Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale C.J. Buzău

2020

2 Aprobarea repartizării sumelor defalcate din taxa  pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor cu drumurile județene în anul 2020 și estimări pentru anii 2021 – 2023
1 Repartizarea pe comune, orașe și municipii a sumei de 27.316 mii lei din fondul constituit la dispoziția consiliului județean pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare pe anul 2020 și estimări pe anii 2021 – 2023 din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată și cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale

 

2019

259 18. Completarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 215/2019 pentru aprobarea de premii speciale elevilor din Județul Buzău care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele școlare naționale și internaționale, precum și profesorilor coordonatori în anul școlar 2018-2019
258 17. Aprobarea formei actualizate a statului de funcții al Teatrului „George Ciprian” Buzău
257 16. Aprobarea unor modificări în statul de funcţii aprobat pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău
256 15. Aprobarea Procedurii și modalităților de aducere la cunoștință publică a proiectelor de acte normative, a hotărârilor și dispozițiilor cu caracter normativ și a măsurilor de interes județean, respectiv pentru aprobarea Procedurii de organizare și publicare a Monitorului Oficial al Județului Buzău, în format electronic
255 14. Aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” la care județul Buzău este membru asociat
254 13. Aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul județean pentru anul 2020
253 12. Completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 217/2018 privind trecerea din domeniul public al Județului Buzău în domeniul privat al Județului Buzău a unor corpuri de clădire situate în municipiul Buzău, strada Bistriței nr. 45
252 11. Aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat a unor construcții – anexe la imobilul proprietate publică a județului Buzău situat în municipiul Buzău, strada Stadionului, nr. 7 și aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgență Buzău
251 10. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 216/2018 privind aprobarea promovării proiectului „Modernizare DJ 203H, km. 16+000 – 25+500, Buda – Alexandru Odobescu – Limită judeţ Vrancea, Judeţul Buzău” şi a acordului de parteneriat între UAT Județul Buzău şi UAT Comuna Buda pentru realizarea acestuia – formă actualizată
250 9. Aprobarea formei actualizate II a Programului anual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2019
249 8. Rectificarea a V-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
248 7. Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă
247 6. Rectificarea a IV-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău
246 5. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău
245 4. Rectificarea a IV-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău
244 3. Rectificarea a II a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău
243 2. Rectificarea a VIII-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2019
242 1. Execuţia bugetului propriu al judeţului Buzău pe trimestrul IV 2019 pe cele două secţiuni
241 18. Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Teatrului „George Ciprian” Buzău – formă actualizată;
240 17. Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcţii al Teatrului „George Ciprian” Buzău;
239 16. Aprobarea unor modificări în statul de funcții al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău;
238 15. Aprobarea documentației tehnico – economice, faza Proiect Tehnic și reaprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții „Modernizare DJ 204C, km. 60+000-84+500, Lim. Județ Vrancea – Bisoca – Sărulești – Vintilă Vodă, județul Buzău”, finanțat prin PNDL;
237 14. Completarea hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 192/2019 pentru aprobarea documentației tehnico-economice – Studiu de fezabilitate pentru „Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Buzău în perioada 2014-2020” și a indicatorilor tehnico-economici aferenți;
236 13. Stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole şi a valorii masei verzi pe hectar pajişte pentru anul fiscal 2020 la nivelul Judeţului Buzău;
235 12. Stabilirea taxelor şi tarifelor de nivel judeţean pentru anul 2020;
234 11. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 64/2019 pentru aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile acordate de la bugetul propriu al Județului Buzău pentru anul 2019;
233 10. Repartizarea unor sume din bugetul propriu al Județului Buzău pe anul 2019 pentru unele unități de cult religios recunoscute în România;
232 19. Rectificarea a V-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Spitalului Județean de Urgență Buzău
231 9. Rectificarea a IV- a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;
230 8. Rectificarea a IV- a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Teatrului „George Ciprian” Buzău;
229 7. Rectificarea a II- a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău;
228 6. Rectificarea a IV- a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Bibliotecii Județene „Vasile Voiculescu” Buzău;
227 5. Rectificarea a III- a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Liceului pentru Deficienți de Vedere Buzău;
226 4. Rectificarea a II- a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău;
225 3. Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău;
224 2. Rectificarea a VII-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2019;
223 1. Aprobarea utilizării în anul 2019 a excedentului anual al bugetului propriu al Județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2018 – formă actualizată 3;
222 5. Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 177/2019 pentru aprobarea alocării unei sume de la bugetul propriu al Județului Buzău în vederea organizării și desfășurării unor acțiuni dedicate Zilei Naționale a României și Sărbătorilor de Iarnă
221 4. Stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea ”Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința ordinară din data de 18 noiembrie 2019
220 3. Aprobarea Strategiei de tarifare conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru ”Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Buzău, în perioada 2014-2020”
219 2. Aprobarea promovării proiectului ”Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău”, în vederea finanțării acestuia prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.2, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe – forma actualizată 3
218 1. Aprobarea alipirii unor loturi aferente imobilului proprietate publică a Județului Buzău, situat în municipiul Buzău, strada Bistriței nr.45
217 23. Aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat a unor construcții – anexe la imobilul proprietate publică a județului Buzău situat în municipiul Buzău, str. Plevnei nr.26 și aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgență Buzău
216 22. Stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința ordinară din data de 31.10.2019
215 21. Acordarea de premii speciale elevilor din Județul Buzău care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele școlare naționale și internaționale, precum și profesorilor coordonatori în anul școlar 2018-2019
214 20. Aprobarea unor modificări în statul de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
213 19. Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcţii al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău
212 18. Aprobarea unor modificări în statul de funcţii aprobat pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău
211 17. Aprobarea unor modificări în organigrama şi statul de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
210 16. Aprobarea Regulamentului privind organizarea serviciului de pază și a regimului de acces în unitatea sanitară publică cu paturi – Spitalul Județean de Urgență Buzău
209 15. Aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul judeţului Buzău – formă actualizată pentru anul 2019 (Anexa poate fi consultată la Serviciul Managementul Documentelor și Relații Publice din cadrul Cosniliului Județean Buzău)
208 14. Primirea de noi membri și modificarea Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” la care județul Buzău este membru asociat
207 13. Darea în administrarea Consiliului Local al comunei Berca a suprafeţei de teren în lungime de 2 km. din DJ 102F, situat în intravilanul comunei Berca
206 12. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Proiect Tehnic – şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare DJ 203C, km. 17+300-19+000, comuna Florica, Judeţul Buzău”
205 11. Aprobarea dezmembrării unui lot de teren de 2.400 mp. din suprafața de 11.308 mp. proprietate publică a județului Buzău situat în municipiul Buzău, strada Horticolei, nr. 52
204 10. Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău la proiectul inițiat de Asociația „Forum Art” – „Școala Internațională de Sculptură Măgura, Județul Buzău, ediții anuale
203 9. Aprobarea parteneriatului între Consiliul Județean Buzău și Colegiul Național „Bogdan Petriceicu Hașdeu” pentru realizarea unui proiect cultural
202 8. Aprobarea restituirii de către Consiliul Județean Buzău, în numele și pentru Județul Buzău, a soldului la contractul de credit nr. 522897/2014
201 7. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
200 6. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Teatrului „George Ciprian” Buzău
199 5. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Muzeului Județean Buzău
198 4. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău
197 3. Rectificarea a VI-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2019
196 2. Aprobarea utilizării în anul 2019 a excedentului anual al bugetului propriu al Județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2018 – formă actualizată 2
195 1. Execuția bugetului propriu al Județului Buzău pe trimestrul III 2019 pe cele două secțiuni
194 3. Aprobarea Strategiei de tarifare conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru „Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Buzău, în perioada 2014-2020”
193 2. Aprobarea valorii investițiilor aferente Județului Buzău și participării Consiliului Județean Buzău la cofinanțarea „Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Buzău, în perioada 2014-2020”
192 1. Aprobarea documentației tehnico-economice – Studiu de fezabilitate pentru „Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Buzău în perioada 2014-2020” și a indicatorilor tehnico-economici aferenți
191 23. Alocarea sumei de 10.000 lei Clubului Sportiv “Poliția Buzău” pentru participarea la un program sportiv național
190 22. Aprobarea unor modificări în organigrama și statul de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
189

21. Aprobarea unor modificări în statul de funcții aprobat pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Buzău

188 20. Aprobarea unei modificări în statul de funcții al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău
187 19. Aprobarea unor modificări în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Buzău
186

18. Modificarea și actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

185

17. Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 177/2011 privind darea în folosință gratuită a unor ATV-uri către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Neron Lupașcu” Buzău și Inspectoratul de Jandarmi Județean Buzău

184 16. Completarea Capitolului 5 „Planul de acțiuni al unităților administrativ-teritoriale ale județului Buzău”, punctul 5.1.84 Comuna Vintilă Vodă, la Strategia de Dezvoltare Durabilă a judeţului Buzău și Planul de Acțiuni 2014-2020
183 15. Aprobarea Documentației tehnico-economice – faza Proiect Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Eficientizarea energetică a Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Buzău” prin Programul Operațional Regional 2014-2020
182

14. Aprobarea rectificării bugetului proiectului „Restaurarea, conservarea şi modernizarea imobilului situat în municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 40, în vederea înfiinţării Centrului muzeal I.C. Brătianu”

181 13. Aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat a unei construcții – anexă la imobilul proprietate publică a județului Buzău situat în municipiul Buzău, B-dul Unirii nr. 88 (fost nr. 140A) – Biblioteca Județeană „Vasile Voiculescu” Buzău
180 12. Aprobarea trecerii în proprietatea privată a Județului Buzău și aprobarea vânzării a două loturi de teren în suprafață totală de 2078 mp. situate în municipiul Buzău, strada Stadionului nr. 7 către concesionarul Societatea „Sigma Premium” SA
179 11. Aprobarea constituirii unui drept de uz și a unui drept de servitute în favoarea Distrigaz Sud Rețele SRL și Engie România SA pentru două loturi de teren din domeniul public al Județului Buzău – strada Horticolei, nr. 56
178 10. Aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Județean Buzău și Asociația Hair Redivivus ca și coorganizator al ediției 32 a Festivalului de muzică rock „TOP T 2019”
177 9. Aprobarea alocării unei sume de la bugetul propriu al Județului Buzău în vederea organizării și desfășurării unor acțiuni dedicate Zilei Naționale a României – 2019 și Sărbătorilor de iarnă
176 8. Aprobarea formei actualizate I a Programului anual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2019
175 7. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
174 6. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Teatrului „George Ciprian” Buzău
173 5. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Bibliotecii județene „Vasile Voiculescu” Buzău
172 4. Rectificarea a IV-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Spitalului Județean de Urgență Buzău
171 3. Rectificarea  I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Buzău
170 2. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Buzău
169

1. Rectificarea a V-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2019

168 Aprobarea promovării proiectului ”Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău” în vederea finanțării acestuia prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.2, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe – formă actualizată 2
167 18. Aprobarea acordării unor premii elevilor – șefi de promoție 2019 ai Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene „Traian Vuia” – Boboc
166 17. Aprobarea participării unei delegații a Consiliului Județean Buzău în Republica Moldova la Festivalul Cultural al Românilor de Pretutindeni 13-15 septembrie 2019
165 16. Aprobarea componenţei nominale a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Buzău – forma actualizată II
164 15. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Buzău – formă actualizată conform Codului administrativ
163 14. Aprobarea numărului de personal, numărului de funcții publice, a organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
162 13. Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Buzău
161

12. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 287/2017 privind aprobarea promovării proiectului „Parteneriat pentru etică și integritate în Consiliul Județean Buzău” în cadrul  Programului Operațional Capacitate Administrativă, Axa prioritară 2 „Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente”, Obiect specific 2.2 „Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice”

160 11. Aprobarea temei de proiectare și a inițierii procedurii de achiziție publică a documentației tehnico-economice aferente promovării proiectului „Realizare Parc balnear, staţiunea Sărata Monteoru, comuna Merei”
159 10. Aprobarea trecerii în proprietatea privată a Județului Buzău și aprobarea vânzării a două loturi de teren în suprafață totală de 2078 mp. situate în municipiul Buzău, strada Stadionului nr. 7 către concesionarul Societatea „Sigma Premium” SA
158

9. Înlocuirea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.272 din 27 noiembrie 2018 privind stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean pentru anul 2019

157 8. Repartizarea unor sume din bugetul propriu al Județului Buzău pe anul 2019 pentru unele unități de cult religios recunoscute în România
156 7. Rectificarea a I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău
155 6. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Bibliotecii județene „Vasile Voiculescu” Buzău
154 5. Rectificarea a I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Muzeului județean Buzău
153 4. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Spitalului Județean de Urgență Buzău
152

3. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău

151 2. Rectificarea a IV-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2019
150 1. Aprobarea repartizării unei sume din fondul de rezervă bugetară prevăzut în bugetul propriu al județului Buzău pe anul 2019 Municipiului Rm. Sărat
149 24.Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Buzău – familia ocupațională „Administrație”- forma actualizată conform Codului administrativ
148

23.Aprobarea documentației tehnico-economice – faza Proiect Tehnic – și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ” Modernizare DJ 220 ,km 70+000-78+500, Buda – Valea Salciei, județul Buzău”

147

22.Aprobarea documentației tehnico-economice – faza Proiect Tehnic – și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ” Reabilitare DJ 203A, km 15+000-22+000, Batogu-Murgești-Livada, județul Buzău”

146

21.Aprobarea participării în anul 2019 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național

145 20. Aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a Planului de administrare al administratorilor la Societatea „DOMENII PREST SERV” SRL Buzău
144

19. Aprobarea unor măsuri la Societatea „DOMENII PREST SERV” SRL Buzău

143

18. Aprobarea repartizării profitului realizat în exercițiul financiar 2018 la Societatea „DOMENII PREST SERV” SRL Buzău

142 17. Aprobarea unor modificări în statul de funcții al Direcției Județene pentru Evidența Populației Buzău
141 16. Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
140 15. Aprobarea modificării bugetului proiectului „Modernizare DJ 203K, km. 38+000 – 75+000, Mărăcineni – Podu Muncii, Judeţul Buzău”
139 14. Aprobarea Proiectului Tehnic de execuţie, a indicatorilor tehnico-economici şi pentru actualizarea bugetului proiectului “Restaurarea, conservarea şi modernizarea imobilului situat în municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 40, în vederea înfiinţării Centrului Muzeal I.C. Brătianu”
138 13. Aprobarea modificării bugetului proiectului „Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca V. Voiculescu” Buzău
137 12. Completarea Subcapitolului 4.9 „Eficiență energetică” la Strategia de Dezvoltare Durabilă a judeţului Buzău și Planul de Acțiuni 2014-2020
136

11. Completarea anexei nr. 14y la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.272/2018 privind stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean pentru anul 2019

135 10. Revocarea/validarea unui membru de drept al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău
134 9. Aprobarea finanțării participării unor elevi buzoieni și moldoveni în tabere din Republica Moldova și România
133 8. Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
132 7. Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Bibliotecii Județene „V. Voiculescu” Buzău
131 6. Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Teatrului „George Ciprian” Buzău
130 5. Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău
128 4. Rectificarea a III -a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2019
128 3. Aprobarea utilizării în anul 2019 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2018 – formă actualizată 1
127 2. Execuția bugetului propriu al județului Buzău pe trimestrul II 2019 pe cele două secțiuni
126 1. Aprobarea numărului de personal, a numărului de funcții publice, a organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Buzău – formă actualizată conform Codului administrativ
125  13.Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Teatrului „George Ciprian Buzău”.
124 12.Aprobarea modificării nivelului unor funcții publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău;
123  11.Modificarea unor anexe la Monografia economico – militară a județului Buzău;
122 10.Aprobarea arondării localităților din județul Buzău pe serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor – formă actualizată II;
121 9.Aprobarea Planului de restructurare a Centrului de integrare prin terapie ocupațională Râmnicu Sărat, unitate de asistență socială din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău și a promovării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău a proiectului „Viață nouă în comunitate”, în cadrul POCU 2014-2020, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții 9.iv, OS 4.15 „Reducerea numărului persoanelor vârstnice și a celor cu dizabilități plasate în instituții rezidențiale, prin furnizarea de servicii sociale și medicale la nivelul comunității, inclusiv servicii pe termen lung”;
120 8.Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău  nr. 76/2018 pentru aprobarea promovării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău a proiectului „Casă nouă în drumul spre  acasă” în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 8 „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale” Prioritatea de investiții 8.1, cu modificările ulterioare;
119 7.Aprobarea închirierii unei suprafețe de teren din terenul aferent unui bun imobil proprietatea publică a județului Buzău, administrat de Consiliul Județean Buzău, situat în comuna Măgura, sat Ciuta; 
118 6.Aprobarea alipirii unor terenuri aferente imobilului proprietate publică a Județului Buzău situat în municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 48;
117  5.Modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Buzău;
116 4.Aprobarea finanțării nerambursabile de către Consiliul Județean Buzău a etapei naționale a Concursului Național „Educație rutieră,   educație pentru viață”;
115 3.Rectificarea a I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al   Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău;
114 2.Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al   Spitalului Județean de Urgență Buzău;
113   1,Rectificarea a II-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2019;
112 Aprobarea modificării și actualizării componenței nominale a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Buzău
111 27.Stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința ordinară din data de 30.05.2019;
110 26.Stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința extraordinară din data de 30.05.2019;
109 25.Aprobarea numărului de personal, organigramei şi statului de funcţii pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău;
108 24.Modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Județean Buzău;
107 23.Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău;
106 22.Aprobarea numărului de personal, a numărului de funcţii publice, a organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Buzău;
105 21.Aprobarea inițierii de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău a procedurilor pentru închiderea Centrului rezidențial pentru recuperarea și reabilitarea copilului cu tulburări de comportament nr. 5 Beceni, respectiv a Complexului de servicii comunitare nr. 2 Buzău;
104 20.Aprobarea promovării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău a proiectului „Servicii sociale pentru un viitor mai bun”, în cadrul POCU AP4/PI9IV/OS 4.12, 4.13&4.14, apel complementar: POR 2017/8/8.1/8.3/C, grup vulnerabil: copii;
103 19.Aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău la promovarea proiectului „Școală incluzivă, copii fericiți”;
102 18.Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău în Campania „M.A.I. informat, M.A.I. protejat” organizată de Comisia județeană de monitorizare a activității preventive;
101 17.Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău în calitate de coorganizator al Campionatului european pe echipe (tenis de câmp, băieți 12 ani), Buzău 22-27 iulie 2019;
100 16.Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău în calitate de coorganizator al festivalului „Drăgaica IarmaFest” ediția 241, Buzău, 9-24.06.2019;
99 15.Aprobarea finanțării unor activități desfășurate de Palatul Copiilor Buzău în anul 2019;
98 14.Aprobarea acordării anual de către Consiliul Județean Buzău a unor premii în cadrul Festivalului internațional de muzică ușoară „Mihaela Runceanu”;
97 13.Aprobarea colaborării Consiliului Județean Buzău cu filiala Buzău a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” pentru organizarea unor evenimente omagiale precum și aprobarea participării Consiliului Județean Buzău la Sărbătorirea Centenarului Armei TANC a Armatei Române;
96 12.Aprobarea listei asociațiilor și fundațiilor cărora li se acordă subvenții de la bugetul Județului Buzău în anul 2019 pentru activități de asistență socială, conform Legii nr. 34/1998;
95 11.Aprobarea acordării unei cofinanțări Parohiei Ortodoxe Române „Sfinții Martiri Brâncoveni” – Raionul Soroca, Republica Moldova pentru reabilitarea Cimitirului Ostașilor Români;
94 10.Aprobarea continuării cofinanțării de către Consiliul Județean Buzău în anul 2019 a proiectului Consiliului Raional Soroca – „Reabilitarea Secției de Terapie a Spitalului Raional Soroca”;
93 9.Aprobarea situațiilor financiare anuale și Contului de profit și pierderi pentru anul 2018 la Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău.
92 8.Aprobarea închirierii imobilului proprietate publică a Județului Buzău, administrat de Consiliul Județean Buzău din municipiul Buzău, Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 44, Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău ca sediu administrativ;
91 7.Completarea Secțiunii I din Inventarul bunurilorcare aparţin domeniului public al judeţului Buzău;
90 6.Repartizarea unor sume din bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2019 pentru unele unităţi de cult religios recunoscute în România;
89 5.Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Spitalului Judeţean de Urgentă Buzău;
88 4.Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău;
87 3.Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău;
86 2.Rectificarea I a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2019;
85 1.Aprobarea contului de execuție a exercițiului bugetar al Județului Buzău pe anul 2018;
84 1. Asumarea organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli al României la nivelul județului Buzău
83 37. Acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al Judeţului Buzău” domnului locotenent (rtr) Gheorghe Bădulescu, veteran de război
82 36. Înlocuirea domnului Florescu Raul-Ioan din funcția de membru în două consilii de administrație și într-o comisie specială
81 35. Stabilirea unor tarife și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli la Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău
80

