Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții ale Președintelui

2020

25. Angajarea dnei. Tescaru Daniela-Diana, cu contract individual de muncă pe durată determinată, în funcția contractuală de execuție de consilier, gradația 4 la Cabinet consilieri Președinte
24. Modificarea raportului de serviciu al dlui Cojocaru Claudiu-Florinel, inspector, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul control , Biroul de transport public, Direcția pentru administrarea patrimoniului și investiții
23. Stabilirea salariului de bază lunar al dnei. Rusen Cristina, Director financiar-contabil interimar la Spitalul Județean de Urgență Buzău
22. Valorificarea masei lemnoase pe picior de pe aliniamentele : DJ203A-km.52+000-60+000, Ghergheasa-Amara-Stăvărăști, DJ216-km.0+000-7+900, DN22 Lunca-Măcrina, DJ203H-km.10+000-25+500, Topliceni-Buda-Alexandru Odobescu, DJ203P-km. 0+000-2+800, Rubla-Rîmnicelu
21. Menținerea indemnizației lunare a dlui. Petre Adrian-Robert, Vicepreședinte al Consiliului Județean Buzău la nivelul anului 2019
20. Menținerea indemnizației lunare a dlui. Lungu Romeo-Daniel, Vicepreședinte al Consiliului Județean Buzău la nivelul anului 2019
19. Menținerea indemnizației lunare a dlui. Neagu Petre-Emanoil, Președinte al Consiliului Județean Buzău la nivelul anului 2019
18. Angajarea dlui. Sava George, cu contract individual de muncă pe durată determinată, în funcția contractuală de execuție de consilier, gradația 4 la Cabinet consilieri vicepreședinte
17. Constituirea echipei de implementare și monitorizare a proiectului în vederea aplicării în cadrul Programului Operațional Capacitatea Administrativă POCA/661/2/1, CP13/2019 pentru regiunile mai puțin dezvoltate
16. Convocarea Consiliului Județean Buzău în ședința ordinară a lunii ianuarie 2020
15. Organizarea procedurii de achiziție publică pentru atribuirea contractului ,, Achiziția de produse-dotare cu echipamente medicale pentru investiția ,, Reabilitare structurală și funcțională a Spitalului Județean de Urgență Buzău- et.I- Modernizare și extindere bloc operator ”
14. Reluarea activității după încetarea suspendării contractului individual de muncă al dnei. Ardeleanu Andreea-Liliana, inspector de specialitate grad IA, gradația 2 la Serviciul managementul documentelor și relații publice – Direcția juridică și administrație publică locală
13. Stabilirea salariului de bază lunar al dlui. Ciobanu Adrian, numit temporar în funcția de conducere de Director adjunct, grad II, la Centrul Județean de Cultură și Artă Buzău
12. Stabilirea salariului de bază lunar al dlui. Oancea Ion-Cosma, Manager, grad II, la Centrul Județean de Cultură și Artă Buzău
11. Stabilirea salariului de bază lunar al dlui. Burlacu Sorin, Manager, grad II, la Biblioteca Județeană
,,Vasile Voiculescu” Buzău
10. Completarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporurilor pentru condiții de muncă , precum și condițiilor de acordare a acestuia pentru personalul contractual din cadrul Teatrului ,, George Ciprian” și pentru Managerul instituției
9. Convocarea Consiliului Județean Buzău în ședință extraordinară în data de 21 ianuarie 2020
8. Organizarea procedurii de achiziție publică pentru atribuirea contractului de lucrări ,, Eficientizarea energetică a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Buzău- municipiului Buzău str. Horticolei nr.56
7. Trecerea la gradația 2 a drei. Giurgea Ioana, inspector de specialitate, gradul profesional I A, gradația 1, la Serviciul managementul proiectelor- Direcția de dezvoltare regională, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău și stabilirea salariului de bază lunar
6. Trecerea la gradația 5 a dnei. Ungureanu Adriana-Monica, consilier, gradul profesional superior, gradația 4, la Serviciul buget, impozite- Direcția economică, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău și stabilirea salariului de bază lunar
5. Transmiterea din patrimoniul Județului Buzău a unor bunuri mobile achiziționate în cadrul unor proiecte implementate de către Consiliul Județean Buzău
4. Aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare stabilit în anul 2019
3. Aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui de familie al dnei. Leu Ana-Maria
2. Aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui de familie al dnei. Piron Petruța
1. Constituirea comisiei de evaluare și selecție și comisiei de selecționare a contestațiilor, a dosarelor participanților la procedura de selecție partener Programului Operațional Capacitatea Administrativă POCA/661/2/1, CP13/2019 pentru regiunile mai puțin dezvoltate