Proiecte de hotărâre 2023

2023

Proiect de hotărâre nr. 313/2023 privind aprobarea unor modificări în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Buzău

Proiect de hotărâre nr. 312/2023 privind aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Teatrului „George Ciprian” Buzău

Proiect de hotărâre nr. 311/2023 privind modificarea nivelului unor posturi din statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 310/2023 privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău – familia ocupațională „Administrație” conform prevederilor art. I alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 115/2023

Proiect de hotărâre nr.309/2023 privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău – familia ocupațională „Administrație” conform prevederilor art. I alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 115/2023

Proiect de hotărâre nr. 308/2023 privind stabilirea salariilor de bază ale personalului contractual – familia ocupațională „Administrație” din instituțiile publice de cultură de sub autoritatea Consiliului Județean Buzău conform prevederilor art. I alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 115/2023

Proiect de hotărâre nr. 307/2023 privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Buzău, familia ocupațională „Administrație” conform prevederilor art. I alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.115/2023

Proiect de hotărâre nr. 306/2023 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Hotărârilor Consiliului Județean Buzău nr. 275, 276, 277, 278, 279, 291, 292 și 293/2023 conform prevederilor art. LXIX din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 115/2023

Proiect de hotărâre nr. 305/2023 pentru aprobarea participării Teatrului „George Ciprian” Buzău în calitate de partener cu Teatrul „Ion Creangă” București în promovarea unui proiect în cadrul Programului „Europa Creativă”

Proiect de hotărâre nr. 304/2023 pentru aprobarea rectificării a IX-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 303/2023 pentru aprobarea rectificării a VI-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Teatrului „George Ciprian” Buzău

Proiect de hotărâre nr. 302/2023 pentru aprobarea rectificării a XIV– a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2023

Proiect de hotărâre nr. 301/2023 pentru modifcarea articolului 1 din hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 187/2023 privind aprobarea alocării de la Fondul de rezervă bugetară al Consiliului Județean Buzău a sumei de 1.000.000 lei Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Mărăcineni cu titlu de ajutor pentru cheltuieli neeligibile în proiectul „Înființare sistem distribuție gaze naturale în satele Mărăcineni, Căpățânești și Potoceni aparținătoare comunei Mărăcineni,județul Buzău”

Proiect de hotărâre nr. 300/2023 privind execuţia bugetului propriu al judeţului Buzău pe cele două secţiuni și a bugetului din credite interne pe secțiunea de dezvoltare la trimestrul IV 2023

Proiect de hotărâre nr. 299/2023 privind completarea Anexei nr.2 la Hotărârea nr.299/15.12.2022 a Consiliului județean Buzău privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău-familia ocupațională „Administrație’’

Proiect de hotărâre nr. 298/2023 pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009”

Proiect de hotărâre nr. 297/2023 pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința ordinară din data de 27.12.2023

Proiect de hotărâre nr. 296/2023 pentru aprobarea numărului de personal, organigramei și statului de funcții ale Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău precum și a altor măsuri în aplicarea Legii nr. 296/2023

Proiect de hotărâre nr. 295/2023 pentru aprobarea numărului de personal, organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău conform Legii nr. 296/2023

Proiect de hotărâre nr. 294/2023 pentru aprobarea numărului de personal pe categorii, organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Spitalului Județean de Urgență Buzău conform Legii nr. 296/2023

Proiect de hotărâre nr. 293/2023 pentru aprobarea numărului de personal, organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Buzău conform Legii nr. 296/2023

Proiect de hotărâre nr. 292/2023 pentru aprobarea constituirii unui drept de trecere în favoarea UAT – comuna Berca, prin Consiliul Local Berca, pentru unele tronsoane din drumurile județene DJ 102 F și DJ 203 L, aflate în proprietatea publică a județului Buzău și în administrarea Consiliului Județean Buzău, în vederea realizării obiectivului de investiții „Reabilitare rețea de aducțiune apă potabilă Vernești-Sătuc, județul Buzău și rețea de distribuție + branșamente apă potabilă Pleșcoi-Valea Nucului, comuna Berca, județul Buzău”

Proiect de hotărâre nr. 291/2023 pentru prorogarea termenului de aplicare a Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 98/2023 privind aprobarea organizării de către Consiliul Județean Buzău în parteneriat cu Asociația „Activ-Asociația suport pentru copii, tineri și grupuri/femei defavorizate” a „Caravanei cu specialiști în domeniul sănătății” în unități administrativ-teritoriale ale județului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 290/2023 pentru aprobarea formei inițiale a Programului Anual de Achiziţii Publice al Consiliului Judeţean Buzău pentru anul 2024

Proiect de hotărâre nr. 289/2023 privind aprobarea formei actualizate II a Programului Anual de Achiziții Publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2023

Proiect de hotărâre nr. 288/2023 privind participarea Consiliului Județean Buzău la Programul multianual privind finanțarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităților şi a regulamentelor locale de urbanism

Proiect de hotărâre nr. 250/2023 privind stabilirea taxelor şi  tarifelor de nivel judeţean pentru anul 2024

Proiect de hotărâre nr. 287/2023 pentru aprobarea rectificării a VIII-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 286/2023 pentru aprobarea rectificării a V-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Teatrului „George Ciprian” Buzău

Proiect de hotărâre nr. 285/2023 pentru aprobarea rectificării a XIII-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2023

Proiect de hotărâre nr. 284/2023 privind repartizarea impozitului pe venit încasat suplimentar pe anul 2023, corespunzător cotei de 6%, reprezentând fondul constituit la dispoziția Consiliului Județean Buzău

Proiect de hotărâre nr. 282/2023 pentru aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Bibliotecii judeţene „Vasile Voiculescu” Buzău

Proiect de hotărâre nr.  281/2023  privind aprobarea modificării tarifelor de călătorie pentru serviciul public de transport județean de persoane prin curse regulate, grupa de trasee 02 din Programul județean de transport, potrivit prevederilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competență a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Buzău nr. 5327/14.03.2023

Proiect de hotărâre nr. 280/2023 pentru aprobarea numărului de personal, organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău conform Legii nr. 296/2023

Proiect de hotărâre nr. 279/2023 pentru aprobarea numărului de personal, organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Teatrului „George Ciprian” Buzău conform Legii nr. 296/2023

Proiect de hotărâre nr. 278/2023 pentru aprobarea numărului de personal, organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Bibliotecii Judeţene „V. Voiculescu” Buzău conform Legii nr. 296/2023

Proiect de hotărâre nr. 277/2023 pentru aprobarea numărului de personal, organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Muzeului Judeţean Buzău conform Legii nr. 296/2023

Proiect de hotărâre nr. 276/2023 pentru aprobarea numărului de personal, organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău conform Legii nr. 296/2023

Proiect de hotărâre nr. 275/2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza Studiu de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a bugetului proiectului „Instalare panouri fotovoltaice pentru producerea energiei din surse regenerabile pentru autoconsum, la Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Buzău”, promovat de Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Buzău în cadrul Fondului pentru Modernizare în România, Accelerarea tranziției către neutralitatea climatică, Programul – cheie1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei, Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice

Proiect de hotărâre nr. 274/2023 privind etapizarea proiectului „Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană „Vasile Voiculescu” Buzău”, cod SMIS 116518, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, etapa I, propus pentru finanțare în etapa II în cadrul Programului Regional Sud Est 2021 – 2027

Proiect de hotărâre nr. 273/2023 privind etapizarea proiectului „Consolidarea infrastructurii medicale de la nivelul Spitalului Județean de Urgență Buzău, în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, cod SMIS 151961, finanțat în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014 – 2020, Axa Prioritară 10, Obiectiv Specific 10.1, Cod apel: POIM/963/10/1/Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și a consecințelor sale sociale/1/Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și a consecințelor sale sociale, etapa I, propus pentru finanțare în etapa II în cadrul Programului Sănătate 2021-2027, Domeniul de intervenție 129. Echipamente medicale

Proiect de hotărâre nr. 272/2023 pentru aprobarea noii durate de implementare și a obligațiilor aferente finalizării proiectului „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020 

Proiect de hotărâre nr. 271/2023 privind etapizarea proiectului „Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău”, cod SMIS 126730, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 8 – „Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional şi local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul specific 8.1,  Operațiunea A – Ambulatorii, etapa I, propus pentru finanțare în etapa II în cadrul Programului Sănătate 2021 – 2027, Domeniul de intervenție 129. Echipamente medicale

Proiect de hotărâre nr. 270/2023 pentru aprobarea Regulamentului privind închiderea temporară a circulației rutiere  pe unele sectoare din drumurile județene

Proiect de hotărâre nr. 269/2023 privind aprobarea noii durate de implementare și a obligațiilor aferente finalizării proiectului „Modernizare DJ 203K, km. 38+000 – 75+000, Mărăcineni – Podu Muncii, Judeţul Buzău”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020

Proiect de hotărâre nr. 268/2023 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații în imobilul proprietate publică a Județului Buzău și administrarea Consiliului Județean Buzău, situat în municipiul Buzău, strada Chiristigii nr. 3, județul Buzău

Proiect de hotărâre nr. 267/2023 aprobarea consumului lunar de carburanți pentru autoturismele din parcul comun al Consiliului Judeţean Buzău şi al instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean

Proiect de hotărâre nr. 266/2023 pentru aprobarea rectificării a VII-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 265/2023 pentru aprobarea rectificării a V-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Muzeului Județean Buzău

Proiect de hotărâre nr. 264/2023 pentru aprobarea rectificării a IV-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Spitalului Județean de Urgență Buzău

Proiect de hotărâre nr. 263/2023 pentru aprobarea rectificării a V-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Rm. Sărat

Proiect de hotărâre nr. 262/2023 pentru aprobarea rectificării a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Buzău

Proiect de hotărâre nr. 261/2023 pentru aprobarea rectificării a V-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Liceului Tehnologic Special pentru copii cu Deficiențe Auditive Buzău

Proiect de hotărâre nr. 260/2023 pentru aprobarea rectificării a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău

Proiect de hotărâre nr. 259/2023 pentru aprobarea rectificării a XII-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2023

Proiect de hotărâre nr. 258/2023 privind aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2022 – formă actualizată 7

Proiect de hotărâre nr. 257/2023 pentru rectificarea a IV-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Rm. Sărat

Proiect de hotărâre nr. 256/2023 pentru rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău

Proiect de hotărâre nr. 255/2023 pentru rectificarea a IV-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău

Proiect de hotărâre nr. 254/2023 pentru rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău

Proiect de hotărâre nr. 253/2023 pentru aprobarea rectificării a XI-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2023

Proiect de hotărâre nr. 252/2023 pentru aprobarea promovării proiectului „Instalare panouri fotovoltaice pentru producerea energiei din surse regenerabile pentru autoconsum, la Unitatea Administrativ Teritorială – Județul Buzău” promovat de Unitatea Administrativ Teritorială – Județul Buzău în cadrul Fondului pentru Modernizare în România, Accelerarea tranziției către neutralitatea climatică, Programul – cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei, Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice

Proiect de hotărâre nr. 251/2023 privind încetarea dreptului de administrare atribuit prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău 172/2018 Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău, pentru terenul proprietate privată a județului Buzău, situat în comuna Beceni – sat Dimiana

 

Proiect de hotărâre nr. 249/2023 privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole şi a valorii masei verzi pe hectar pajişte pentru anul fiscal 2024 la nivelul Judeţului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 248/2023 pentru revizuirea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 13/23.06.1995 cu privire la protecția zonelor și monumentelor naturii de pe teritoriul județului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 247/2023 pentru rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Spitalului Judeţean de Urgență Buzău

Proiect de hotărâre nr. 246/2023 pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședințele ordinară, respectiv extraordinară din data de 21.11.2023

Proiect de hotărâre nr. 245/2023 privind aprobarea unor modificări ale Programului județean de transport pe grupa de trasee 03, atribuită operatorului de transport SC DAN SEPSI SRL, potrivit prevederilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competență a Unității Administrativ-Teritoriale județul Buzău nr. 5017/09.03.2023

Proiect de hotărâre nr. 244/2023 privind aprobarea unor modificări ale Programului județean de transport pe grupa de trasee 02, atribuită operatorului de transport SC GRUP ATYC SRL, potrivit prevederilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competență a Unității Administrativ-Teritoriale județul Buzău nr. 5327/14.03.2023

Proiect de hotărâre nr. 243/2023 privind aprobarea emiterii licențelor de traseu pentru traseele aferente grupei 06 din Programul județean de transport și aprobarea tarifelor de călătorie pentru efectuarea serviciului public de transport rutier județean de persoane prin curse regulate pentru traseele aferente grupei 06 din Programul județean de transport la nivelul județului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 242/2023 pentru aprobarea unor modificării în statul de funcții al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău

Proiect de hotărâre nr. 241/2023 pentru aprobarea modificării nivelului unui post vacant din statul de funcţii al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău

Proiect de hotărâre nr. 240/2023 privind organizarea unei campanii de prevenire a consumului de droguri în rândul tinerilor din județul Buzău 2023-2024

Proiect de hotărâre nr. 239/2023 pentru aprobarea dării în folosință gratuită a unui spațiu în imobilul proprietate publică a Județului Buzău din municipiul Buzău, strada Chiristigii, nr. 3 pentru activitatea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Ținutul Buzăului”

Proiect de hotărâre nr. 238/2023 privind darea în administrarea Consiliului Local al comunei Glodeanu Siliștea a unor tronsoane din drumul județean DJ 102 H, situate în intravilanul satelor Cotorca și Satu Nou, comuna Glodeanu Siliștea

Proiect de hotărâre nr. 237/2023 pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 211/2023 pentru aprobarea participării Unității Administrativ – Teritoriale Județul Buzău la implementarea proiectului „Eficiența Energetică pentru Clădiri Publice din Regiunea Sud – Est (SEEE-PB)” finanțat prin Instrumentul financiar ELENA – Asistență locală europeană pentru energie/Programul Orizont

Proiect de hotărâre nr. 236/2023 pentru aprobarea Acordului de Parteneriat între Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Buzău și Unitățile Administrativ Teritoriale beneficiare ale proiectului „Dotarea cu microbuze școlare verzi (electrice) pentru unități de învățământ preuniversitar din județul Buzău”, finanțat în cadrul Planului National de Redresare și Reziliență, componenta C15: Educație, Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar, Investiția 10. Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi

Proiect de hotărâre nr. 235/2023 pentru aprobarea Acordului de parteneriat între Consiliul Județean Buzău și Societatea Română de Radiodifuziune în scopul promovării unor obiective din Strategia de Dezvoltare și Promovare a Turismului în județul Buzău 2021-2030

Proiect de hotărâre nr. 234/2023 pentru aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Județean Buzău și Asociația Hair Redivivus ca și coorganizator al ediției 35 a Festivalului de muzică rock „TOP T 2023”

Proiect de hotărâre nr. 233/2023 pentru aprobarea completării Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 172/2023 privind completarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Buzău 2021-2027 pentru un nou orizont de timp și a Strategiei Integrate de Dezvoltare și Promovare a Turismului în Județul Buzău 2021-2030, respectiv, constituirea Comitetului de monitorizare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă

Proiect de hotărâre nr. 232/2023 privind stabilirea costurilor medii lunare de întreținere, a contribuțiilor lunare de întreținere datorate și a baremelor de dotări specifice pentru persoanele adulte asistate în căminele pentru persoane vârstnice, centrele de abilitare și reabilitare a persoanelor adulte cu handicap, precum și în Centrul de asistență medico-socială Pogoanele, unități de asistență socială din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 231/2023 privind acordarea de premii speciale elevilor și profesorilor coordonatori care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele școlare naționale și internaționale

Proiect de hotărâre nr. 230/2023 pentru aprobarea alocării unei sume de la bugetul propriu al Județului Buzău aferentă desfășurării unor acțiuni dedicate Zilei Naționale a României – 2023 și Sărbătorilor de iarnă

Proiect de hotărâre nr. 229/2023 privind repartizarea unor sume din bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2023 pentru unele unităţi de cult religios recunoscute în România

Proiect de hotărâre nr. 228/2023 pentru aprobarea rectificării a VI-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău

Proiect de hotărâre nr. 227/2023 pentru aprobarea rectificării a VI-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 226/2023 pentru aprobarea rectificării a IV-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Muzeului Județean Buzău

Proiect de hotărâre nr. 225/2023 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Buzău

Proiect de hotărâre nr. 224/2023 pentru aprobarea rectificării a X-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2023

Proiect de hotărâre nr. 223/2023 privind aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2022 – formă actualizată 6

Proiect de hotărâre nr. 222/2023 privind execuția bugetului propriu al județului Buzău pe cele două secțiuni și a bugetului împrumuturilor interne pe secțiunea de dezvoltare la trimestrul al III-lea 2023

Proiect de hotărâre nr. 221/2023 pentru aprobarea unor modificări în organigrama și statul de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Buzău

Proiect de hotărâre nr. 220/2023 pentru aprobarea unor modificări în statul de funcții al Bibliotecii „Vasile Voiculescu” Buzău

Proiect de hotărâre nr. 219/2023 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Buzău în Consiliile de Administraţie ale unităților de învățământ special de stat

Proiect de hotărâre nr. 218/2023 privind aprobarea constituirii unui drept de trecere în favoarea UAT – comuna Țintești, prin Consiliul Local Țintești , a unor tronsoane din drumurile județene DJ 203 D și 204 D, aflate în proprietatea publică a județului Buzău și în administrarea Consiliului Județean Buzău, în vederea realizării obiectivului de investiții „Înființare sistem de canalizare apă uzată în satele Țintești, Maxenu, Pogonele, Odaia Banului, comuna Țintești, județul Buzău-faza 1”

Proiect de hotărâre nr. 217/2023 privind aprobarea constituirii unui drept de trecere în favoarea UAT – comuna Țintești, prin Consiliul Local Țintești , a unor tronsoane din drumurile județene DJ 203 D și 204 D, aflate în proprietatea publică a județului Buzău și în administrarea Consiliului Județean Buzău, în vederea realizării obiectivului de investiții „Înființare sistem de alimentare cu apă în satele Țintești, Maxenu, Pogonele, Odaia Banului, comuna Țintești, județul Buzău-faza 1”

Proiect de hotărâre nr. 216/2023 pentru aprobarea formei actualizate V a bugetului proiectului „Modernizare DJ 203K, km. 38+000 – 75+000, Mărăcineni – Podu Muncii, Judeţul Buzău” precum și reaprobarea indicatorilor tehnico – economici

Proiect de hotărâre nr. 215/2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire Unitate Servicii Proprii în cadrul Spitalului Județean de Urgență Buzău, strada Stadionului, nr. 7, județul Buzău”

Proiect de hotărâre nr. 214/2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire Secție recuperare medicală, desființare 3 clădiri și amenajare teren în cadrul Spitalului Județean de Urgență Buzău strada Stadionului, nr. 7, județul Buzău”

Proiect de hotărâre nr. 213/2023 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici și constituirea rezervei de implementare pentru obiectivul de investiții „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău” – forma actualizată

Proiect de hotărâre nr. 212/2023 pentru aprobarea promovării proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții „Stimularea mobilității la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Vintilă Vodă – Plaiul Nucului, județul Buzău” în cadrul Programului Regional Sud-Est 2021-2027, Prioritatea 4 – o regiune accesibilă, Acțiunea 4.1 Investiții destinate reabilitării și modernizării infrastructurii rutiere de importanță regională pentru asigurarea conectivității la rețeaua TEN-T

Proiect de hotărâre nr. 211/2023 pentru aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale Județul Buzău la implementarea proiectului „Eficiența Energetică pentru Clădiri Publice din Regiunea Sud-Est (SEEE-PB)” finanțat prin Instrumentul financiar ELENA – Asistență Locală Europeană pentru Energie/Programul Orizont 2020

Proiect de hotărâre nr. 210/2023 privind aprobarea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice – Consiliul Județean Buzău

Proiect de hotărâre nr. 209/2023 privind asumarea organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor pentru achiziția produselor și implementarea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României la nivelul județului Buzău pentru anii școlari 2023-2024 și 2024-2025

Proiect de hotărâre nr. 208/2023 pentru stabilirea și aprobarea plății unor recompense bănești aferente unor bunuri arheologice descoperite pe teritoriul județului Buzău de persoane fizice

Proiect de hotărâre nr. 207/2023 pentru aprobarea alocării de la Fondul de rezervă al bugetului județului Buzău a sumei de 50.000 lei, Unității Administrativ – Teritoriale comuna Mihăilești cu titlu de ajutor pentru cheltuieli neeligibile aferente proiectului „PRO INCLUZIUNE – Asistenţă Socială Integrată pentru comunitatea Mihăilești” POCU

Proiect de hotărâre nr. 206/2023 pentru aprobarea rectificării a V-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 205/2023 pentru aprobarea rectificării a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Muzeului Județean Buzău

Proiect de hotărâre nr. 204/2023 pentru aprobarea rectificării a IV-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Teatrului „George Ciprian” Buzău

Proiect de hotărâre nr. 203/2023 pentru aprobarea rectificării a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Bibliotecii Județene „Vasile Voiculescu” Buzău

Proiect de hotărâre nr. 202/2023 pentru aprobarea rectificării a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Spitalului Județean de Urgență Buzău

Proiect de hotărâre nr. 201/2023 pentru aprobarea rectificării a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Rm. Sărat

Proiect de hotărâre nr. 200/2023 pentru aprobarea rectificării a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău

Proiect de hotărâre nr. 199/2023 pentru aprobarea rectificării a IX-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2023

