Hotărâri CJ 2019

Hotărârile Consiliului Județean Buzău din anul 2019:

 

Hotărârea nr.01/2019 Completarea Metodologiei de alocare a unor sume din bugetul Județului Buzău pentru finanțarea activității cluburilor sportive de drept   public și privat înființate pe raza Unității Administrativ-Teritoriale Județul Buzău aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.145/2018
* Completată prin Hotărârea nr.26/2019
Hotărârea nr.02/2019 Modificarea punctului V, poziția 2 din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.281/2017 privind stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autoturismele care deservesc parcul auto al Consiliului Județean Buzău și al instituțiilor și serviciilor publice de interes județean – formă actualizată
Hotărârea nr.03/2019 Aprobarea formei actualizate a Strategiei județene de dezvoltare a serviciilor sociale 2014-2020 și a Planului de acțiune pentru anul 2019
Hotărârea nr.04/2019 Aprobarea promovării de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău a proiectului „Un pas spre comunitate” în cadrul Programului de Interes Național 2018
Hotărârea nr.05/2019 Aprobarea promovării proiectului „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău”, în vederea finanțării acestuia prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.2, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe
Hotărârea nr.06/2019 Aprobarea reţelei şcolare a învăţământului special preuniversitar și liceal la nivelul judeţului Buzău pentru anul şcolar 2019 -2020
Hotărârea nr.07/2019 Aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul pentru Mediul de Afaceri Comerț și Antreprenoriat și Consiliul Județean Buzău în vederea organizării evenimentului Reuniune informală a Grupului Working Party Trade Questiona (Chestiuni Comerciale)
Hotărârea nr.08/2019 Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcţii al Muzeului Județean Buzău
Hotărârea nr.09/2019 Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcţii al Teatrului „George Ciprian” Buzău
Hotărârea nr.10/2019 Însușirea Planului Strategic pentru anul 2019 al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău
Hotărârea nr.11/2019 Revocarea/validarea unui membru de drept al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Buzău
Hotărârea nr.12/2019 Stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința ordinară din data de 28.01.2019
Hotărârea nr.13/2019 Exprimarea avizului cu privire la numirea Directorului societății ”Domenii Prest Serv” SRL, stabilirea remunerației acestuia și a contractului de mandat
Notă privind soluționarea plângerii prealabile formulată de domnul consilier județean Florescu Raul împotriva Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr.133/31.05.2018
Raport privind utilizarea subvențiilor pentru activități de asistență socială, acordate în baza Legii nr.34/1998 de Consiliul Județean Buzău asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială în județul Buzău, în anul 2018
Raport anual al finanțărilor nerambursabile acordate conform Legii nr. 350/2005 din fondurile publice ale Județului Buzău pentru anul 2018
Hotărârea nr.14/2019 Aprobarea utilizării în anul 2019 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2018
Hotărârea nr.15/2019 Aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii – şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizare DJ 203A, km 55+900-60+000, Amara-Stăvărăşti-limita judeţ Brăila, judeţul Buzău”
Hotărârea nr.16/2019 Aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii – şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Consolidare zonă alunecătoare DJ 203H, km. 11+520 – 11+680, comuna Topliceni, judeţul Buzău”
Hotărârea nr.17/2019 Completarea Secțiunii I din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Buzău
Hotărârea nr.18/2019 Aprobarea dezmembrării (dezlipirii) a două terenuri aparținând domeniului public de interes județean aflate în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
Hotărârea nr.19/2019 Aprobarea preluării, din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău în structura Direcției de Asistență Socială Rm. Sărat, a serviciului public social Centrul de zi „Piticii” din  Rm. Sărat
Hotărârea nr.20/2019 Prelungirea valabilității Protocolului de colaborare între Consiliul județean Buzău, Centrul Cultural Francofon și Institutul Francez din România
Hotărârea nr.21/2019 Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcţii al Bibliotecii judeţene „Vasile Voiculescu” Buzău
Hotărârea nr.22/2019 Acordarea titlului de „Cetățean de onoare al județului Buzău” domnului profesor Melnic Mihai
Hotărârea nr.23/2019 Aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investiţii publice ale Judeţului Buzău cuprinse în Programul Naţional de Dezvoltare Locală
Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor iulie – decembrie 2018
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2018, centralizat
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în cadrul Consiliului Județean Buzău în anul 2018
Hotărârea nr.24/2019 Aprobarea participării Județului Buzău la Târgul Internațional de Turism de la Rioja, Spania, 5-7 aprilie 2019  
Hotărârea nr.25/2019 Aprobarea participării unei delegații a Consiliului Județean Buzău la o sesiune comună organizată de Consiliul Raional Dubăsari, Republica Moldova, în perioada 22-24 martie 2019
Hotărârea nr.26/2019 Completarea art.II din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.1/2019
Hotărârea nr.27 Repartizarea cotei de 17,5% din impozitul pe venit și a sumelor din taxa pe valoarea adăugată, bugetului propriu al Județului Buzău și bugetelor comunelor, orașelor și municipiilor din județ în anul 2019
Hotărârea nr.28 Repartizarea pe comune, orașe și municipii a sumei de 28.492 mii lei din fondul constituit la dispoziția Consiliului Județean Buzău pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare pe anul 2019 și estimări pe anii 2020-2022
Hotărârea nr.29 Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor cu drumurile județene în anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022