Registrul pentru evidența dispozițiilor Președintelui

2021

43. Modificarea Anexei nr. 3 a HCJ nr. 173/2018 pentru aprobarea formei actualizate I a Programului de Achiziții Publice al proiectului „Eficientizarea energetică a clădirii Dermato-Venerice- compartiment al spitalului Județean de Urgență Buzău”

42. Convocare Consiliul Județean Buzău în ședința ordinară a lunii februarie 2021 în data de 25 februarie 2021

41. Decontarea cheltuielilor aferente transportului din comuna Cochirleanca la Spitalul Județean de Urgență Buzău pentru d-na Ion Andreea Luiza, student voluntar pe perioada stării de alertă

39. Revocarea Dispoziției nr. 34/2021 privind aprobarea procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public rutier județean de persoane prin curse regulate pe traseul cod 030-Buzău Autogara Marghiloman- Robeasca

38. Aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui de familie al d-lui Ușurelu Robert Alexandru

37. Numirea Comisiei pentru recepția la terminarea lucrărilor la obiectivul „Lucrări de deviere și relocare rețea telefonie pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 203k, km 38+000 -75+000, Mărăcineni- Podu Muncii, județul Buzău”

36. Aprobarea casării unor mijloace fixe și licențe aflate în patrimoniul Bibliotecii Județene „Vasile Voiculescu” Buzău

34. Aprobarea procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public rutier județean de persoane prin curse regulate pe traseul județul cod 030- Buzău Autogară

33. Convocarea Consiliului Județean Buzău în ședința extraordinară, joi 11 februarie 2021

32. Aprobarea casării unor obiecte de inventar aflate în patrimoniul Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Buzău

31. Trecerea la gradația 4 a d-lui Brătucu Constantin Marius, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 3, la Compartimentul administrativ domeniu public și privat DAPI și stabilirea salariului de bază lunar brut

30. Desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Buzău pentru monitorizarea, derulării contractului de prestări servicii nr. 15183/157/2020 perfectat pentru realizarea responsabilităților autorității publice județene privind protecția datelor cu caracter personal

29. Numirea d-nei Iordache Alina-Elena în funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul promovare și dezvoltare a turismului, a imaginii județului, cooperare internațională și mass-media și stabilirea salariului de bază

28. Numirea d-lui Blaga Costel-Laurențiu în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent, gradația 5 la Biroul de transport public DAPI, și stabilirea salariului de bază lunar

27. Transmiterea din patrimoniul județului Buzău a unor bunuri mobile achiziționate în cadrul proiectului „Implementare soluții de e-guvernare la nivelul județului Buzău, pentru eficientizarea serviciilor publice oferite către cetățeni” implementat de către Consiliul Județean Buzău

26. Transmiterea din patrimoniul Județului Buzău a unor bunuri mobile achiziționate în cadrul proiectului „ Crearea infrastructurii necesare pentru gestiunea electronică a registrului agricol și a altor activități specifice în județul Buzău  ” implementat de către Consiliul Județean Buzău

24. Desemnarea împuterniciților cu semnătură „pentru desemnarea Consiliului Județean Buzău” în condițiile în care acesta se află în situații de absență motivată precum și pentru utilizarea semnăturii electronice a Președintelui Consiliului Județean Buzău

23. Convocarea Consiliului Județean Buzău în ședința ordinară a lunii ianuarie 2021

22. Delegarea unor atribuții ale Președintelui Consiliului Județean Buzău, domnului Rache Aurelian-Felix

21. Delegarea unor atribuții ale Președintelui Consiliului Județean Buzău, domnului Vicepreședinte Petre Adrian-Robert

20. Delegarea calității de ordonator principal de credite a Președintelui Consiliului Județean Buzău

19. Desemnarea reprezentanților comunității locale în componența Autorității de Ordine Publică a județului Buzău

18. Constituirea Comisiei pentru recepția la terminarea lucrărilor de construire la obiectivul „Reabilitare clădire strada Transilvaniei nr. 403- desființare corpuri C3 și C4- Strada Transilvaniei, nr. 403 Municipiul Buzău”

17. Stabilirea imputerniciților Președintelui Consiliului Județean Buzău pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor conform Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice

16. Organizarea procedurii de licitație deschisă pentru achiziționarea serv. de dezvoltare și implementare al unui sistem informatic integrat cu infrastructura IT hardware și software aferentă și servicii de retrodigitalizare documentației din arhivă pentru Consiliul Județean Buzău în cadrul proiectului „Planificare strategică- servicii pentru cetățeni- Cod SIPOCA 794”

15. Menținerea indemnizației lunare brute a vicepreședintelui Consiliului Județean Buzău, domnul Rache Aurelian Felix, la nivelul aferent lunii decembrie 2020

14. Menținerea indemnizației lunare brute a vicepreședintelui Consiliului Județean Buzău, domnul Petre Adrian Robert, la nivelul aferent lunii decembrie 2020

13.  Menținerea indemnizației lunare brute a Președintelui Consiliului Județean Buzău, domnul Neagu Petre Emanoil, la nivelul aferent lunii decembrie 2020

12. Organizarea procedurii de achiziție publică pentru atribuirea contractului „Execuție lucrări pentru asigurarea utilităților necesare clădirii Dermato Venerice Compartiment al Spitalului Județean de Urgență Buzău- instalație gaze naturale”

11. Numirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „Modernizare DJ 203A, km 55+900- 60+000, Amara-Stăvărăști- limita Județ Brăila, județul Buzău”

9. Angajarea d-lui Badea Sebastian cu contract individual de muncă pe durată determinată în funcția contractuală de execuție de consilier la Cabinet consilieri Președinte

8. Aprobarea continuării activității d-nei Miftode Mirela Ortansa, consilier, clasa I, grad profesional principal, gradația 5 la Compartimentul relații internaționale, DDR din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău

7. Reluarea activității după încetarea suspendării raportului de serviciu al d-nei Necula Cristina- Cătalina, consilier, clasa I, grad profesional debutant, gradația 2 la Serviciul buget, impozite, taxe, evidență patrimoniu și monitorizare unități subordonate, pentru creșterea copilului în vârsta de până la 2 ani

6. Reluarea activității după încetarea suspendării raportului de serviciu al d-nei Pîrvu Mihaela, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 4 la compartimentul Unitatea județeană de monitorizare a serviciilor publice și de mediu, pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani.

5. Angajarea d-rei Marinescu Mălina Andreea cu contract individual de muncă pe durată determinată, în funcția contractuală de execuție de consilier la Cabinet consilieri vicepreședinte

4. Convocarea Consiliului Județean Buzău în ședința extraordinară de îndată, luni 18 ianuarie 2021

3. Aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare stabilit în anul 2020

2. Aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui de familie al minorului Căliment Mădălin Narcis Andrei

1. Modificarea anexei 3 a HCJ Buzău nr. 173/19 iulie 2018 pentru aprobarea formei actualizate I a Programului de Achiziții Publice al proiectului „Eficientizare energetică a clădirii Dermato Venerice- compartiment al spitalului Județean de Urgență Buzău”

 

