Hotărâri CJ 2009

DECEMBRIE 2009:

Hotărârea nr.197/2009 privind aprobarea avizelor date de Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism în data de 10 decembrie 2009
Hotărârea nr.195/2009 privind aprobarea promovării de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău a proiectului „Reabilitare, modernizare, dezvoltare şi echipare a Centrului de zi pentru copii cu dizabilităţi – Dumbrava minunată” în cadrul POR 2007-2013, Axa prioritară 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” (fără anexă)
Hotărârea nr.194/2009 privind aprobarea promovării cererii de finanţare pentru proiectul „Structurarea şi îmbunătăţirea proceselor de lucru prin integrarea de proceduri şi planuri ale Registrului Judeţean de Riscuri„, în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Dezvoltarea capacităţii administrative„, Axa Prioritară 2 „Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare„, Domeniul major de intervenţie 2.1 „Sprijin pentru procesul de descentralizare sectorială a serviciilor„, Operaţiunea „Optimizarea structurilor pentru noile servicii descentralizate / deconcentrate din cele trei sectoare prioritare” (fără anexe)
Hotărârea nr.193/2009 privind aprobarea promovării cererii de finanţare pentru proiectul „Reducerea riscurilor la nivel judeţean printr-o mai bună comunicare în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă„, în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Dezvoltarea capacităţii administrative„, Axa Prioritară 1 „Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice„, Domeniul major de intervenţie 1.3 „Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale„, Operaţiunea „Modul de pregătire în domenii ca achiziţiile publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea şi managementul proiectelor etc.” (fără anexe)
Hotărârea nr.192/2009 privind aprobarea Programului de întreţinere curentă şi periodică, reparaţii, reabilitări şi modernizări de drumuri şi poduri judeţene în anul 2010
Hotărârea nr.191/2009 privind aprobarea iniţierii procedurilor legale de contractare de către Consiliul judeţean Buzău a unei finanţări rambursabile interne în scopul asigurării finanţării unor investiţii de interes judeţean
Hotărârea nr.190/2009 privind rectificarea a IV-a a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice finanţate integral sau parţial de la bugetul propriu al judeţului BNuzău pe anul 2009
Hotărârea nr.189/2009 privind rectificarea a VI-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2009

NOIEMBRIE 2009:

Hotărârea nr.184/2009 privind aprobarea avizului dat de Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism în data de 18 noiembrie 2009
Hotărârea nr.182/2009 privind avizarea Programului de pietruire, reabilitare, modernizare şi/sau asfaltare a drumurilor de interes local clasate din judeţul Buzău în anul 2010
Hotărârea nr.180/2009 privind actualizarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Buzău
Hotărârea nr.179/2009 privind aprobarea unor modificări şi completări în utilizarea fondului de rulment al bugetului propriu al judeţului Buzău în anul 2009
Hotărârea nr.175/2009 privind validarea mandatului unui consilier judeţean

OCTOMBRIE 2009:

Hotărârea nr.174/2009 privind completarea componenţei Comisiei de validare a mandatelor de consilieri judeţeni
Hotărârea nr.173/2009 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Nicu Cristian-Costel
Hotărârea nr.172/2009 privind completarea Programului de achiziţii publice al Consiliului Judeţean Buzău în anul 2009
Hotărârea nr.171/2009 privind aprobarea avizelor date de Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism din data de 22 octombrie 2009
Hotărârea nr.169/2009 privind actualizarea componenţei Comisiei paritare pentru atribuirea traseelor cuprinse în Programul de transport judeţean
Hotărârea nr.168/2009 privind aprobarea alocării unei sume de la bugetul propriu al judeţului Buzău în vederea organizării şi desfăşurării unor acţiuni dedicate Zilei Naţionale a României – 2OO9
Hotărârea nr.167/2009 privind primirea de noi membri şi modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008” la care judeţul Buzău este membru asociat (Anexa la această hotărâre poate fi studiata la Compartimentul Informare şi relaţii cu publicul din cadrul Consiliului judeţean Buzău, camera 21, parter)
Hotărârea nr.166/2009 privind aprobarea contribuţiei proprii a Consiliului Judeţean Buzău la cofinanţarea Proiectului „Controlul integrat al poluării cu nutrienţi“
Hotărârea nr.164/2009 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza proiect tehnic pentru “Extindere clădire cu dotările corespunzătoare şi modernizare utilităţi – Şcoala specială nr.2 Buzău” (Anexa la această hotărâre poate fi studiata la Compartimentul Informare şi relaţii cu publicul din cadrul Consiliului judeţean Buzău, camera 21, parter)
Hotărârea nr.163/2009 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza proiect tehnic pentru “Extindere clădire cu dotările corespunzătoare şi modernizare utilităţi – Centrul şcolar pentru educaţie incluzivă Buzău” (Anexa la această hotărâre poate fi studiata la Compartimentul Informare şi relaţii cu publicul din cadrul Consiliului judeţean Buzău, camera 21, parter)
Hotărârea nr.162/2009 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza proiect tehnic pentru “Extindere clădire cu dotările corespunzătoare şi modernizare utilităţi – Liceul pentru deficienţi de vedere Buzău” (Anexa la această hotărâre poate fi studiata la Compartimentul Informare şi relaţii cu publicul din cadrul Consiliului judeţean Buzău, camera 21, parter)
Hotărârea nr.161/2009 privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice de realizare a unor lucrări de modernizare a infrastructurii rutiere de interes judeţean (Anexa la această hotărâre poate fi studiata la Compartimentul Informare şi relaţii cu publicul din cadrul Consiliului judeţean Buzău, camera 21, parter)
Hotărârea nr.160/2009 privind stabilirea taxelor şi tarifelor ce vor fi practicate în 2010 la nivel judeţean
Hotărârea nr.159/2009 privind aprobarea Planului Judeţean de gestionare a deşeurilor în judeţul Buzău  (Anexa la această hotărâre poate fi studiata la Compartimentul Informare şi relaţii cu publicul din cadrul Consiliului judeţean Buzău, camera 21, parter)
 Hotărârea nr.158/2009  privind asigurarea caracterului public al autorizaţiilor de construire, precum şi al documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism

SEPTEMBRIE 2009:

Hotărârea nr.157/2009 privind aprobarea participării judeţului Buzău prin Consiliul Judeţean Buzău la Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate
Hotărârea nr.155/2009 privind aAprobarea avizelor date de Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism în datele 27.08 şi 24.09.2009
Hotărârea nr.154/2009 privind aprobarea unor modificări în componenţa nominală a Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism a judeţului Buzău
Hotărârea nr.153/2009 privind aprobarea înfiinţării unui Centru Respiro în structura Complexului de servicii comunitare nr.6 Rm.Sărat din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
Hotărârea nr.152/2009 privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru podurile situate pe traseul prevăzut în cadrul Programului “Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu potenţial demonstrat al judeţului Buzău”;
Hotărârea nr.151/2009 privind aprobarea promovării cererii de finanţare pentru proiectul “Implementarea unei soluţii de e-guvernare GIS la nivelul Consiliului Judeţean Buzău pentru eficientizarea serviciilor publice oferite consiliilor locale, cetăţenilor şi mediului de afaceri” în cadrul Programului Operaţional Sectorial “Creşterea competitivităţii economice” 2007-2013, Axa III “Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”  (Anexele la această hotărâre pot fi studiate la Compartimentul Informare şi relaţii cu publicul din cadrul Consiliului judeţean Buzău, camera 21, parter)
Hotărârea nr.150/2009 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr.131/2009 privind aprobarea proiectului“Modernizarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău” în cadrul POR 2007-2013, Axa prioritară 3 “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.1. “Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”
Hotărârea nr.148/2009 privind modificarea anexelor la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.81/2009 pentru declararea unor bunuri imobile ca aparţinând domeniului public de interes judeţean
Hotărârea nr.147/2009 privind aprobarea formei actualizate – II a utilizării fondului de rulment al bugetului propriu al judeţului Buzău în anul 2009
Hotărârea nr.146/2009 privind aprobarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Est pentru Situaţii de Urgenţă  (Anexele la această hotărâre pot fi studiate la Compartimentul Informare şi relaţii cu publicul din cadrul Consiliului judeţean Buzău, camera 21, parter)
Hotărârea nr.145/2009 privind primirea de noi membri şi modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008” la care judeţul Buzău este membru asociat  (Anexele la această hotărâre pot fi studiate la Compartimentul Informare şi relaţii cu publicul din cadrul Consiliului judeţean Buzău, camera 21, parter)
Hotărârea nr.144/2009 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Buzău în Comisia Judeţeană pentru aplicarea legilor fondului funciar
Hotărârea nr.142/2009 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Buzău în Comisia de Analiză tehnică pentru evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului
Hotărârea nr.143/2009 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Buzău în Adunarea generală a Clubului Sportiv “Handbal Club Municipal Buzău”
Hotărârea nr.139/2009 privind aprobarea promovării cererii de finanţare pentru proiectul “Reabilitarea Centrului de Asistenţă Medico-Socială Pogoanele, judeţul Buzău”, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.2. “Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”  (Anexele la această hotărâre pot fi studiate la Compartimentul Informare şi relaţii cu publicul din cadrul Consiliului judeţean Buzău, camera 21, parter)

AUGUST 2009:

Hotărârea nr.138/2009 pentru modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Buzău nr.60/28.04.2009 privind însuşirea dosarelor de candidatură pentru atribuirea în custodie a ariilor naturale  (Anexele la această hotărâre pot fi studiate la Compartimentul Informare şi relaţii cu publicul din cadrul Consiliului judeţean Buzău, camera 21, parter)
Hotărârea nr.137/2009 pentru aprobarea promovării de către Consiliul judeţean Buzău a unui proiect în acdrul „Programului de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului finanţat din Fondul pentru Mediu”   (Anexele la această hotărâre pot fi studiate la Compartimentul Informare şi relaţii cu publicul din cadrul Consiliului judeţean Buzău, camera 21, parter)
Hotărârea nr.136/2009 privind aprobarea avizelor date de Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism în data de 31 iulie 2009
Hotărârea nr.135/2009 privind revocarea/validarea unui membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Buzău
Hotărârea nr.134/2009 privind aprobarea Planului judeţean de restructurare/ închidere a instituţiilor rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap – Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Rm. Sărat
Hotărârea nr.133/2009 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice de realizare a lucrărilor de “Modernizare DJ 215A Poşta Cîlnău – Blăjani, judeţul Buzău”  (Anexa nr.1 la această hotărâre poate fi studiată la Compartimentul Informare şi relaţii cu publicul din cadrul Consiliului judeţean Buzău, camera 21, parter)
Hotărârea nr.132/2009 privind aprobarea proiectului “Reabilitare Muzeul Judeţean Buzău” – formă definitivă  (Anexele la această hotărâre pot fi studiate la Compartimentul Informare şi relaţii cu publicul din cadrul Consiliului judeţean Buzău, camera 21, parter)
Hotărârea nr.131/2009 privind aprobarea promovării proiectului “Modernizarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău” în cadrul POR 2OO7-2013, Axa prioritară 3 “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.1. “Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”  (Anexa la această hotărâre poate fi studiată la Compartimentul Informare şi relaţii cu publicul din cadrul Consiliului judeţean Buzău, camera 21, parter)
Hotărârea nr.130/2009 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru Construire Maternitate – Secţie exterioară a Spitalului Judeţean Buzău  (Anexa la această hotărâre poate fi studiată la Compartimentul Informare şi relaţii cu publicul din cadrul Consiliului judeţean Buzău, camera 21, parter)
Hotărârea nr.129/2009 privind aprobarea documentului strategic “Master Plan – Plan de investiţii pe termen lung pentru perioada 2008-2038 privind Sistemul de management integrat al deşeurilor în judeţul Buzău”  (Anexa la această hotărâre poate fi studiată la Compartimentul Informare şi relaţii cu publicul din cadrul Consiliului judeţean Buzău, camera 21, parter)
Hotărârea nr.128/2009 privind atestarea dreptului Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău de administrare a imobilului proprietate publică a judeţului Buzău, situat în municipiul Buzău, str. Mareşal Averescu nr.2 cu destinaţia de activitate medicală 
*Notă privind rectificarea pentru îndreptarea unor erori materiale la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.128/25.08.2009
Notă privind a doua rectificare pentru îndreptarea unor erori materiale la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.128/25.08.2009
Hotărârea nr.127/2009 privind completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Buzău
Hotărârea nr.126/2009 privind aprobarea trecerii din proprietatea publică a judeţului Buzău şi administrarea Consiliului Judeţean Buzău în proprietatea publică a Statului şi administrarea Ministerului Transportu-rilor şi Infrastructurii a unui sector de drum din DJ 203 K
Hotărârea nr.125/2009 privind aprobarea vânzării bunului imobil proprietate privată a judeţului Buzău situat în oraşul Nehoiu, punctul Şeţu
Hotărârea nr.124/2009 privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Buzău în cooperare cu S.C. “Studioul cinematografic ANIMAFILM” S.A. Bucureşti la organizarea unor manifestări culturale omagiale
Hotărârea nr.123/2009 privind aprobarea asumării de către Consiliul Judeţean Buzău a responsabilităţii de asigurare la bugetul local al comunei Săpoca a sumelor cu titlu de cofinanţare a proiectului “Reabilitarea şi consolidarea Şcolii cu clasele I-VIII, sat Măteşti, comuna Săpoca“ în cadrul P.O.R. 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastruc-turii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.4.
Hotărârea nr.122/2009 privind modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.109/30.06.2009 privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Judeţean Buzău şi Consiliul local al comunei Glodeanu Sărat în vederea promovării proiectului ”Reabilitarea şi consolidarea Şcolii cu clasele I-VIII Glodeanu Sărat, judeţul Buzău”, în cadrul POR 2OO7-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.4 – “Reabilitarea, moder-nizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”
Hotărârea nr.121/2009 privind completarea art.2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.107/30.06.2009 pentru aprobarea parteneriatului Consiliului Judeţean Buzău cu Asociaţia Euroeducaţie Bucureşti în scopul promovării Proiectului “Agenţia pentru cooperare comunitară şi economie socială” în cadrul POS ,,Dezvoltarea resurselor umane 2007 – 2013”
Hotărârea nr.120/2009 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Buzău şi al unor instituţii şi servicii publice finanţate integral sau parţial de la bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2009 (Anexele la această hotărâre pot fi studiate la Compartimentul Informare şi relaţii cu publicul din cadrul Consiliului judeţean Buzău, camera 21, parter)

IULIE 2009:

Hotărârea nr.116/2009 privind aprobarea asocierii judeţului Buzău prin Consiliul Judeţean buzău cu judeţele Brăila, Constanţa, Galaţi, Vrancea şi Tulcea pentru constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, în scopul promovării proiectului „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă” în acdrul POR
Hotărârea nr.115/2009 pentru aprobarea unor măsuri organizatorice privind punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.162/2008
Hotărârea nr.113/2009 pentru aprobarea unor măsuri privind activitatea S.C. “AGROFIT PRO SERVICII” SRL Buzău
Hotărârea nr.111/2009 privind aprobarea dării în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău a unei suprafeţe construite din imobilul proprietate publică a judeţului Buzău şi administrat de Consiliul Judeţean Buzău, situat în municipiul Buzău, B-dul N. Bălcescu nr.40
* Modificată prin Hotărârea nr. 51 din 2022  
Hotărârea nr.110/2009 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2009

IUNIE 2009:

Hotărârea nr.109/2009 privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul judeţean Buzău şi Consiliul local al comunei Glodeanu Sărat în vederea promovării proiectului „Reabilitarea şi consolidarea Şcolii cu clasele I-VIII Glodeanu Sărat, judeţul Buzău” în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale„, Domeniul major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă” (Anexa la această hotărâre poate fi studiată la Compartimentul Informare şi relaţii cu publicul din cadrul Consiliului judeţean Buzău, camera 21, parter)
Hotărârea nr.108/2009 privind aprobarea asocierii judeţului Buzău, prin Consiliul judeţean Buzău la constituirea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru intervenţii în caz de situaţii de urgenţă, cu judeţele Galaţi, Brăila şi Vrancea, în scopul promovării unui proiect în cadrul POR Axa prioritară 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale„, Domeniul major de intervenţie 3.3 (Anexa la această hotărâre poate fi studiată la Compartimentul Informare şi relaţii cu publicul din cadrul Consiliului judeţean Buzău, camera 21, parter)
Hotărârea nr.107/2009 privind aprobarea parteneriatului Consiliului judeţean Buzău cu Asociaţia Euroeducaţie Bucureşti în scopul promovării Proiectului „Agenţia pentru cooperare comunitară şi economie socială” în cadrul POS Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013 (Anexa la această hotărâre poate fi studiată la Compartimentul Informare şi relaţii cu publicul din cadrul Consiliului judeţean Buzău, camera 21, parter)
Hotărârea nr,106/2009 privind aprobarea parteneriatului Consiliului judeţean Buzău cu Asociaţia „FORUMART” Buzău, în scopul promovării Proiectului „Acces pe piaţa muncii pentru grupurile vulnerabile” în cadrul P.O.S. „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013, Axa prioritară nr. 6, Domeniul major de intervenţie 6.2” (Anexa la această hotărâre poate fi studiată la Compartimentul Informare şi relaţii cu publicul din cadrul Consiliului judeţean Buzău, camera 21, parter)
Hotărârea nr.105/2009 privind aprobarea convenţiei de cooperare cu SC „MM EXPERT MEDIA” srl Buzău (Anexa la această hotărâre poate fi studiată la Compartimentul Informare şi relaţii cu publicul din cadrul Consiliului judeţean Buzău, camera 21, parter)
Hotărârea nr.104/2009 privind aprobarea parteneriatului Consiliului judeţean Buzău cu Holt România – Fundaţia de Consultanţă şi Servicii Sociale pentru Copii şi Familii, în scopul promovării Proiectului „Formarea şi specializarea asistenţilor sociali din mediul rural” (Anexa la această hotărâre poate fi studiată la Compartimentul Informare şi relaţii cu publicul din cadrul Consiliului judeţean Buzău, camera 21, parter)
Hotărârea nr.103/2009 pentru completarea componenţei nominale a Comisiei pentru Protecţia Copilului Buzău cu reprezentanţii Inspectoratului Şcolar al judeţului Buzău şi Direcţiei de Muncă şi Protecţie Socială
Hotărârea nr.101/2009 privind aprobarea avizului dat de Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism în data de 18 iunie 2009
Hotărârea nr.100/2009 privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anii fiscali 2008 şi 2009, la nivelul judeţului Buzău
Hotărârea nr. 99/2009 privind aprobarea listei spaţiilor cu destinaţie de activitate medicală conexă, proprietate privată a judeţului Buzău care urmează a fi vândute conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 68/2008
Hotărârea nr. 98/2009 privind aprobarea Studiului de prefezabilitate „Alimentarea cu apă a localităţilor situate pe Valea Buzăului din lacul de acumulare Siriu
Hotărârea nr. 97/2009 privind aprobarea listei proiectelor propuse pentru finanţare în cadrul Programului „Electrificare 2007-2009” – etapa a II-a – iunie 2009
Hotărârea nr. 96/2009 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice de realizare a lucrărilor de „Reabilitare Muzeul judeţean Buzău
Hotărârea nr. 95/2009 pentru modificarea şi completarea Programului de Achiziţii Publice al Consiliului judeţean Buzău în anul 2009
Hotărârea nr. 94/2009 privind aprobarea, în formă actualizată, a utilizării fondului de rulment al bugetului propriu al judeţului Buzău în anul 2009 
*Notă privind rectificarea pentru îndreptarea unor erori materiale la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.94/30.06.2009
Hotărârea nr. 93/2009 privind aprobarea modificării anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului judeţean Buzău nr. 82/2009 pentru aprobarea numărului de personal, a organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Buzău
Hotărârea nr. 91/2009 privind avizarea Regulamentului de ordine interioară al aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău 
*Notă privind rectificarea pentru îndreptarea unor erori materiale la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.91/30.06.2009
Hotărârea nr. 90/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău
* Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr. 89/2015
Hotărârea nr. 89/2009 privind aprobarea formei actualizate a Planului de ocupare a funcţiilor publice în anul 2009 pentru aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Buzău

MAI 2009:

Hotărârea nr. 87/2009 privind aprobarea bilanţului contabil, contului de profit şi pierderi la SC „AGROFIT PRO SERVICII” SRL Buzău în anul 2008 precum şi a bugetului de venit şi cheltuieli pe anul 2009 (*Anexele la prezenta hotărâre pot fi studiate la Compartimentul informare şi relaţii cu publicul din cadrul Consiliului judeţean Buzău, camera 21, parter)
Hotărârea nr. 85/2009 pentru aprobarea Protocolului de Colaborare între Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale şi Consiliul Judeţean Buzău în vederea realizării proiectului „BUZĂU – JUDEŢ DIGITAL”
Hotărârea nr. 84/2009 privind aprobarea avizelor date de Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism în data de 7 mai 2009
Hotărârea nr. 83/2009 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Buzău în Consiliul de administraţie al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă
Hotărârea nr. 82/2009 privind aprobarea numărului de personal, organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău (*Anexa nr.2 la prezenta hotărâre poate fi studiată la Compartimentul informare şi relaţii cu publicul din cadrul Consiliului judeţean Buzău, camera 21, parter)
Hotărârea nr. 81/2009 privind declararea unor bunuri imobile ca aparţinând domeniului public de interes judeţean
Hotărârea nr. 80/2009 privind aprobarea dării în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău a imobilului proprietate publică a judeţului Buzău, situat în municipiul Rm. Sărat, str. Privighetorilor nr.3
Hotărârea nr. 79/2009 privind aprobarea schimbării temporare a locaţiei Căminului pentru persoane vârstnice “Alecu Bagdat” din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
Hotărârea nr. 78/2009 pentru aprobarea trecerii unui bun imobil din domeniul public în domeniul privat al judeţului Buzău şi stabilirea unor măsuri în administrarea sa
Hotărârea nr. 77/2009 privind însuşirea raportului de expertiză a imobilului proprietate publică a judeţului Buzău, situat în municipiul Buzău, str. Chiristigii nr.3
Hotărârea nr. 76/2009 privind trecerea unui imobil din domeniul public de interes judeţean în domeniul privat al judeţului Buzău în vederea demolării
Hotărârea nr. 75/2009 privind aprobarea listei asociaţiilor/fundaţiilor cărora li se acordă subvenţii de la bugetul propriu al judeţului Buzău în anul 2009 conform Legii nr. 34/1998 *Notă privind rectificarea pentru îndreptarea unor erori materiale la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.75/28.05.2009
Hotărârea nr. 74/2009 privind actualizarea baremurilor de decontare a cheltuielilor de hrană efectuate de asistenţii maternali profesionişti pentru creşterea şi îngrijirea copiilor aflaţi în plasament sau încredinţare
Hotărârea nr. 73/2009 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Buzău şi a bugetelor unor instituţii publice şi servicii publice finanţate integral sau parţial de la bugetul judeţului Buzău pe anul 2009
Hotărârea nr. 72/2009 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2008