Proiect de hotărâre nr. 198/2023 privind aprobarea unor modificări ale Programului județean de transport pe grupa de trasee 02, atribuită operatorului de transport SC GRUP ATYC SRL, potrivit prevederilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competență a Unității Administrativ-Teritoriale judeţul Buzău nr. 5327/14.03.2023

Proiect de hotărâre nr. 197/2023 privind aprobarea unor modificări ale Programului județean de transport pe grupa de trasee 01, atribuită operatorului de transport SC DAN SEPSI SRL, potrivit prevederilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competență a Unității Administrativ-Teritoriale judeţul Buzău nr. 5016/09.03.2023

Proiect de hotărâre nr. 196/2023 privind aprobarea tarifelor de călătorie pentru serviciul public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a UAT județul Buzău, grupele de trasee 01, 02, 03, în baza Contractelor de delegare a gestiunii încheiate cu operatorii de transport SC DAN SEPSI SRL şi SC GRUP ATYC SRL

Proiect de hotărâre nr. 195/2023 pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședințele ordinară, respectiv extraordinară din data de 05.09.2023

Proiect de hotărâre nr. 194/2023 pentru aprobarea unor modificări în organigrama și statul de funcții ale Muzeului Județean Buzău

Proiect de hotărâre nr. 193/2023 pentru aprobarea modificării unui post din statul de funcții al Bibliotecii județene „Vasile Voiculescu” Buzău

Proiect de hotărâre nr. 192/2023 pentru aprobarea rectificării a II-a a sumelor cu titlu de finanțare în anul 2023 a activității cluburilor sportive de drept public înființate pe raza Unității Administrativ – Teritoriale – Județul Buzău în cadrul Programului sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului de performanță”

Proiect de hotărâre nr. 191/2023 pentru rectificarea a IV–a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

 Proiect de hotărâre nr. 190/2023 pentru aprobarea rectificării a VIII-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2023

 Proiect de hotărâre nr. 189/2023 privind aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2022 – formă actualizată 5

Proiect de hotărâre nr. 188/2023 pentru aprobarea colaborării Unității Administrativ-Teritoriale Județul Buzău cu Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Buzău și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Rm. Sărat în scopul susținerii serviciilor publice de transport local, delegate de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău – Mărăcineni” și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ATRAS” Rm. Sărat

Proiect de hotărâre nr. 187/2023 pentru aprobarea alocării de la Fondul de rezervă bugetară al Consiliului Județean Buzău a sumei de 1.000.000 lei Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Mărăcineni cu titlu de ajutor pentru cheltuieli neeligibile în proiectul „Înființare sistem distribuție gaze naturale în satele Mărăcineni, Căpățânești și Potoceni aparținătoare comunei Mărăcineni, județul Buzău”

Proiect de hotărâre nr. 186/2023 pentru aprobarea rectificării a VII-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2023

Proiect de hotărâre nr. 185/2023 privind aprobarea formei actualizate IV a bugetului și reaprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul „Modernizare DJ 203K, km. 38+000 – 75+000, Mărăcineni – Podu Muncii, Judeţul Buzău”

Proiect de hotărâre nr. 184/2023 privind aprobarea listei imobilelor pentru care Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău exercită un drept de administrare, respectiv un drept de proprietate exclusivă

Proiect de hotărâre nr. 183/2023 pentru aprobarea numărului de personal, organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău – formă actualizată

Proiect de hotărâre nr. 182/2023 pentru aprobarea unor modificări în organigrama şi statul de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău

Proiect de hotărâre nr. 181/2023 pentru aprobarea unor modificări în statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău

Proiect de hotărâre nr. 180/2023 pentru aprobarea documentației tehnico-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Consolidare zonă alunecătoare DJ 203L km 23+300 – 23+675, comuna Pârscov, județul Buzău”

Proiect de hotărâre nr. 179/2023 privind aprobarea constituirii unui drept de trecere în favoarea UAT – comuna Săhăteni, prin Consiliul Local Săhăteni, pentru două tronsoane aferente drumurilor județene DJ 103 R și DJ 205 B, aflate în proprietatea publică a județului Buzău și în administrarea Consiliului Județean Buzău, în vederea realizării obiectivului de investiții „Extindere rețea de alimentare cu apă potabilă în localitățile Găgeni și Istrița de Jos și înființare sistem de canalizare ape uzate menajere în comuna Săhăteni, județul Buzău” 

Proiect de hotărâre nr. 178/2023 pentru darea în administrarea Consiliului Local al comunei Ulmeni a unei suprafețe de teren de 8 mp aferentă drumului județean DJ 203 C, situată în intravilanul satului Sărata, comuna Ulmeni, județul Buzău

Proiect de hotărâre nr. 177/2023 pentru modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 146/2023 și respectiv aprobarea achiziționării unor terenuri situate în comuna Pietroasele, sat Pietroasele în scopul implementării proiectului „Valorificarea potențialului turistic natural și antropic pentru dezvoltarea durabilă a județului Buzău” 

Proiect de hotărâre nr. 176/2023 pentru inițierea procedurii de achiziție publică a unui teren necesar unor investiții în cadrul Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Buzău 

Proiect de hotărâre nr. 175/2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 122/2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza Proiect Tehnic, a bugetului proiectului „Consolidarea infrastructurii medicale de la nivelul Spitalului Judeţean de Urgență Buzău, în contextul pandemiei cauzate de COVID-19” – forma actualizată, precum și reaprobarea indicatorilor tehnico-economici

Proiect de hotărâre nr. 174/2023 pentru aprobarea promovării proiectului „Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină la nivelul Spitalului Județean de Urgență Buzău” în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență 

Proiect de hotărâre nr. 173/2023 pentru aprobarea reorganizării Centrului de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Stîlpu din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău în Complex de servicii pentru persoane adulte cu dizabilități Stîlpu

Proiect de hotărâre nr. 172/2023 privind completarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Buzău 2021-2027 pentru un nou orizont de timp și a Strategiei Integrate de Dezvoltare și Promovare a Turismului în Județul Buzău 2021-2030, respectiv constituirea Comitetului de monitorizare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Buzău 2021-2027

Proiect de hotărâre nr. 171/2023 pentru aprobarea asumării de către Consiliul Județean Buzău a unor responsabilități financiare pentru organizarea ediției 2023 a „Universității de vară de la Rm. Sărat” de către Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc

Proiect de hotărâre nr. 170/2023 pentru aprobarea coorganizării de către Consiliul Județean Buzău în parteneriat cu Consiliul local al comunei Berca, a Festivalului „Geogate – Hai la Berca în Ținutul Buzăului” – august 2023

Proiect de hotărâre nr. 169/2023 pentru stabilirea și aprobarea plății unor recompense bănești aferente unor bunuri arheologice descoperite pe teritoriul județului Buzău de persoane fizice

Proiect de hotărâre nr. 168/2023 pentru aprobarea formei actualizate I a Programului Anual de Achiziții Publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2023

Proiect de hotărâre nr. 167/2023 privind aprobarea Metodologiei de acordare a subvențiilor de la bugetul județului Buzău, asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, conform Legii nr. 34/1998 – formă revizuită și actualizată conform Hotărârii Guvernului nr. 578/22.04.2022

Proiect de hotărâre nr. 166/2023 pentru aprobarea rectificării a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecţia Copilului Buzău 

Proiect de hotărâre nr. 165/2023 pentru aprobarea rectificării a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău 

Proiect de hotărâre nr. 164/2023 pentru aprobarea rectificării a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Muzeului Județean Buzău 

Proiect de hotărâre nr. 163/2023 pentru aprobarea rectificării a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Teatrului „George Ciprian” Buzău 

Proiect de hotărâre nr. 162/2023 pentru aprobarea rectificării a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Liceului Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău 

Proiect de hotărâre nr. 161/2023 pentru aprobarea rectificării a VI-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2023 

Proiect de hotărâre nr. 160/2023 privind execuția bugetului propriu al județului Buzău pe trimestrul II 2023 pe cele două secțiuni

Proiect de hotărâre nr. 159/05.07.2023 pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 190/2022 privind stabilirea cadrului general pentru acordarea de premii speciale elevilor din județul Buzău cu rezultate deosebite la olimpiadele școlare naționale și internaționale, precum și celor cu performanțe în domeniul sportiv și cultural și, respectiv acordarea de premii de excelență elevilor din județul Buzău cu rezultate deosebite la examenele naționale – sesiunea iunie 2023

Proiect de hotărâre nr. 158/05.07.2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 148/2023 pentru aprobarea fișei proiectului «Amenajarea infrastructurii turistice specifice și de promenadă în scopul valorificării potențialului turistic al punctului de interes „Dealul Murătoarea” din stațiunea balneoclimaterică Sărata Monteoru – Județul Buzău» ce urmează a fi promovat spre finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Regional Sud -Est 2021 – 2027

Proiect de hotărâre nr. 157/05.07.2023 pentru validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Buzău nr. 227/2023 privind eliberarea unor licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului public de transport rutier judeţean de persoane prin curse regulate la nivelul judeţului Buzău pentru grupa de trasee 04 din Programul de transport

Proiect de hotărâre nr. 156/05.07.2023 privind aprobarea solicitărilor Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău de finanţare din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, a dotărilor pentru unele centre rezidențiale din structura sa

Proiect de hotărâre nr. 155/2023 pentru aprobarea acordării titlului de „Cetățean de onoare al Județului Buzău” domnului Surlaru Emil

Proiect de hotărâre nr. 154/2023 pentru aprobarea acordării titlului de „Cetățean de onoare al Județului Buzău” doamnei Vlioncu Elena

Proiect de hotărâre nr. 153/2023 pentru aprobarea reluării procedurii de achiziție sectorială – licitație publică deschisă pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate pentru grupa de trasee (lotul) 5 din Programul județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău, cu valabilitate 2023-2028

Proiect de hotărâre nr. 152/2023 privind modificarea unor anexe la Monografia economico-militară a judeţului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 151/2023 pentru aprobarea unor modificări în numărul total de posturi pe categorii, organigrama și statul de funcții ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău

Proiect de hotărâre nr. 150/2023 pentru aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcţii al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău

Proiect de hotărâre nr. 149/2023 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei Glodeanu Sărat în cadrul Asociației

Proiect de hotărâre nr. 148/2023 pentru aprobarea fișei proiectului «Amenajarea infrastructurii turistice specifice și de promenadă în scopul valorificării potențialului turistic al punctului de interes „Dealul Murătoarea” din stațiunea balneoclimaterică Sărata Monteoru – Județul Buzău» ce urmează a fi promovat spre finanţare nerambursabilă în cadrul PR Sud-Est 2021-2027

Proiect de hotărâre nr. 147/2023 pentru aprobarea participării Județului Buzău în proiectul „Geoparcul Laborator Viu: Infrastructură verde și dezvoltare durabilă”, în calitate de partener, finanțat prin Programul „Interreg Next Black Sea”

Proiect de hotărâre nr. 146/2023 pentru aprobarea declanșării procedurii de achiziție a unui teren proprietate privată în suprafață de 1698 mp., situat în sat Pietroasele, comuna Pietroasele, în scopul implementării proiectului „Valorificarea potențialului turistic natural și antropic pentru dezvoltarea durabilă a județului Buzău”

Proiect de hotărâre nr. 145/2023 pentru aprobarea rectificării I a sumelor cu titlu de finanțare în anul 2023 a activității cluburilor sportive de drept public înființate pe raza Unității Administrativ-Teritoriale – Județul Buzău în cadrul Programului sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului de performanță” – Secțiunea seniori

Proiect de hotărâre nr. 144/2023 privind aprobarea concesionării unui teren în suprafață de 4.064 mp. aflat în domeniul privat al județului Buzău, situat în municipiul Rm. Sărat, strada Industriei, Carte funciară nr. 33549, prin licitație publică

Proiect de hotărâre nr. 131/2023 privind actualizarea și completarea anexei nr. 13 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 282/2022 privind stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean pentru anul 2023

Proiect de hotărâre nr. 143/2023 pentru stabilirea și aprobarea plății unor recompense bănești aferente unor bunuri arheologice descoperite pe teritoriul județului Buzău de persoane fizice

Proiect de hotărâre nr. 142/2023 privind repartizarea  unor sume din  bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2023 pentru unele unităţi de cult religios recunoscute în România

Proiect de hotărâre nr. 141/2023 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău

Proiect de hotărâre nr. 140/2023 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023  al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău

Proiect de hotărâre nr. 139/2023 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Muzeului Județean Buzău

Proiect de hotărâre nr. 138/2023 pentru aprobarea rectificării a II-a a  bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023  al Teatrului „George Ciprian” Buzău

Proiect de hotărâre nr. 137/2023 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Bibliotecii județene „Vasile Voiculescu” Buzău

Proiect de hotărâre nr. 136/2023 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău

Proiect de hotărâre nr. 135/2023 pentru aprobarea rectificării a V-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2023

Proiect de hotărâre nr. 134/2023 privind validarea achiziționării de către Spitalul Județean de Urgență Buzău de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică în Dosarul nr. 3395/200/2020, aflat în faza de declarare apel

Proiect de hotărâre nr. 133/2023 privind reglementarea situației juridice a unor construcții aferente imobilului cu destinația Centrul Militar Județean Buzău situat în municipiul Buzău, strada Bistriței  nr. 45

Proiect de hotărâre nr. 132/2023 pentru actualizarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 283/2022 privind prețurile medii ale produselor agricole şi a valorii masei verzi pe hectar pajiște pentru anul fiscal 2023 la nivelul Judeţului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 131/2023 pentru aprobarea titlului „Cetățean de onoare al județului Buzău” domnului Valeriu Șușnea.

Proiect de hotărâre nr. 130/2023 pentru revocarea/validarea unui membru de drept al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 129/2023 privind modificarea nivelului unor posturi din statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 128/2023 pentru actualizarea componenței și a Regulamentului de organizare si funcționare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism a Județului Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 127/2023 pentru completarea componenței nominale a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 126/2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 289/2022 privind stabilirea destinației imobilului proprietate publică a județului Buzău aflat în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău, situat în municipiul Buzău, strada Horticolei, nr. 56;

Proiect de hotărâre nr. 125/2023 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al județului Buzău a unei construcții amplasate pe terenul aflat în proprietatea publică a județului Buzău, situat în orașul Pătârlagele;

Proiect de hotărâre nr. 124/2023 privind aprobarea documentației tehnico – economice – faza Proiect Tehnic, a bugetului proiectului „Consolidarea infrastructurii medicale de la nivelul Spitalului Județean de Urgență Buzău, în contextul Pandemiei cauzate de COVID – 19” – forma actualizată, precum și reaprobarea indicatorilor tehnico – economici;

Proiect de hotărâre nr. 123/2023 pentru aprobarea promovării proiectului „Dotarea cu microbuze școlare verzi (electrice) pentru unități de învățământ preuniversitar din județul Buzău” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, componenta C15: Educație, Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar, Investiția 10. Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi;

Proiect de hotărâre nr. 122/2023 pentru aprobarea participării Consiliului Județean Buzău în calitate de partener al Uniunii Artiștilor Plastici – Filiala Buzău pentru organizarea și desfășurarea ediției a XI-a a Proiectului „Măgura Art”, iulie 2023;

Proiect de hotărâre nr. 121/2023 privind aprobarea/respingerea acordării de sume cu titlu de finanţare nerambursabilă unor persoane juridice conform Legii nr. 350/2005, de la bugetul Județului Buzău în anul 2023;

Proiect de hotărâre nr. 120/2023 privind aprobarea acordării de subvenții pentru activități de asistență socială de la bugetul Județului Buzău în anul 2023, conform Legii nr. 34/1998;

Proiect de hotărâre nr. 119/2023 pentru stabilirea și aprobarea plății unor recompense bănești aferente unor bunuri arheologice descoperite pe teritoriul județului Buzău de persoane fizice;

Proiect de hotărâre nr. 118/2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 95/2022 pentru acordarea unor stimulente financiare lunare personalului medical și de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Buzău – formă actualizată;

Proiect de hotărâre nr. 117/2023 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Teatrului „George Ciprian” Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 116/2023 pentru aprobarea rectificării a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Rm. Sărat;

Proiect de hotărâre nr. 115/2023 pentru aprobarea rectificării a IV-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2023;

Proiect de hotărâre nr. 114/2023 privind aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2022 – formă actualizată 4;

Proiect de hotărâre nr. 113/2023 privind aprobarea contului de execuție a exercițiului bugetar al Județului Buzău pe anul 2022;

Proiectul de hotărâre nr. 112/16.05.2023 pentru aprobarea documentației tehnico – economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico–economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean pentru acces Vulcanii Noroioși DJ 102F km. 0+000-8+800 și DJ 220A, km. 0+000-5+800, Sătuc – Policiori – Vulcanii Noroioși, județul Buzău” – formă finală.

Proiect de hotărâre nr. 111/2023 pentru stabilirea unor măsuri privind desfășurarea procedurii de achiziţie sectorială – licitație publică deschisă pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru grupele de trasee rămase neatribuite din Programul județean de transport aferent județului Buzău, cu valabilitate 2023 – 2028;

Proiect de hotărâre nr. 110/2023 modificarea art. 33 alin. (2) și (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău – formă actualizată, aprobat prin art. 3 din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 19/2021

Proiect de hotărâre nr. 109/2023 pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința ordinară din data de 22.05.2023

Proiect de hotărâre nr. 108/2023 pentru modificarea anexei nr. 1, nr.crt. 1-3 și anexei nr. 3 la Hotărârea nr. 297/2022 privind stabilirea salariilor de bază lunare ale funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Buzău – Familia ocupațională „Administrație”

Proiect de hotărâre nr. 107/2023 pentru aprobarea unor modificări în numărul total de posturi pe categorii, organigrama și statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Buzău

Proiect de hotărâre nr. 106/2023 pentru aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Bibliotecii Județene „Vasile Voiculescu” Buzău

Proiect de hotărâre nr. 105/2023 pentru aprobarea organizării evaluării finale a managementului la Biblioteca Județeană „Vasile Voiculescu” Buzău

Proiect de hotărâre nr. 104/2023 pentru aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a Planului de administrare al administratorilor la Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău

Proiect de hotărâre nr. 103/2023 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici și constituirea rezervei de implementare pentru obiectivul de investiții „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău” – forma actualizată

Proiect de hotărâre nr. 102/2023 privind aprobarea înființării, organizării și funcționării Comitetului Județean pentru Accelerarea Procesului de Dezinstituționalizare și de Prevenire a Instituționalizării la nivelul Județului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 101/2023 privind aprobarea încheierii a două protocoale de colaborare între Consiliul Județean Buzău, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

Proiect de hotărâre nr. 100/2023 privind aprobarea participării Consiliului Județean Buzău cu calitatea de coorganizator cu Federația Sporturilor de Contact al Galei „Dynamite Fightind Show”, ediția a XIX-a și al Cupei DFS Tellur, ediția a IV-a, Buzău, 13-14 mai 2023

Proiect de hotărâre nr. 99/2023 pentru aprobarea organizării de către Consiliul Județean Buzău în parteneriat cu Asociația „Activ-Asociația suport pentru copii, tineri și grupuri/femei defavorizate” a ”Caravanei cu specialiști în domeniul sănătății” în unități administrativ-teritoriale ale județului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 98/2023 pentru aprobarea asumării de către Consiliul Județean Buzău a cofinanțării a trei proiecte de investiții ale Consiliului Raional Soroca și respectiv Preturii Sectorului Botanica, din Republica Moldova

Proiect de hotărâre nr. 97/2023 pentru aprobarea alocării unei sume de la bugetul propriu al județului Buzău pe anul 2023 pentru organizarea ediției a V-a a Festivalului „Buzău Fest” și a ediției a III-a a evenimentului „Zilele Chișinăului”

Proiect de hotărâre nr. 96/2023 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Rm. Sărat

Proiect de hotărâre nr. 95/2023 pentru aprobarea rectificării a III-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2023

Proiect de hotărâre nr. 94/2023 privind aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2022 – formă actualizată 3

Proiect de hotărâre nr. 93/2023 privind execuția bugetului propriu al Județului Buzău pe trimestrul I 2023 pe cele două secțiuni

Proiect de hotărâre nr. 92/18.04.2023 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri județene pentru acces Vulcanii Noroioși DJ 102F km. 0+000-8+800 și DJ 220A km. 0+000-5+500, Sătuc – Policiori – Vulcanii Noroioși, județul Buzău”

Proiect de hotărâre nr. 91/18.04.2023 pentru aprobarea promovării proiectului „Renovarea/modernizarea a 3 biblioteci locale pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale și dotarea cu echipamente IT a 26 de biblioteci locale din județul Buzău” în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență

Proiect de hotărâre nr. 90/18.04.2023 privind completarea anexei nr. 29 la Statutul Județului Buzău – forma revizuită prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 83/2021

Proiect de hotărâre nr. 89/10.04.2023 pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean pentru acces Vulcanii Noroioși DJ 102F km 0+000-8+800 și DJ 220A, km 0+000-5+800, Sătuc-Policiori-Vulcanii Noroioși, Județul Buzău”- formă actualizată

Proiect de hotărâre nr. 88/10.04.2023 pentru aprobarea promovării proiectului „Dotarea și reabilitarea cabinetului de planificare familială din cadrul Spitalului Județean de Urgență Buzău” în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență

Proiect de hotărâre nr. 87/2023 pentru aprobarea reluării procedurii de achiziţie sectorială – licitaţie publică deschisă pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru grupa de trasee  (lotul) 06 şi stabilirea unor măsuri cu privire la modificarea grupei de trasee (lotul) 04 din Programul județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău, cu valabilitate 2023 – 2028