2020

382 Aprobarea efcetuării concediilor de odihnă pentru personalul din cadrul Consiliului Județean Buzău pe anul 2021
381 Organizarea procedurii de achiziție publică pentru atribuirea contractului de Execuție lucrări suplimentare de consolidare aferente obiectivului de investiții „ Modernizare Dj204C km 60+000- 84+500, limita jud. Vrancea- Bisoca-Sărulești-Vintilă Vodă, jud Buzău”
380 Trecerea la gradația 3 a d-lui Grigore Iulian- Florentin consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional principal, gradația 2 la compartimientul achiziții directe și contracte , Serviciul achiziții publice și contracte și stabilirea salariului de bază brut
379 Trecerea la gradația 5 a d-lui Găzdaru Florin Ștefan consilier achiziții publice, clasa I, gradul profesional superior, gradația 4 la compartimentul Achiziții directe și contracte , Serviciul Achiziții Publice și Contracte și stabilirea salariului de bază
378 Trecerea la gradația 4 a d-nei Petre Gabriela Alina, consilier, clasa I, grad profesional principal, gradația 3 la compartimentul Unitatea Județeană de monitorizare a serviciilor publice și de mediu- DAPI și relații publice și stabilirea salariului de bază brut
377 Trecerea la gradația 3 a dnei Ionescu Lăcrămioara Ionela, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 2 la Serviciul managementul documentelor și relații publice și stabilirea salariului de bază brut
375 Modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al județului Buzău aprobat pe anul 2020
374 Aprobarea suspendării raportului de serviciu al d-lui Foca Petrică-Lucian, consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior, gradația 5 la compartimentul achiziții publice, Serviciul Achiziții Publice și contracte
373 Aprobarea continuării activității doamnei Popovici Maria, șef serviciu urbanism, autorizări și planificare teritorială, Direcția pentru amenajare teritorială și urbanism din cadrul aparatului de specilitate al Consiliului Județean Buzău
372 Reluarea activității d-lui Foca Petrică-Lucian în funcția publică de execuție de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior, gradația 5 la Compartimentul achiziții publice și contracte ca urmare a încetării suspendării raportului de serviciu
371 Aprobarea continuării activității domnului Mocanu Nicolae, auditor clasa I, gradul profesional superior, gradația 5 la Biroul audit public intern din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău
370 Modificarea raportului de serviciu al dlui Brătucu Constantin Marius, prin transfer în interes de serviciu de la UAT Pietrosele jud. Buzău, aparatul de specialitate al primarului, în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 3, la compartimentul administrație domeniului public și privat- Direcția pentru administrarea patrimoniului și investiții din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău
369 Prelungirea duratei Contractului de Management al d-lui Damian Claudiu-Constantin în funcția de Manager al Spitalului Județean de Urgență
368 Numirea d-lui Mocăniță Claudiu-Emilian în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional principal, gradația 2 la serviciul promovare și dezvoltare a turismului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău prin promovare în grad profesional și stabilirea salariului de bază lunar
367 Numirea d-nei Bogdan Raluca- Adina în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional principal, gradația 2 la Serviciul resurse umane și Managementul unității sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău prin promovarea în grad profesional și stabilirea salariului de bază lunar
366 Numirea d-nei Buga Anișoara în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradația profesional superior, gradația 5 la Biroul de transport public, Direcția pentru administrarea patrimoniului și investiții din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău prin promovare
365 Numirea d-nei Mihalache Cristina în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradația 3 la Serviciul Contabilitate, financiar, Direcția economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău prin promovarea în grad profesional și stabilirea salariului de bază lunar
364 Numirea d-nei Vrînceanu Simona-Daniela în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradația 2 la Serviciul Contabilitate-financiar, Direcția  economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău prin promovarea în grad profesional și stabilirea salariului de bază lunar
363 Aprobarea continuării activității d-nei Crăciun Maria, referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior, gradația 5 la compartimentul calitate, informații clasificate și protecția datelor cu caracter personal din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău
362 Aprobarea formei inițiale a Programului de Achiziții Publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2021
361 Convocarea Consiliului Județean Buzău în ședința extraordinară de îndată, miercuri 23 decembrie 2020 ora 9:30
360 Completarea Anexei nr. 1 și Anexei nr.2 la Programul anual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pe anul 2020
359 Aprobarea casării mijlocului fix „ATV LINHAI V TWIN EFI aflat în patrimoniul Consiliului Județean Buzău”
358 Completarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Buzău nr. 190/14.07.2016 pentru stabilirea unor norme privind execuția bugetară a cheltuielilor la nivelul Consiliului Județean Buzău în mandatul 2016-2020, cu modificările ulterioare
357 Modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al Județului Buzău aprobat pe anul 2020
356 Numirea Comisiei pentru recepția finală la obiectivul „Intervenție de urgență pentru diminuarea efectelor produse de precipitațiile abundente din perioada 22-25 iulie 2017” lot2- DJ 102F, km 15-500
355 Numirea Comisiei pentru recepția finală la obiectivul „Intervenție de urgență pentru diminuarea efectelor produse de precipitațiile abundente din perioada 22-25 iulie 2017” lot1- DJ 102F, km 16+800-16+920
354 Numirea Comisiei pentru recepția finală a lucrărilor la obiectivul „Modernizare drum județean DJ 103P tronson km 3+900- 5+500, Chiojdu, jud. Buzău”
353 Numirea Comisiei pentru recepția finală a lucrărilor la obiectivul „Restabilirea circulației pe DJ 102C, km 37+800, sat Buda-Crăciunești, comuna Cislău, jud. Buzău”
352 Constituirea echipei de lucru pentru implementarea și monitorizarea Proiectului „Înființare Sistem Inteligent de Distribuție Gaze naturale în comunele Smeeni-satele apărținătoare Albești, Bălaia, Călțuna, Moisica, Smeeni, Udați-Lucieni, Udați-Mânzu și Gherăseni- satele aparținătoare- Gheresăni și Sudiți, jud. Buzău”
351 Aprobarea continuării activității doamnei Pătrățanu Valerica, consilier clasa I, gradul profesional superior, gradația 5 la compartimentul strategii programe, prognoze și dezvoltare rurală, Direcția de dezvoltare regională din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău
350 Aprobarea continuării activității d-nei Oprea Camelia, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 5 la Serviciul Buget, impozite, taxe evidențe patrimoniu și monit. unit. sub.- Direcția economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău
349 Aprobarea continuării activității doamnei Lungu Aneta, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradația 5 la Serviciul resurse umane și managementul unități sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău
348 Angajarea doamnei Gheorghe Daniela-Elena cu contract individual de muncă pe durată determinată în funcția contractuală de execuție de consilier, gradația 3 la Cabinet consilieri vicepreședinte
347 Modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al Județului Buzău aprobat pe anul 2020
346 Aprobarea Planului de audit public intern al Consiliului Județean Buzău pe anul 2021 și a planului multiannual de audit public intern pentru anii 2022-2024
345 Convocarea Consiliului Județean Buzău în ședința ordinară a lunii decembrie 2020
344 Numirea comisiei de recepție finală la obiectivul „Refacere pod pe DJ 220, km 60+500, peste pârâul Câlnău” județul Buzău
343 Modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri și cheltuieli propria al Județului Buzău aprobat pe anul 2020
342 Privind numirea reprezentantului Președintelui Consiliului Județean Buzău în consiliul Administrație al Spitalului Județean de Urgență Buzău
341 Aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui de familie al d-lui Ghinicel Ion
340 Aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui de familie și a prenumelui d-nei Tabară Constanța
339 Privind trecerea la gradația 5 a domnului Blagă Costel Laurențiu, consilier, clasa I, gradul profesional debutant, gradația 4, la Biroul de transport public DAPI din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău și stabilirea salariului de bază brut
338 Numirea Comisiei pentru recepția finală a lucrărilor la obiectivul de investiții „Restabilire circulație și refacere DJ204C, km 81+200, comuna Sărulești, județul Buzău
337 Angajarea d-lui Lupu Doru, cu contract individual de muncă pe durată determinate, în funcția contractuală de execuție de consilier, la Cabinet consiglieri vicepreședinte
 336  Aprobarea suspendării raportului de serviciu al d-nei Dumitrache Ioana-Roxana, consilier, clasa I, grad profesional asistent, gradația 1 la Serviciul salarizare, monitorizare cheltuieli de personal
335 Completarea Anexei nr. 2 a Programului annual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău
334 Reluarea procedurii de achiziție publică de dotări în cadrul proiectului “Dotarea Ambulatoriului de specialitate Integrat Spitalului de Urgență Buzău”