34. Modificarea nivelului de salarizare a unor funcții contractuale prevăzute în anexa la Hotărârea nr. 300/17.12.2018 a Consiliului Județean Buzău privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate propriu al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău, familia ocupațională „Administrație”

79 33. Modificarea nivelului de salarizare a funcției contractuale de conducere de „șef birou” prevăzută în anexa la Hotărârea nr. 296/17.12.2018 a Consiliului Județean Buzău privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Muzeului Județean Buzău – funcții specifice familiei ocupaționale „Administrație”
78

32. Modificarea nivelului de salarizare a unor funcții contractuale de execuție prevăzute în anexa la Hotărârea nr. 298/17.12.2018 a Consiliului Județean Buzău privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău – funcții specifice familiei ocupaționale „Administrație”

77 31. Aprobarea unor modificări în organigrama şi statul de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
76 30. Aprobarea unor măsuri privind structura organizațională la Centrul Județean de Cultură și Artă Buzău
75

29. Aprobarea modificării Acordului de colaborare între Consiliul Județean Buzău, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău și Fundația „SERA ROMÂNIA” aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 284/2017

74 28. Aprobarea participării Muzeului Județean Buzău în calitate de partener în proiectul „Dacia 3D” finanțat prin Administrația Fondului Cultural Național
73 27. Aprobarea parteneriatului între Consiliul Județean Buzău și Inspectoratul Școlar Județean Buzău pentru realizarea proiectului „Educația în spiritul valorilor europene”
72 26. Aprobarea organizării ediției a III-a a Festivalului   „BUZĂU FEST”, 30 mai – 03 iunie 2019
71 25. Aprobarea finanțării nerambursabile de către Consiliul Județean Buzău a organizării Festivalului – concurs școlar „Pui de românaș” – ediția a VIII a și a concursului școlar regional „Feeria anotimpurilor” de către unitățile de învățământ preuniversitar
70 24. Aprobarea aderării Judeţului Buzău prin Consiliul Judeţean Buzău, la Adunarea Regiunilor Europei (ARE)
69 23. Aprobarea asumării de către Consiliul Județean Buzău a responsabilității de cofinanțare a proiectului investițional al Consiliului Raional Dubăsari, Moldova – „Extindere Bloc de odihnă cu sală de conferinţe la Centrul de odihnă şi tineret – Prietenia”
68 22. Aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale Județul Buzău, prin Consiliul Județean Buzău, în calitate de asociat – membru fondator, la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020”
67 21. Darea în administrarea Consiliului Local al comunei Luciu a unor suprafeţe de teren din DJ 214 A și DJ 203 I, situate în intravilanul comunei Luciu
66 20. Darea în administrarea Consiliului Local al comunei Tisău a unor suprafeţe de teren din DJ 100H, situate în intravilanul comunei Tisău
65 19. Modificarea și înlocuirea anexei nr. 7 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău privind stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean pentru anul 2019
64 18. Aprobarea Metodologiilor de acordare a finanțărilor nerambursabile în baza Legii nr. 350/2005, pentru activități nonprofit de interes general în domeniile cultură, tineret și sport
63 17. Aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile acordate de la bugetul propriu al judeţului Buzău pentru anul 2019
62 16. Aprobarea Programului anual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2019
61 15. Aprobarea Programului de lucrări de întreţinere curentă/periodică şi reparaţii, consolidări, modernizări şi reabilitări drumuri şi poduri aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău şi respectiv, a Programului de lucrări de reabilitare, modernizare şi/sau asfaltare drumuri şi poduri aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală în anul 2019
60

14. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău

59 13. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău
58 12. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Teatrului „George Ciprian” Buzău
57 11. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Muzeului judeţean Buzău
56 10. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Bibliotecii judeţene „V. Voiculescu” Buzău
55 9. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Spitalului Judeţean de Urgentă Buzău
54 8. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Rm. Sărat
53 7. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Buzău
52 6. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău
51 5. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău
50 4. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău
49 3. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău
48 2. Aprobarea bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2019
47 1. Execuţia bugetului propriu al judeţului Buzău pe trimestrul I 2019 pe cele două secţiuni
46 18. Acordarea titlului de ”Cetățean de onoare al Județului Buzău” domnului Bulat Nicolae – istoric și scriitor din Republica Moldova, Soroca
45 17. Stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea ”Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința extraordinară din datra de 28.03.2019
44 16. Stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea ”Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința ordinară din data de 28.03.2019
43 15. Aprobarea numirii auditorului financiar și încheierea unui contract de audit financiar la Societatea ”Domenii Prest Serv” SRL Buzău
42 14. Aprobarea proiectului modelului de steag al județului Buzău
41 13. Aprobarea unor modificări în organigrama și statul de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
40 12. Aprobarea unor modificări în organigrama și statul de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Buzău
39 11. Aprobarea organizării evaluării anuale a managementului la Muzeu Județean Buzău, Teatrul ”George Ciprian” Buzău și Centrul de Cultură și Artă Buzău
38 10. Aprobarea Planului Local de Acțiune pentru Mediu al județului Buzău, formă actualizată
37 9. Aprobarea formei actualizate a Regulamentului privind circulația pe drumurile publice județene a vehiculelor rutiere cu greutăți și/sau dimensiuni de gabarit care depășesc limitele maxime prevăzute de OrdonanțaGuvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare și exercitarea controlului, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor de către împuterniciții Consiliului Județean Buzău
36 8. Aprobarea metodologiei de alocare a unor sume din bugetul Județului Buzău pentru finanțarea cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza UAT Județul Buzău în cadrul Programului sportiv de utilitate publică ”Promovarea sportului de performanță” – formă actualizată
35 7. Aprobarea studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău” în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.2, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe – formă actualizată
34 6. Aprobarea promovării proiectului ”Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău”, în vederea finanțării acestuia prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.2, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe – formă actualizată
33 5. Modificarea art.1 alin.(1) al Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 18/2019 pentru aprobarea dezmembrării (dezlipirii) a două terenuri aparținând domeniului public de interes județean aflate în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
32 4. Darea în administrarea Muzeului Județean Buzău a unui imobil din proprietatea publică a județului Buzău situat în satul Colți, comuna Colți, cu destinația de ”Muzeul Chihlimbarului”
31 3. Darea în administrarea Consiliului Local al comunei Berca a unor suprafețe de teren din DJ 203L, situate în intravilanul comunei Berca
30 2. Validarea mandatului de consilier județean al domnului Văcăroiu Marius-Ion
29 1. Constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Florescu Raul-Ioan și declararea ca vacant a unui mandat de consilier județean
28 3. Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor cu drumurile județene în anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022
27 2. Repartizarea pe comune, orașe și municipii a sumei de 28.492 mii lei din fondul constituit la dispoziția Consiliului Județean Buzău pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare pe anul 2019 și estimări pe anii 2020-2022
26 1. Repartizarea cotei de 17,5% din impozitul pe venit și a sumelor din taxa pe valoarea adăugată, bugetului propriu al Județului Buzău și bugetelor comunelor, orașelor și municipiilor din județ în anul 2019
25 3. Completarea art.II din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.1/2019
24 2. Aprobarea participării unei delegații a Consiliului Județean Buzău la o sesiune comună organizată de Consiliul Raional Dubăsari, Republica Moldova, în perioada 22-24 martie 2019
23 1. Aprobarea participării Județului Buzău la Târgul Internațional de Turism de la Rioja, Spania, 5-7 aprilie 2019
22 9. Acordarea titlului de „Cetățean de onoare al județului Buzău” domnului profesor Melnic Mihai
21 8. Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcţii al Bibliotecii judeţene „Vasile Voiculescu” Buzău
20

7. Prelungirea valabilității Protocolului de colaborare între Consiliul județean Buzău, Centrul Cultural Francofon și Institutul Francez din România

19 6. Aprobarea preluării, din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău în structura Direcției de Asistență Socială Rm. Sărat, a serviciului public social Centrul de zi „Piticii” din  Rm. Sărat
18 5. Aprobarea dezmembrării (dezlipirii) a două terenuri aparținând domeniului public de interes județean aflate în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
17 4. Completarea Secțiunii I din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Buzău
16 3. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii – şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Consolidare zonă alunecătoare DJ 203H, km. 11+520 – 11+680, comuna Topliceni, judeţul Buzău”
15 2. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii – şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizare DJ 203A, km 55+900-60+000, Amara-Stăvărăşti-limita judeţ Brăila, judeţul Buzău”
14 1. Aprobarea utilizării în anul 2019 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2018
13 13.Exprimarea avizului cu privire la numirea Directorului societății ”Domenii Prest Serv” SRL, stabilirea remunerației acestuia și a contractului de mandat
12 12.Stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința ordinară din data de 28.01.2019
11 11.Revocarea/validarea unui membru de drept al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Buzău
10 10.Însușirea Planului Strategic pentru anul 2019 al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău
9 9.Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcţii al Teatrului „George Ciprian” Buzău
8 8.Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcţii al Muzeului Județean Buzău
7

7.Aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul pentru Mediul de Afaceri Comerț și Antreprenoriat și Consiliul Județean Buzău în vederea organizării evenimentului Reuniune informală a Grupului Working Party Trade Questiona (Chestiuni Comerciale)

6

6.Aprobarea reţelei şcolare a învăţământului special preuniversitar și liceal la nivelul judeţului Buzău pentru anul şcolar 2019 -2020

5 5.Aprobarea promovării proiectului „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău”, în vederea finanțării acestuia prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.2, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe
4 4.Aprobarea promovării de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău a proiectului „Un pas spre comunitate” în cadrul Programului de Interes Național 2018
3

3.Aprobarea formei actualizate a Strategiei județene de dezvoltare a serviciilor sociale 2014-2020 și a Planului de acțiune pentru anul 2019

2 2.Modificarea punctului V, poziția 2 din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.281/2017 privind stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autoturismele care deservesc parcul auto al Consiliului Județean Buzău și al instituțiilor și serviciilor publice de interes județean – formă actualizată
1 1.Completarea Metodologiei de alocare a unor sume din bugetul Județului Buzău pentru finanțarea activității cluburilor sportive de drept   public și privat înființate pe raza Unității Administrativ-Teritoriale Județul Buzău aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.145/2018