Proiect de hotărâre nr. 86/2023 pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 76/2023 privind pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri județene pentru acces Vulcanii Noroioși DJ 102F km. 0+000-8+800 și DJ 220A km. 0+000-5+500, Sătuc – Policiori – Vulcanii Noroioși, județul Buzău”

Proiect de hotărâre nr. 85/2023 pentru aprobarea documentației tehnico-economice faza Proiect tehnic și detalii de execuție precum și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reducerea riscului de infecții nosocomiale la nivelul Spitalului Județean de Urgență Buzău” promovat în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență

Proiect de hotărâre nr. 84/2023 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Eficientizare energetică a clădirii administrative C3 din incinta imobilului situat în municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 48”, finanțat în cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, coordonat de Administrația Fondului pentru Mediu

Proiect de hotărâre nr. 83/2023 pentru aprobarea situațiilor financiare anuale, a contului de profit și  pierdere, repartizării profitului realizat în exercițiul financiar 2022 precum  și  aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău  pentru anul 2023

Proiect de hotărâre nr. 82/2023 pentru aprobarea formei actualizate a statului de funcții al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău

Proiect de hotărâre nr. 81/2023 pentru aprobarea unor modificări în numărul total de posturi pe categorii, organigrama și statul de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Buzău

Proiect de hotărâre nr. 80/2023 pentru aprobarea modificării denumirii și capacității unor unități rezidențiale din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecţia Copilului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 79/2023 privind aprobarea unor modificări privind organigrama și statul de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 78/2023 pentru aprobarea unor modificări în statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău

Proiect de hotărâre nr. 77/2023 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri județene pentru acces Vulcanii Noroioși DJ 102F km. 0+000-8+800 și DJ 220A km.0+000-5+500, Satul Policiori – Vulcanii Noroioși, județul Buzău”

Proiect de hotărâre nr. 76/2023 privind darea în administrarea Consiliului local al comunei Zărnești a unui tronson din drumul județean DJ 220, situat în intravilanul satului Fundeni, comuna Zărnești

Proiect de hotărâre nr. 75/2023 privind darea în administrarea Consiliului local al comunei Cochirleanca a unor tronsoane din drumul județean DJ 220, situate în intravilanul satelor Boboc și Cochirleanca, comuna Cochirleanca

Proiect de hotărâre nr. 74/2023 privind atribuirea în folosință gratuită a unei suprafețe construite din imobilul proprietate publică a judeţului Buzău, situat în municipiul Buzău, strada Simila nr. 19 Instituţiei Prefectului – Județul Buzău – formă actualizată

Proiect de hotărâre nr. 73/2023 privind aprobarea solicitării Consiliului Județean Buzău de trecere din proprietatea publică a orașului Pătârlagele în proprietatea publică a județului Buzău a unui teren în suprafață de 2153 mp.

Proiect de hotărâre nr. 72/2023 privind aprobarea dării în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecţia Copilului Buzău a terenului proprietate publică a județului Buzău, situat în orașul Pătârlagele, Sibiciu de Sus

Proiect de hotărâre nr. 71/2023 pentru aprobarea participării Consiliului Județean Buzău în parteneriat cu Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret” Buzău la organizarea și desfășurarea evenimentului „185 de ani de tradiție pedagogică”, aprilie 2023

Proiect de hotărâre nr. 70/2023 pentru aprobarea cofinanțării de către Consiliul Județean Buzău a etapei naționale a Olimpiadei „Tehnologii” – domeniul Mecanică, a Concursului pe meserii – calificarea profesională Sudor și a Concursului „Educație rutieră – educație pentru viață”

Proiect de hotărâre nr. 69/2023 pentru stabilirea și aprobarea plății unor recompense bănești aferente unor bunuri arheologice descoperite pe teritoriul județului Buzău de persoane fizice

Proiect de hotărâre nr. 68/2023 pentru aprobarea rectificării a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 67/2023 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Spitalului Județean de Urgență Buzău

Proiect de hotărâre nr. 66/2023 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău

Proiect de hotărâre nr. 65/2023 pentru aprobarea rectificării a II-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2023

Proiect de hotărâre nr. 64/2023 privind suplimentarea numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult la nivelul județului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 63/2023 privind aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2022- formă actualizată 2

Proiect de hotărâre nr. 62/16.03.2023 pentru aprobarea Acordului de parteneriat între Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA – Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Buzău și Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Vernești pentru realizarea obiectivului de investiții „Pasaj rutier pe DN10, peste CF în zona UAT Vernești, județul Buzău

Proiect de hotărâre nr. 61/2023 pentru modificarea Programului județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău, cu valabilitate 2023 – 2028 și a Listei stațiilor pentru grupa de trasee 04

Proiect de hotărâre nr. 60/2023 pentru aprobarea dizolvării, lichidării și radierii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020”

Proiect de hotărâre nr. 59/2023 pentru aprobarea numirii auditorului financiar și încheierea unui contract de audit financiar la Societatea „Domenii Prest Serv‟ SRL Buzău

Proiect de hotărâre nr. 58/2023 pentru aprobarea promovării proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale pentru unele unități de învățământ preuniversitar precum și a unor unități conexe din Județul Buzău” în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență

Proiect de hotărâre nr. 57/2023 privind modificarea Programului de transport pe grupa de trasee nr. 1, Anexa nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competență a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Buzău nr. 21612/29.12.2022, încheiat cu Asocierea de operatori: Transrodica SRL, Savtrans SRL, NCA&Lascu Transport SRL, reprezentată prin lider de asociere Transrodica SRL

Proiect de hotărâre nr. 56/2023 pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Est pentru Situații de Urgență

Proiect de hotărâre nr. 55/2023 privind actualizarea Anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 33/2022 privind completarea și actualizarea parcului auto și a consumului lunar de carburanţi pentru autoturismele Consiliului Judeţean Buzău şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean

Proiect de hotărâre nr. 54/2023 pentru aprobarea Acordului de Parteneriat între Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA – Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Buzău și Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Vernești pentru realizarea obiectivului de investiții „Creșterea siguranței rutiere pe DN 10 – Varianta de ocolire Vernești”

Proiect de hotărâre nr. 53/2023 pentru aprobarea organizării de către Consiliului Județean Buzău în parteneriat cu Asociația „Investește pentru viitorul tău” Buzău a Seminarului „Sănătate publică: Profilaxia între necesitate și posibilitate” – 01 aprilie 2023

Proiect de hotărâre nr. 52/2023 privind aprobarea Planului de implementare a Strategiei județene de dezvoltare a serviciilor sociale 2022-2027 – formă actualizată – și a Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Buzău pentru anul 2023

Proiect de hotărâre nr. 51/2023 pentru aprobarea organizării evaluării anuale a managementului la Biblioteca județeană „Vasile Voiculescu” Buzău

Proiect de hotărâre nr. 50/2023 pentru aprobarea modificării nivelului unui post vacant din statul de funcţii al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău

Proiect de hotărâre nr. 49/2023 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare al Spitalului Judeţean de Urgență Buzău

Proiect de hotărâre nr. 48/2023 pentru aprobarea numărului de posturi pe categorii, organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgență Buzău – formă actualizată

