Hotărâri CJ 2018

Hotărârile Consiliului Județean Buzău din anul 2018:

 Hotărârea nr. 01/2018 Aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare stabilit în anul 2017;
 Hotărârea nr. 02/2018 Repartizarea pe comune, orașe și municipii a sumei de 11.879.000 lei din fondul constituit la dispoziția Consiliului Județean Buzău pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 2018 și estimări pe anii 2019-2021 pentru sumele din impozitul pe venit și taxa pe valoare adăugată;
 Hotărârea nr. 03/2018 Aprobarea proiectului „Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană ”Vasile Voiculescu” Buzău” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 „Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural” – formă actualizată II”.
 Hotărârea nr. 04/2018 Predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Compania Națională de Investiții ”CNI” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții <<”Construire sală multifuncțională cu gradene și funcțiuni conexe pentru persoanele cu dizabilități” – municipiul Buzău, str. Horticolei, nr.56>> din municipiul Buzău, județul Buzău
 Hotărârea nr.05/2018 Acordarea unor stimulente financiare lunare personalului medical – medici nou angajați în cadrul Spitalului Județean de Urgență Buzău
 Hotărârea nr.06/2018 Actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Buzău
Notă de îndreptare eroare materială
 Hotărârea nr.07/2018 Aprobarea dării în administrarea Ministerului Justiției a unei suprafețe de teren aparținând domeniului public al Județului Buzău în vederea construirii noului sediu al Judecătoriei Buzău
 Hotărârea nr.08/2018 Însușirea Planului Strategic al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău pentru anul 2018
 Hotărârea nr.09/2018 Aprobarea completării Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 230/2017
 Hotărârea nr.10/2018 Aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Societatea „Domenii Prest Serv” SRL
 Hotărârea nr.11/2018 Aprobarea componenței nominale a Echipei Intersectoriale în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie – formă actualizată I
 Hotărârea nr.12/2018 Aprobarea componenței nominale a Echipei Intersectoriale Județene pentru combaterea exploatării copiilor prin muncă – formă actualizată I
 Hotărârea nr.13/2018 Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău – formă actualizată I
 Hotărârea nr.14/2018 Aprobarea unor modificări în organigrama și statul de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Buzău
 Hotărârea nr.15/2018 Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
 Hotărârea nr.16/2018 Completarea Hotărârii nr. 327/2017 a Consiliului Județean Buzău privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate propriu al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău – familia ocupațională „Administrație”
 Hotărârea nr.17/2018 Completarea Hotărârii nr. 328/2017 a Consiliului Județean Buzău privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Buzău – familia ocupațională „Administrație”
 Hotărârea nr.18/2018 Completarea Hotărârii nr. 329/2017 a Consiliului Județean Buzău privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Bibliotecii Județene „Vasile Voiculescu” Buzău – funcții specifice familiei ocupaționale „Administrație”
 Hotărârea nr.19/2018 Completarea Hotărârii nr. 330/2017 a Consiliului Județean Buzău privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Muzeului Județean Buzău – funcții specifice familiei ocupaționale „Administrație”
 Hotărârea nr.20/2018 Completarea Hotărârii nr. 331/2017 a Consiliului Județean Buzău privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău – funcții specifice familiei ocupaționale „Administrație”
 Hotărârea nr.21/2018 Completarea Hotărârii nr. 332/2017 a Consiliului Județean Buzău privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Teatrului „George Ciprian” Buzău – funcții specifice familiei ocupaționale „Administrație”
 Hotărârea nr.22/2018 Exprimarea avizului Consiliului Județean Buzău în favoarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Buzău – Mărăcineni de emitere a licențelor de traseu pe traseele: traseul nr. 2, modificat, Buzău, Gara CFR – Săpoca, strada Rotundă și traseul zona 111, Buzău, Gara CFR – Zona industrială – Săpoca, strada Rotundă, în condițiile modificării programului de transport al asociației
 Hotărârea nr.23/2018 Exprimarea avizului Consiliului Județean Buzău în favoarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Buzău – Mărăcineni de emitere a licențelor de traseu pe traseele: traseul nr. 11, Buzău, Gară Tohăneni – Vadu-Pașii, Scurtești și traseul zona 117, Buzău, Gară Tohăneni – Vadu-Pașii, Scurtești
Hotărârea nr. 24 /2018 Aprobarea repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor cu drumurile județene în anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021
Hotărârea nr. 25 /2018 Aprobarea utilizarii în anul 2018 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie  2017
Hotărârea nr. 26/2018 Aprobarea bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2018
Hotărârea nr. 27/2018 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău
Hotărârea nr. 28/2018 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău
Hotărârea nr. 29/2018 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău
Hotărârea nr. 30/2018 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Buzău
Hotărârea nr. 31/2018 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Buzău
Hotărârea nr. 32/2018 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Rm. Sărat
Hotărârea nr. 33/2018 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Spitalului Județean de Urgență Buzău
Hotărârea nr. 34/2018 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Bibliotecii Județene ”V. Voiculescu” Buzău
Hotărârea nr. 35/2018 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Muzeului Județean Buzău
Hotărârea nr. 36/ 2018 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Teatrului ”George Ciprian” Buzău
Hotărârea nr. 37/2018 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău
Hotărârea nr. 38/2018 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
Hotărârea nr. 39/2018 Aprobarea Programului de lucrări de întreținere curentă periodică și reparații, consolidări, modernizări și reabilitări drumuri și poduri aflate în administrarea Consiliului Județean Buzău și respectiv, a Programului de lucrări de reabilitare, modernizare și/sau asfaltare drumuri și poduri aflate în administrarea Consiliului  Județean Buzău prin Programul Național de Dezvoltare Locală în anul 2018
Hotărârea nr. 40/2018 Aprobarea Strategiei și a Programului anual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pe anul 2018
Hotărârea nr. 41/2018 Aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu al județului Buzău în anul 2018
Hotărârea nr. 42/2018 Aprobarea alocării sumelor destinate finanțării activităților de performanță a structurilor sportive locale participante la competițiile naționale și/sau internaționale în anul bugetar 2018
Hotărârea nr. 43/2018 Stabilirea cuantumului indemnizației lunare a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău
Hotărârea nr. 44/2018 Aprobarea Protocolului de colaborare între Unitatea Administrativ -Teritorială Județul Buzău, prin Consiliul Județean Buzău și Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Buzău
Hotărârea nr. 45/2018 Aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru următoarele trasee județene: cod 045 Buzău Autogara XXL – Florești, operatorului de transport Trans Rodica SRL; cod 050 Buzău Autogara XXL – Mânzălești, operatorului de transport Grup Atyc SRL; cod 092 Rm. Sărat Autogara TUC – Mărgăritești, operatorului de transport Mary Symon Comex SRL; cod 134 Glodeanu Sărat – Glodeanu Siliștea – Pogoanele, operatorului de transport Trans Rodica SRL
Hotărârea nr. 46/2018 Aprobarea atribuirii licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Călțuna – Frasinu și retur, operatorului de transport Parmitrans SRL
Hotărârea nr. 47/2018 Exprimarea avizului Consiliului Județean Buzău în favoarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Rm. Sărat – ATRAS de emitere a licențelor de traseu pe traseele Rm. Sărat – Murgești și Rm. Sărat – Rubla
NOTA privind plângerea prealabilă formulată de către SC Sancom Trans SRL împotriva Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 23 din 31.01.2018
Hotărârea nr.48/ 2018

Hotărârea nr.48/2018 republicată

Stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea ”Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința ordinară din 27 februarie 2018
Hotărârea nr.49/2018 Aprobarea participării unei delegații a Consiliului Județean Buzău la o sesiune comună organizată de Consiliul Raional Soroca în Republica Moldova în luna martie 2018
Hotărârea nr.50/2018 Aprobarea Campaniei de donații ”Comunitatea județeană buzoiană mereu alături de Comunitatea Raionului Soroca”
Hotărârea nr.51/2018 Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 48/27.02.2018 pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea ”Compania de Apă” SA Buzău
Hotărârea nr.52/2018 Privind rectificarea I a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2018
  Acordarea titlului de „Cetățean de onoare al județului Buzău” domnului Jean Pierre Van Der Meiren (Belgia)