Hotărâri CJ 2007

DECEMBRIE 2007:

Hotărârea nr.173 pentru aprobarea actului constitutiv şi statutului – cadru ale Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „BUZĂU 2008”
Hotărârea nr.172 privind stabilirea costului mediu lunar/asistat pentru persoanele adulte cu handicap din Centrele de îngrijire şi asistenţă din judeţul Buzău ce se vor practica în anul 2008
Hotărârea nr.169 privind aprobarea unei rectificări la Hot. Consiliului Judeţean Buzău nr. 141/2007 pentru stabilirea taxelor şi tarifelor ce vor fi practicate în 2008  la nivel judeţean
Hotărârea nr.171 pentru stabilirea unor costuri şi baremuri de cheltuieli aferente serviciilor de protecţie a persoanei adulte, furnizate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău pentru anul 2008
Hotărârea nr.167 pentru aprobarea participării judeţului Buzău, prin Consiliul Judeţean Buzău, în calitate de asociat – membru fondator la constituirea ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ŢINUTUL BUZĂULUI”
Hotărârea nr.166 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor judeţene a unor drumuri comunale situate pe raza administrativ teritorială a comunelor Merei, Ţinteşti, Brădeanu şi Glodeanu Siliştea
Hotărârea nr.165 privind aprobarea parteneriatului Consiliului Judeţean Buzău cu Consiliile locale ale comunelor Stîlpu şi Costeşti în scopul promovării proiectului „Serviciul de gestionare a deşeurilor în regiunea Stîlpu şi Costeşti, în cadrul Programului PHARE 2005 „Coeziune Economică şi Socială – Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu”
Hotărârea nr.164 privind aprobarea parteneriatului Consiliului Judeţean Buzău cu Consiliile locale ale comunelor Cilibia şi C.A.Rosetti în scopul promovării proiectului „Dezvoltarea colectării selective a deşeurilor din zona Cilibia – C.A.Rosetti,  premisă a reabilitării şi protecţiei mediului înconjurător, în cadrul Programului PHARE 2005 „Coeziune Economică şi Socială – Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu”
Hotărârea nr.163 privind aprobarea asocierii Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Buzău cu calitatea de membru fondator la Asociaţia Naţională a Autorităţilor Teritoriale de Ordine Publică
Hotărârea nr.161 pentru aprobarea unor măsuri organizatorice la Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Rm. Sărat
Hotărârea nr.160 privind aprobarea actelor adiţionale la acordurile de parteneriat pentru elaborarea si implementarea proiectelor: ”Sprijin pentru punerea în legalitate a romilor ce aparţin celor 10 comunităţi din zona oraşului Patîrlagele, judeţul Buzău”, ”Sprijin pentru punerea in legalitate a romilor ce aparţin celor 8 comunităţi din zona oraşului Pogoanele, judeţul Buzău”, respectiv a proiectului “Identitate/proprietate = condiţie esenţială pentru îmbunătăţirea situatiei romilor din zona Săhăteni, judeţul Buzău” în cadrul Programului PHARE 2005 „Accelerarea Implementarii Strategiei Naţionale pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor”
Hotărârea nr.159 privind repartizarea pe municipii, oraşe şi comune a sumei de 2.044.000 lei reprezentând 20% din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor comunelor, oraşelor şi municipiilor pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2007
Hotărârea nr.158 privind rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unor instituţii publice şi servicii publice finanţate integral sau parţial de la bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2007
Hotărârea nr.157 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2007

NOIEMBRIE 2007:

Hotărârea nr.153 privind privind aprobarea cofinanţării nerambursabile de către C.J. Buzău a manifestării „Moş Crăciun vine la toţi copiii”
Hotărârea nr.152 privind aprobarea promovării de către DGASPC Buzău a proiectului „Centrul Phoenix” în cadrul Programului PHARE 2004-2006 – Coeziune Economică şi Socială – Servicii Sociale
Hotărârea nr.151 privind aprobarea promovării de către DGASPC Buzău a proiectului „Împreună se poate” în cadrul Programului PHARE 2004-2006 – Coeziune Economică şi Socială – Servicii Sociale
Hotărârea nr.150 privind aprobarea unor limite de cheltuieli pentru servicii specializate furnizate de DGASPC Buzău pentru anul 2008
Hotărârea nr.149 privind aprobarea avizelor date de Comisia tehnică de urbanism şi amenajarea teritoriului în data de 01 noiembrie 2007
Hotărârea nr.148 privind avizarea documentaţiilor tehnico-economice privind finalizarea lucrărilor de reabilitare a DC 34 Cîrligu Mic – Smîrdan – Mitropolia şi DC 47 Dealul Viei – Monteoru
Hotărârea nr.147 privind aprobarea modificării şi completării H.C.J. Buzău nr. 127/2007 privind aprobarea programului lucrărilor de reabilitare a podurilor aflate pe traseul proiectului „Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu potenţial demonstrat ale judeţului Buzău” şi pentru aprobarea lucrărilor de reabilitare a aleii Sărata Monteoru aferentă traseului aceluiaşi proiect, din bugetele proprii pe anii 2008-2009 ale C.J. Buzău
Hotărârea nr.146 privind aprobarea modificării art. 1 din H.C.J. Buzău nr. 136/16.11.2007 privind asumarea responsabilităţilor şi a contribuţiei C.J. Buzău la proiectul „Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu potenţial demonstrat ale judeţului Buzău”
Hotărârea nr.145 privind aprobarea concesionării prin licitaţie a balastierelor Bîscenii de Jos, Bentu şi Verneşti, bunuri imobile aparţinând domeniului public de interes judeţean şi în administrarea C.J. Buzău
Hotărârea nr.144 privind aprobarea unor măsuri în exercitarea dreptului de administrare al C.J. Buzău privind balastiera Şeţu, oraşul Nehoiu, judeţul Buzău
Hotărârea nr.143 privind însuşirea raportului de expertiză privind imobilul – Spital Brătianu – proprietate publică a judeţului Buzău, situat în municipiul Buzău, bd. N. Bălcescu nr. 40
Hotărârea nr.141 privind stabilirea taxelor şi tarifelor ce vor fi practicate în 2008 la nivel judeţean
Hotărârea nr.140 pentru completarea Hotărârii C.J. Buzău nr. 9/2007 privind aprobarea acordului de parteneriat între C.J. Buzău şi Inspectoratul şcolar al judeţului Buzău în promovarea proiectului „O şcoală pentru toţi, o şcoală pentru fiecare” în cadrul Programului PHARE 2003/005 – 155.03.03.04
Hotărârea nr.139 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice de realizare a lucrărilor „Reabilitare sistem de alimentare cu apă a comunelor Săpoca şi Mărăcineni, judeţul Buzău”
Hotărârea nr.138 pentru aprobarea participării judeţului Buzău, prin Consiliul judeţean Buzău, în calitate de asociat – membru fondator la constituirea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru modernizarea infrastructurii de apă şi canalizare la nivel judeţean
Hotărârea nr.137 privind asumarea responsabilităţilor şi a contribuţiei Consiliului judeţean Buzău la proiectul „Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu potenţial demonstrat ale judeţului Buzău”
Hotărârea nr.136 privind aprobarea actului adiţional la acordul de parteneriat pentru elaborarea şi implementarea proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în zona localităţilor de pe Valea Slănicului cu staţia de transfer în comuna Beceni, judeţul Buzău”
Hotărârea nr.135 privind aprobarea actului adiţional la acordul de parteneriat pentru elaborarea şi implementarea proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în zona localităţilor de pe Valea Buzăului şi Valea Chiojdului cu staţia de transfer în comuna Cislău, judeţul Buzău”

OCTOMBRIE 2007:

Hotărârea nr.132 privind desemnarea reprezentanţilor administraţiei publice judeţene în Consiliul Consultativ al Spitalului Judeţean Buzău
Hotărârea nr.131 privind aprobarea unor măsuri organizatorice la SC AGROFIT PRO SERVICE s.r.l. Buzău
Hotărârea nr.130 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru Pavilion cazare şi tratament la Căminul pentru persoane vârstnice Alecu Bagdat din mun. Rm. Sărat, jud. Buzău
Hotărârea nr.129 privind preluarea fără plată a unor bunuri scoase din funcţiune de Inspectoratul de Poliţie al judeţului Buzău
Hotărârea nr.128 privind înfiinţarea Consiliului tehnico-economic al C.J. Buzău
Hotărârea nr.127 privind aprobarea Programului lucrărilor de reabilitare a podurilor aflate pe traseul proiectului MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ACCES LA ZONELE TURISTICE CU POTENŢIAL DEMONSTRAT ALE JUDEŢULUI BUZĂU
Hotărârea nr.126 privind aprobarea Acordului de parteneriat între C.J. Buzău şi C.L. al comunei Merei pentru realizarea proiectului MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ACCES LA ZONELE TURISTICE CU POTENŢIAL DEMONSTRAT ALE JUDEŢULUI BUZĂU
Hotărârea nr.125 privind aprobarea cofinanţării nerambursabile de către C.J. Buzău a Topului Judeţean al Firmelor Buzău – ediţia a XIV-a
Hotărârea nr.124 privind aprobarea alocării unei sume de la bugetul propriu al judeţului Buzău în vederea sărbătoririi Zilei Naţionale a României
Hotărârea nr.122 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Buzău

SEPTEMBRIE 2007:

Hotărârea nr.118 privind aprobarea participării judeţului Buzău, prin Consiliul judeţean Buzău, în calitate de membru asociat – membru fondator, la constituirea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Sărata Monteoru
Hotărârea nr.116 privind atribuirea denumirii de Chircu Menelaş Centrului Judeţean de Promovare şi Conservare a Tradiţiei Populare Buzău
Hotărârea nr.115 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor judeţene a unui sector de drum comunal situat pe raza administrativ-teritorială a comunelor Rîmnicelu şi Valea Rîmnicului (fără anexe)

AUGUST 2007:

Hotărârea nr.113 privind aprobarea de principiu a solicitării de parteneriat cu C.J. Buzău formulată de SC „MAD LINOTYPE” s.r.l. Buzău în vederea promovării unor proiecte cu finanţare din fonduri structurale
Hotărârea nr.112 privind aprobarea participării judeţului Buzău, prin C.J. Buzău, în calitate de asociat – membru fondator la constituirea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est
Hotărârea nr.111 privind aprobarea suplimentării bugetului pentru anul 2007 al DGASPC Buzău în vederea constituirii bugetului unei instituţii nou înfiinţate
Hotărârea nr.110 privind aprobarea cofinanţării nerambursabile a organizării de către Direcţia de Sport a judeţului Buzău a unor etape Liga I şi Cupa E.H.F. – handbal masculin
Hotărârea nr.109 privind însuşirea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor drumuri vicinale situate pe raza comunelor Pietroasele, Siriu, Smeeni, Gălbinaşi, Robeasca, Mărăcineni şi C.A. Rosetti
Hotărârea nr.107 privind completarea componenţei nominale a Comisiei pentru Protecţia Copilului Buzău cu reprezentantul DGASPC Buzău
Hotărârea nr.106 privind aprobarea Convenţiei de parteneriat pentru constituirea echipei inter-instituţionale judeţene pe linia prevenirii şi combaterii traficului de persoane
Hotărârea nr.104 privind aprobarea cofinanţării nerambursabile de către C.J. Buzău a Festivalului Mărcilor Tradiţionale Buzoiene, Buzău – ediţia a III-a
Hotărârea nr.103 privind aprobarea listei asociaţiilor/fundaţiilor cărora li se acordă subvenţii de la bugetul propriu al judeţului Buzău în anul 2007 conform Legii nr. 34/1998
Hotărârea nr.102 privind acordarea avizului favorabil pentru iniţierea de către Spitalul judeţean Buzău a procedurii de externalizare a serviciului de întreţinere şi reparaţii din centralele termice
Hotărârea nr.101 privind încetarea contractului de concesiune pentru Pepiniera Verneşti, prin reziliere
Hotărârea nr.100 privind aprobarea trecerii unor bunuri mobile (mijloace fixe) din proprietatea publică a judeţului Buzău în proprietatea privată
Hotărârea nr. 99 privind aprobarea rectificării utilizării fondului de rulment al bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2007
Hotărârea nr. 98 privind aprobarea repartizării pe municipii, oraşe şi comune a sumei de 1.589.800 lei rămasă nerepartizată din 6.209.000 lei reprezentând 20% din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor comunelor, oraşelor şi municipiilor şi a sumei de 1.133.200 lei rămasă nerepartizată din 4.599.000 lei reprezentând 20% din cota de 22% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor comunelor, oraşelor şi municipiilor pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2007

IULIE 2007:

Hotărârea nr. 97 privind aprobarea avizelor date de Comisia tehnică de urbanism şi amenajarea teritoriului în data de 24 iulie 2007
Hotărârea nr. 96 privind aprobarea Acordului de asociere între C.J. Buzău şi consiliile judeţene Brăila, Constanţa, Galaţi, Tulcea şi Vrancea pentru realizarea proiectului Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat
Hotărârea nr. 94 privind aprobarea alocării din bugetul propriu al judeţului Buzău pentru anul 2007 a unei sume aferente achiziţiei de aparate de aer condiţionat de către Spitalul judeţean Buzău
Hotărârea nr. 93 pentru aprobarea promovării de către C.J. Buzău în parteneriat cu Instituţia Prefectului – judeţul Buzău a proiectului Strategia de dezvoltare durabilă a localităţilor judeţului Buzău în cadrul Programului PHARE 2005-2006, componenta Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local
Hotărârea nr. 92 pentru aprobarea promovării de către C.J. Buzău, în parteneriat cu unele consilii locale şi servicii publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor din judeţ şi în asociere cu Biroul judeţean de administrare a bazelor de date privind evidenţa persoanelor a proiectului Reţea de comunicaţii pentru evidenţa persoanelor la nivelul judeţului Buzău în cadrul Programului PHARE 2005-2006, componenta Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local
Hotărârea nr. 91 pentru aprobarea parteneriatului C.J. Buzău şi Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor cu Asociaţia Forum Art şi unele consilii locale pentru promovarea proiectului Intrarea în legalitate – condiţie pentru legitimarea civică a romilor în cadrul programului PHARE 2005 Accelerarea implementării Strategiei Naţionale pentru îmbunătăşirea situaţiei romilor
Hotărârea nr. 90 privind revocarea art. 1 din H.C.J. Buzău nr. 64/2007 privind modificarea punctului 2 din Anexa nr. 1 şi punctului 1 din Anexa nr. 3 la H.C.J. Buzău nr. 83/2006 privind stabilirea taxelor şi tarifelor ce vor fi practicate în 2007 la nivel judeţean
Hotărârea nr. 87 privind determinarea obiectivului de investiţie publică Alimentare cu apă a localităţilor de pe Valea Buzăului din lacul de acumulare Siriu ca investiţie de interes judeţean
Hotărârea nr. 86 pentru aprobarea parteneriatului C.J. Buzău şi Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău cu Instituţia Prefectului – Judeţul Buzău, cu unele consilii locale – servicii publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor şi cu unele ONG în scopul promovării unor proiecte în cadrul programului PHARE 2005 Accelerarea implementării Strategiei Naţionale pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor
Hotărârea nr. 85 pentru aprobarea parteneriatului C.J. Buzău cu unele consilii locale în scopul promovării unor proiecte în cadrul programului PHARE 2005 Coeziune Economică şi Socială – Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu
Hotărârea nr. 84 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a Proiectului tehnic pentru realizarea proiectului Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu potenţial demonstrat ale judeţului Buzău
Hotărârea nr. 80 privind înfiinţarea Comitetului judeţean de analiză a problemelor persoanelor cu handicap
Hotărârea nr. 79 privind stabilirea costului mediu lunar/asistat pentru persoanele adulte cu handicap din Centrele de îngrijire şi asistenţă din judeţul Buzău
Hotărârea nr. 78 pentru aprobarea înfiinţării de funcţii publice în cadrul aparatului de specialitate al DGASPC Buzău
Hotărârea nr. 76 pentru aprobarea înfiinţării Căminului pentru persoane vârstnice Smeeni
Hotărârea nr. 75 privind aprobarea schimbării denumirii unei instituţii de asistenţă socială din structura DGASPC Buzău
Hotărârea nr. 74 privind completarea Strategiei judeţului Buzău pentru asistenţă socială a persoanelor adulte cu/fără handicap şi pentru protecţia copilului pe perioada 2006-2010 aprobată prin Hot. Consiliului judeţean Buzău nr. 25/2006

IUNIE 2007:

Hotărârea nr. 72 pentru aprobarea modificării anexei nr. 1 la Hot. Consiliului judeţean Buzău nr. 37/2007
Hotărârea nr. 70 privind aprobarea avizelor date de Comisia tehnică de urbanism şi amenajarea teritoriului în data de 30 mai 2007
Hotărârea nr. 68 pentru încetarea contractului de concesionare a balastierei Măgura şi aprobarea trecerii din proprietatea publică a judeţului Buzău şi administrarea Consiliului judeţean Buzău în proprietatea publică a comunei Măgura şi administrarea Consiliului local al comunei Măgura, judeţul Buzău
Hotărârea nr. 67 pentru aprobarea încetării contractelor de concesiune bunuri imobile şi mobile perfectate între Consiliul judeţean Buzău şi S.C. „Drumuri şi poduri” S.A. Buzău şi stabilirea unor măsuri în administrarea acestor bunuri
Hotărârea nr. 66 pentru aprobarea promovării de către Consiliul judeţean Buzău în parteneriat cu Asociaţia pentru Dezvoltarea Comunităţii Rurale a proiectului „Să învăţăm limba engleză”
Hotărârea nr. 65 privind acordarea avizului favorabil pentru iniţierea de către Spitalul Judeţean Buzău a procedurii de externalizare a unor servicii nemedicale de preparare a hranei şi, respectiv, de spălătorie

MAI 2007:

Hotărârea nr. 63 privind aprobarea primirii în administrare de către Muzeul judeţean Buzău „Al.I. Odobescu” de la Ministerul Culturii şi Cultelor a unor imobile, terenuri şi construcţii situate în comuna Pietroasele, judeţul Buzău
Hotărârea nr. 62 pentru aprobarea documentaţiilor tehnico-economice de realizare a unor lucrări finanţate din bugetul propriu al judeţului Buzău
Hotărârea nr. 61 pentru aprobarea avizului dat de Comisia tehnică de urbanism şi amenajarea teritoriului în luna mai 2007
Hotărârea nr. 60 pentru aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2006
Hotărârea nr. 59 pentru desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean Buzău în Consiliile de administraţie ale unor instituţii de cultură de interes judeţean
Hotărârea nr. 58 pentru aprobarea unor măsuri la finalizarea implementării proiectului „AJUTOR PENTRU AUTOAJUTOR”
Hotărârea nr. 57 pentru aprobarea unor măsuri aferente activităţii Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău, împreună cu anexele 1 (Raportul de activitate pe anul 2006) şi 2 (Planul de acţiune pe anul 2007)

APRILIE 2007:

Hotărârea nr. 53 pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice de realizare a lucrării „Sistematizare pe verticală – Secţia exterioară Gîrlaşi” a Spitalului judeţean Buzău
Hotărârea nr. 50 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului judeţean Buzău în Consiliul de administraţie al Centrului judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională
Hotărârea nr. 48 privind darea în administrarea Centrului pentru Integrare prin Terapie Ocupaţională Rm. Sărat a unui teren din domeniul public al judeţului Buzău
Hotărârea nr. 47 privind constituirea Comisiei de evaluare şi selecţie, aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia şi a grilei de evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor care pot primi subvenţii de la bugetul judeţului
Hotărârea nr. 46 privind aprobarea modificării Programului cultural pentru anul 2007 al Teatrului „George Ciprian” Buzău
Hotărârea nr. 45 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Muzeului judeţean Buzău „Al.I. Odobescu”
* Își încetează aplicabilitatea prin Hotărârea nr.235/2016

MARTIE 2007:

Hotărârea nr. 44 pentru aprobarea documentaţiilor tehnico-economice de realizare a unor lucrări finanţate din bugetul propriu al judeţului Buzău
Hotărârea nr. 43 privind actualizarea componenţei Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului a judeţului Buzău
Hotărârea nr. 41 privind aprobarea cofinanţării editării de către Casa Corpului Didactic a revistei de specialitate „ŞCOALA BUZOIANĂ”
Hotărârea nr. 40 privind aprobarea cofinanţării nerambursabile de către Consiliul judeţean Buzău a manifestărilor consacrate „Zilei Internaţionale a Romilor” organizate de Asociaţia romilor Rm. Sărat
Hotărârea nr. 37 privind repartizarea pe municipii, oraşe şi comune a sumei de 4.594.200 lei din 6.209.000 lei reprezentând 20% din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor comunelor, oraşelor şi municipiilor şi a sumei de 3.465.800 lei din 4.599.000 lei reprezentând 20% din cota de 22% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor comunelor, oraşelor şi municipiilor pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2007
Hotărârea nr. 36 privind repartizarea definitivă a cotei de 22% din impozitul pe venit la dispoziţia Consiliului judeţean Buzău pe unităţi administrativ-teritoriale pe anul 2006; anexa
Hotărârea nr. 35 privind repartizarea definitivă a sumelor defalcate din TVA pe unităţile administrativ-teritoriale pe anul 2006; anexa 1anexa 2anexa 3anexa 4
Hotărârea nr. 34 privind rectificarea definitivă a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice finanţate integral sau parţial de la bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2006; anexele 1-16
Hotărârea nr. 33 privind rectificarea definitivă a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2006; anexa 1anexa 2
Hotărârea nr. 32 privind însuşirea variantei de stemă a judeţului Buzău
Hotărârea nr. 31 pentru aprobarea numărului de personal, a organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Buzău
Hotărârea nr. 30 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău
Hotărârea nr. 29 pentru actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului judeţean Buzău

FEBRUARIE 2007:

Hotărârea nr. 28 privind declararea zilei de 11 aprilie ZIUA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE JUDEŢENE
Hotărârea nr. 27 privind aprobarea unor limite de cheltuieli pentru servicii furnizate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău pentru anul 2007
Hotărârea nr. 26 pentru avizarea proiectului de structură organizatorică a Spitalului judeţean Buzău
Hotărârea nr. 25 pentru aprobarea acordului de cooperare între Consiliul judeţean Buzău şi Institutul autonom „CASE POPOLARI” Catania, Regiunea Sicilia, Italia
Hotărârea nr. 24 privind aprobarea unor măsuri organizatorice la S.C. AGROFIT PRO SERVICII s.r.l. Buzău
Hotărârea nr. 23 privind aprobarea utilizării fondului de rulment al bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2007
Hotărârea nr. 22 pentru stabilirea unor măsuri în exercitarea calităţii de membru asociat al Consiliului judeţean Buzău la cluburile sportive CONSTAM METAL Buzău, C.S.M. Rm. Sărat şi ASTRAL Buzău
Hotărârea nr. 21 privind aprobarea Programului de Achiziţii Publice al Consiliului judeţean Buzău în anul 2007
Hotărârea nr. 20 pentru aprobarea asocierii Consiliului judeţean Buzău cu unele consilii locale în scopul promovării unor proiecte în cadrul programului PHARE 2005 „Coeziune Economică şi Socială – Schema de granturi pentru sectorul public pentru pregătirea de proiecte în domeniul protecţiei mediului”

IANUARIE 2007:

Hotărârea nr. 14 privind trecerea Centrului de Integrare şi Terapie ocupaţională Rm. Sărat în subordinea directă a Consiliului judeţean Buzău
Hotărârea nr. 13 privind aprobarea Programului de Investiţii Publice al Consiliului judeţean Buzău în anul 2007
Hotărârea nr. 12 privind aprobarea programului de lucrări pe drumurile aflate în administrarea Consiliului judeţean Buzău în perioada 2007-2009
Hotărârea nr. 11 privind aprobarea avizului dat de Comisia tehnică de urbanism şi amenajarea teritoriului în luna ianuarie 2007
Hotărârea nr. 10 privind acordarea de premii speciale elevilor din judeţul Buzău care au ocupat locurile I, II, III şi menţiune la olimpiadele internaţionale şi naţionale, precum şi la alte concursuri şcolare de nivel naţional în anul şcolar 2005-2006, precum şi profesorilor coordonatori
Hotărârea nr. 9 privind aprobarea acordului de parteneriat între Consiliul judeţean Buzău şi Inspectoratul şcolar al judeţului Buzău în promovarea proiectului „O şcoală pentru toţi, o şcoală pentru fiecare” în cadrul Programului PHARE 2003/005-155.03.03.04
Hotărârea nr. 8 privind aprobarea achiziţionării unui sistem de poziţionare globală (GPS) în vederea îmbunătăţirii activităţii poliţiei pe raza judeţului Buzău
Hotărârea nr. 7 privind însuşirea Planului strategic anual de ordine publică şi a indicatorilor de performanţă minimali pentru Poliţia judeţului Buzău pe anul 2007
Hotărârea nr. 6 pentru aprobarea Strategiei judeţului Buzău privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice
Hotărârea nr. 5 privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice de realizare a lucrărilor „Reabilitare Şcoala cu clasele I-VIII Pănătău, comuna Pănătău, judeţul Buzău” şi „Reabilitare Şcoala cu clasele I-VIII Izvoru Dulce, comuna Merei, judeţul Buzău
Hotărârea nr. 4 privind repartizarea pe categorii de unităţi administrativ-teritoriale – municipii, oraşe şi comune – a sumei de 6.209.000 lei reprezentând 20% din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, şi a sumei de 4.599.000 lei reprezentând 20% din cota de 22% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor comunelor, oraşelor şi municipiilor pe anul 2007, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală
Hotărârea nr. 3 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice finanţate integral sau parţial de la bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2007
Hotărârea nr. 2 privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2007
Hotărârea nr. 1 privind aprobarea repartizării pe unităţile administrativ-teritoriale ale judeţului Buzău a sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale în anul 2007