Proiect de hotărâre nr. 47/2023 privind aprobarea inițierii procedurii de închiriere prin licitație publică a unor spații din imobilele aflate în proprietatea publică a județului Buzău și administrarea Spitalului Județean de Urgență Buzău

Proiect de hotărâre nr. 46/2023 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al județului Buzău a unei suprafețe de teren situat în Municipiul Râmnicul Sărat, str. Industriei – Lot 7 aflat în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 45/2023 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat a unor construcții – anexe din imobilul proprietate publică a județului Buzău situat în municipiul Buzău, Bulevardul Nicolae Bălcescu, nr. 48 și aflate în administrarea Consiliului Județean Buzău

Proiect de hotărâre nr. 44/2023 privind actualizarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean nr. 121 din 26 mai 2022 privind aprobarea solicitării de trecere a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Culturii în domeniul public al județului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 43/2023 pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 215/2019 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat a unor construcții – anexe la imobilul proprietate publică a județului Buzău situat în municipiul Buzău, Strada Stadionului nr. 7 și aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgență Buzău

Proiect de hotărâre nr. 42/2023 pentru aprobarea finanțării nerambursabile de către Consiliul Județean Buzău a etapei zonale a Olimpiadei Naționale de interpretare instrumentală precum și a unor concursuri școlare

Proiect de hotărâre nr. 41/2023 pentru aprobarea metodologiilor de finanțare pentru programe sportive dedicate copiilor și juniorilor respectiv pentru activități de tineret și pentru tineret conform Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 22/2023

Proiect de hotărâre nr. 40/2023 pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 22/2023 pentru aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile pentru domeniile asistență socială, sport, tineret prin bugetul propriu al Județului Buzău pentru anul 2023

Proiect de hotărâre nr. 39/2023 pentru stabilirea și aprobarea plății unor recompense bănești aferente unor bunuri arheologice descoperite pe teritoriul județului Buzău de persoane fizice

Proiect de hotărâre nr. 38/2023 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 37/2023 pentru aprobarea rectificării I a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2023

Proiect de hotărâre nr. 36/2023 privind aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2022 – formă actualizată 1

Proiect de hotărâre nr. 35/2023 privind aprobarea emiterii licențelor de traseu pentru traseele din grupa 05 aferente Programului județean de transport și aprobarea tarifelor de călătorie pentru efectuarea serviciului public de transport rutier județean de persoane prin curse regulate pe toate traseele la nivelul județului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 34/2023 pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședințele ordinară, respectiv extraordinară din data de 17.02.2023

Proiect de hotărâre nr. 33/2023 privind aprobarea tarifelor/prețurilor pentru prestațiile Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău în baza contractelor de delegare a gestiunii unor activități ale serviciului public de administrare a domeniului public și privat al Județului Buzău, respectiv servicii de operare a deșeurilor din construcții și demolări, pentru anul 2023;

Proiect de hotărâre nr. 32/2023 pentru exprimarea avizului cu privire la numirea Directorului societății „Domenii Prest Serv‟ SRL Buzău, stabilirea remunerației acestuia și a contractului de mandat

Proiect de hotărâre nr. 31/2023 privind aprobarea reţelei şcolare a învăţământului special preuniversitar și liceal la nivelul judeţului Buzău pentru anul şcolar 2023 -2024

Proiect de hotărâre nr. 30/2023 privind însuşirea Planului Strategic al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Buzău pentru anul 2022

Proiect de hotărâre nr. 29/2023 pentru aprobarea  Raportului anual privind monitorizarea măsurilor prevăzute în Planul de menținere a calității aerului pentru județul Buzău în anul 2022

Proiect de hotărâre nr. 28/2023 pentru stabilirea unor măsuri/demersuri privind activitatea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care Județul Buzău este membru asociat

Proiect de hotărâre nr. 27/2023 pentru aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Teatrului „George Ciprian” Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 26/2023 pentru aprobarea unor modificări în numărul total de posturi pe categorii de personal și statul de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Buzău

Proiect de hotărâre nr. 25/2023 privind aprobarea constituirii unui drept de trecere în favoarea UAT – comuna Pârscov, prin Consiliul Local Pârscov, pentru un sector din drumul județean DJ 203 L, aflat în proprietatea publică a județului Buzău și în administrarea Consiliului Județean Buzău, în vederea realizării obiectivului de investiții „Înființare sistem de canalizare în comuna Pârscov”

Proiect de hotărâre nr. 24/2023 privind aprobarea constituirii unui drept de trecere în favoarea UAT – comuna Largu, prin Consiliul Local Largu, pentru un sector din drumul județean DJ 214 A, aflat în proprietatea publică a județului Buzău și în administrarea Consiliului Județean Buzău, în vederea realizării obiectivului de investiții „Înființare rețea de canalizare în comuna Largu, cu deversarea efluentului menajer în SPA-ul existent în comuna Luciu, județul Buzău”

Proiect de hotărâre nr. 23/2023 pentru stabilirea destinaţiei unor sume din creditele bugetare alocate din bugetele proprii anuale ale judeţului Buzău în bugetele anuale ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău

Proiect de hotărâre nr. 22/2023 pentru aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile pentru domeniile asistență socială, sport, tineret prin bugetul propriu al județului Buzău pentru anul 2023

Proiect de hotărâre nr. 21/2023 privind aprobarea Programului de lucrări de întreţinere curentă/periodică şi reparaţii, consolidări, modernizări, reabilitări şi refacere în urma calamităților pentru drumurile şi podurile aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău și respectiv a Programului de lucrări de reabilitare, modernizare şi/sau asfaltare a drumurilor şi podurilor aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală în anul 2023

Proiect de hotărâre nr. 20/2023 privind aprobarea Programului anual de achiziții sectoriale al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2023

Proiect de hotărâre nr. 19/2023 privind aprobarea Programului anual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2023

Proiect de hotărâre nr. 18/2023 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 17/2023 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău

Proiect de hotărâre nr. 16/2023 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Teatrului „George Ciprian” Buzău

Proiect de hotărâre nr. 15/2023 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Muzeului Județean Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 14/2023 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Bibliotecii Județene „Vasile Voiculescu” Buzău

Proiect de hotărâre nr. 13/2023 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Spitalului Județean de Urgență Buzău

Proiect de hotărâre nr. 12/2023 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Rm. Sărat

Proiect de hotărâre nr. 11/2023 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Buzău

Proiect de hotărâre nr. 10/2023 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Buzău

Proiect de hotărâre nr. 9/2023 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău

Proiect de hotărâre nr. 8/2023 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău

Proiect de hotărâre nr. 7/2023 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău

Proiect de hotărâre nr. 6/2023 pentru aprobarea bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2023

Proiect de hotărâre nr. 5/2023 privind aprobarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor cu drumurile județene în anul 2023 și estimări pentru anii 2024-2026

Proiect de hotărâre nr. 4/2023 privind aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2022

Proiect de hotărâre nr. 3/2023 pentru validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Buzău privind aprobarea eliberării unor licențe de traseu pentru efectuarea serviciului public de transport rutier județean de persoane prin curse regulate la nivelul județului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 2/2023 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare stabilit în anul 2022

Proiect de hotărâre nr. 1/2023 privind repartizarea pe comune, orașe și municipii a sumei de 38.176 mii lei pe anul 2023 din fondul constituit la dispoziția Consiliului Județean pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare și estimări pe anii 2024-2026 din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale