent, gradația 3 la Serviciul promovare si dezvoltare a turismului, a imaginii județului, cooperare inter-instituțională si mass-media, la inițiativa funcționarului public.
36 Alocarea de la bugetul propriu al Județului Buzău pentru anul 2020 a unei sume aferente organizării de activități dedicate zilelor de 1-8 Martie.
35 Completarea Disp. Nr. 302/2018 privind stabilirea unor măsuri de organizare a controlului respectării disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcții.
34 Reluarea activității, după încetarea suspendării contractului individual de muncă al d-nei Rădulescu Mădălina, inspector de specialitate, gr. I A gradația 2 la Compartimentul Unitatea Județeană de monitorizare a serviciilor publice și de mediu.
33 Aprobarea suspendării raportului de serviciu al d-nei Păduraru Teodora-Elena, consilier, clasa I, grad profesional principal, gradația 2 la Serviciul salarizare, monitorizare cheltuieli de personal- Consiliul Județean Buzău.
32 Convocarea Consiliului Județean Buzău în ședința ordinară a lunii februarie 2020.
31 Actualizarea componenței Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării Sistemului de control managerial intern la nivelul Consiliului Județean Buzău.
30 Numirea comisiei pentru recepția finală a lucrărilor pentru obiectivul ”Sistem de alimentare cu apă a comunelor de pe Valea Slănicului, județul Buzău- comunele Săpoca și Mărăcineni.
29 Trecerea la gradația 3 a d-nei Gîrboiu Andreea, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 2 la compartimentul relații internaționale- DDR.
28 Trecerea la gradația 2 a d-lui Blejeru Laurențiu consilier, clasa I, grad profesional principal, gradația 1 la compartimentul strategii, programe, prognoze si dezvoltare rurală- DDR.
27 Trecerea la gradația 4 a d-lui Toader Gabriel, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 3 la Biroul administrație publică, Direcția juridică și administrație publică locală.
26 Încetarea desemnării d-nei Lungu Aneta în calitatea de consilier de etică la nivelul Consiliului Județean Buzău.
25 Angajarea d-nei Tescaru Daniela-Diana, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată în funcția contractuală de execuție de consilier, gradația 4 la Cabinet consilieri președinte, aparat propriu al Consiliului Județean Buzău.
24 Modificarea raportului de serviciu al d-lui Croitoru Claudiu-Florinel, inspector, clasa I, grad profesional asistent la compartimentul control, birou de transport public, DAPI din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău.
23 Valorificarea masei lemnoase pe picior, de pe aliniamentele: DJ 203A-km. 52+000- 60+000, Ghergheasa-Amara-Stăvărești, DJ 216- km. 0+000- 7+900, DN22, Lunca-Măcrina, DJ203H- km. 10+000- 25+500 Topliceni- Buda- Alexandru Odobescu, DJ 203P- km. 0+000- 2+800, Rubla-Rîmnicelu.
22 Stabilirea salariului de bază lunar a d-nei Rusen Cristina, Director financiar-contabil interimar la Spitalul Județean de Urgență.
21 Menținerea indemnizației lunare a d-lui Petre Adrian-Robert, Vicepreședinte al Consiliului Județean Buzău la nivelul anului 2019.
20 Menținerea indemnizației lunare a d-lui Lungu Romeo-Daniel, Vicepreședinte al Consiliului Județean Buzău la nivelul anului 2019.
19 Menținerea indemnizației lunare a d-lui Neagu Petre- Emanoil, Președinte al Consiliului Județean Buzău la nivelul anului 2019.
18 Angajarea d-lui Sava George, cu contract individual de muncă pe durată determinată, în funcția contractuală de execuție de consilier, gradația 4 la Cabinet consilieri vicepreședinte din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău.
17 Constituirea echipei de implementare și monitorizare a proiectului în vederea aplicării în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă POCA/661/2/1, CP13/2019 pentru regiunile mai puțin dezvoltate.
16 Convocarea Consiliului Județan în ședința ordinară a lunii ianuarie 2020.
15 Organizarea procedurii de achiziție publică pentru atribuirea contractului Achiziția de produse-dotare cu echipamente medicale pentru investiția ”Reabilitare structurală și funcțională a Spitalului Județean de Urgență Buzău- etaj I- Modernizare si extindere bloc operator”, strada Stadionului, nr.7, Județul Buzău.
14 Reluarea activității, după încetarea suspendării contractului individual de muncă al d-nei Ardeleanu Andreea- Liliana, inspector de specialitate, grad I A, gradația 2 la Serviciul managementul documentelor și relații publice- DJAPL.
13 Stabilirea salariului de bază lunar al d-lui Ciobanu Adrian, numit temporar în funcția de conducere de Director adjunct, grad II la Centrul Județean de Cultură si Artă Buzău.
12 Stabilirea salariului de bază lunar al d-lui Oancea Ion- Cosma, Manager, gradul II la Centrul Județean de Cultură și Artă Buzău.
11 Stabilirea salariului de bază lunar al d-lui Burlacu Sorin, Manager, gradul II, la Biblioteca Județeană ”V. Voiculescu” Buzău.
10 Convocarea Consiliului Județean Buzău în ședința extraordinară în data de 21 Ianuarie 2020.
9 Completarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiții de muncă precum și condițiile de acordare a acestuia, pentru personalul din cadrul Teatrului ”George Ciprian” Buzău- funcții specifice familiei ocupaționale ”Administrație” precum și pentru Managerul instituției ei.
8 Organizarea procedurii de achiziție publică pentru atribuirea contractului de lucrări ”Eficientizarea energetică a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Buzău, municipiul Buzău, strada Horticolei nr. 56.
7 Trecerea la gradația 2 a d-nei Giurgea Ioana, inspector de specialitate, gradul profesional I A, gradația 1 la Serviciul managementul proiectelor- Direcția de dezvoltare regională din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău si stabilirea salariului de bază lunar.
6 Trecerea la gradația 5 a d-nei Ungureanu Adriana-Monica, consilier gradul profesional superior, gradația 4, la Serviciul buget- Direcția economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău și stabilirea salariului de bază lunar.
5 Trasmiterea din patrimoniul Județului Buzău a unor bunuri mobile achiziționate în cadrul unor proiecte implementate de către Consiliul Județean Buzău.
4 Aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare stabilit în anul 2019.
3 Aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui de familie al d-nei Leu Ana-Maria.
2 Aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui de familie al d-nei Piron Petruța.
1 Constituirea comisiei de evaluare și selecție și a comisiei de soluționare contestații, a dosarelor participanților la procedura de selecție partener în vederea aplicării în Programul Operațional Capacitate Administrativă POCA/661/2/1, CP13/2019 pentru regiunile mai puțin dezvoltate.