Hotărâri CJ 2024

MARTIE 2024:

Hotărârea nr.92 din 2024 pentru modificarea art. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 232/2023 privind stabilirea costurilor medii lunare de întreținere, a contribuțiilor lunare de întreținere datorate și a baremelor de datorii specifice pentru persoanele adulte asistate în căminele pentru persoane vârstnice și alte centre din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Hotărârea nr.91 din 2024 pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința ordinară din data de 02.04.2024

Hotărârea nr.90 din 2024 pentru aprobarea situațiilor financiare anuale, a contului de profit și pierdere, repartizării profitului realizat în exercițiul financiar 2023 precum și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău pentru anul 2024

Hotărârea nr.89 din 2024 pentru aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcţii al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău

Hotărârea nr.88 din 2024 pentru aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcţii al Teatrului „George Ciprian” Buzău

Hotărârea nr.87 din 2024 pentru aprobarea unor modificări în statul de funcții al Spitalului Judeţean de Urgență Buzău

Hotărârea nr.86 din 2024 privind aprobarea  modificării și actualizării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care Județul Buzău este membru asociat

Hotărârea nr.85 din 2024 privind aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Județean Buzău și Ministerul Apărării Naționale pentru punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, a ortofotoplanurilor în format digital pentru teritoriul administrativ al județului Buzău

Hotărârea nr.84 din 2024 pentru aprobarea demolării imobilului proprietate privată a Județului Buzău situat în municipiul Rm. Sărat, strada Focșani, nr. 1B, județul Buzău

Hotărârea nr.83 din 2024 pentru stabilirea destinației imobilului din strada Chiristigii nr. 3, proprietatea publică a Județului Buzău, aflat în administrarea Consiliului Județean Buzău

Hotărârea nr.82 din 2024 privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 97/2023 pentru aprobarea asumării de către Consiliul Județean Buzău a cofinanțării a trei proiecte de investiții ale Consiliului Raional Soroca și, respectiv Preturii Sectorului Botanica din Republica Moldova

Hotărârea nr.81 din 2024 pentru aprobarea unor cofinanțări ale Consiliul Județean Buzău pentru activități școlare
* Notă de îndreptare eroare materială

Hotărârea nr.80 din 2024 pentru aprobarea asumării de către Consiliul Județean Buzău a unor responsabilități financiare pentru organizarea ediției 2024 a „Universității de vară de la Rm. Sărat” de către Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc

Hotărârea nr.79 din 2024 pentru aprobarea participării Consiliului Județean Buzău în calitate de partener al Uniunii Artiștilor Plastici – Filiala Buzău pentru organizarea și desfășurarea ediției a XII-a a Proiectului „Măgura Art”, iulie 2024

Hotărârea nr.78 din 2024 privind stabilirea și aprobarea plății unor recompense bănești aferente unor bunuri arheologice descoperite pe raza teritoriului județului Buzău de către persoane fizice

Hotărârea nr.77 din 2024 privind aprobarea acordării de subvenții pentru activități de asistență socială de la bugetul Județului Buzău în anul 2024, conform Legii nr. 34/1998

Hotărârea nr.76 din 2024 privind aprobarea formei actualizate I a Programului de achiziții publice al proiectului „Renovarea/modernizarea a 3 biblioteci locale pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale și dotarea cu echipamente IT a 26 de biblioteci locale din județul Buzău”. Contract de finanțare MCID-DGGCPNRR nr. 760.210/20.11.2023

Hotărârea nr.75 din 2024 privind aprobarea formei actualizate II a Programului de achiziții publice al proiectului „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău”

Hotărârea nr.74 din 2024 privind aprobarea formei actualizate I a Programului de achiziții publice al proiectului „Eficientizare energetică a clădirii administrative C3 din incinta imobilului situat în municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 48”, Contract de finanţare nr. 561/G/GES/22.05.2023

Hotărârea nr.73 din 2024 privind aprobarea formei actualizate I a Programului de achiziții publice al proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale pentru unele unități de învățământ preuniversitar, precum și a unor unități conexe din Județul Buzău” cod F-PNRR-Dotări-2023-2601, Contract de finanţare nr. 139DOT/2023

Hotărârea nr.72 din 2024 privind aprobarea formei actualizate I a Programului de achiziții publice al proiectului „Dotarea cu Microbuze Școlare Verzi (electrice) pentru unități de învățământ preuniversitar din județul Buzău” cod 9 – PNRR/2023/C15/MEDU/l10, Contract de finanţare nr. ME11992/12.09.2023, nr. CJB15784/13.09.2023

Hotărârea nr.71 din 2024 privind aprobarea formei actualizate II a Programului de achiziții publice al proiectului „Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat al Spitalului Județean de Urgență Buzău” Cod S.M.I.S. 126730 Contract de Finanțare nr. 4.593 din data de 22.07.2019

Hotărârea nr.70 din 2024 privind aprobarea formei actualizate II a Programului de achiziții publice al proiectului „Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană Vasile Voiculescu Buzău” Cod S.M.I.S., Contract de finanţare nr. 1539/12.03.2018

Hotărârea nr.69 din 2024 pentru aprobarea rectificării a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Hotărârea nr.68 din 2024 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Muzeului Județean Buzău

Hotărârea nr.67 din 2024 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Spitalului Județean de Urgență Buzău

Hotărârea nr.66 din 2024 pentru aprobarea rectificării a II-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2024

Hotărârea nr.65 din 2024 privind aprobarea eliberării unor licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului public de transport rutier judeţean de persoane prin curse regulate la nivelul judeţului Buzău pentru grupa de trasee 04 din Programul de transport

FEBRUARIE 2024:

Hotărârea nr.64 din 2024 privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a proiectului „Consolidarea și eficientizarea energetică a clădirii corp C16 – Pârscov – Secție Exterioară a Spitalului Județean de Urgență Buzău”, propus spre finanțare în cadrul  Programul Regional Sud-Est (PR SE) 2021-2027, Apelul de proiecte PR Sud-Est 2021 – 2027, Apel PRSE/2.1/B/1/2023 (PRSE/51/PRSE_P2/OP2/RSO2.1/PRSE_A8) – forma actualizată 

Hotărârea nr.63 din 2024 pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici, precum şi a proiectului „Consolidarea și eficientizarea energetică a clădirii Corp C1 – Centrul Militar Judeţean Buzău” spre finanţare prin Programul Regional Sud – Est 2021-2027, Prioritatea 2, Obiectiv Specific 2.1, Operaţiunea B – etapa I- forma actualizată 

Hotărârea nr.62 din 2024 pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici, şi a proiectului „Consolidare şi eficientizare energetică a clădirii corp C1 – Serviciul de Ambulanţă Judeţean Buzău” inclusiv extindere etaj 2 retras şi lucrări conexe, propus spre finanţare prin Programul Regional Sud Est 2021-2027, Prioritatea 2, Obiectiv Specific 2.1, Acţiunea 2.1, Operaţiunea B – etapa I-forma actualizată 

Hotărârea nr.61 din 2024 privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici, precum și a proiectului „Consolidarea și eficientizarea energetică a clădirilor corp C1 și C14 – Spitalul Județean de Urgență Buzău” – B-dul Stadionului nr. 7, județul Buzău propus spre finanțare prin Programul Regional Sud-Est (PR SE) 2021-2027, Prioritatea 2, Obiectiv specific 2.1, Operațiunea B

Hotărârea nr.60 din 2024 pentru revizuirea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 13/23.06.1995 cu privire la protecția zonelor și monumentelor naturii de pe teritoriul județului Buzău

Hotărârea nr.59 din 2024 pentru aprobarea organizării de Consiliul Județean Buzău în parteneriat cu Teatrul „George Ciprian” Buzău a proiectului cultural „Pentru TINE – FEMEIE și MAMĂ”

Hotărârea nr.58 din 2024 pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții „Stimularea mobilității la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Vintilă Vodă – Plaiul Nucului, Județul Buzău” în cadrul Programului Regional Sud-Est 2021-2027, Prioritatea 4 – o regiune accesibilă, Acțiunea 4.1 Investiții destinate reabilitării și modernizării infrastructurii rutiere de importanță regională pentru asigurarea conectivității la rețeaua TEN -T  – forma actualizată

Hotărârea nr.57 din 2024 privind aprobarea constituirii unui drept de trecere în favoarea UAT – comuna Scutelnici, prin Consiliul Local Scutelnici, pentru unele tronsoane din drumurile județene DJ 203 D și 203 I, aflate în proprietatea publică a județului Buzău și în administrarea Consiliului Județean Buzău, în vederea realizării obiectivului de investiții „Înființare sistem de canalizare în comuna Scutelnici, județul Buzău”

Hotărârea nr.56 din 2024 privind aprobarea constituirii unui drept de trecere în favoarea UAT – comuna Scutelnici, prin Consiliul Local Scutelnici, pentru unele tronsoane din drumurile județene DJ 203 D și 203 I, aflate în proprietatea publică a județului Buzău și în administrarea Consiliului Județean Buzău, în vederea realizării obiectivului de investiții „Înființare sistem de alimentare cu apă în comuna Scutelnici, județul Buzău”

Hotărârea nr.55 din 2024 pentru modificarea componenței Consiliului tehnico-economic al Consiliului Județean Buzău

Hotărârea nr.54 din 2024 pentru aprobarea unor modificări în numărul total de personal pe categorii, organigrama și statul de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Buzău

Hotărârea nr.53 din 2024 pentru aprobarea organizării evaluării anuale a managementului la Muzeul Județean Buzău, Teatrul „George Ciprian” Buzău și Centrul Județean de Cultură și Artă Buzău

Hotărârea nr.52 din 2024 privind înființarea Secției – Centrul Muzeal „I.C. Brătianu ca secție exterioară în structura Muzeului Județean Buzău

Hotărârea nr.51 din 2024 privind aprobarea Protocolului între Administrația Națională „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița și Unitatea Administrativ-Teritorială – Județul Buzău, pentru utilizarea terenurilor din domeniul public al apelor administrat de Administrația Națională „Apele Române” în scopul executării lucrărilor pe DJ102F la km. 8+900, – obiectivul de investiții „Reabilitare pod peste pârâul Sărățel pe DJ 102F, km. 8+900, satul Policiori, comuna Scorțoasa, județul Buzău

Hotărârea nr.50 din 2024 privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și promovarea proiectului „Consolidarea și eficientizarea energetică a clădirii corp C16 – Pârscov – Secție Exterioară a Spitalului Județean de Urgență Buzău”, propus spre finanțare în cadrul  Programul Regional Sud-Est (PR SE) 2021-2027, Apelul de proiecte PR Sud-Est 2021 – 2027, Apel PRSE/2.1/B/1/2023 (PRSE/51/PRSE_P2/OP2/RSO2.1/PRSE_A8)
* Abrogată prin Hotărârea nr.64 din 2024

Hotărârea nr.49 din 2024 privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și promovarea proiectului „Consolidarea și eficientizarea energetică a clădirii corp C1 – Centru Militar Județean Buzău” propus spre finanțare prin Programul Regional Sud-Est (PR SE) 2021-2027, Prioritatea 2, Obiectiv specific 2.1, Operațiunea B
* Abrogată prin Hotărârea nr.63 din 2024

Hotărârea nr.48 din 2024 privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnic-economici și promovarea proiectului „Consolidare și eficientizare energetică a clădirii C1 – Serviciul de Ambulanță județean Buzău” inclusiv extindere etaj 2 retras și lucrări conexe, propus spre finanțare prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027, Prioritatea 2, Obiectiv specific 2.1, Operațiunea B – etapa I
* Abrogată prin Hotărârea nr.62 din 2024

Hotărârea nr.47 din 2024 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 173/2023 pentru aprobarea reorganizării Centrului de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Stâlpu din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău în Complex de servicii pentru persoane adulte cu dizabilități Stâlpu

Hotărârea nr.46 din 2024 pentru aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională Rm. Sărat din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău – formă revizuită

Hotărârea nr.45 din 2024 pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul județului Buzău pentru anul 2024

Hotărârea nr.44 din 2024 pentru aprobarea cofinanțării din bugetul propriu al Județului Buzău 2024 a organizării fazei naționale a Olimpiadelor școlare de Chimie, Pedagogie și Limbă rromani maternă, a Concursului Național „Margareta Sterian” ediția a XIV-a respectiv a Proiectului județean „Învățământul buzoian, între tradiție și modernitate”

Hotărârea nr.43 din 2024 pentru aprobarea inițierii procedurii de cumpărare de către Județul Buzău prin Consiliul Județean Buzău a unui teren proprietatea societății RER Ecologic Group SRL

Hotărârea nr.42 din 2024 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buză

Hotărârea nr.41 din 2024 pentru aprobarea rectificării I a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2024

Hotărârea nr.40 din 2024 privind aprobarea utilizării în anul 2024 a excedentului anual al bugetului propriu al Județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2023 – formă actualizată 1

Hotărârea nr.39 din 2024  privind aprobarea tarifelor/prețurilor pentru prestațiile Societății „Domenii Prest Serv” SRL în baza contractelor de delegare a gestiunii unor activități ale serviciului public de administrare a domeniului public și privat al Județului Buzău, respectiv servicii de operare a deșeurilor din construcții și demolări, pentru anul 2024

Hotărârea nr.38 din 2024 pentru darea în administrarea Muzeului Județean Buzău a imobilului proprietate publică a județului Buzău situat în municipiul Buzău
B-dul – Nicolae Bălcescu nr. 40

Hotărârea nr.37 din 2024 privind aprobarea pentru anul 2024 a Programului de lucrări de întreţinere curentă/periodică şi reparaţii, consolidări, modernizări, reabilitări pentru drumurile şi podurile aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău și respectiv a Programului de lucrări de reabilitare, modernizare şi/sau asfaltare a drumurilor şi podurilor aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” și prin Planul Național de Redresare și Reziliență

Hotărârea nr.36 din 2024 pentru aprobarea Programului Anual de Achiziţii Publice al Consiliului Judeţean Buzău pentru anul 2024

Hotărârea nr.35 din 2024 pentru aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile pentru domeniile asistență socială, sport și tineret din bugetul propriu al județului Buzău pentru anul 2024

Hotărârea nr.34 din 2024 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Hotărârea nr.33 din 2024 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău

Hotărârea nr.32 din 2024  pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Teatrului „George Ciprian” Buzău

Hotărârea nr.31 din 2024  pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Muzeului Județean Buzău

Hotărârea nr.30 din 2024 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Bibliotecii Județene „Vasile Voiculescu” Buzău

Hotărârea nr.29 din 2024 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Spitalului Județean de Urgență Buzău

Hotărârea nr.28 din 2024 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Rm. Sărat

Hotărârea nr.27 din 2024 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Buzău

Hotărârea nr.26 din 2024 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Buzău

Hotărârea nr.25 din 2024 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău

Hotărârea nr.24 din 2024 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău

Hotărârea nr.23 din 2024 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău

Hotărârea nr.22 din 2024 pentru aprobarea bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2024

Hotărârea nr.21 din 2024 privind aprobarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor cu drumurile județene în anul 2024 și estimări pentru anii 2025-2027

Hotărârea nr.20 din 2024 privind aprobarea utilizării în anul 2024 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2023

IANUARIE 2024:

RAPORT privind utilizarea subvenţiilor pentru activităţi de asistenţă socială în anul 2023, acordate în temeiul Legii nr. 34/1998 de Consiliul Judeţean Buzău asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială în judeţul Buzău

Hotărârea nr.19 din 2024 aprobarea unor modificări în statul de funcţii al Muzeului Județean Buzău

Hotărârea nr.18 din 2024 aprobarea Raportului anual privind monitorizarea măsurilor prevăzute în Planul de menținere a calității aerului pentru județul Buzău în anul 2023 

Hotărârea nr.17 din 2024 completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 157/2023 pentru validarea Dispoziției Preşedintelui Consiliului Județean Buzău nr. 227/2023

Hotărârea nr.16 din 2024 stabilirea valorii unitare lei/km/loc și a sumei forfetare pe zi aferentă sumei forfetare lunare, pentru elevii care nu pot fi școlarizați în satul, comuna, orașul sau municipiul de domiciliu și nu beneficiază de existența serviciilor de transport public

Hotărârea nr.15 din 2024 aprobarea emiterii licențelor de traseu pentru traseele aferente grupe 04 din Programul județean de transport și aprobarea tarifelor de călătorie pentru efectuarea serviciul public de transport rutier județean de persoane prin curse regulate pentru trasele aferente grupei 04, potrivit prevederilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competență a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Buzău nr. 142/04.01.2024
* Completată prin Hotărârea nr.65 din 2024

Hotărârea nr.14 din 2024 aprobarea modificării tarifelor de călătorie pentru serviciul public de transport județean de persoane prin curse regulate, grupa de trasee 03 din Programul județean de transport, potrivit prevederilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competență a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Buzău nr. 5017/09.03.2023

Hotărârea nr.13 din 2024 aprobarea modificării tarifelor de călătorie pentru serviciul public de transport județean de persoane prin curse regulate, grupa de trasee 01 din Programul județean de transport, potrivit prevederilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competență a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Buzău nr. 5016/09.03.2023

Hotărârea nr.12 din 2024 aprobarea unor modificări în organigrama și statul de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Buzău

Hotărârea nr.11 din 2024 acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei C.A. Rosetti în cadrul asociației

Hotărârea nr.10 din 2024 stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința ordinară din data de 05.02.2024

Hotărârea nr.9 din 2024 revocarea/validarea unui membru de drept al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău

Hotărârea nr.8 din 2024 însușirea Planului Strategic al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău pentru anul 2024

Hotărârea nr.7 din 2024 constituirea unui drept de trecere în favoarea UAT – comuna Scutelnici pentru unele sectoare din drumurile județene DJ 203D și DJ 203I aflate în proprietatea publică a județului Buzău și administrarea Consiliului Județean Buzău, în vederea realizării obiectivului de investiții „Înființare rețea de alimentare cu gaze naturale în comuna Scutelnici, județul Buzău”

Hotărârea nr.6 din 2024 aprobarea Documentației tehnico-economice-Studiu de fezabilitate faza I și indicatorilor tehnico-economici pentru un obiectiv de investiții în cadrul proiectului „Valorificarea potențialului turistic natural și antropic pentru dezvoltarea durabilă a județului Buzău”

Hotărârea nr.5 din 2024 reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare drum judeţean DJ 203L, intre km. 29+400-50+000, Cozieni-Bozioru-Brăiești, județul Buzău” cuprins în Programul Național de Dezvoltare Locală 
* Notă de îndreptare eroare materială HCJ nr.5/2024

Hotărârea nr.4 din 2024 aprobarea reţelei şcolare a învăţământului preuniversitar special la nivelul judeţului Buzău pentru anul şcolar 2024 – 2025

Hotărârea nr.3 din 2024 aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Buzău

Hotărârea nr.2 din 2024 aprobarea finanțării parțiale a activității cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza Unității Administrativ-Teritoriale Județul Buzău până la aprobarea bugetului propriu al județului Buzău 2024
* Notă de îndreptare eroare materială-art.1 lit.a,b și c

Hotărârea nr.1 din 2024 privind repartizarea pe comune, orașe și municipii a sumei de 36.829 mii lei pe anul 2024 din fondul constituit la dispoziția Consiliului Județean pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare și estimări pe anii 2025-2027 din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale