Concurs 11.12.2023

În conformitate cu prevederile art. IV alin. (1) lit. „a” din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi ale art. 618, alin. (1) lit. „b” – alin. (19) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 39 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul judeţean Buzău organizează concurs de promovare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere unice vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău, pe perioadă nedeterminată, de „şef serviciu” la Serviciul juridic – contencios, Direcţia juridică şi administraţie publică locală.       

Durata normală a timpului de muncă pentru funcţia publică de conducere menţionată mai sus este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână (normă întreagă).

        Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt:

  • dosarele candidaţilor se depun la sediul Consiliului judeţean Buzău, judeţul Buzău – Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare, cam. 46, et. II, începând cu data de 06.11.2023 până în data de 27.11.2023, ora 1630;
  • selecţia dosarelor se va face în perioada 28.11.2023 – 06.12.2023;
  • sustinere proba scrisă în data de 11.12.2023 ora 1000 la sediul Consiliului judeţean Buzău, Bdul Bălcescu nr. 48, Buzău;
  • susţinere interviu într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, doar pentru candidaţii care au obţinut un punctaj minim de 70 puncte la proba scrisă. Data şi ora susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.

          Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia şi tematica stabilite se afişează la sediul şi pe site-ul Consiliului judeţean Buzău – www.cjbuzau.ro.

 Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare, persoana de contact Rădulescu Florica, şef serviciu, tel. 0238/713697; 0238/414112 – int. 134, e-mail srus@cjbuzau.ro.
Condiții de participare și bibliografie concurs de promovare