333 Respingerea schimbării pe cale administrativă a numelui de familie și al prenumelui purtat de domnul Tăbleț Valentin
332 Stabilirea indemnizației lunare brute a Vicepreședintelui Consiliului Județean Buzău, în mandatul 2020-2024, domnul Rache Aurelian
331 Stabilirea indemnizației lunare brute a Vicepreședintelui Consiliului Județean Buzău, în mandatul 2020-2024, domnul Petre Adrian- Robert
330 Convocarea Consiliului Județean Buzău în ședința extraordinară în data de 3 decembrie 2020
329 Aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui de familie purtat de domnișoara Ioniță Cătălina Mihaela
328 Aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui de familie purtat de domnul Tomoiu Găinuse Gheorghe
327 Aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui de familie purtat de domnul Olteanu Ionuț- Leonard
326 Modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al Județului Buzău aprobat pe anul 2020
325 Completarea Anexei nr. 1 si a Anexei nr. 2 a Programului de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău
324 Modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al Județului Buzău aprobat pe anul 2020
323 Constituirea Comisiei pentru recepția la terminarea lucrărilor de construire la obiectivul “Repoziționare gard pe limita de proprietate între punctele 15 și 16 din PAD- imobil Maternitate Nouă- Strada Victoriei nr. 18 Municipiul Buzău”
322 Aprobarea schimbării pe cale administrativă a prenumelui domnișoarei Andrei Aurica
321 Convocarea Consiliului Județean Buzău în ședința ordinară a lunii noiembrie 2020
320 Modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al Județului Buzău aprobat pentru anul 2020
319 Aprobarea continuării activității doamnei Stoicescu Cornelia, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradația 5 la Serviciul salarizare, monitorizare cheltuieli personal din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău
318 Completarea anexei nr. 2 a Programului annual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2020
317 Angajarea domnului Frățilă Razvan-Ionuț cu contract individual de muncă pe durată determinată, în funcția contractuală de execuție de consilier la Cabinet consiglieri ai președintelui Consiliului Județean Buzău
316 Organizarea și desfășurarea examenului în vederea promovării în grad profesional a funcționarilor publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate și constituirea comisiilor de examen și de soluționare a contestațiilor
315 Modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al Județului Buzău aprobat pentru anul 2020
314 Împuternicirea directorului executiv DGASPC Buzău pentru semnarea Contractului de finanțare a proiectului “Anticameră pentru viață ” promovat în cadrul POCU 2014- 2020- Axa prioritară 4- Incluziunea socială și combaterea sărăciei
313 Detașarea domnului Sârbu Cristinel-Victor, consilier, gradația 5 la Cabinet consilieri ai președintelui Consiliului Județean Buzău, la Unitatea de management al Proiectelor pentru Modernizarea Rețelei Școlare și Universitare din cadrul Ministerului Educației și Cercetării
312 Completarea Anexei nr.2 a Programului annual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2020
311 Numirea domnului Stoica Marcel Alexandru în funcția de Administrator public
310 Angajarea doamnei Suditu Alexandra, cu contract individual de muncă pe durată determinată, în funcția contractuală de execuție de consilier, gradația 2 la Cabinet consilieri ai președintelui Consiliului Județean Buzău
309 Angajarea doamnei Dumitrache Daniela- Camelia, cu contract individual de muncă pe durată determinată, în funcția contractuală de execuție de consilier, gradația 3 la Cabinet consilieri ai președintelui Consiliului Județean Buzău
308 Suspendarea raportului de serviciu al doamnei Dumitrache Daniela-Camelia, consilier, clasa I, grad profesional asistent, gradația 3 la Serviciul Promovare si dezvoltare a turismului, a imaginii județului, cooperare internațională și mass-media la inițiativa funcț. public
307 Organizarea procedurii de achiziție publică pentru atribuirea contractului de lucrări “Lucrări de amenajare teren-curte interioară la centrul Militar, județul Buzău, strada Bistriței, nr. 45, municipiul Buzău” pentru obiectivul “Construcție modulară de tip container- Centrul Militar”
306 Trecerea la gradația 4 a domnului Mihalache Constantin Lazăr, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 3 la compartimentul Administrarea Rețea IT și suport tehnic, Direcția Economică și stabilirea salariului de bază lunar
305 Numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul Consolidare zonă alunecătoare  DJ 203M, km 11+520-11+680, comuna Topliceni, județul Buzău
304 Modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al Județului Buzău aprobat pe anul 2020
303 Aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui de familie a minorului Drezoliu Ana Maria
302 Aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui de familie a minorului Drezoliu Nicolae Andrei
301 Aprobarea schimbării pe cale administrativă a prenumelui doamnei Nicu Florica
300 Modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al Județului Buzău aprobat pe anul 2020
299 Angajarea domnului Sârbu Cristinel-Victor, cu contract individual de muncă pe durată determinată în funcția contractuală de execuție de consilier, gradația 5 la Cabinet consilieri ai președintelui Consiliului Județean Buzău
298 Încetarea raportului de serviciu al domnului Stoica Marcel- Alexandru, consilier, clasa I, grad profesional asistent, gradația 2 la Compartimentul autorizații , avize, documentații și bază de date în infrastructura rutieră – DAPI cu acordul părților
297 Suspendarea contractului individual de muncă al doamnei Cojocaru Cătălina-Crenguța, inspector de specialitate, grad profesional I, gradația 3prin numirea la Serviciul promovare și dezvoltare a turismului, prin acordul părților
296 Aprobarea încadrării activelor fixe care au o valoare mai mică decât limita stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 276/2013 aflate în proprietatea Liceului Tehnologic Special pentru copii cu Deficiențe Auditive Buzău la categoria materialelor de natura obiectelor de inventar
295 Aprobarea casării mijlocului fix “ATV Motorbike MBT KVF 750“ aflat în patrimoniul Consiliului Județean Buzău, în gestiunea ISU Buzău și a unor obiecte de inventor din gestiunea în afara bilanțului Consiliului Județean Buzău în custodia SC Domenii PREST SRV SRL
294 Stabilirea indemnizației lunare brute a Președintelui Consiliului Județean Buzău în mandatul 2020-2024, domnul Neagu Petre- Emanoil
293 Modificarea unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al Județului Buzău aprobat pe anul 2020
292 Delegare, pe durată determinată, a unor atribuții ale Președintelui Consiliului Județean Buzău către secretarul General al județului Buzău
291 Reluarea activității doamnei Dumitrache Daniela-Camelia consilier, clasa I, grad profesional asistent, gradația 3 la Serviciul promovare și dezvoltare a turismului, a imaginii județului, cooperare internațională și mass media, ca urmare a încetării suspendării raportului de serviciu
290 Reluarea activității domnului Stoica Marcel Alexandru consilier, clasa I, grad profesional asistent, gradația 2 la Compartimentul autorizații, avize, documentații și bază de date în infrastructura rutieră-DAPI, ca urmare a încetării suspendării raportului de serviciu
289 Constatarea încetării de drept a contractului individual de muncă pe durată determinată a domnului Stanciu Bogdan Florin, în funcția contractuală de execuție de consilier, gradația 1 la Cabinet consilieri vicepreședinte
288 Constatarea încetării de drept a contractului individual de muncă pe durată determinată a doamnei Suditu Georgiana-Alina, în funcția contractuală de execuție de consilier, gradația 2 la Cabinet consilieri vicepreședinte
287 Constatarea încetării de drept a contractului individual de muncă pe durată determinată a domnului Lupu doru, în funcția contractuală de execuție de consilier la Cabinet consilieri vicepreședinte
286 Constatarea încetării de drept a contractului individual de muncă pe durată determinată a doamnei Gheorghe Daniela-Elena, în funcția contractuală de execuție de consilier, gradația 3 la Cabinet consilieri vicepreședinte
285 Constatarea încetării de drept a contractului individual de muncă pe durată determinată a doamnei Tescaru Daniela- Diana, în funcția contractuală de execuție de consilier, gradația 4 la Cabinet consilieri președinte
284 Constatarea încetării de drept a contractului individual de muncă pe durată determinată a doamnei, Suditu Alexandra, în funcția contractuală de execuție de consilier, gradația 2 la Cabinet consilieri președinte
283 Constatarea încetării de drept a contractului individual de muncă pe durată determinată a domnului, Stoica Marcel- Alexandru, în funcția contractuală de execuție de consilier, gradația 2 la Cabinet consilieri președinte
282 Constatarea încetării de drept a contractului individual de muncă pe durată determinată a domnului, Sârbu Cristinel- Victor, în funcția contractuală de execuție de consilier, gradația 5 la Cabinet consilieri președinte
281 Constatarea încetării de drept a contractului individual de muncă pe durată determinată al doamnei Dumitrache Daniela-Camelia în funcția contractuală de execuție de consilier I A, gradația 3 la Cabinet consilieri președinte.
280 Constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Stefan Luigi, auditor, clasa I, gradul profesional superior, gradația 5 la Biroul audit public, intern din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău prin deces
279 Organizarea procedurii de achiziție publică pentru atribuirea contractului “Proiect Tehnic și Execuție de lucrări “Lotul 1- Refacere pod pe DJ 103P la km 4+35 Comuna Chiojdu, județul Buzău“,“ Lotul 2- Refacere pod pe DJ 103P la km. 5+000 Comuna Chiojdu“,“ Lotul 3- Refacere pod pe DJ 103P la km 5+500 Comuna Chiojdu , județul Buzău“
278 Încetarea detașării domnului Sârbu Cristinel-Victor, consilier, gradația 5 în cadrul Cabinetului consilieri președinte la Unitatea de Management al Proiectelor pentru Modernizarea Rețelei Școlare și Universitate- Ministerul Educației și Cercetării.
277 Modificarea anexei nr. 1 și completarea anexei nr.2 a Programului anual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2020
276 Modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al Județului Buzău aprobat pentru anul 2020
275 Desemnarea împuterniciților cu verificarea existentei obligațiilor de plată aferente proiectelor din cadrul POIM, 2014-2020, Axa prioritară 9 “Protejarea sănătății populației în contextual pandemiei cauzate de COVID 19, ob. specific 9.1 Cresterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID 19“
274 Acordarea unui ajutor financiar de urgență pentru motive medicale
273 Organizarea procedurii de achiziție publică pentru atribuirea contractului “Furnizare Energie Electrică și Gaze Naturale“
272 Aprobarea suspendării raportului de serviciu al d-nei Haralambie Elena, consilier, grad professional principal, gradația 3 la Serviciul managementul documentelor și relații publice- DJAPL
271 Modificarea Programului de achiziții Publice al proiectului “Eficientizare energetică a clădirii Dermato Venerice- compartiment al Spitalului Județean de Urgență Buzău“
270 Modificarea și completarea Anexei nr. 1 și completarea Anexei nr.2 a Programului anual de achiziții publice ale Consiliului Județean Buzău pentru anul 2020
269 Numirea comisiei pentru recepția la terminarea lucrărilor la obiectul Eliminare apă în exces din corpul drumului pentru “Modernizare DJ220, km 87+400- 93+700, Valea Salciei- Sărulești, județul Buzău.
268 Convocare Consiliul Județean Buzău în ședința ordinară
267 Modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al Județului Buzău aprobat pentru anul 2020
266 Desemnarea unor funcționari publici din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Buzău în organisme electorale pentru desfăsurarea alegerilor parlamentare în anul 2020.
265 Aprobarea rezultatului evaluării anuale(a doua evaluare) a managementului la Centrul Județean de Cultură și Artă Buzău
264 Aprobarea rezultatului evaluării anuale(a 2 a evaluare) a managementului la teatrul “George Ciprian“ Buzău
263 Aprobarea rezultatului evaluării anuale(prima evaluare) a managementului la Biblioteca Județeană “Vasile Voiculescu” Buzău
262 Aprobarea rezultatului evaluării anuale (a 2 a evaluare) a managementului la Muzeul Județean Buzău
261 Completarea Dispoziției Președintelui Consililiului Județean Buzău nr.190/2016 pentru stabilirea unor norme privind execuția bugetară a cheltuielilor la nivelul Consiliului Județean Buzău în mandatul 2016-2020, cu modificările ulterioare
260 Aprobarea Programului Anual de Achiziții publice al proiectului „ Asigurarea de echipamente și materiale de protecție pentru Spitalul Județean de Urgență Buzău pentru gestionarea crizei sanitare COVID-19- Cod SMIS 2014+138373
259 Aprobarea Programului Anual de Achiziții publice al proiectului „ Asigurarea de echipamente și materiale de protecție pentru personalul și beneficiarii serviciilor publice de asistență socială furnizate de DGASPC Buzău pentru gestionarea crizei sanitare COVID-19- Cod SMIS 2014+139506
258 Trecerea la gradația 4 a doamnei Mitran carmen Adriana, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 3la Serviciul Contabilitate financiar, Direcția economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău și stabilirea salariului de bază lunar
257 Aprobarea scoaterii din funcțiune/folosință, casarea unor mijloace fixe și obiecte de inventar aflate în patrimoniul Consiliului Județean Buzău.
256 Modificarea raportului de serviciu al doamnei Grigore Cristinela- Mirela, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 4 la Biroul coordonare și colaborare instituții și servicii publice DJAPL
255 Modificarea raportului de serviciu al doamnei Iuga Alina, consilier clasa I, grad profesional superior, gradația 4 la Serviciul managementul documentelor și relații publice, DJAPL
254 Modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al județului Buzău aprobat pe anul 2020
253 Organizarea procedurii de achiziție publică pentru achiziționarea serviciului de furnizare a infrastructurii IT, pe loturi, în cadrul proiectului “Planificare strategică, simplificare administrativă și optimizare a unor servicii pentru cetățeni la nivelul județului Buzău” cod SIPOCA 794, COD MYSMIS 2014+136038
252 Constituirea Comisiei centrale și a subcomisiilor de inventariere a bunurilor materiale și bănești aflate în patrimoniul Consiliului Județean Buzău
250 Acordarea unui ajutor de urgență (înmormântare) d-lui Banu Nicolae
249 Modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al Județului Buzău aprobat pe anul 2020.
248 Majorarea salariului de bază lunar al d-nei Chivulescu Gina, Manager gradul II, la teatrul “George Ciprian” Buzău, pentru nominalizarea în echipa de proiect finanțat din fonduri europene nerambursabile începând cu luna septembrie 2020.
247 Aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui de familie al doamnei Colț Corina Maria
246 Organizarea procedurii de achiziție publică pentru atribuirea Acordului cadru 2021-2024 și a Contractelor subsecvente de furnizare carburant-motorină și benzină, pe bază de carduri.
245 Preluarea prin detașare a d-lui Staicu Constantin de la societatea “Domenii Prest Serv” SRL Buzău, în funcția de șofer I, gradația 2 la Servicul administrativ și protocol- Direcția Economică.
244 Organizarea procedurii de achiziție publică pentru atribuirea contractului de “Furnizare de echipamente și materiale de protecție pentru personae și benificiarii serviciului public de asistență social ap. DGASPC din Buzău pentru gestionarea crizei sanitare COVID-19”
243 Asumarea de Consiliul Județean Buzău a premiilor ce se vor acorda la Turneul de tenis de câmp – Tennis Europa
242 Modificarea Anexei nr.1 a Programului de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2020.
241 Aprobarea scoaterei din funcțiune/folosință, casarea unor mijloace fixe aflate în patrimoniul DJEP Buzău.
240 Aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui de familie purtat de doamna Caraman Mioara
239 Aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui de familie al doamnei Braun Alexandra Gianina.
238 Aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui de familie al minorei Braun Adelina-Yasmina.
237 Aprobarea scoaterii din funcțiune/folosință, casarea unor mijloace fixe și obiecte de inventar aflate în patrimoniul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău.
236 Aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui de familie purtat al domnișoarei Ghiliftoiu Oana Maria.
235 Aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui de familie purtat de domnul Aurică Bogdan.
234 Modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al județului Buzău aprobat pe anul 2020.
233 Convocarea Consiliului Județean Buzău în ședința Ordinară a lunii septembrie 2020
232 Modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al Județului Buzău aprobat pe anul 2020.
231 Organizarea procedurii de achiziție publică pentru atribuirea contractului de lucrări „Eficientizarea energetică a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Buzău- municipiul Buzău, strada Horticolei, nr 56, Jud Buzău”.
230 Completarea anexei nr. 2a a Programului anual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2020.
229 Organizarea procedurii de achiziție publică pentru atribuirea contractului de Întreținere curentă a drumurilor și podurilor județene pe timp de iarnă, prevenirea și combaterea poleiului și a înzăpezirii, perioada 2020-2022, zona Șețu.
228 Numirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor care fac obiectul contractului nr. 6/1356/2020- “Lucrări de covoare asfaltice pe drumuri județene din județul Buzău ”
227 Modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al Județului Buzău aprobat pe anul 2020.
226 Aprobarea continuării activității d-nei Pană Gabriela, consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Urbanism, autorizări și planificare teritorială DATU
225 Modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al județului Buzău aprobat pe anul 2020.
224 Modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al Județului Buzău aprobat pe anul 2020.
223 Trecerea la gradația I a domnului Croitoru Claudiu Florinel, inspector, clasa I, gradul profesional asistent, la Biroul de Transport public, Direcția pentru administrarea patrimoniului și investiții din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău și stabilirea saliului de bază lunar.
222 Aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui de familie purtat de Panaite Mirel Cosmin
221 Aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui de familie purtat de d-na Panaite Lucica.
220 Completarea anexei nr. 1 și a anexei nr. 2 la Programul de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2020.
219 Convocarea Consiliului Județean Buzău în ședința extraordinară de îndată, vineri, 28 august 2020.
217 Convocarea Consiliului Județean Buzău în ședința extraordinară de îndată, în data de 20 august 2020.
216 Modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al județului Buzău, aprobat pe anul 2020
215 Completarea  Anexei nr.1 și modificarea și completarea Anexei nr.2a la Programul anual de achiziții publice  al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2020
214 Organizarea procedurii de achiziție publică pentru atribuirea contractului de servicii pentru organizare cursuri de instruire pentru grupul țintă în cadrul proiectului  ” Planificare strategică, simplificare administrativă și optimizare a unor servicii pentru cetățeni la nivelul județului Buzău, în cadrul POCA/661/2/1, CP13/2019 pentru regiunile mai puțin dezvoltate”.
213 Modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al județului Buzău, aprobat pe anul 2020
212 Completarea Dispoziției Președintelui Consililiului Județean Buzău nr.190/2016 pentru stabilirea unor norme privind execuția bugetară a cheltuielilor la nivelul Consiliului Județean Buzău în mandatul 2016-2020
211 Acordarea unui ajutor de înmormântare d-nei Nițulescu Mihaela Carmen
210 Modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al județului Buzău, aprobat pe anul 2020
209 Aprobarea delegării atribuțiilor de manager al Bibliotecii Județene „ Vasile Voiculescu” Buzău pentru o perioadă determinată
208 Organizarea procedurii de achiziție publică pentru atribuirea contractului de proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul„ Refacere pod pe DJ 102F, la km. 24+500, comuna Chiliile, județul Buzău”
207 Transmiterea din patrimonial Județului buzău a unor bunuri mobile achiziționate în cadrul proiectului
” Reabilitare Muzeul Județean Buzău” implementat de Consiliul Județean Buzău, către beneficiarul direct al acestora,  Muzeul Județean Buzău
206 Organizarea procedurii de achiziție publică pentru atribuirea contractului de „ Furnizare de echipamente și material de protecție pentru personalul și beneficiarii serviciilor de asistență social aparținând DGASPC pentru gestionarea crizei sanitare COVID-19
205 Aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui de familie al d-nei Corneciu Leocardia
204 Aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui de familie al d-nei Dumitrache Violeta
203 Modificarea raportului de serviciu al d-nei Șulă Steliana, consilier, cls I, grad professional superior gradația 3 la Compartimentul informații publice și secretariat ATOP- Biroul de coordonare și colaborare instituții și servicii publice – DJAPL
202 Convocarea  Consiliului Județean Buzău ședință extraordinară în data de 058.08.2020
201 Constituirea Comisiei pentru recepția la terminarea lucrărilor  pentru Lucrări suplimentare  pentru asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului de investiții  „ Construcție modulară de tip container cu funcțiunea de Centrul Militar Județean”- Municipiul Buzău, strada Bistriței, nr.45
200 Numirea comisiei pentru recepția  finală la obiectivul „ Intervenție de urgență pentru diminuarea efectelor produse de alunecarea de teren ce a afectat platforma drumului DJ 203L, km.34+260- Bozioru, județul Buzău”
199 Modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al județului Buzău, aprobat pe anul 2020
198 Numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „ Reabilitre DJ 203A, km 15+000-22+000, Batogu-Murgești-Livada, județul Buzău”
197 Aprobarea suspendării raportului de serviciu al d-nei Sandu iuliana, consilier, clsI, grad professional superior, gradația 3 la Biroul coordonare și colaborare instituții și servicii publice- DJAPL
196 Completarea  Anexei nr.1 la Programul anual de achiziții publice  al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2020 actualizat prin HCJ nr.102/2020
195 Numirea Comisiei de recepție finală la obiectivul „ Reabilitre DJ 203H, km 0+000-16+000, Rm. Sărat- Buda, județul Buzău”
194 Organizarea procedurii de achiziție publică pentru atribuirea contractului de lucrări deviere și relocare rețele telefonice pentru obiectivul“Modernizare Dj 203K, km 38+000- 75+000 Mărăcineni- Podu Muncii, jud. Buzău”.
193 Constituirea Comisiei pentru recepția la terminarea lucrărilor  „ proiectare și execuție lucrări pentru asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului de investiții  „ Construcție modulară de tip container cu funcțiunea de Centrul Militar Județean”- Municipiul Buzău, strada Bistriței, nr.45
192 Constituirea Comisiei pentru recepția la terminarea lucrărilor de construire la obiectivul „ Construcție modulară de tip container cu funcțiunea de Centrul Militar Județean”- Municipiul Buzău, strada Bistriței, nr.45
191 Completarea  Anexei nr.2a a Programului anual de achiziții publice  al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2020
190 Organizarea procedurii de achiziție publică pentru atribuirea contractului de Furnizare autovehicul electric hibrid de tip monovolum
189 Constituirea Grupului de lucru pentru elaborarea documentațiilor și organizarea procedurilor de achiziții publice necesare implementării Master Plan- Dezvoltarea rețelelor de distribuție a gazelor natural din județul Buzău, în baza împuternicirii ADI „ PROGAZ BUZĂU 2020”
188 Reluarea activității, după încetarea suspendării raportului de serviciu al doamnei Vrînceanu Simona – Daniela, consilier, clasa I, gradul professional principal, gradația 2 la Serviciul contabilitate financiar,  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău Direcția Economică, pentru creștere copil până la 2 ani
187 Aprobarea casării mijlocului fix ” Dacia SR DHE4 Duster” aflat în patrimoniul Consiliului Județean Buzău
186 Modificarea și completarea Anexei nr.1 și completarea  Anexei nr.2a a Programului anual de achiziții publice  al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2020
185 Aprobarea scoaterii din funcțiune/folosință, casarea unor mijloace fixe și obiecte de inventor aflate în patrimonial Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău
184 Acordarea unui ajutor financiar de urgență pentru motive medicale d-nei Lungu Elena – Rodica
183 Nominalizarea membrilor echipei de management și implementare a proiectului ”Eficientizare energetică a clădirii administrative C3 din incinta imobilului situate în B-dul N. Bălcescu nr.48 în cadrul POR 2014-2020, POR/2020/3/3.1/b/2/NE,SE, SM Axa prioritară de investiții 3.1, Op.B- Clădiri publice
182 Modificarea Dispoziției nr.117 privind organizarea procedurii de achiziție publică pentru atribuirea contractului de proiectare și execuție a lucrări pentru „refacere a protecției pilelor podurilor de la Vadu Pasii, com. Vadu Pasii” la ob. “Refacere pod peste râul Buzău, sat Vadu Pașii, com. Vadu Pașii ” jud. Buzău.
181 Organizarea procedurii de achiziție publică pentru atribuirea contractului de servicii pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Buzău 2021-2027 pentru un nou orizont de timp și pentru elaborarea Planului Strategic Instituțional 2021-2022 în cadrul proiectului  ” Planificare strategică, simplificare administrativă și optimizare a unor servicii pentru cetățeni la nivelul județului Buzău, în cadrul POCA/661/2/1, CP13/2019 pentru regiunile mai puțin dezvoltate”.
180 Completare Anexei nr.1 și a Anexei nr.2a a Programului anual de achiziții publice  al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2020
179 Modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al județului Buzău, aprobat pe anul 2020
178 Convocarea  Consiliului Județean Buzău ședință ordinară a lunii iulie 2020
177 Detașarea d-lui Sârbu Cristinel-Victor, consilier președinte  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău la Unitatea de Management al Proiectelor pentru Modernizarea Rețelei Școlare și Universitare din cadrul Ministerului Educației și Cercetării
176 Reducerea programului de lucru al doamnei Dumitrache Ioana-Roxana, consilier, clasa I, gradul profesional asistent gradația 1 la Serviciul salarizare, monitorizare cheltuieli de personal din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău
175 Angajare d-lui Sârbu Cristinel-Victor, cu contract individual de muncă pe durată determinată, în funcția contractuală de execuție de consilier, gradația 5, la Cabinet consilieri Președinte
174 Organizarea procedurii de achiziție publică de dotări în cadrul proiectului ” Dotare Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău”
173 Aprobarea scoaterii din funcționare/ folosință, casarea unor mijloace fixe aflate în patrimoniul Teatrului “George Ciprian ” Buzău.
172 Numirea Comisiei de recepție a produselor furnizate conform contractelor de furnizare a echipamentelor și dotărilor medicale aferente obiectivului “Reabilitare structurală și funcțională a Spitalului Județean de Urgență Buzău- etapa I- Modernizare și extindere bloc operator”.
171 Trecerea la gradația 4 a d-lui Sava Ion-Dan consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, gradația 3 la serviciul Juridic-contencios-DJAPL și stabilirea salariului de bază lunar.
170 Organizarea procedurii de achiziție publică pentru atribuirea contractului de servicii privind expertiza tehnică, actualizare DALI și proiect tehnic pentru obiectivul de investiții: Stimularea mobilității la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Dj 203K (Vintilă Vodă-Plaiul Nucului), Jud. Buzău.
169 Trecerea la gradația 4 a d-nei Șulă Steliana, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 3 la Compartimentul informații publice și secretariat ATOP-DJAPL și stabilirea salariului de bază lunar.
168 Organizarea procedurii de achiziție publică pentru atribuirea contractului de întreținere curentă a drumurilor și podurilor județene pe timp de iarnă prevenirea și combaterea poleiului și a înzăpezirii, perioada 2020-2022.
167 Organizarea procedurii de achiziție publică pentru atribuirea contractului de Lucrări de deviere și relocare rețea telefonie pentru obiectivul de investiții “Modernizare Dj 203K, km 38+000- 75+000 Mărăcineni- Podu Muncii, jud. Buzău”.
166 Modificarea Programului de Achiziții Publice al proiectului “Planificare Strategică, simplificare administrativă și optimizare a unor servicii pentru cetățeni, la nivelul județului Buzău”.
165 Prelungirea duratei contractului individual de muncă al d-lui Lupu Doru în funcția contractuală de consilier la Cabinet consilieri vicepreședinte.
164 Prelungirea duratei contractului individual de muncă al d-nei Suditu Georgiana Alina în funcția contractuală de execuție de consilier, gradația 2 la Cabinet consilieri vicepreședinte.
163 Prelungirea contractului individual de muncă al d-nei Gheorghe Daniela-Elena în funcția contractuală de execuție de consilier, gradația 3 la Cabinet consilieri vicepreședinte.
162 Prelungirea duratei contractului individual de muncă al d-nei Tescaru Daniela-Diana în funcția contractuală de execuție de consilier, gradația 4 la Cabinet consilieri președinte.
161 Prelungirea duratei contractului individual de muncă al d-nei Dumitrache Daniela Camelia în funcția contractuală de execuție de consilier, gradația 3 la Consilieri cabinet președinte.
160 Prelungirea duratei contractului individual de muncă al d-lui Stoica Marcel Alexandru în funcția contractuală de execuție de consilier, gradația 2 la Cabinet consilieri președinte.
159 Prelungirea suspendării raportului de serviciu al d-nei Dumitrache Daniela Camelia, consilier clasa I, grad profesional asistent, gradația 3 la Serviciul promovare și dezvoltare a turismului , a imaginii județului, cooperare internațională și mass-media.
158 Prelungirea suspendării raportului de serviciu al d-lui Stoica Marcel Alexandru, consilier, clasa I, grad profesional asistent, gradația 2 la compartimentul autorizații, avize, documentații și bază de date în infrastructura rutieră- DAPI, la inițiativa funcționarului.
157 Constituirea Comisiei pentru recepția la terminarea lucrărilor de desființare construcții parazitare la obiectivul “Restaurarea, conservarea și modernizarea imobilului situat în mun. Buzău, Bd-ul N. Bălcescu nr. 40, în vederea înființari centrului muzeal I.C Brătianu”.
156 Modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al Județului Buzău aprobat pe anul 2020.
155 Convocare Consiliul Județean Buzău în ședința ordinară a lunii Iunie 2020.
154 Organizarea procedurii de achiziție publică pentru atribuirea contractului de servicii”Expertiză tehnică și DALI pentru consolidare terasamente și refacere DJ220, km 88+950-92+853, comuna Sărulești, jud. Buzău”.
153 Constituirea UIP “Asigurarea de echipamente medicale și materiale de protecție pentru Spitalul Județean de Urgență Buzău și Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neron Lupașcu pentru gestionarea crizei sanitare COVID-19 în vederea aplicării în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020”.
152 Constituirea UIP “Asigurarea de echipamente și materiale de protecție pentru personalul DGASPC pentru gestionarea crizei sanitare COVID-19 în vederea aplicării în cadrul Programului Op. Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9: Protejarea Sănătății populației în contextual pandemiei de COVID-19”
151 Aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui de familie al d-lui Silivestru Sebastian Adrian.
150 Aprobarea schimbării pe cale administrativă a prenumelui purtat de minorul Cîrstea Daniel-Mihăiță-Valerică.
149 Modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al Județului Buzău aprobat pentru anul 2020.
148 Organizarea procedurii de achiziție publică pentru atribuirea contractului de lucrări”Eficientizarea energetică a centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Buzău- municipiul Buzău, strada Horticolei nr. 56”.
147 Nomenclatorul arhivistic pentru actele Consiliului Județean Buzău- forma actualizată.
146 Aprobarea pe cale administrativă a numelui de familie al d-lui Căcărează-Gheorghișor Marius-Catalin.
145 Modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al Județului Buzău aprobat pe anul 2020.
144 Angajarea d-lui Stanciu Bogdan-Florin, cu contract individual de muncă pe durată determinată în funcția contractuală de execuție de consilier, gradația 1 la cabinet consilieri Vicepreședinte.
143 Aprobarea scoaterii din funcțiune/ folonsință, casarea unor mijloace fixe aflate în patrimoniul Bibliotecii Județene “Vasile Voiculescu” Buzău.
142 Completarea Anexei nr. 2 a Programului anual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru 2020.
141 Aprobarea Regulamentului privind acordarea voucherilor de vacanță în format electronic în anul 2020 personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău.
140 Nominalizarea membrilor comisiei de selecție a ofertelor depuse în cadrul procedurii pentru achiziționarea serviciului de informare și publicitate și a achiziției publice de materiale consumabile pentru echipa de management a proiectului “Planificare strategică, simplificare administrativă și optimizare a unor servicii pentru cetățeni- SIPOCA 794”.
139 Constituirea Unității de implementare a Proiectului “Dotarea Spitalului jud. De Urgență pentru gestionarea crizei COVID-19 la nivelul județului Buzău” în vederea aplicării în cadrul Programului Operațional infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9: Protejarea sănătății populației în contextual pandemiei COVID-19.
138 Aprobarea continuării activității d-lui Radulescu Marian, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 5 la Compartimentul administrare și investiții în infrastructura rutieră DAPI.
137 Aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui de familie al d-nei Barbu Alina.
136 Acordarea unor ajutoare financiare de urgență pentru motive medicale.
135 Trecerea la gradația 5 a d-lui Preda Tudor Vali consilier, grad profesional superior, gradația 4 la Serviciul managementul proiectelor, DDR și stabilirea salariului de bază lunar.
134 Numirea d-nei Dumitrașcu Aurelia-Adina în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 5 la serviciul salarizare, monitorizare cheltuieli de personal.
133 Numirea d-nei Pană Gabriela în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 5 la Serviciul Urbanism, autorizări și planificare teritorială- DATU.
132 Numirea d-nei Moise Valentina în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional principal, gradația 3 la Compartimentul Strategii programe, prognoze și dezvoltare rurală-DDR.
131 Numirea d-nei Petre Gabriela Alina în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 3 la Compartimentul Unitatea Județeană de monitorizare a serviciilor publice de mediu- DAPI.
130 Numirea d-nei Ion Diana-Theodora în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior , gradația 3 la compartimentul administrare domeniu public și privat, Direcția pentru administrarea patrimoniului și investiții.
129 Numirea d-nei Mihalache Tanța în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 5 la serviciul contabilitate-financiar, Direcția economică.
128 Numirea d-nei Andrei Marilena în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 5 la serviciul contabilitate-financiar, Direcția economică.
127 Numirea d-nei Șulă-Steliana în funcția publică de execuție consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 3 la compartimentul Informații publice și secretariat ATOP, Biroul coordonare și colaborare instituții și servicii publice, DJAPL.
126 Majorarea prevederilor veniturilor și cheltuielilor aferente derulării proiectelor cu finanțare externă nerambusabilă.
125 Aprobarea Programului de Achiziții Publice al Proiectului “Planificare strategică, simplificare administrative și optimizarea unor servicii pentru cetățeni, la nivelul Județului Buzău”.
124 Încetarea contractului individual de muncă pe durată determinată al d-lui Sava George în funcția contractuală de execuție de consilier, gradația 4 la cabinet consilieri vicepreședinte din cadrul aparatului de specialitate al Cons. Jud. Buzău.
123 Aprobarea continuării activității d-nei Rădulescu Florica, șef serviciu, gradul II la Serviciul Resurse Umane și management unități sanitare.
122 Organizarea procedurii de achiziție publică, pentru atribuirea contractului de Lucrări de devieri/relocări conducte de apă pentru obiectivul de investiții “Modernizare Dj203K, km. 38+000- 75+000, Mărăcineni Podu Muncii, Jud. Buzău”
121 Convocarea Consiliului Județean Buzău în ședința lunii mai, în data de 28 mai 2020.
120 Modificarea și completarea Anexei nr. 1 a Programului anual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2020.
119 Modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al Județului Buzău aprobat pe anul 2020.
118 Reglementarea unor măsuri la nivelul Consiliului Județean Buzău pe perioada stării de alertă instituită la nivel național.
117 Organizarea procedurii de achiziție publică pentru atribuirea contractului de proiectare și execuție a lucrări pentru „refacere a protecției pilelor podurilor de la Vadu Pasii, com. Vadu Pasii” la ob. “Refacere pod peste râul Buzău, sat Vadu Pașii, com. Vadu Pașii ” jud. Buzău.
116 Aprobarea cumpărării directe de produse alimentare pentru persoanele vulnerabile aflate în izolare la domiciliu în zona carantinată a satului Râmnicelu, com. Râmnicelu, jud. Buzău.
115 Acordarea unui ajutor financiar de urgență pentru motive medicale domnișoarei Daniela Florentina Șerban.
114 Modificarea prevederilor unor aliniate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al județului Buzău aprobat pe anul 2020.
113 Numirea Comisiei pentru recepția finală la obiectivul „Amenajare spații utile în clădirea Bibliotecii Județene Vasile Voiculescu Buzău prin proiectul- Program de investiții integrate pentru somaj- certitudinea unui viitor durabil  POSDRUM/125/5.1/S/126033, cod SMIS 51369”
112 Acordarea unui ajutor financiar de înmormântare d-lui Anton Badea Daniel.
111 Acordarea unui ajutor financiar domnului Mihai Laurențiu Gavrilă.
110 Aprobarea schimbării pe cale administrativă a prenumelui d-lui Coman Cristinel.
109 Actualizarea componenței echipei de implementare și monitorizare a proiectului “Planificare strategică, simplificare administrativă și optimizare a unor servicii pentru cetățeni la nivelul județului Buzău, în cadrul POCA/661/2/1, CP13/2019 pentru regiunile mai puțin dezvoltate”.
108 Modificarea anexei nr. 1 și completarea Anexei nr. 2 a Programului anual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2020.
106 Acordarea unui ajutor financiar domnului Badea Valentin.
105 Stabilirea salariului de bază lunar al domnului Costache Bolocan Daniel, Manager, gradul II, la muzeul Județean Buzău.
104 Constituirea grupului de lucru pentru pregătirea și încheierea contractelor de serviciu publice de transport persoane la nivel județean în județul Buzău.
103 Modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al Județului Buzău pe anul 2020.
102 Acordarea unui ajutor de înmormântare d-lui Cristea Adrian.
101 Reluarea activității după încetarea suspendării raportului de serviciu al d-nei Mihalache Cristina, consilier, clasa I, grad profesional principal, gradația 3 la Serviciul contabilitate-financiar, Direcția economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău, pentru creșterea copilului în vârstă de până la un an.
100 Acordarea unui ajutor de urgență domnului Popescu Romeo.
99 Aprobarea sporului de 15% doamnei Călin Nicoleta-Georgiana, consilier clasa I, gradul profesional superior, gradația 4, la Serviciul buget, impozite, taxe, evidență patrimoniu și monitorizare unității subordonate- Direcția  economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău pentru persoanele încadrate cu grad de handicap.
98 Încetarea majorării cu 10% a salariului de bază lunar al doamnei Călin Nicoleta-Georgiana, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 4, la Serviciul buget, impozite, taxe, evidență patrimoniu și monitorizare unității subordonate- Direcția economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău, urmare a încetării exercitării controlului financiar-preventiv.
97 Aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui de familie purtat de doamna Bunică Silvia.
96 Aprobarea schimbării pe cale administrativă a prenumelui purtat de domnul Mănoiu Gheorghe- Marian.
95 Modificarea articolului 4 din Dispoziția nr. 248/2019 privind organizarea și funcționarea controlului financiar preventiv propriu la autoritatea administrației publice județene.
94 Numirea Comisiei pentru recepția la terminarea lucrărilor la obiectivul “Reabilitare drum județean DJ203L, km 17+200- 29+400 Jud. Buzău”-extravilan și intravilan, comunele Pârscov și Cozieni.
93 Aprobarea sumei de 26.000 de lei de la bugetul propriu al județului Buzău pentru anul 2020 în vederea marcării sărbatorilor tradiționale de Paște.
92 Convocarea Consiliului Județean Buzău în ședința ordinară a lunii aprilie 2020.
91 Suplimentarea sumei alocată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Buzău nr. 69/2020 și validată prin HCJ Buzău nr. 52/2020 din fondul de rezervă al bugetului județului Buzău în scopul continuării achiziției de produse necesare în prevenirea și combaterea COVID-19 în județul Buzău.
90 Trecerea la gradația 3 a domnului Radu Viorel, consilier, grad profesional I A, gradația 2 la Compartimentul sisteme de gestionare a deșeurilor- DAPI și stabilirea salariului de bază lunar.
89 Trecerea la gradația 5 a doamnei Radu Ioana, consilier juridic, grad profesional superior, gradația 4 la Serviciul juridic-contencios- DJAPL și stabilirea salariului de bază lunar.
88 Modificarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru echilibrarea bugetelor locale și a unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri- cheltuieli propriu al Județului Buzău aprobat pe anu 2020.
87 Stabilirea serviciilor și lucrărilor care se vor realiza cu SC Domenii Prest Serv SRL Buzău.
86 Stabilirea împuterniciților Președintelui Consiliului Județean Buzău pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor conform Legii nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale.
85 Organizarea și desfășurarea examenului în vederea promovării în grad profesional a funcționarilor publici de execuție din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Buzău și constituirea comisiilor de examen și de soluționare a contestațiilor.
84 Aprobarea continuării activității domnului Bănaru Ion, consilier clasa I, gradul profesional superior, gradația 5 la Serviciul Urbanism, autorizări și planificări teritoriale, direcția pentru amenaj. teritoriale și urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău.
83 Aprobare plan anual de perfecționare profesională a funcționarilor publici în anul 2020 și a Planului de măsuri privind pregatirea profesională a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău.
82 Completarea anexei nr.1 a Programului anual de achiziții publice a Consiliului Județean Buzău pentru anul 2020.
81 Aprobarea schimbării pe cale administrativă a prenumelui domnișoarei Oprea Giorgiana- Madona.
80 Angajarea domnului Bonciu Daniil, prin concurs cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, în funcția contractuală de conducere de șef de birou, gradul II la Biroul Gestiuni și aprovizionare, Direcția economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău.
79 Încetarea contractului individual de muncă pe durată nedeterminată al domnului Bonciu Daniil, inspector de specialitate, gradul I A, gradația 5 la Biroul gestiuni și aprovizionări- Direcția economică din cadrul de specialitate al Consiliului Județean Buzău.
78 Aprobarea acordării de subvenții pentru activități de asistență socială de la bugetul Județului Buzău în anul 2020 conform Legii nr. 34/1998.
77 Organizarea procedurii de achiziție publică pentru atribuirea contractului de Lucrări de deviere/relocări conducte apă pentru obiectivul de investiții “Modernizare DJ 203k, km 38+000- 75+000, Mărăcineni -Podul Muncii, Județul Buzău”.
76 Organizarea procedurii de achiziție publică pentru atribuirea contractului << Elaborare documentație tehnico economice faza Proiect tehnic și executare lucrări pentru realizarea obiectivului de investiții “Extindere și dotare Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău”, strada Stadionului nr. 7>>
75 Aprobarea achiziționării directe de servicii hoteliere pentru personalul medical și după caz nemedical implicat direct în combaterea pandemiei de COVID-19.
74 Modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capital ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al Județului Buzău aprobat pe anul 2020.
73 Completarea Dispoziției nr. 60/2020 pentru aprobarea alocării unor sume destinate finanțării activității cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza UAT- Județul Buzău în anul 2020.
72 Stabilirea unor măsuri de urgență privind transportul de persoane prin servicii regulate la nivelul Județului Buzău.
71 Modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al Județului Buzău aprobat pe anul 2020.
70 Completarea Anexei nr. 1 și modificarea și completarea Anexei nr. 2 a Programului anual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2020.
69 Aprobarea utilizării unei sume din fondul de rezervă al bugetului Județului Buzău 2020 pentru unele achiziții de obiecte și materiale necesare în prevenirea răspândirii COVID-19 în Județul Buzău.
68 Aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui de familie purtat de doamna Mihai Lavinia-Narcisa.
67 Aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui de familie purtat de domnul Mihai Vasile- Ionuț.
66 Aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui de familie purtat de doamna Mihai Norica.
65 Convocarea Consiliului Județean Buzău în ședința ordinară a lunii martie 2020.
64 Modificarea pe timestre a prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al Județului Buzău aprobat pe anul 2020.
63 Modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al Județului Buzău aprobat pe anul 2020.
62 Reglementarea unor măsuri la nivelul Consiliului Județean Buzău în contextul declarării stării de urgență prin Decret.
61 Respingerea solicitării formulate de Clubul Sportiv “Palatul Copiilor” Buzău pentru repartizarea sumelor necesare finanțării activităților sportive de șah.
60 Aprobarea alocării unor sume destinate finanțării activității cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza unității Administrativ teritoriale a Județului Buzău în anul 2020.
59 Modificarea prevederilor unor aliniate în cadrul aceluiași titlu și capitol ale bugetului de venituri și cheltuieli proprii ale Județului Buzău aprobat pe anul 2020.
58 Aprobarea unor măsuri organizatorice referitoare la activitatea personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău, pentru combaterea răspândirii noului coronavirus(COVID-19)
57 Numirea Comisiei pentru recepția documentațiilor tehnice pentru obiectivele de investiții aflate în derulare, din compentența Direcției pentru administrarea patrimonului și investiții.
56 Constituirea Comisiei de soluționare a avertizorilor de integritate la nivelul Consiliului Județean Buzău.
55 Completarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Buzău nr. 30/2019 pentru modificarea și completarea Programului de Achiziții Publice al proiectului “Restaurarea, conservarea și modernizarea imobilului situat în municipiul Buzău, bd-ul Nicolae Bălcescu nr. 40, în vederea înființării centrului muzeal I.C. Brătianu”.
54 Constituirea Grupului de lucru pentru asigurarea suportului tehnic și logistic necesar desfașurării activităților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Progaz Buzău 2020.
53 Completarea Anexei nr. 2 a Programului anual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2020.
52 Numirea comisiilor de evaluare, de soluționare a contestațiilor și a secretariatului acestora pentru evaluarea anuală a managementului la Centrul Județean de Cultură și Artă Buzău.
51 Numirea comisiilor de evaluare, de soluționare a contestațiilor și a secretariatului acestora pentru evaluarea anuală a managementului la teatrul  ” George Ciprian” Buzău.
50 Numirea comisiilor de evaluare, de soluționare a contestațiilor și a secretariatului acestora pentru evaluarea anuală a managementului la Biblioteca Județeană “Vasile Voiculescu” Buzău.
49 Numirea comisiilor de evaluare, de soluționare a contestațiilor și a secretariatului acestora pentru evaluarea anuală a managementului Muzeul Județean Buzău.
48 Aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui de familie al minorului Gal Sebastian- Alexandru.
47 Numirea Comisiei pentru recepția la terminarea lucrărilor la obiectivul “Modernizare DJ 203A Km 13+300-15+000, Mărgăritești-Batogu, județul Buzău”.
46 Desemnarea d-nei Bogdan Raluca- Adina, consilier, clasa I, grad profesional asistent, gradația 2 la SRUS-consilier de etică în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău, potrivit prevederilor Cadrului Admininstrativ.
45 Trecerea la gradația 1 a d-lui Ioniță  Valentin, inspector, clasa I, grad profesional asistent la Biroul disiciplină în construcții – DATU și stabilirea salariului de bază lunar.
44 Trecerea la gradația 4 a d-nei Iuga Alina, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 3, la Serviciul managementul documentelor și relații publice DJAPL și stabilirea salariului de bază lunar.
43 Trecerea la gradația 3 a d-nei Voicu Lucica Cristina, consilier, clasa I, grad profesional principal, gradația 2 la Serviciul managementul proiectelor, Direcția de Dezvoltare Regională și stabilirea salariului de bază lunar.
42 Acordarea unor ajutoare financiare de urgență pentru motive medicale și sociale deosebite.
41 Modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceleiași titlu și capitol al bugetului de venituri și cheltuieli propriu al Județului Buzău aprobat pe anul 2020.
40 Modificarea Anexei nr. 1 și completarea Anexei nr. 2 la programul de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pe anul 2020.
39 Organizarea și desfăsurarea concursului de recrutare în vederea ocupării postului contractual de conducere de Șef birou, gradul II- Biroul gestiuni și aprovizionare Direcția Economică și constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor.
38 Angajarea d-nei Dumitrache Daniela- Camelia, cu contract individual de muncă pe durată determinată, în funcția contractuală de execuție de consilier I A, gradația 3 la Cabinet consilieri președinte din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău.
37 Suspendarea raportului de serviciu al d-nei Dumitrache Daniela Camelia, consilier clasa I, grad profesional asistent, gradația 3 la Serviciul promovare si dezvoltare a turismului, a imaginii județului, cooperare inter-instituțională si mass-media, la inițiativa funcționarului public.
36 Alocarea de la bugetul propriu al Județului Buzău pentru anul 2020 a unei sume aferente organizării de activități dedicate zilelor de 1-8 Martie.
35 Completarea Disp. Nr. 302/2018 privind stabilirea unor măsuri de organizare a controlului respectării disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcții.
34 Reluarea activității, după încetarea suspendării contractului individual de muncă al d-nei Rădulescu Mădălina, inspector de specialitate, gr. I A gradația 2 la Compartimentul Unitatea Județeană de monitorizare a serviciilor publice și de mediu.
33 Aprobarea suspendării raportului de serviciu al d-nei Păduraru Teodora-Elena, consilier, clasa I, grad profesional principal, gradația 2 la Serviciul salarizare, monitorizare cheltuieli de personal- Consiliul Județean Buzău.
32 Convocarea Consiliului Județean Buzău în ședința ordinară a lunii februarie 2020.
31 Actualizarea componenței Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării Sistemului de control managerial intern la nivelul Consiliului Județean Buzău.
30 Numirea comisiei pentru recepția finală a lucrărilor pentru obiectivul ”Sistem de alimentare cu apă a comunelor de pe Valea Slănicului, județul Buzău- comunele Săpoca și Mărăcineni.
29 Trecerea la gradația 3 a d-nei Gîrboiu Andreea, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 2 la compartimentul relații internaționale- DDR.
28 Trecerea la gradația 2 a d-lui Blejeru Laurențiu consilier, clasa I, grad profesional principal, gradația 1 la compartimentul strategii, programe, prognoze si dezvoltare rurală- DDR.
27 Trecerea la gradația 4 a d-lui Toader Gabriel, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 3 la Biroul administrație publică, Direcția juridică și administrație publică locală.
26 Încetarea desemnării d-nei Lungu Aneta în calitatea de consilier de etică la nivelul Consiliului Județean Buzău.
25 Angajarea d-nei Tescaru Daniela-Diana, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată în funcția contractuală de execuție de consilier, gradația 4 la Cabinet consilieri președinte, aparat propriu al Consiliului Județean Buzău.
24 Modificarea raportului de serviciu al d-lui Croitoru Claudiu-Florinel, inspector, clasa I, grad profesional asistent la compartimentul control, birou de transport public, DAPI din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău.
23 Valorificarea masei lemnoase pe picior, de pe aliniamentele: DJ 203A-km. 52+000- 60+000, Ghergheasa-Amara-Stăvărești, DJ 216- km. 0+000- 7+900, DN22, Lunca-Măcrina, DJ203H- km. 10+000- 25+500 Topliceni- Buda- Alexandru Odobescu, DJ 203P- km. 0+000- 2+800, Rubla-Rîmnicelu.
22 Stabilirea salariului de bază lunar a d-nei Rusen Cristina, Director financiar-contabil interimar la Spitalul Județean de Urgență.
21 Menținerea indemnizației lunare a d-lui Petre Adrian-Robert, Vicepreședinte al Consiliului Județean Buzău la nivelul anului 2019.
20 Menținerea indemnizației lunare a d-lui Lungu Romeo-Daniel, Vicepreședinte al Consiliului Județean Buzău la nivelul anului 2019.
19 Menținerea indemnizației lunare a d-lui Neagu Petre- Emanoil, Președinte al Consiliului Județean Buzău la nivelul anului 2019.
18 Angajarea d-lui Sava George, cu contract individual de muncă pe durată determinată, în funcția contractuală de execuție de consilier, gradația 4 la Cabinet consilieri vicepreședinte din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău.
17 Constituirea echipei de implementare și monitorizare a proiectului în vederea aplicării în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă POCA/661/2/1, CP13/2019 pentru regiunile mai puțin dezvoltate.
16 Convocarea Consiliului Județan în ședința ordinară a lunii ianuarie 2020.
15 Organizarea procedurii de achiziție publică pentru atribuirea contractului Achiziția de produse-dotare cu echipamente medicale pentru investiția ”Reabilitare structurală și funcțională a Spitalului Județean de Urgență Buzău- etaj I- Modernizare si extindere bloc operator”, strada Stadionului, nr.7, Județul Buzău.
14 Reluarea activității, după încetarea suspendării contractului individual de muncă al d-nei Ardeleanu Andreea- Liliana, inspector de specialitate, grad I A, gradația 2 la Serviciul managementul documentelor și relații publice- DJAPL.
13 Stabilirea salariului de bază lunar al d-lui Ciobanu Adrian, numit temporar în funcția de conducere de Director adjunct, grad II la Centrul Județean de Cultură si Artă Buzău.
12 Stabilirea salariului de bază lunar al d-lui Oancea Ion- Cosma, Manager, gradul II la Centrul Județean de Cultură și Artă Buzău.
11 Stabilirea salariului de bază lunar al d-lui Burlacu Sorin, Manager, gradul II, la Biblioteca Județeană ”V. Voiculescu” Buzău.
10 Convocarea Consiliului Județean Buzău în ședință extraordinară în data de 21 Ianuarie 2020.
9 Completarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiții de muncă precum și condițiile de acordare a acestuia, pentru personalul din cadrul Teatrului ”George Ciprian” Buzău- funcții specifice familiei ocupaționale ”Administrație” precum și pentru Managerul instituției ei.
8 Organizarea procedurii de achiziție publică pentru atribuirea contractului de lucrări ”Eficientizarea energetică a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Buzău, municipiul Buzău, strada Horticolei

nr. 56.

7 Trecerea la gradația 2 a d-nei Giurgea Ioana, inspector de specialitate, gradul profesional I A, gradația 1 la Serviciul managementul proiectelor- Direcția de dezvoltare regională din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău si stabilirea salariului de bază lunar.
6 Trecerea la gradația 5 a d-nei Ungureanu Adriana-Monica, consilier gradul profesional superior, gradația 4, la Serviciul buget- Direcția economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău și stabilirea salariului de bază lunar.
5 Trasmiterea din patrimoniul Județului Buzău a unor bunuri mobile achiziționate în cadrul unor proiecte implementate de către Consiliul Județean Buzău.
4 Aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare stabilit în anul 2019.
3 Aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui de familie al d-nei Leu Ana-Maria.
2 Aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui de familie al d-nei Piron Petruța.
1 Constituirea comisiei de evaluare și selecție și a comisiei de soluționare contestații, a dosarelor participanților la procedura de selecție partener în vederea aplicării în Programul Operațional Capacitate Administrativă POCA/661/2/1, CP13/2019 pentru regiunile mai puțin dezvoltate.