Concurs 15.04.2024

Consiliul judeţean Buzău, cu sediul în municipiul Buzău, bld. Nicolae Bălcescu, nr. 48, județul Buzău organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a unor funcţionari publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău pentru următoarele funcții publice:
(mai mult…)

Concurs 11.12.2023

În conformitate cu prevederile art. IV alin. (1) lit. „a” din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi ale art. 618, alin. (1) lit. „b” – alin. (19) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 39 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul judeţean Buzău organizează concurs de promovare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere unice vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău, pe perioadă nedeterminată, de „şef serviciu” la Serviciul juridic – contencios, Direcţia juridică şi administraţie publică locală.       

Durata normală a timpului de muncă pentru funcţia publică de conducere menţionată mai sus este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână (normă întreagă).

        Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt:

  • dosarele candidaţilor se depun la sediul Consiliului judeţean Buzău, judeţul Buzău – Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare, cam. 46, et. II, începând cu data de 06.11.2023 până în data de 27.11.2023, ora 1630;
  • selecţia dosarelor se va face în perioada 28.11.2023 – 06.12.2023;
  • sustinere proba scrisă în data de 11.12.2023 ora 1000 la sediul Consiliului judeţean Buzău, Bdul Bălcescu nr. 48, Buzău;
  • susţinere interviu într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, doar pentru candidaţii care au obţinut un punctaj minim de 70 puncte la proba scrisă. Data şi ora susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.

          Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia şi tematica stabilite se afişează la sediul şi pe site-ul Consiliului judeţean Buzău – www.cjbuzau.ro.

 Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare, persoana de contact Rădulescu Florica, şef serviciu, tel. 0238/713697; 0238/414112 – int. 134, e-mail srus@cjbuzau.ro.

Condiții de participare și bibliografie concurs de promovare

Rezultatul selecției dosarului candidatului inscris
Rezultatul probei scrise 
Rezultatul probei interviu
Rezultatul final

Concurs 21.03.2023

Consiliul judeţean Buzău, cu sediul în municipiul Buzău, bld. Nicolae Bălcescu, nr. 48, județul Buzău organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a unor funcţionari publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău pentru următoarele funcții publice:

(mai mult…)

Concurs 28.10.2022

Consiliul judeţean Buzău, cu sediul în municipiul Buzău, bld. Nicolae Bălcescu, nr. 48, județul Buzău organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a unor funcţionari publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău pentru următoarele funcții publice:

(mai mult…)

Concurs 16.08.2022

 Consiliul judeţean Buzău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante, pe perioadă nedeterminată de referent de specialitate, clasa II, gradul profesional superior la compartimentul autorizaţii, avize, documentaţii şi bază de date în infrastructura rutieră, Direcţia pentru administrarea patrimoniului şi investiţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău.
(mai mult…)

Concurs 20.06.2022

 Consiliul judeţean Buzău, cu sediul în municipiul Buzău, bld. Nicolae Bălcescu, nr. 48, județul Buzău organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcţionari publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău pentru următoarele funcții publice:
(mai mult…)

Concurs 07.02.2022

Consiliul Judeţean Buzău organizează examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate, pentru funcția contractuală de inspector de specialitate, grad profesional I – Biroul gestiuni și aprovizionare.
(mai mult…)