Ședință 28.02.2023

Materialele aferente ședinței ordinare a Consiliului județean Buzău din data de 28.02.2023:

 

 

 

Ordinea de zi:

 

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

Proiect de hotărâre nr. 36/2023 privind aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2022 – formă actualizată 1

Proiect de hotărâre nr. 37/2023 pentru aprobarea rectificării I a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2023

Proiect de hotărâre nr. 38/2023 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 39/2023 pentru stabilirea și aprobarea plății unor recompense bănești aferente unor bunuri arheologice descoperite pe teritoriul județului Buzău de persoane fizice

Proiect de hotărâre nr. 40/2023 pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 22/2023 pentru aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile pentru domeniile asistență socială, sport, tineret prin bugetul propriu al Județului Buzău pentru anul 2023

Proiect de hotărâre nr. 41/2023 pentru aprobarea metodologiilor de finanțare pentru programe sportive dedicate copiilor și juniorilor respectiv pentru activități de tineret și pentru tineret conform Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 22/2023

Proiect de hotărâre nr. 42/2023 pentru aprobarea finanțării nerambursabile de către Consiliul Județean Buzău a etapei zonale a Olimpiadei Naționale de interpretare instrumentală precum și a unor concursuri școlare

Proiect de hotărâre nr. 43/2023 pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 215/2019 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat a unor construcții – anexe la imobilul proprietate publică a județului Buzău situat în municipiul Buzău, Strada Stadionului nr. 7 și aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgență Buzău

Proiect de hotărâre nr. 44/2023 privind actualizarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean nr. 121 din 26 mai 2022 privind aprobarea solicitării de trecere a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Culturii în domeniul public al județului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 45/2023 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat a unor construcții – anexe din imobilul proprietate publică a județului Buzău situat în municipiul Buzău, Bulevardul Nicolae Bălcescu, nr. 48 și aflate în administrarea Consiliului Județean Buzău

Proiect de hotărâre nr. 46/2023 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al județului Buzău a unei suprafețe de teren situat în Municipiul Râmnicul Sărat, str. Industriei – Lot 7 aflat în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 47/2023 privind aprobarea inițierii procedurii de închiriere prin licitație publică a unor spații din imobilele aflate în proprietatea publică a județului Buzău și administrarea Spitalului Județean de Urgență Buzău

Proiect de hotărâre nr. 48/2023 pentru aprobarea numărului de posturi pe categorii, organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgență Buzău – formă actualizată

Proiect de hotărâre nr. 49/2023 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare al Spitalului Judeţean de Urgență Buzău

Proiect de hotărâre nr. 50/2023 pentru aprobarea modificării nivelului unui post vacant din statul de funcţii al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău

Proiect de hotărâre nr. 51/2023 pentru aprobarea organizării evaluării anuale a managementului la Biblioteca județeană „Vasile Voiculescu” Buzău

Proiect de hotărâre nr. 52/2023 privind aprobarea Planului de implementare a Strategiei județene de dezvoltare a serviciilor sociale 2022-2027 – formă actualizată – și a Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Buzău pentru anul 2023

Proiect de hotărâre nr. 53/2023 pentru aprobarea organizării de către Consiliului Județean Buzău în parteneriat cu Asociația „Investește pentru viitorul tău” Buzău a Seminarului „Sănătate publică: Profilaxia între necesitate și posibilitate” – 01 aprilie 2023

Proiect de hotărâre nr. 54/2023 pentru aprobarea Acordului de Parteneriat între Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA – Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Buzău și Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Vernești pentru realizarea obiectivului de investiții „Creșterea siguranței rutiere pe DN 10 – Varianta de ocolire Vernești”

Proiect de hotărâre nr. 55/2023 privind actualizarea Anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 33/2022 privind completarea și actualizarea parcului auto și a consumului lunar de carburanţi pentru autoturismele Consiliului Judeţean Buzău şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean

Proiect de hotărâre nr. 56/2023 pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Est pentru Situații de Urgență

Proiect de hotărâre nr. 57/2023 privind modificarea Programului de transport pe grupa de trasee nr. 1, Anexa nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competență a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Buzău nr. 21612/29.12.2022, încheiat cu Asocierea de operatori: Transrodica SRL, Savtrans SRL, NCA&Lascu Transport SRL, reprezentată prin lider de asociere Transrodica SRL

Proiect de hotărâre nr. 58/2023 pentru aprobarea promovării proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale pentru unele unități de învățământ preuniversitar precum și a unor unități conexe din Județul Buzău” în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență

Proiect de hotărâre nr. 59/2023 pentru aprobarea numirii auditorului financiar și încheierea unui contract de audit financiar la Societatea „Domenii Prest Serv‟ SRL Buzău

Proiect de hotărâre nr. 60/2023 pentru aprobarea dizolvării, lichidării și radierii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020”

 

II. RAPOARTE, BULETIN INFORMATIV

RAPORT DE EVALUARE a implementării Legii nr. 544/2001 în cadrul Consiliului Județean Buzău, în anul 2022

RAPORT SEMESTRIAL privind activitatea de soluționare a petițiilor iulie – decembrie 2022

BULETIN INFORMATIV cuprinzând informații de interes public, conform Legii nr. 544/2001, pentru anul 2023

Video: