Concurs 21.03.2023

Consiliul judeţean Buzău, cu sediul în municipiul Buzău, bld. Nicolae Bălcescu, nr. 48, județul Buzău organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a unor funcţionari publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău pentru următoarele funcții publice:

  • consilier, clasa I, grad profesional superior la compartimentul bază de date și administrare website oficial, Direcția economică;
  • consilier, clasa I, grad profesional principal la compartimentul autorizații, avize, documentații și bază de date în infrastructura rutieră, Direcția pentru administrarea patrimoniului și investiții;
  • consilier, clasa I, grad profesional superior la compartimentul administrare domeniu public și privat, Direcția pentru administrarea patrimoniului și investiții.

Examenul se va desfăşura la sediul Consiliului Judeţean Buzău, bld. Nicolae Bălcescu, nr. 48, după cum urmează:

–  selecția dosarelor: 14-20.03.2023;

–  proba scrisă: 21.03.2023, ora 1000;

–  proba interviu: 24.03.2023, ora 1000.

Examenul se organizează conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ – Partea a VIa, Titlul II; Partea a IXa art. 618, alin. (22), cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.  

Dosarele de înscriere ale candidaţilor se depun în termen de 20 de zile de la data afişării, respectiv până la data de 13.03.2023 (inclusiv) la Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău.

Pentru participarea la examen funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ   următoarele condiţii:

  • să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
  • să fi obţinut cel puţin calificativul „bine“ la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
  • să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Codului administrativ.

Dosarele candidaţilor trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

  • formularul de înscriere;
  • adeverință de vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează eliberată de Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare;
  • copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
  • adeverinţă eliberată de Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău, camera 75, la secretarul comisiei de concurs, sau la numărul telefon 0238/414112 int. 102.