APRILIE 2009:

Hotărârea nr.70/2009 privind numirea pe perioadă determinată a directorului general al Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Buzău
Hotărârea nr.69/2009 privind aprobarea structurilor organizatorice ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului judeţean Buzău (*Anexele 1a-8b la prezenta hotărâre pot fi studiate la Compartimentul informare şi relaţii cu publicul din cadrul Consiliului judeţean Buzău, camera 21, parter)
Hotărârea nr.68/2009 privind aprobarea numărului de personal, numărului de funcţii publice, organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Buzău 
*Rectificări la anexele nr.1 şi 2 la Hotărârea Consiliului judeţean nr.68/2009
Hotărârea nr.67/2009 privind avizarea formei actualizate a Programului judeţean – 2009 privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate
Hotărârea nr.66/2009 privind modificarea unei poziţii din inventarul domeniului public de interes judeţean însuşit prin Hotărârea Consiliului judeţean Buzău nr.36/1999
Hotărârea nr.65/2009 privind modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Buzău nr.15/2008 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor judeţene a unor drumuri de interes local situate pe raza administrativ teritorială a comunei Scorţoasa, judeţului Buzău
Hotărârea nr.64/2009 privind stabilirea tarifului biletelor aferente spectacolelor din cadrul festivalului GALA VEDETELOR – DRAMATURGUL VEDETA – VEDETEATRU ediţia a III-a 2009, organizat de Teatrul “George Ciprian” Buzău
Hotărârea nr.63/2009 privind aprobarea de măsuri privind reducerea unor cheltuieli bugetare în anul 2009
Hotărârea nr.62/2009 privind modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Buzău nr.21/2009 de aprobare a utilizării fondului de rulment al bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2009
Hotărârea nr.61/2009 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2009
Hotărârea nr.60/2009 privind însuşirea dosarelor de candidatură pentru atribuirea în custodie a siturilor de importanţă comunitară „Siriu“ şi „Penteleu“ şi pentru stabilirea contribuţiei Consiliului judeţean Buzău şi asumarea responsabilităţilor acestuia la promovarea celor două proiecte în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013, Axa prioritară 4: „Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii” (*Anexele 1 şi 2 la prezenta hotărâre pot fi studiate la Compartimentul informare şi relaţii cu publicul din cadrul Consiliului judeţean Buzău, camera 21, parter)
* Modificată prin Hotărârea nr.113/2016, Încetat aplicabilitatea prin Hotărâre nr.231/2017
Hotărârea nr.59/2009 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru “Extindere clădire cu dotările corespunzătoare şi modernizare utilităţi la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Buzău” pentru stabilirea contribuţiei Consiliului judeţean Buzău şi asumarea responsabilităţilor acestuia la promovarea proiectului în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale (*Anexele 1-5 la prezenta hotărâre pot fi studiate la Compartimentul informare şi relaţii cu publicul din cadrul Consiliului judeţean Buzău, camera 21, parter)
Hotărârea nr.58/2009 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru “Extindere clădire cu dotările corespunzătoare şi modernizare utilităţi la Şcoala Specială nr.2 Buzău” pentru stabilirea contribuţiei Consiliului judeţean Buzău şi asumarea responsabilităţilor acestuia la promovarea proiectului în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale (*Anexele 1-5 la prezenta hotărâre pot fi studiate la Compartimentul informare şi relaţii cu publicul din cadrul Consiliului judeţean Buzău, camera 21, parter)
Hotărârea nr.57/2009 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru “Extindere clădire cu dotările corespunzătoare şi modernizare utilităţi la Liceul pentru Deficienţi de Vedere Buzău” pentru stabilirea contribuţiei Consiliului judeţean Buzău şi asumarea responsabilităţilor acestuia la promovarea proiectului în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale (*Anexele 1-5 la prezenta hotărâre pot fi studiate la Compartimentul informare şi relaţii cu publicul din cadrul Consiliului judeţean Buzău, camera 21, parter)
Hotărârea nr.56/2009 privind aprobarea promovării de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău a proiectului „Perfecţionarea personalului care lucrează în serviciile de protecţie a copilului cu dizabilităţi“ în cadrul Programului de Interes Naţional PIN 4/2009 „Perfecţionarea personalului care lucrează în serviciile de protecţie a copilului” finanţat de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului
Hotărârea nr.55/2009 privind stabilirea unor măsuri aferente implementării proiectului “Controlul integrat al poluării cu nutrienţi” (*Anexele nr.1 şi 2 la prezenta hotărâre pot fi studiate la Compartimentul informare şi relaţii cu publicul din cadrul Consiliului judeţean Buzău, camera 21, parter)
Hotărârea nr.54/2009 privind actualizarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţie a asociaţiilor şi fundaţiilor care pot primi subvenţii de la bugetul judeţului conform Legii nr.34/1998
Hotărârea nr.53/2009 privind revocarea/validarea unui membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Buzău
Hotărârea nr.52/2009 privind încetarea activităţii Comisiei de Acorduri Unice din cadrul Consiliului judeţean Buzău
Hotărârea nr.51/2009 privind alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului judeţean Buzău
Hotărârea nr.50/2009 privind eliberarea din funcţia de vicepreşedinte al Consiliului judeţean Buzău a domnului Podeanu Aurelian

MARTIE 2009:

Hotărârea nr.49/2009 privind aprobarea unei noi arondări a localităţilor din judeţul Buzău pe serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor
Hotărârea nr.48/2009 privind aprobarea avizului dat de Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism în datele de 12 martie şi 19 martie 2009
Hotărârea nr.47/2009 privind aprobarea unor modificări în componenţa nominală a Comisiei de Acorduri Unice din cadrul Consiliului judeţean Buzău
Hotărârea nr.46/2009 privind aprobarea unor modificări în componenţa nominală a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism a judeţului Buzău şi a secretariatului tehnic al acesteia
Hotărârea nr.45/2009 privind actualizarea componenţei Consiliului tehnico-economic al Consiliului judeţean Buzău
Hotărârea nr.44/2009 privind revocarea/desemnarea unui membru în Comisia pentru protecţia copilului Buzău
Hotărârea nr.43/2009 privind aprobarea modificării componenţei Autorităţii teritoriale de ordine publică Buzău
Hotărârea nr.42/2009 privind aprobarea promovării de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău a Proiectului “Centru de recuperare şi reabilitare persoane adulte cu handicap sever în cadrul proiectului privind incluziunea socială, partea a III-a – programe de asistenţă socială, Componenta I – programul pentru persoane cu dizabilităţi, finanţat de Banca Internaţională de Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Guvernul României
Hotărârea nr.41/2009 privins aprobarea Programului de Achiziţii Publice al Consiliului judeţean Buzău în anul 2009
Rectificări la anexa la Hotărârea Consiliului judeţean Buzău nr. 41 din 23.03.2009
Hotărârea nr.40/2009 privind aprobarea Programului de pietruire, reabilitare, modernizare şi/sau asfaltare a drumurilor de interes local clasate din judeţul Buzău, în anul 2009
Hotărârea nr.39/2009 privind aprobarea Programului de întreţinere curentă şi periodică, reparaţii, reabilitări şi modernizări de drumuri şi poduri judeţene în anul 2009
Hotărârea nr.38/2009 privind aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul propriu al judeţului Buzău în anul 2009
Hotărârea nr.37/2009 privind repartizarea pe comune, oraşe şi municipii a sumei de 16.687.000 lei compusă din suma de 8.077.000 lei reprezentând 20% din diferenţa de 73% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor şi suma de 8.610.000 lei reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale rezultate din aplicarea gradului de necolectare a impozitelor şi taxelor locale, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2009
Hotărârea nr.36/2009 privind repartizarea pe comune, oraşe şi municipii a sumei de 15.381.000 lei compusă din suma de 7.447.000 lei reprezentând 20% din diferenţa de 73% din cota de 22% din impozitul pe venit şi suma de 7.934.000 lei reprezentând cote defalcate din impozitul pe venit rezultate din aplicarea gradului de necolectare a impozitelor şi taxelor locale, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2009
Hotărârea nr.35/2009 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice finanţate integral sau parţial de la bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2009
Hotărârea nr.34/2009 privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2009
Hotărârea nr.33/2009 privind aprobarea repartizării pe unităţile administrativ-teritoriale ale judeţului Buzău a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor cu drumurile judeţene şi comunale în anul 2009
Hotărârea nr.32/2009 privind rectificarea definitivă a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice finanţate integral sau parţial de la bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2008
Hotărârea nr.31/2009 privind rectificarea definitivă a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2008
Hotărârea nr.30/2009 privind completarea componenţei unor comisii de specialitate ale Consiliului judeţean Buzău
Hotărârea nr.29/2009 privind validarea mandatelor unor consilieri judeţeni
Hotărârea nr.28/2009 privind completarea componenţei Comisiei de validare
Hotărârea nr.27/2009 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Beganu Paul
Hotărârea nr.26/2009 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Borzea Stelian

