Hotărâri CJ 2010

DECEMBRIE 2010:

Hotărârea nr. 181/2010 privind aprobarea Acordului-Cadru între Consiliul judeţean Buzău şi Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
Hotărârea nr. 180/2010 privind transmiterea, fără plată, a unor autovehicule din parcul comun al Consiliului judeţean Buzău, Inspectoratului de Poliţie al judeţului Buzău

NOIEMBRIE 2010:

Hotărârea nr.179/2010 Rectificarea a III-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2010
Hotărârea nr.178/2010 Aprobarea  unor avize  ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism
Hotărârea nr.177/2010 Aprobarea unei modificări în componenţa nominală a Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism a judeţului Buzău
Hotărârea nr.176/2010 Constatarea încetării de drept a contractului de management al domnişoarei DOINA CIOBANU, director al Muzeului Judeţean „Al.I.Odobescu”Buzău, prin pensionare pentru munca depusă şi limită de vârstă
Hotărârea nr.175/2010  Aprobarea unei modificări în statul de funcţii al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Buzău
Hotărârea nr.174/2010 Aprobarea unor modificări în statul de funcţii al Muzeului Judeţean „Al.I.Odobescu”
Abrogată prin Hotărârea nr.121 din 2022
Hotărârea nr.173/2010 Aprobarea modificării structurii unei funcţii publice din cadrul Camerei Agricole Judeţene Buzău
Hotărârea nr.172/2010 Aprobarea modificării structurii unor posturi din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău
Hotărârea nr.171/2010 Aprobarea Regulamentului de organizare si desfăşurare a evaluării finale şi a Caietului de obiective pentru proiectul de management la TEATRUL „GEORGE CIPRIAN” Buzău 
* Regulamentul şi Caietul de obiective pot fi studiate la Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP al Consiliului Judeţean Buzău, parter, cam.21.
Hotărârea nr.170/2010 Aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării finale  şi a Caietului de obiective pentru proiectul de management la Biblioteca Judeţeană „V. VOICULESCU” Buzău 
* Regulamentul şi Caietul de obiective pot fi studiate la Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP al Consiliului Judeţean Buzău, parter, cam.21.
Hotărârea nr.169/2010 Aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării finale şi a Caietului de obiective pentru proiectul de management la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Buzău 
* Regulamentul şi Caietul de obiective pot fi studiate la Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP al Consiliului Judeţean Buzău, parter, cam.21.
Hotărârea nr.168/2010 Aprobarea Regulamentului de organizare si desfăşurare a evaluării finale şi a Caietului de obiective pentru proiectul de management la Şcoala Populară de Arte şi Meserii Buzău
* Regulamentul şi Caietul de obiective pot fi studiate la Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP al Consiliului Judeţean Buzău, parter, cam.21.
Hotărârea nr.167/2010 Aprobarea solicitării de trecere a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional în domeniul public al judeţului Buzău şi în administrarea Muzeului Judeţean „Al. I. Odobescu” Buzău, instituţie sub autoritatea Consiliului Judeţean Buzău
Hotărârea nr.166/2010 Completarea Programului de Achiziţii Publice al Consiliului Judeţean Buzău în anul 2010
Hotărârea nr.165/2010 Aprobarea documentaţiei tehnico-economice de realizare  a lucrării «Modernizare tronsoane drumuri judeţene: DJ203G Sărata Monteoru – Leiculeşti – Izvoru, km. 17+100 – 31+865 şi DJ100H Tisău – Haleş, km. 24+340 – 30+050»
Hotărârea nr.164/2010 Stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2010 la nivelul judeţului Buzău
Hotărârea nr.163/2010 Stabilirea taxelor şi tarifelor ce vor fi practicate  în  2011  la nivel judeţean
Hotărârea nr.162/2010 Validarea mandatului unui consilier judeţean
Hotărârea nr.161/2010 Constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului VIOIU CRISTINEL – NICOLAE

OCTOMBRIE 2010:

Hotărârea nr.160/2010 Numirea Consiliului de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
Hotărârea nr.159/2010 Aprobarea avizelor date de Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism în data de 13 octombrie 2010
Hotărârea nr.158/2010 Aprobarea organizării concursului de proiecte de management la Muzeul Judeţean “AL.I. ODOBESCU” Buzău
Hotărârea nr.157/2010 Aprobarea modificării nivelului unor funcţii publice din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău
Hotărârea nr.156/2010 Aprobarea alocării unei sume de la bugetul propriu al judeţului Buzău în vederea organizării şi desfăşurării unor acţiuni dedicate Zilei Naţionale a României – 2010
Hotărârea nr.155/2010 Aprobarea propunerii de încadrare în categoria funcţională a drumurilor comunale a drumului judeţean 203 M aflat pe teritoriul administrativ al comunei C.A. Rosetti
Hotărârea nr.154/2010 Însuşirea/avizarea regulamentelor privind exercitarea custodiei ariilor naturale protejate/siturilor de importanţă comunitară ROSCIO190 PENTELEU şi ROSCIO229 SIRIU
* Anexele nepublicate pot fi studiate la Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP al Consiliului Judeţean Buzău, parter, cam.21.
Hotărârea nr.153/2010 Aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr.124/2010 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru “Extindere clădire cu dotările corespunzătoare şi modernizare utilităţi la Şcoala Specială nr.2 Buzău” pentru stabilirea contribuţiei Consiliului Judeţean Buzău şi asumarea responsabilităţilor acestuia la promovarea proiectului în cadrul programului Operaţional regional 2007 – 2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale – formă revizuită şi actualizată
Hotărârea nr.152/2010 Aprobarea promovării de către Consiliul Judeţean Buzău a proiectului  „Promovarea produsului turistic „Geoparcul Ţinutul Buzăului” – suport pentru utilizarea durabilă a patrimoniului cultural şi natural în sprijinul dezvoltării socio – economice şi întăririi identităţii locale (TURISM – GEOB)” prin Programul Operaţional regional, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, Operaţiunea – dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice
Hotărârea nr.151/2010 Constituirea Comisiei speciale a Consiliului Judeţean Buzău pentru analiza desfăşurării procedurilor achiziţiilor publice şi cheltuirii fondurilor publice la nivelul autorităţii judeţene, pe durata rămasă din mandatul 2008-2012

SEPTEMBRIE 2010:

Hotărârea nr.150/2010 Numirea reprezentanţilor Consiliului judeţean Buzău în Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
Hotărârea nr.148/2010 Aprobarea unei modificări în componenţa nominală a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism a judeţului Buzău
Hotărârea nr.147/2010 Revocarea/validarea unui membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Buzău
Hotărârea nr.146/2010 Primirea unor noi membri şi modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” la care judeţul Buzău este membru asociat
* Anexele nepublicate pot fi studiate la Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP al Consiliului Judeţean Buzău, parter, cam.21.
Hotărârea nr.145/2010 Aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Buzău”
* Anexele nepublicate pot fi studiate la Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP al Consiliului Judeţean Buzău, parter, cam.21.
Hotărârea nr.143/2010 Aprobarea modificării utilizării fondului de rulment  al bugetului propriu al judeţului Buzău în anul 2010
Hotărârea nr.135/2010 Aprobarea rectificării a II a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2010
Hotărârea nr.134/2010 Aprobarea diminuării cu 4.207.000 lei a sumei de 16.748.000 lei din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale repartizată pe comune, oraşe şi municipii pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2010
Hotărârea nr.133/2010 Diminuarea cu 1.794.000 lei a sumei de 19.796.000 lei repartizată pe unităţile administrativ-teritoriale ale judeţului Buzău din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor cu drumurile judeţene şi comunale în anul 2010
Hotărârea nr.132/2010 Exprimarea acordului Consiliului Judeţean Buzău, în calitate de membru fondator al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Est pentru situaţii de urgenţă, în scopul promovării proiectului „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în regiunea Sud-Est”, în cadrul POR – AXA PRIORITARĂ 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.3 – Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă – forma actualizată
* Anexele nepublicate pot fi studiate la Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP al Consiliului Judeţean Buzău, parter, cam.21.
Hotărârea nr.131/2010 Aprobarea promovării de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău a proiectului „Reabilitare, modernizare, dezvoltare şi echipare a Centrului de zi „Dumbrava Minunată” Buzău” în cadrul POR 2007-2013, Axa prioritară 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.2 „Reabilitarea, modernizarea,dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale” – formă revizuită şi actualizată
* Anexele nepublicate pot fi studiate la Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP al Consiliului Judeţean Buzău, parter, cam.21.
Hotărârea nr.128/2010 Aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice în anul 2011 pentru aparatul de specialitate al Camerei Agricole Judeţene Buzău
Hotărârea nr.127/2010 Aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice în anul 2011 pentru aparatul de specialitate al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău
Hotărârea nr.126/2010 Aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice în anul 2011 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău

IULIE 2010:

Hotărârea nr.125/2010 Aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru “Modernizarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău”, pentru stabilirea contribuţiei Consiliului Judeţean Buzău şi asumarea responsabilităţilor acestuia la promovarea proiectului în cadrul  Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” – formă revizuită şi actualizată
* Anexele nepublicate pot fi studiate la Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP al Consiliului Judeţean Buzău, parter, cam.21.
NOTĂ pentru îndreptarea unei erori materiale în cuprinsul Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr.125/30.07.2010
Hotărârea nr.124/2010 Aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru „Extindere clădire cu dotările corespunzătoare şi modernizare utilităţi la Şcoala Specială nr.2 Buzău”, pentru stabilirea contribuţiei Consiliului Judeţean Buzău şi asumarea responsabilităţilor acestuia la promovarea proiectului în cadrul  Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale – formă revizuită şi actualizată
* Anexele nepublicate pot fi studiate la Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP al Consiliului Judeţean Buzău, parter, cam.21.
Hotărârea nr.123/2010 Aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru „Extindere clădire cu dotările corespunzătoare şi modernizare utilităţi la Liceul pentru deficienţi de vedere Buzău”, pentru stabilirea contribuţiei Consiliului Judeţean Buzău şi asumarea responsabilităţilor acestuia la promovarea proiectului în cadrul  Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale – formă revizuită şi actualizată
* Anexele nepublicate pot fi studiate la Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP al Consiliului Judeţean Buzău, parter, cam.21.
Hotărârea nr.122/2010 Aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru „Extindere clădire cu dotările corespunzătoare şi modernizare utilităţi la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău”, pentru stabilirea contribuţiei Consiliului Judeţean Buzău şi asumarea responsabilităţilor acestuia la promovarea proiectului în cadrul  Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale – formă revizuită şi actualizată
* Anexele nepublicate pot fi studiate la Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP al Consiliului Judeţean Buzău, parter, cam.21.
Hotărârea nr.121/2010 Aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru “Reabilitarea Centrului de Asistenţă Medico-Socială Pogoanele, judeţul Buzău”, pentru stabilirea contribuţiei Consiliului Judeţean Buzău şi asumarea responsabilităţilor acestuia la promovarea proiectului în cadrul  Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3  “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.2 „Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale” – formă revizuită şi actualizată
* Anexele nepublicate pot fi studiate la Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP al Consiliului Judeţean Buzău, parter, cam.21.
Hotărârea nr.120/2010 Aprobarea documentaţiei tehnico-economice de realizare a unor lucrări finanţate din bugetul propriu al judeţului Buzău
* Anexele nepublicate pot fi studiate la Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP al Consiliului Judeţean Buzău, parter, cam.21.
Hotărârea nr.119/2010 Aprobarea protocolului de predare–preluare a managementului asistenţei medicale pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău
Hotărârea nr.118/2010 Aprobarea menţinerii numărului de personal, organigramelor şi statelor de funcţii ale instituţiilor de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Buzău în aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010
Hotărârea nr.117/2010 Aprobarea numărului de personal, a numărului de funcţii publice, a organigramei şi statului de funcţii pentru Camera Agricolă Judeţeană Buzău
* Anexele nepublicate pot fi studiate la Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP al Consiliului Judeţean Buzău, parter, cam.21.
Hotărârea nr.116/2010 Aprobarea numărului de personal, a numărului de funcţii publice, a organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău
* Anexele nepublicate pot fi studiate la Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP al Consiliului Judeţean Buzău, parter, cam.21.
Hotărârea nr.115/2010* Aprobarea numărului de personal, a numărului de funcţii publice, a organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău
* Anexele nepublicate pot fi studiate la Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP al Consiliului Judeţean Buzău, parter, cam.21.
Hotărârea nr.114/2010 Aprobarea iniţierii procedurii de preluare a managementului asistenţei medicale din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
Hotărârea nr.113/2010 Aprobarea avizelor date de comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism în data de 21 iulie 2010
Hotărârea nr.112/2010 Darea în administrarea Ministerului Justiţiei a terenului proprietate publică a judeţului Buzău, în suprafaţă de 2.978 mp., situat în municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 40
* Anexele pot fi studiate la Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP al Consiliului Judeţean uzău, parter, cam.21.
Abrogată prin Hotărârea nr.07/2018
Hotărârea nr.111/2010 Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 73/2010 privind aprobarea promovării cererii de finanţare pentru proiectul „Restaurarea Bibliotecii judeţene „Vasile Voiculescu” Buzău”, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul major de intervenţie 5.1 – Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe
* Anexele pot fi studiate la Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP al Consiliului Judeţean uzău, parter, cam.21.
Hotărârea nr.105/2010 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Camerei Agricole Judeţene Buzău
Hotărârea nr.104/2010 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Şcolii de Arte şi Meserii Rm. Sărat
Hotărârea nr.103/2010 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Liceului pentru Deficienţi de Vedere Buzău
Hotărârea nr.102/2010 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Şcolii de Arte şi Meserii Buzău
Hotărârea nr.101/2010 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău
Hotărârea nr.100/2010 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Buzău
Hotărârea nr.99/2010 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Buzău
Hotărârea nr.98/2010 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Teatrului „George Ciprian” Buzău
Hotărârea nr.97/2010 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Muzeului Judeţean „Al.I. Odobescu” Buzău
Hotărârea nr.96/2010 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Centrului judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale „Chircu Menelaş” Buzău
Hotărârea nr.95/2010 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Bibliotecii judeţene „Vasile Voiculescu” Buzău
Hotărârea nr.94/2010 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională Rm. Sărat
Hotărârea nr.93/2010 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Direcţiei Judeţene pentru Evidenţa Persoanelor Buzău
Hotărârea nr.92/2010 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
Hotărârea nr.91/2010 Rectificarea I a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2010

IUNIE 2010:

Hotărârea nr. 89/2010 Aprobarea avizelor date de Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism în data de 09 iunie 2010
Hotărârea nr. 87/2010 Completarea Programului de Achiziţii Publice al Consiliului judeţean Buzău în anul 2010
Hotărârea nr. 86/2010 Primirea unui nou membru şi modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” la care judeţul Buzău este membru asociat
Hotărârea nr. 85/2010 Aprobarea listei asociaţiilor/fundaţiilor cărora li se acordă subvenţii de la bugetul propriu al judeţului Buzău în anul 2010, conform Legii nr. 34/1998
Hotărârea nr. 84/2010 Actualizarea baremurilor de decontare a cheltuielilor de hrană efectuate de asistenţii maternali profesionişti pentru copiii/tinerii aflaţi în plasament sau încredinţare
Hotărârea nr. 83/2010 Modificarea H.C.J. nr. 12/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
Hotărârea nr. 82/2010 Aprobarea solicitării de transmitere din proprietatea publică a comunelor Măgura şi Pîrscov şi administrarea consiliilor locale ale celor două comune, a drumului DC 79 în proprietatea publică a judeţului Buzău şi în administrarea Consiliului judeţean Buzău
Hotărârea nr. 81/2010 Aprobarea trecerii bunului imobil „MONUMENT 1907” şi a terenului aferent acestuia din proprietatea publică a judeţului Buzău şi din administrarea Consiliului judeţean Buzău în proprietatea publică a municipiului Buzău şi în administrarea Consiliului local al municipiului Buzău
Hotărârea nr. 80/2010 Darea în administrarea Camerei Agricole Judeţene Buzău a unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al judeţului Buzău
Hotărârea nr. 78/2010 Modificarea poziţiei nr. 38 din inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Buzău
Hotărârea nr. 76/2010 Aprobarea Programului de gestiune a calităţii aerului privind poluantul pulberi în suspensie – PM 10 pentru zona Buzău (municipiul Buzău şi comuna Vadu Paşii) şi zona Rm. Sărat (municipiul Rm. Sărat şi comunele Valea Râmnicului, Topliceni, Grebănu, Podgoria)

MAI 2010:

Hotărârea nr.75/2010 Aprobarea avizelor date de Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism în data de 06 mai 2010
Hotărârea nr.74/2010 Aprobarea primirii de noi membri şi modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008” la care judeţul Buzău este membru asociat
Hotărârea nr.73/2010 Aprobarea promovării cererii de finanţare pentru proiectul “Restaurarea Bibliotecii Judeţene 
“V. Voiculescu” Buzău”, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 5 “Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul major de intervenţie 5.1 – Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe
Hotărârea nr.72/2010 Aprobarea completării Programului de achiziţii publice al Consiliului Judeţean Buzău în anul 2010
Hotărârea nr.71/2010 Aprobarea modificării utilizării fondului de rulment al bugetului propriu al judeţului Buzău în anul 2010
Hotărârea nr.70/2010 Aprobarea contului de execuţie al fondului de rulment pe anul 2009
Hotărârea nr.69/2010 Aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2009
Hotărârea nr.68/2010 Aprobarea Programului de activitate în anul 2010, a numărului de personal, organigramei şi statului de funcţii ale Bibliotecii Judeţene “V. Voiculescu” Buzău
Organigrama şi statul de funcţii pot fi studiate la Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP al Consiliului Judeţean uzău, parter, cam.21.
Hotărârea nr.67/2010 Aprobarea Programului de activitate în anul 2010, a numărului de personal, organigramei şi statului de funcţii ale centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Buzău
Organigrama şi statul de funcţii pot fi studiate la Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP al Consiliului Judeţean uzău, parter, cam.21.
Hotărârea nr.66/2010 Aprobarea Programului de activitate în anul 2010, a numărului de personal, organigramei şi statului de funcţii ale Şcolii Populare de Arte şi Meserii Buzău
Organigrama şi statul de funcţii pot fi studiate la Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP al Consiliului Judeţean uzău, parter, cam.21.
Hotărârea nr.65/2010 Aprobarea Programului de activitate în anul 2010, a numărului de personal, organigramei şi statului de funcţii ale teatrului “George Ciprian” Buzău
Organigrama şi statul de funcţii pot fi studiate la Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP al Consiliului Judeţean uzău, parter, cam.21.
Hotărârea nr.64/2010 Aprobarea Programului de activitate în anul 2010, a numărului de personal, organigramei şi statului de funcţii ale Muzeului Judeţean “Al. I. Odobescu” Buzău
Organigrama şi statul de funcţii pot fi studiate la Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP al Consiliului Judeţean uzău, parter, cam.21.
Hotărârea nr.63/2010 Aprobarea tipurilor de servicii specializate furnizate, structurii organizatorice şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională Rm. Sărat
Organigrama şi statul de funcţii pot fi studiate la Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP al Consiliului Judeţean uzău, parter, cam.21.
Hotărârea nr.62/2010 Aprobarea Programului de activitate în anul 2010, a numărului de personal, organigramei, statului de funcţii, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
Organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare pot fi studiate la Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP al Consiliului Judeţean uzău, parter, cam.21.
Hotărârea nr.61/2010 Aprobarea Programului de activitate în anul 2010, a numărului de personal, organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene pentru Evidenţa Persoanelor Buzău
Organigrama şi statul de funcţii pot fi studiate la Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP al Consiliului Judeţean uzău, parter, cam.21.
Hotărârea nr. 60/2010 privind stabilirea unor măsuri privind mandatul unor consilieri judeţeni

APRILIE 2010:

Hotărârea nr.59/2010 Aprobarea avizelor date de Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism
Hotărârea nr.58/2010 Aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza proiect tehnic pentru „Modernizarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Judeţean de rgenţă Buzău, în cadrul Programului Operaţional 2007-2013, Axa Prioritară 3 – Îmbunătăţirea nfrastructurii sociale
Anexele pot fi studiate la Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP al Consiliului Judeţean uzău, parter, cam.21.
Hotărârea nr.57/2010 Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr.110/2005 pentru aprobarea transferului unui Centru de zi din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a judeţului Buzău în structura Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Buzău
Hotărârea nr.56/2010 Aprobarea unor măsuri organizatorice privind Căminul pentru persoane vârstnice „Alecu Bagdat” Rm. Sărat din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
Anexele pot fi studiate la Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP al Consiliului Judeţean uzău, parter, cam.21.
Hotărârea nr.55/2010 Reorganizarea Complexului de servicii nr.4 Stîlpu, judeţul Buzău din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
Anexele pot fi studiate la Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP al Consiliului Judeţean uzău, parter, cam.21.
Hotărârea nr.54/2010 Modificarea poziţiei nr.51 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Buzău, atestat prin Hotărârea Guvernului nr.1348/2001
Hotărârea nr.53/2010 Modificarea şi completarea Hotărâriii Consiliului Judeţean Buzău nr.44/2010 privind înfiinţarea Camerei Agricole Judeţene Buzău prin reorganizarea Oficiului Judeţean de Consultanţă Agricolă Buzău
Hotărârea nr.52/2010 Repartizarea pe comune, oraşe şi municipii a sumei de 16.748.000 lei compusă din suma de 8.129.000 lei reprezentând 20% din diferenţa de 73% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor şi suma de 8.619.000 lei reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale rezultate din aplicarea gradului de necolectare a impoziteklor şi taxelor locale, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2010 – forma revizuită
Hotărârea nr.51/2010 Aprobarea unor măsuri privind constituirea Geoparcului „Ţinutul Buzăului” (Anexa poate fi studiată la Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP al Consiliului Judeţean uzău, parter, cam.21.)

MARTIE 2010:

Hotărârea nr.50/2010 Completarea componenţei unor comisii de specialitate ale Consiliului Judeţean Buzău
Hotărârea nr.49/2010 Aprobarea unor modificări în componenţa nominală a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism a judeţului Buzău
Hotărârea nr.48/2010 Stabilirea unor măsuri organizatorice privind activitatea Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi a judeţului Buzău
Hotărârea nr.47/2010 Stabilirea unor măsuri privind bunul imobil proprietate publică a judeţului Buzău „Sistem de alimentare cu apă Săpoca – Mărăcineni”
Hotărârea nr.46/2010 Aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul propriu al judeţului Buzău în anul 2010
Hotărârea nr.45/2010 Aprobarea Programului de achiziţii publice al Consiliului Judeţean Buzău în anul 2010
Hotărârea nr.44/2010 Înfiinţarea Camerei Agricole Judeţene Buzău prin reorganizarea Oficiului Judeţean de Consultanţă Agricolă Buzău
*Încetat aplicabilitatea prin Hotărârea nr. 2/2017
Hotărârea nr.43/2010 Aprobarea dizolvării  S.C. „AGROFIT PRO SERVICII”  SRL prin hotărârea Adunării Generale a Asociatului Unic
Hotărârea nr.42/2010 Rectificarea definitivă a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice finanţate integral sau parţial de la bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2009
Hotărârea nr.41/2010 Rectificarea definitivă a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2009
Hotărârea nr.40/2010 Validarea mandatelor unor consilieri judeţeni
Hotărârea nr.39/2010 Completarea şi actualizarea componenţei Comisiei de validare a mandatelor de consilieri judeţeni
Hotărârea nr.38/2010 Constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier judeţean al domnului Pitiş Cornel
Hotărârea nr.37/2010 Constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier judeţean al domnului Neagu Petre – Emanoil
Hotărârea nr.36/2010 Constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier judeţean al domnului Dobrică Dumitru
Hotărârea nr.35/2010 Constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier judeţean al domnului Baciu Gabriel – Paul

FEBRUARIE 2010:

Hotărârea nr.34/2010 Completarea componenţei unei comisii de specialitate a Consiliului Judeţean Buzău
Hotărârea nr.33/2010 Alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Buzău
Hotărârea nr.32/2010 Eliberarea din funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Buzău a domnului David Ştefan
Hotărârea nr.31/2010 Aprobarea avizelor date de Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism în data de 11 februarie 2010
Hotărârea nr.30/2010 Exprimarea acordului Consiliului Judeţean Buzău, în calitate de membru fondator al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Est pentru Situaţii de Urgenţă, în scopul promovării proiectului „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în Regiunea Sud-Est” în cadrul POR – AXA PRIORITARĂ 3, „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.3. – Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă
Hotărârea nr.29/2010 Aprobarea Procedurilor de organizare şi funcţionare a Unităţii de Implementare a Proiexctelor „Managementul conservativ şi participativ al sitului ROSCI0190 PENTELEU” şi „Managementul conservativ şi participativ al sitului ROSCI0229 SIRIU”, finanţate în acdrul Programului Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013, Axa prioritară 4: „Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii”
* Anexele pot fi studiate la Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat ATOP al Consiliului Judeţean uzău, parter, cam.21.
Hotărârea nr.28/2010 Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr.59/2009 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru “Extindere clădire cu dotările corespunzătoare şi modernizare utilităţi la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Buzău” pentru stabilirea contribuţiei Consiliului judeţean Buzău şi asumarea responsabilităţilor acestuia la promovarea proiectului în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale
Hotărârea nr.27/2010 Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr.58/2009 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru “Extindere clădire cu dotările corespunzătoare şi modernizare utilităţi la Şcoala Specială nr.2 Buzău” pentru stabilirea contribuţiei Consiliului judeţean Buzău şi asumarea responsabilităţilor acestuia la promovarea proiectului în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale
Hotărârea nr.26/2010 Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr.57/2009 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru “Extindere clădire cu dotările corespunzătoare şi modernizare utilităţi la Liceul pentru Deficienţi de Vedere Buzău” pentru stabilirea contribuţiei Consiliului judeţean Buzău şi asumarea responsabilităţilor acestuia la promovarea proiectului în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale
Hotărârea nr.25/2010 Aprobarea utilizării fondului de rulment al bugetului propriu al judeţului Buzău în anul 2010
Hotărârea nr.24/2010 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Şcolii de Arte şi Meserii Rm. Sărat
Hotărârea nr.23/2010 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Liceului pentru deficienţi de vedere Buzău
Hotărârea nr.22/2010 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Şcolii Speciale pentru Deficienţi de Auz nr.2 Buzău
Hotărârea nr.21/2010 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău
Hotărârea nr.20/2010 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Buzău
Hotărârea nr.19/2010 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Buzău
Hotărârea nr.18/2010 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Teatrului “George Ciprian” Buzău
Hotărârea nr.17/2010 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Muzeului Judeţean “Al.I. Odobescu” Buzău
Hotărârea nr.16/2010 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale “Chircu Menelaş” Buzău
Hotărârea nr.15/2010 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Bibliotecii judeţene “V. Voiculescu” Buzău
Hotărârea nr.14/2010 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională Rm. Sărat
Hotărârea nr.13/2010 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Direcţiei judeţene pentru evidenţa persoanei Buzău
Hotărârea nr.12/2010 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
Hotărârea nr.11/2010 Aprobarea bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2010
Hotărârea nr.10/2010 Repartizarea pe comune, oraşe şi municipii a sumei de 161.748.000 lei compusă din suma de 8.129.000 lei reprezentând 20% din diferenţa de 73% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor şi suma de 8.619.000 lei reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale rezultate din aplicarea gradului de necolectare a impozitelor şi taxelor locale, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2010
* Menţionăm că H.C.J. Buzău nr.10/2010 a fost atacată în contenciosul administrativ de Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, motivat de faptul că nu au fost respectate prevederile art.33 alin.(3) lit.”b”, alin.(4) lit.”f” şi alin.(5) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, utilizându-se la repartizarea sumelor, în mod nelegal, criteriul „populaţiei”.
Hotărârea nr.9/2010 Repartizarea pe comune, oraşe şi municipii a sumei de 15.336.000 lei compusă din suma de 7.446.000 lei, reprezentând 20% din diferenţa de 73% din cota de 22% din impozitul pe venit şi suma de 7.890.000 lei reprezentând cote defalcate din impozitul pe venit rezultate din aplicarea gradului de necolectare a impozitelor şi taxelor locale, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2010
* Menţionăm că H.C.J. Buzău nr.9/2010 a fost atacată în contenciosul administrativ de Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, motivat de faptul că nu au fost respectate prevederile art.33 alin.(3) lit.”b”, alin.(4) lit.”f” şi alin.(5) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, utilizându-se la repartizarea sumelor, în mod nelegal, criteriul „populaţiei”.
Hotărârea nr.8/2010 Aprobarea repartizării pe unităţi administrativ- teritoriale ale judeţului Buzău a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor cu drumurile judeţene şi comunale în anul 2010