FEBRUARIE 2009:

Hotărârea nr.25/2009 privind aprobarea Rapoartelor de activitate pe anul 2008 şi a Programelor de acţiuni pentru anul 2009 ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Buzău (*Rapoartele de activitate pentru anul 2008 pot fi studiate la Compartimentul informare relaţii publice şi secretariat ATOP, cam.21, parter)
Hotărârea nr.24/2009 privind aprobarea avizelor date de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului şi urbanism în data de 19 februarie 2009
Hotărârea nr.22/2009 privind aprobarea participării judeţului Buzău, prin Consiliul Judeţean Buzău la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO BUZĂU 2009” (*Anexele nr.1 şi nr.2 la prezenta hotărâre pot fi studiate la Compartimentul informare relaţii publice şi secretariat ATOP, cam.21, parter)
Hotărârea nr.21/2009 privind aprobarea utilizării fondului de rulment al bugetului propriu al judeţului Buzău în anul 2009
Hotărârea nr.20/2009 privind modificarea Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară “Buzău 2008” la care judeţul Buzău este membru asociat (*Anexele nr.1 şi nr.2 la prezenta hotărâre pot fi studiate la Compartimentul informare relaţii publice şi secretariat ATOP, cam.21, parter)
Hotărârea nr.19/2009 privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău privind stabilirea taxelor şi tarifelor ce vor fi practicate în 2009 la nivel judeţean
Hotărârea nr.18/2009 privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr.122/2008 privind stabilirea unor măsuri aferente implementării proiectului “Reţea de comunicaţii pentru evidenţa persoanelor în judeţul Buzău” în cadrul programului PHARE 2005-2006 – Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local
Hotărârea nr.17/2009 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere/asistat pentru persoane adulte şi persoane adulte cu handicap protejate în instituţii de asistenţă socială de nivel judeţean în anul 2009
Hotărârea nr.16/2009 privind stabilirea unor limite de cheltuieli cu bunuri şi servicii, respectiv baremuri dotări aferente serviciilor de protecţie a persoanelor adulte cu handicap protejate în instituţii de asistenţă socială de nivel judeţean în anul 2009
Hotărârea nr.15/2009 privind revocarea/desemnarea unui reprezentant al autorităţii publice judeţene în Consiliul Consultativ al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
Hotărârea nr.14/2009 privind alegerea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Buzău
Hotărârea nr.13/2009 privind eliberarea din funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Buzău a domnului Podeanu Aurelian
Hotărârea nr.12/2009 privind eliberarea din funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Buzău a domnului Mateeşescu Ioan-Caton ca urmare a demisiei

IANUARIE 2009:

Hotărârea nr.11/2009 privind însuşirea Planului Strategic pentru anul 2009 al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Buzău
Hotărârea nr.10/2009 privind aprobarea avizelor date de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului şi urbanism în datele de 17 decembrie 2008, 15 şi, respectiv, 23 ianuarie 2009
Hotărârea nr.9/2009 privind aprobarea acordului de parteneriat între Consiliul judeţean Buzău şi Cobsiliul local al comunei Merei pentru realizarea proiectului „Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu potenţial turistic demonstrat ale judeţului Buzău” – formă definitivă
Hotărârea nr.8/2009 privind aprobarea proiectului „Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu potenţial turistic demonstrat ale judeţului Buzău” – formă definitivă
Hotărârea nr.6/2009 privind revocarea/desemnarea unui membru în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate a judeţului Buzău
*Abrogată prin Hotărârea nr.209/2020
Hotărârea nr.5/2009 privind completarea componenţei unor comisii de specialitate ale Consiliului judeţean Buzău
Hotărârea nr.4/2009 privind validarea mandatelor unor consilieri judeţeni
Hotărârea nr.3/2009 privind încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier judeţean al domnului Şerban Victor
Hotărârea nr.2/2009 privind încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier judeţean al domnului Copoţ Brado ca urmare a demisiei
Hotărârea nr.1/2009 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Alecu Valeriu