Hotărâri CJ 2019

259 Hotărârea nr.259/2019 Completarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 215/2019 pentru aprobarea de premii speciale elevilor din Județul Buzău care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele școlare naționale și internaționale, precum și profesorilor coordonatori în anul școlar 2018-2019
258 Hotărârea nr.258/2019 Aprobarea formei actualizate a statului de funcții al Teatrului „George Ciprian” Buzău
Notă de îndreptare eroare materială – H.C.J. nr. 258/2019
* Abrogată  prin Hotărârea nr.126/2021 
257 Hotărârea nr.257/2019 Aprobarea unor modificări în statul de funcţii aprobat pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău
256 Hotărârea nr.256/2019 Aprobarea Procedurii și modalităților de aducere la cunoștință publică a proiectelor de acte normative, a hotărârilor și dispozițiilor cu caracter normativ și a măsurilor de interes județean, respectiv pentru aprobarea Procedurii de organizare și publicare a Monitorului Oficial al Județului Buzău, în format electronic
255 Hotărârea nr.255/2019 Aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” la care județul Buzău este membru asociat
* Abrogată tacit prin Hotărârea nr. 9/2020
254 Hotărârea nr.254/2019 Aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul județean pentru anul 2020
253 Hotărârea nr.253/2019 Completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 217/2018 privind trecerea din domeniul public al Județului Buzău în domeniul privat al Județului Buzău a unor corpuri de clădire situate în municipiul Buzău, strada Bistriței nr. 45
252 Hotărârea nr.252/2019 Aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat a unor construcții – anexe la imobilul proprietate publică a județului Buzău situat în municipiul Buzău, strada Stadionului, nr. 7 și aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgență Buzău
251 Hotărârea nr.251/2019 Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 216/2018 privind aprobarea promovării proiectului „Modernizare DJ 203H, km. 16+000 – 25+500, Buda – Alexandru Odobescu – Limită judeţ Vrancea, Judeţul Buzău” şi a acordului de parteneriat între UAT Județul Buzău şi UAT Comuna Buda pentru realizarea acestuia – formă actualizată
250 Hotărârea nr.250/2019 Aprobarea formei actualizate II a Programului anual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2019
249 Hotărârea nr.249/2019 Rectificarea a V-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
248 Hotărârea nr.248/2019 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă
247 Hotărârea nr.247/2019 Rectificarea a IV-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău
246 Hotărârea nr.246/2019 Rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău
245 Hotărârea nr.245/2019 Rectificarea a IV-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău
244 Hotărârea nr.244/2019 Rectificarea a II a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău
243 Hotărârea nr.243/2019 Rectificarea a VIII-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2019
242 Hotărârea nr.242/2019 Execuţia bugetului propriu al judeţului Buzău pe trimestrul IV 2019 pe cele două secţiuni
241 Hotărârea nr.241/2019 Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Teatrului „George Ciprian” Buzău – formă actualizată
* Abrogată  prin Hotărârea nr.126/2021 
240 Hotărârea nr.240/2019 Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcţii al Teatrului „George Ciprian” Buzău
239 Hotărârea nr.239/2019 Aprobarea unor modificări în statul de funcții al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
238 Hotărârea nr.238/2019 Aprobarea documentației tehnico-economice, faza Proiect Tehnic și reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizare DJ 204C, km. 60+000-84+500, Lim. Județ Vrancea – Bisoca – Sărulești – Vintilă Vodă, județul Buzău”, finanțat prin PNDL
237 Hotărârea nr.237/2019 Completarea hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 192/2019 pentru aprobarea documentației tehnico-economice – Studiu de fezabilitate pentru „Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Buzău în perioada 2014-2020” și a indicatorilor tehnico-economici aferenți
* Abrogată prin Hotărârea nr. 212 din 2022
236 Hotărârea nr.236/2019 Stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole şi a valorii masei verzi pe hectar pajişte pentru anul fiscal 2020 la nivelul Judeţului Buzău
235 Hotărârea nr.235/2019 Stabilirea taxelor şi tarifelor de nivel judeţean pentru anul 2020
* Completată prin Hotărârea nr. 53/2020
* Abrogată prin Hotărârea nr.3/2021
234 Hotărârea nr.234/2019 Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 64/2019 pentru aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile acordate de la bugetul propriu al Județului Buzău pentru anul 2019
233 Hotărârea nr.233/2019 Repartizarea unor sume din bugetul propriu al Județului Buzău pe anul 2019 pentru unele unități de cult religios recunoscute în România
232 Hotărârea nr.232/2019 Rectificarea a V-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Spitalului Județean de Urgență Buzău
231 Hotărârea nr.231/2019 Rectificarea a IV-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
230 Hotărârea nr.230/2019 Rectificarea a IV-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Teatrului „George Ciprian” Buzău
229 Hotărârea nr.229/2019 Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău
228 Hotărârea nr.228/2019 Rectificarea a IV-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Bibliotecii Județene „Vasile Voiculescu” Buzău
227 Hotărârea nr.227/2019 Rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Liceului pentru Deficienți de Vedere Buzău
226 Hotărârea nr.226/2019 Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău
225 Hotărârea nr.225/2019 Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău
224 Hotărârea nr.224/2019 Rectificarea a VII-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2019
223 Hotărârea nr.223/2019 Aprobarea utilizării în anul 2019 a excedentului anual al bugetului propriu al Județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2018 – formă actualizată 3
222 Hotărârea nr.222/2019 Respingerea proiectului de hotărâre privind aprobarea Strategiei de tarifare conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru ”Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Buzău, în perioada 2014-2020”
221 Hotărârea nr.221/2019 Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 177/2019 pentru aprobarea alocării unei sume de la bugetul propriu al Județului Buzău în vederea organizării și desfășurării unor acțiuni dedicate Zilei Naționale a României și Sărbătorilor de Iarnă
220 Hotărârea nr.220/2019 Stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea ”Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința ordinară din data de 18 noiembrie 2019
Notă de îndreptare eroare materială
* Art.2 este abrogat prin Hotărârea nr. 54/2020
219 Hotărârea nr.219/2019  Aprobarea promovării proiectului ”Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău”, în vederea finanțării acestuia prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.2, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe – forma actualizată 3
* Abrogată  prin Hotărârea nr.120/2021 
218 Hotărârea nr.218/2019  Aprobarea alipirii unor loturi aferente imobilului proprietate publică a Județului Buzău, situat în municipiul Buzău, strada Bistriței nr.45
217 Hotărârea nr.217/2019 Aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat a unor construcții – anexe la imobilul proprietate publică a județului Buzău situat în municipiul Buzău, str. Plevnei nr.26 și aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgență Buzău
216 Hotărârea nr.216/2019 Stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința ordinară din data de 31.10.2019
215 Hotărârea nr.215/2019 Acordarea de premii speciale elevilor din Județul Buzău care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele școlare naționale și internaționale, precum și profesorilor coordonatori în anul școlar 2018-2019
214 Hotărârea nr.214/2019 Aprobarea unor modificări în statul de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
213 Hotărârea nr.213/2019 Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcţii al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău
212 Hotărârea nr.212/2019 Aprobarea unor modificări în statul de funcţii aprobat pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău
211 Hotărârea nr.211/2019 Aprobarea unor modificări în organigrama şi statul de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
210 Hotărârea nr.210/2019 Aprobarea Regulamentului privind organizarea serviciului de pază și a regimului de acces în unitatea sanitară publică cu paturi – Spitalul Județean de Urgență Buzău
209 Hotărârea nr.209/2019 Aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul judeţului Buzău – formă actualizată pentru anul 2019
208 Hotărârea nr.208/2019 Primirea de noi membri și modificarea Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” la care județul Buzău este membru asociat
207 Hotărârea nr.207/2019 Darea în administrarea Consiliului Local al comunei Berca a suprafeţei de teren în lungime de 2 km. din DJ 102F, situat în intravilanul comunei Berca
206 Hotărârea nr.206/2019 Aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Proiect Tehnic – şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare DJ 203C, km. 17+300-19+000, comuna Florica, Judeţul Buzău”
205 Hotărârea nr.205/2019 Aprobarea dezmembrării unui lot de teren de 2.400 mp. din suprafața de 11.308 mp. proprietate publică a județului Buzău situat în municipiul Buzău, strada Horticolei, nr. 52
204 Hotărârea nr.204/2019 Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău la proiectul inițiat de Asociația „Forum Art” – „Școala Internațională de Sculptură Măgura, Județul Buzău, ediții anuale”
203 Hotărârea nr.203/2019 Aprobarea parteneriatului între Consiliul Județean Buzău și Colegiul Național „Bogdan Petriceicu Hașdeu” pentru realizarea unui proiect cultural
202 Hotărârea nr.202/2019 Aprobarea restituirii de către Consiliul Județean Buzău, în numele și pentru Județul Buzău, a soldului la contractul de credit nr. 522897/2014
201 Hotărârea nr.201/2019 Rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
200 Hotărârea nr.200/2019 Rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Teatrului „George Ciprian” Buzău
199 Hotărârea nr.199/2019 Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Muzeului Județean Buzău
198 Hotărârea nr.198/2019 Rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău
197 Hotărârea nr.197/2019 Rectificarea a VI-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2019
196 Hotărârea nr.196/2019 Aprobarea utilizării în anul 2019 a excedentului anual al bugetului propriu al Județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2018 – formă actualizată 2
195 Hotărârea nr.195/2019 Execuția bugetului propriu al Județului Buzău pe trimestrul III 2019 pe cele două secțiuni
194 Hotărârea nr.194/2019 Aprobarea Strategiei de tarifare conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru „Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Buzău, în perioada 2014-2020”
193 Hotărârea nr.193/2019 Aprobarea valorii investițiilor aferente Județului Buzău și participării Consiliului Județean Buzău la cofinanțarea „Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Buzău, în perioada 2014-2020”
* Art.1 și art.2 se modifică prin Hotărârea nr. 212 din 2022
192 Hotărârea nr.192/2019 Aprobarea documentației tehnico-economice – Studiu de fezabilitate pentru „Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Buzău în perioada 2014-2020” și a indicatorilor tehnico-economici aferenți
* Completată prin Hotărârea nr.237/2019 ; Abrogată prin Hotărârea nr. 212 din 2022
191 Hotărârea nr.191/2019 Alocarea sumei de 10.000 lei Clubului Sportiv “Poliția Buzău” pentru participarea la un program sportiv național
190 Hotărârea nr.190/2019 Aprobarea unor modificări în organigrama și statul de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
189 Hotărârea nr.189/2019 Aprobarea unor modificări în statul de funcții aprobat pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Buzău
188 Hotărârea nr.188/2019 Aprobarea unei modificări în statul de funcții al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău
187 Hotărârea nr.187/2019 Aprobarea unor modificări în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Buzău
186 Hotărârea nr.186/2019 Modificarea și actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
* Modificată și completată prin Hotărârea nr.37/2021
* Abrogată prin Hotărârea nr.30 din 2022
  
185 Hotărârea nr.185/2019 Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 177/2011 privind darea în folosință gratuită a unor ATV-uri către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Neron Lupașcu” Buzău și Inspectoratul de Jandarmi Județean Buzău
184 Hotărârea nr.184/2019 Completarea Capitolului 5 „Planul de acțiuni al unităților administrativ-teritoriale ale județului Buzău”, punctul 5.1.84 Comuna Vintilă Vodă, la Strategia de Dezvoltare Durabilă a judeţului Buzău și Planul de Acțiuni 2014-2020
183 Hotărârea nr.183/2019 Aprobarea Documentației tehnico-economice – faza Proiect Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Eficientizarea energetică a Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Buzău” prin Programul Operațional Regional 2014-2020
* Modificată prin Hotărârea nr.150 din 2022
182 Hotărârea nr.182/2019 Aprobarea rectificării bugetului proiectului „Restaurarea, conservarea şi modernizarea imobilului situat în municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 40, în vederea înfiinţării Centrului muzeal I.C. Brătianu”
181 Hotărârea nr.181/2019 Aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat a unei construcții – anexă la imobilul proprietate publică a județului Buzău situat în municipiul Buzău, B-dul Unirii nr. 88 (fost nr. 140A) – Biblioteca Județeană „Vasile Voiculescu” Buzău
180 Hotărârea nr.180/2019 Aprobarea trecerii în proprietatea privată a Județului Buzău și aprobarea vânzării a două loturi de teren în suprafață totală de 2078 mp. situate în municipiul Buzău, strada Stadionului nr. 7 către concesionarul Societatea „Sigma Premium” SA
179 Hotărârea nr.179/2019 Aprobarea constituirii unui drept de uz și a unui drept de servitute în favoarea Distrigaz Sud Rețele SRL și Engie România SA pentru două loturi de teren din domeniul public al Județului Buzău – strada Horticolei, nr. 56
178 Hotărârea nr.178/2019 Aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Județean Buzău și Asociația Hair Redivivus ca și coorganizator al ediției 32 a Festivalului de muzică rock „TOP T 2019”
177 Hotărârea nr.177/2019 Aprobarea alocării unei sume de la bugetul propriu al Județului Buzău în vederea organizării și desfășurării unor acțiuni dedicate Zilei Naționale a României – 2019 și Sărbătorilor de iarnă
* Modificată și completată prin  Hotărârea nr.221/2019 
176 Hotărârea nr.176/2019 Aprobarea formei actualizate I a Programului anual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2019
175 Hotărârea nr.175/2019 Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
174 Hotărârea nr.174/2019 Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Teatrului „George Ciprian” Buzău
173 Hotărârea nr.173/2019 Rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Bibliotecii județene „Vasile Voiculescu” Buzău
172 Hotărârea nr.172/2019 Rectificarea a IV-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Spitalului Județean de Urgență Buzău
171 Hotărârea nr.171/2019 Rectificarea  I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Buzău
170 Hotărârea nr.170/2019 Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Buzău
169 Hotărârea nr.169/2019 Rectificarea a V-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2019
168 Hotărârea nr.168/2019 Aprobarea promovării proiectului ”Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău” în vederea finanțării acestuia prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.2, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe – formă actualizată 2
* Abrogată prin Hotărârea nr.219/2019
167 Hotărârea nr.167/2019 Aprobarea acordării unor premii elevilor – șefi de promoție 2019 ai Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene „Traian Vuia” – Boboc
166 Hotărârea nr.166/2019 Aprobarea participării unei delegații a Consiliului Județean Buzău în Republica Moldova la Festivalul Cultural al Românilor de Pretutindeni 13-15 septembrie 2019
165 Hotărârea nr.165/2019 Aprobarea componenţei nominale a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Buzău – forma actualizată II
* Modificată prin Hotărârea nr. 60/2020
164 Hotărârea nr.164/2019 Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Buzău – formă actualizată conform Codului administrativ
*Se completează prin Hotărârea nr. 77/2020
163 Hotărârea nr.163/2019 Aprobarea numărului de personal, numărului de funcții publice, a organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
* Modificată prin Hotărârea nr.190/2019Hotărârea nr.214/2019,    Hotărârea nr.47 din 2020 ,  Hotărârea nr.143/2020 
* Abrogată prin Hotărârea nr. 179/2020
162 Hotărârea nr.162/2019 Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Buzău
161 Hotărârea nr.161/2019 Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 287/2017 privind aprobarea promovării proiectului „Parteneriat pentru etică și integritate în Consiliul Județean Buzău” în cadrul  Programului Operațional Capacitate Administrativă, Axa prioritară 2 „Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente”, Obiect specific 2.2 „Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice”
160 Hotărârea nr.160/2019 Aprobarea temei de proiectare și a inițierii procedurii de achiziție publică a documentației tehnico-economice aferente promovării proiectului „Realizare Parc balnear, staţiunea Sărata Monteoru, comuna Merei”
159 Hotărârea nr.159/2019 Înlocuirea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.272 din 27 noiembrie 2018 privind stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean pentru anul 2019
158 Hotărârea nr.158/2019 Repartizarea unor sume din bugetul propriu al Județului Buzău pe anul 2019 pentru unele unități de cult religios recunoscute în România
157 Hotărârea nr.157/2019 Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău
156 Hotărârea nr.156/2019 Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Bibliotecii județene „Vasile Voiculescu” Buzău
155 Hotărârea nr.155/2019 Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Muzeului județean Buzău
154 Hotărârea nr.154/2019 Rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Spitalului Județean de Urgență Buzău
153 Hotărârea nr.153/2019 Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău
152 Hotărârea nr.152/2019 Rectificarea a IV-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2019
151 Hotărârea nr.151/2019 Aprobarea repartizării unei sume din fondul de rezervă bugetară prevăzut în bugetul propriu al județului Buzău pe anul 2019 Municipiului Rm. Sărat
150 Hotărârea nr.150/2019 Aprobarea documentației tehnico-economice – faza Proiect Tehnic – și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Modernizare
DJ 220, km 70+000 – 78+500, Buda-Valea Salciei, județul Buzău”
149 Hotărârea nr.149/2019 Aprobarea documentației tehnico-economice – faza Proiect Tehnic – și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Reabilitare
DJ 203A, km 15+000 – 22+000, Batogu-Murgești-Livada, județul Buzău”
148 Hotărârea nr.148/2019 Aprobarea participării în anul 2019 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național
147 Hotărârea nr.147/2019 Aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a Planului de administrare al administratorilor la Societatea „DOMENII PREST SERV” SRL Buzău
146 Hotărârea nr.146/2019 Aprobarea unor măsuri la Societatea „DOMENII PREST SERV” SRL Buzău
145 Hotărârea nr.145/2019 Aprobarea repartizării profitului realizat în exercițiul financiar 2018 la Societatea „DOMENII PREST SERV” SRL Buzău
144 Hotărârea nr.144/2019 Aprobarea unor modificări în statul de funcții al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău
143 Hotărârea nr.143/2019 Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
142 Hotărârea nr.142/2019 Aprobarea modificării bugetului proiectului „Modernizare DJ 203K, km 38+000 – 75+000, Mărăcineni–Podu Muncii, Judeţul Buzău”
* Se abrogă prin  Hotărârea nr. 39/2020
141 Hotărârea nr.141/2019 Aprobarea Proiectului Tehnic de execuţie, a indicatorilor tehnico-economici şi pentru actualizarea bugetului proiectului “Restaurarea, conservarea şi modernizarea imobilului situat în municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 40, în vederea înfiinţării Centrului Muzeal I.C. Brătianu”
Art. 3 se abrogă prin Hotărârea nr.182/2019
140 Hotărârea nr.140/2019 Aprobarea modificării bugetului proiectului „Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană ”Vasile Voiculescu” Buzău”
Art. 1,2 și 3 se abrogă prin Hotărârea nr. 84 din 2022
Anexa se înlocuiește cu Anexa nr.2 la Hotărârea nr. 84 din 2022
139 Hotărârea nr.139/2019 Completarea Subcapitolului 4.9 „Eficiență energetică” la Strategia de Dezvoltare Durabilă a judeţului Buzău și Planul de Acțiuni 2014-2020
138 Hotărârea nr.138/2019 Completarea anexei nr. 14y la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 272/2018 privind stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean pentru anul 2019
137 Hotărârea nr.137/2019 Revocarea/validarea unui membru de drept al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău
136 Hotărârea nr.136/2019 Aprobarea finanțării participării unor elevi buzoieni și moldoveni în tabere din Republica Moldova și România
135 Hotărârea nr.135/2019 Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
134 Hotărârea nr.134/2019 Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Bibliotecii Județene „V. Voiculescu” Buzău
133 Hotărârea nr.133/2019 Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Teatrului „George Ciprian” Buzău
132 Hotărârea nr.132/2019 Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău
131 Hotărârea nr.131/2019 Rectificarea a III-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2019
130 Hotărârea nr.130/2019 Aprobarea utilizării în anul 2019 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2018 – formă actualizată 1
129  

 Hotărârea nr.129/2019

Execuția bugetului propriu al județului Buzău pe trimestrul II 2019 pe cele două secțiuni
128 Hotărârea nr.128/2019 Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Buzău – familia ocupațională „Administrație” – forma actualizată conform Codului administrativ
* Se completează prin Hotărârea nr. 175/2020
* Abrogată  prin Hotărârea nr.297 din 2022 
127 Hotărârea nr.127/2019 Aprobarea numărului de personal, a numărului de funcții publice, a organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Buzău – formă actualizată conform Codului administrativ
* Modificată prin Hotărârea nr.189/2019 Hotărârea nr.212/2019
* Modificată prin Hotărârea nr. 93/2020
* Modificată prin  Hotărârea nr.126/2020
* Abrogată prin Hotărârea nr. 174/2020
126 Hotărârea nr.126/2019 Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Teatrului „George Ciprian Buzău”
125 Hotărârea nr.125/2019 Aprobarea modificării nivelului unor funcții publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău
124 Hotărârea nr.124/2019 Modificarea unor anexe la Monografia economico-militară a județului Buzău
123 Hotărârea nr.123/2019 Aprobarea arondării localităților din județul Buzău pe serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor – formă actualizată II
122 Hotărârea nr.122/2019 Aprobarea Planului de restructurare a Centrului de integrare prin terapie ocupațională Râmnicu Sărat, unitate de asistență socială din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău și a promovării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău a proiectului „Viață nouă în comunitate”, în cadrul POCU 2014-2020, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții 9.iv, OS 4.15 „Reducerea numărului persoanelor vârstnice și a celor cu dizabilități plasate în instituții rezidențiale, prin furnizarea de servicii sociale și medicale la nivelul comunității, inclusiv servicii pe termen lung”
* Completată prin Hotărârea nr. 59/2020
* Abrogată prin Hotărârea nr.247 din 2022
121 Hotărârea nr.121/2019 Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău  nr. 76/2018 pentru aprobarea promovării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău a proiectului „Casă nouă în drumul spre  acasă” în cadrul POR 2014-2020,  Axa prioritară 8 „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale” Prioritatea de investiții 8.1, cu modificările ulterioare
* Abrogată prin Hotărârea nr. 162/2020
120 Hotărârea nr.120/2019 Aprobarea închirierii unei suprafețe de teren din terenul aferent unui bun imobil proprietatea publică a județului Buzău, administrat de Consiliul Județean Buzău, situat în comuna Măgura, sat Ciuta
119 Hotărârea nr.119/2019 Aprobarea alipirii unor terenuri aferente imobilului proprietate publică a Județului Buzău situat în municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 48
118 Hotărârea nr.118/2019 Modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Buzău
* Abrogată prin Hotărârea nr. 168/2020
117 Hotărârea nr.117/2019 Aprobarea finanțării nerambursabile de către Consiliul Județean Buzău a etapei naționale a Concursului Național „Educație rutieră, educație pentru viață”
116 Hotărârea nr.116/2019 Rectificarea a I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău
115 Hotărârea nr.115/2019 Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Spitalului Județean de Urgență Buzău
114 Hotărârea nr.114/2019 Rectificarea a II-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2019
113 Hotărârea nr.113/2019 Aprobarea modificării și actualizării componenței nominale a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Buzău
* Abrogată prin Hotărârea nr.165/2019
112 Hotărârea nr.112/2019 Stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința ordinară din data de 30.05.2019
111 Hotărârea nr.111/2019 Stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința extraordinară din data de 30.05.2019
110 Hotărârea nr.110/2019 Aprobarea numărului de personal, organigramei şi statului de funcţii pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău
* Modificată prin Hotărârea nr.162/2019 , Hotărârea nr.187/2019Hotărârea nr.211/2019
Hotărârea nr.239/2019
* Modificată prin Hotărârea nr. 11/2020Hotărârea nr.46 din 2020Hotărârea nr. 62/2020Hotărârea nr. 73/2020Hotărârea nr. 94/2020Hotărârea nr.112/2020,  Hotărârea nr.127/2020 Hotărârea nr.145/2020 , Hotărârea nr. 176/2020Hotărârea nr.224/2020Hotărârea nr.7/2021 
* Modificată prin Hotărârea nr.38/2021
  Hotărârea nr. 43/2021Hotărârea nr. 84/2021
* Modificată și completată prin Hotărârea nr.127/2021 
* Modificată și completată prin Hotărârea nr.141/2021 
* Modificată  prin Hotărârea nr.170/2021
* Modificată  prin art.1 din Hotărârea nr.184/2021
* Modificată prin Hotărârea nr.216/2021
* Modificată prin Hotărârea nr.262/2021,Hotărârea nr.27 din 2022 
* Modificată  prin Hotărârea nr. 67 din 2022 
* Abrogată Hotărârea nr.112 din 2022
109 Hotărârea nr.109/2019 Modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Județean Buzău
108 Hotărârea nr.108/2019 Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău
* Modificată prin Hotărârea nr.127/2019
107 Hotărârea nr.107/2019 Aprobarea numărului de personal, a numărului de funcţii publice, a organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Buzău
* Anexa 2 modificată prin Hotărârea nr.125/2019
* Își încetează aplicabilitatea prin  
Hotărârea nr.127/2019
106 Hotărârea nr.106/2019 Aprobarea inițierii de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău a procedurilor pentru închiderea Centrului rezidențial pentru recuperarea și reabilitarea copilului cu tulburări de comportament nr. 5 Beceni, respectiv a Complexului de servicii comunitare nr. 2 Buzău
105 Hotărârea nr.105/2019 Aprobarea promovării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău a proiectului „Servicii sociale pentru un viitor mai bun”, în cadrul POCU AP4/PI9IV/OS 4.12, 4.13 & 4.14, apel complementar: POR 2017/8/8.1/8.3/C, grup vulnerabil: copii
* Se completează prin Hotărârea nr. 89/2020
Modificată prin Hotărârea nr.122/2020
104 Hotărârea nr.104/2019 Aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău la promovarea proiectului „Școală incluzivă, copii fericiți”
103 Hotărârea nr.103/2019 Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău în Campania „M.A.I. informat, M.A.I. protejat” organizată de Comisia județeană de monitorizare a activității preventive
102 Hotărârea nr.102/2019 Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău în calitate de coorganizator al Campionatului european pe echipe (tenis de câmp, băieți 12 ani), Buzău 22-27 iulie 2019
101 Hotărârea nr.101/2019 Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău în calitate de coorganizator al festivalului „Drăgaica IarmaFest” ediția 241, Buzău, 9-24.06.2019
100 Hotărârea nr.100/2019 Aprobarea finanțării unor activități desfășurate de Palatul Copiilor Buzău în anul 2019
99 Hotărârea nr.99/2019 Aprobarea acordării anual de către Consiliul Județean Buzău a unor premii în cadrul Festivalului internațional de muzică ușoară „Mihaela Runceanu”
98 Hotărârea nr.98/2019 Aprobarea colaborării Consiliului Județean Buzău cu filiala Buzău a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” pentru organizarea unor evenimente omagiale precum și aprobarea participării Consiliului Județean Buzău la Sărbătorirea Centenarului Armei TANC a Armatei Române
97 Hotărârea nr.97/2019 Aprobarea listei asociațiilor și fundațiilor cărora li se acordă subvenții de la bugetul Județului Buzău în anul 2019 pentru activități de asistență socială, conform Legii nr. 34/1998
96 Hotărârea nr.96/2019 Aprobarea acordării unei cofinanțări Parohiei Ortodoxe Române „Sfinții Martiri Brâncoveni” – Raionul Soroca, Republica Moldova pentru reabilitarea Cimitirului Ostașilor Români
95 Hotărârea nr.95/2019 Aprobarea continuării cofinanțării de către Consiliul Județean Buzău în anul 2019 a proiectului Consiliului Raional Soroca – „Reabilitarea Secției de Terapie a Spitalului Raional Soroca”
94 Hotărârea nr.94/2019 Aprobarea situațiilor financiare anuale și Contului de profit și pierderi pentru anul 2018 la Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău
93 Hotărârea nr.93/2019 Aprobarea închirierii imobilului proprietate publică a Județului Buzău, administrat de Consiliul Județean Buzău din municipiul Buzău, Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 44, Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău ca sediu administrativ
92 Hotărârea nr.92/2019 Completarea Secțiunii I din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Buzău
* Abrogată prin Hotărârea nr. 168/2020
91 Hotărârea nr.91/2019 Repartizarea  unor sume din  bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2019 pentru unele unităţi de cult religios recunoscute în România
90 Hotărârea nr.90/2019 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Spitalului Judeţean de Urgentă Buzău
89 Hotărârea nr.89/2019 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău
88 Hotărârea nr.88/2019 Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău
87 Hotărârea nr.87/2019 Rectificarea I a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2019
86 Hotărârea nr.86/2019 Aprobarea contului de execuție a exercițiului bugetar al Județului Buzău pe anul 2018
85 Hotărârea nr.85/2019 Asumarea organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli al României la nivelul județului Buzău
84 Hotărârea nr.84/2019 Acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al Judeţului Buzău” domnului locotenent (rez.) Gheorghe Bădulescu, veteran de război
83 Hotărârea nr.83/2019 Înlocuirea domnului Florescu Raul-Ioan din funcția de membru în două consilii de administrație și într-o comisie specială
82 Hotărârea nr.82/2019 Stabilirea unor tarife și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli la Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău
81 Hotărârea nr.81/2019 Modificarea nivelului de salarizare a unor funcții contractuale prevăzute în anexa nr.2 la Hotărârea nr. 300/17.12.2018 a Consiliului Județean Buzău privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate propriu al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău, familia ocupațională „Administrație”
80 Hotărârea nr.80/2019 Modificarea nivelului de salarizare a funcției contractuale de conducere de „șef birou” prevăzută în anexa la Hotărârea nr. 296/17.12.2018 a Consiliului Județean Buzău privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Muzeului Județean Buzău – funcții specifice familiei ocupaționale „Administrație”
79 Hotărârea nr.79/2019 Modificarea nivelului de salarizare a unor funcții contractuale de execuție prevăzute în anexa la Hotărârea nr. 298/17.12.2018 a Consiliului Județean Buzău privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău – funcții specifice familiei ocupaționale „Administrație”
78 Hotărârea nr.78/2019 Aprobarea unor modificări în organigrama şi statul de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
77 Hotărârea nr.77/2019 Aprobarea unor măsuri privind structura organizațională la Centrul Județean de Cultură și Artă Buzău
76 Hotărârea nr.76/2019 Aprobarea modificării Acordului de colaborare între Consiliul Județean Buzău, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău și Fundația „SERA ROMÂNIA” aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 284/2017
75 Hotărârea nr.75/2019 Aprobarea participării Muzeului Județean Buzău în calitate de partener în proiectul „Dacia 3D” finanțat prin Administrația Fondului Cultural Național
74 Hotărârea nr.74/2019 Aprobarea parteneriatului între Consiliul Județean Buzău și Inspectoratul Școlar Județean Buzău pentru realizarea proiectului „Educația în spiritul valorilor europene”
73 Hotărârea nr.73/2019 Aprobarea organizării ediției a III-a a  Festivalului „BUZĂU FEST”, 30 mai – 03 iunie 2019
72 Hotărârea nr.72/2019 Aprobarea finanțării nerambursabile de către Consiliul Județean Buzău a organizării Festivalului – concurs școlar „Pui de românaș” – ediția a VIII-a a concursului școlar regional „Feeria anotimpurilor” și a concursului regional ”Cupa Nehoiu”de către unități de învățământ preuniversitar
71 Hotărârea nr.71/2019 Aprobarea aderării Judeţului Buzău prin Consiliul Judeţean Buzău,la Adunarea Regiunilor Europei (ARE)
70 Hotărârea nr.70/2019 Aprobarea asumării de către Consiliul Județean Buzău a responsabilității de cofinanțare a proiectului investițional al Consiliului Raional Dubăsari, Moldova – „Extindere Bloc de odihnă cu sală de conferinţe la Centrul de odihnă şi tineret – Prietenia”
69 Hotărârea nr.69/2019 Aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale Județul Buzău, prin Consiliul Județean Buzău, în calitate de asociat – membru fondator, la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020”
68 Hotărârea nr.68/2019 Darea în administrarea Consiliului Local al comunei Luciu a unor suprafeţe de teren din DJ 214 A și DJ 203 I, situate în intravilanul comunei Luciu
67 Hotărârea nr.67/2019 Darea în administrarea Consiliului Local al comunei Tisău a unor suprafeţe de teren din DJ 100H, situate în intravilanul comunei Tisău
66 Hotărârea nr.66/2019 Modificarea și înlocuirea anexei nr. 7 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.272 din 27 noiembrie 2018 privind stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean pentru anul 2019
65 Hotărârea nr.65/2019 Aprobarea Metodologiilor de acordare a finanțărilor nerambursabile în baza Legii nr. 350/2005, pentru 5activități nonprofit de interes general în domeniile cultură, tineret și sport
64 Hotărârea nr.64/2019 Aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile acordate de la bugetul propriu al judeţului Buzău pentru anul 2019
* Modificată prin Hotărârea nr.234/2019
63 Hotărârea nr.63/2019 Aprobarea Programului anual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2019
Anexele nr.1 și 2 se înlocuiesc cu Anexele nr. 1 și 2 la Hotărârea nr.176/2019
62 Hotărârea nr.62/2019 Aprobarea Programului de lucrări de întreţinere curentă/periodică şi reparaţii, consolidări, modernizări şi reabilitări drumuri şi poduri aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău şi respectiv, a Programului de lucrări de reabilitare, modernizare şi/sau asfaltare drumuri şi poduri aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală în anul 2019
61 Hotărârea nr.61/2019 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
60 Hotărârea nr.60/2019 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău
59 Hotărârea nr.59/2019 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Teatrului „George Ciprian” Buzău
58 Hotărârea nr.58/2019 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Muzeului judeţean Buzău
57 Hotărârea nr.57/2019 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Bibliotecii judeţene „V. Voiculescu” Buzău
56 Hotărârea nr.56/2019 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Spitalului Judeţean de Urgență Buzău
55 Hotărârea nr.55/2019 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Rm. Sărat 
54 Hotărârea nr.54/2019 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Buzău
53 Hotărârea nr.53/2019 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău
52 Hotărârea nr.52/2019 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive  Buzău
51 Hotărârea nr.51/2019 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău
50 Hotărârea nr.50/2019 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău
49 Hotărârea nr.49/2019 Aprobarea bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2019
Anexele nr.1 și 2 se modifică prin  Hotărârea nr.130/2019 , Hotărârea nr.196/2019
* Modificată prin 
Hotărârea nr.223/2019
48 Hotărârea nr.48/2019 Execuţia bugetului propriu al judeţului Buzău pe trimestrul I 2019 pe cele două secţiuni
47 Hotărârea nr.47/2019 Acordarea titlului de ”Cetățean de onoare al Județului Buzău” domnului Bulat Nicolae – istoric și scriitor din Republica Moldova, Soroca
46 Hotărârea nr.46/2019 Stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea ”Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința extraordinară din data de 28.03.2019
45 Hotărârea nr.45/2019 Stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea ”Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința ordinară din data de 28.03.2019
44 Hotărârea nr.44/2019 Aprobarea numirii auditorului financiar și încheierea unui contract de audit financiar la Societatea ”Domenii Prest Serv” SRL Buzău
* Abrogată prin Hotărârea nr.46 din 2022 
43 Hotărârea nr.43/2019 Aprobarea proiectului modelului de steag al județului Buzău
42 Hotărârea nr.42/2019 Aprobarea unor modificări în organigrama și statul de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
41 Hotărârea nr.41/2019 Aprobarea unor modificări în organigrama și statul de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Buzău
40 Hotărârea nr.40/2019 Aprobarea organizării evaluării anuale a managementului la Muzeu Județean Buzău, Teatrul ”George Ciprian” Buzău și Centrul de Cultură și Artă Buzău
39 Hotărârea nr.39/2019 Aprobarea Planului Local de Acțiune pentru Mediu al județului Buzău, formă actualizată
38 Hotărârea nr.38/2019 Aprobarea formei actualizate a Regulamentului privind circulația pe drumurile publice județene a vehiculelor rutiere cu greutăți și/sau dimensiuni de gabarit care depășesc limitele maxime prevăzute de OrdonanțaGuvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare și exercitarea controlului, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor de către împuterniciții Consiliului Județean Buzău
* Abrogată prin Hotărârea nr. 76 din 2022 
37 Hotărârea nr.37/2019 Aprobarea Metodologiei de alocare a unor sume din bugetul Județului Buzău pentru finanțarea cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza UAT Județul Buzău în cadrul Programului sportiv de utilitate publică ”Promovarea sportului de performanță” – formă actualizată
* Art.2 se abrogă prin Hotărârea nr. 78/2021
36 Hotărârea nr.36/2019 Aprobarea promovării proiectului ”Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău”, în vederea finanțării acestuia prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.2, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe – formă actualizată
* Abrogată prin Hotărârea nr.168/2019
35 Hotărârea nr.35/2019 Aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău” în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.2, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe – formă actualizată
* Modificată prin Hotărârea nr.168/2019
* Abrogată  prin Hotărârea nr. 49 din 2022
34 Hotărârea nr.34/2019 Modificarea art.1 alin.(1) al Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 18/2019 pentru aprobarea dezmembrării (dezlipirii) a două terenuri aparținând domeniului public de interes județean aflate în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
33 Hotărârea nr.33/2019 Darea în administrarea Muzeului Județean Buzău a unui imobil din proprietatea publică a județului Buzău situat în satul Colți, comuna Colți, cu destinația de ”Muzeul Chihlimbarului”
32 Hotărârea nr.32/2019 Darea în administrarea Consiliului Local al comunei Berca a unor suprafețe de teren din DJ 203L, situate în intravilanul comunei Berca
31 Hotărârea nr.31/2019 Validarea mandatului de consilier județean al domnului Văcăroiu Marius-Ion
30 Hotărârea nr.30/2019 Constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Florescu Raul-Ioan și declararea ca vacant a unui mandat de consilier județean
29 Hotărârea nr.29/2019 Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor cu drumurile județene în anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022
28 Hotărârea nr.28/2019 Repartizarea pe comune, orașe și municipii a sumei de 28.492 mii lei din fondul constituit la dispoziția Consiliului Județean Buzău pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare pe anul 2019 și estimări pe anii 2020-2022
27 Hotărârea nr.27/2019 Repartizarea cotei de 17,5% din impozitul pe venit și a sumelor din taxa pe valoarea adăugată, bugetului propriu al Județului Buzău și bugetelor comunelor, orașelor și municipiilor din județ în anul 2019
26 Hotărârea nr.26/2019 Completarea art.II din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.1/2019
25 Hotărârea nr.25/2019 Aprobarea participării unei delegații a Consiliului Județean Buzău la o sesiune comună organizată de Consiliul Raional Dubăsari, Republica Moldova, în perioada 22-24 martie 2019
24 Hotărârea nr.24/2019 Aprobarea participării Județului Buzău la Târgul Internațional de Turism de la Rioja, Spania, 5-7 aprilie 2019  
23 Hotărârea nr.23/2019 Aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investiţii publice ale Judeţului Buzău cuprinse în Programul Naţional de Dezvoltare Locală
* Abrogată prin  Hotărârea nr. 41/2021
22 Hotărârea nr.22/2019 Acordarea titlului de „Cetățean de onoare al județului Buzău” domnului profesor Melnic Mihai
21 Hotărârea nr.21/2019 Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcţii al Bibliotecii judeţene „Vasile Voiculescu” Buzău
20 Hotărârea nr.20/2019 Prelungirea valabilității Protocolului de colaborare între Consiliul județean Buzău, Centrul Cultural Francofon și Institutul Francez din România
19 Hotărârea nr.19/2019 Aprobarea preluării, din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău în structura Direcției de Asistență Socială Rm. Sărat, a serviciului public social Centrul de zi „Piticii” din  Rm. Sărat
18 Hotărârea nr.18/2019 Aprobarea dezmembrării (dezlipirii) a două terenuri aparținând domeniului public de interes județean aflate în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
Art.1 alin.(1) este modificat prin  Hotărârea nr.34/2019
17 Hotărârea nr.17/2019 Completarea Secțiunii I din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Buzău
16 Hotărârea nr.16/2019 Aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii – şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Consolidare zonă alunecătoare DJ 203H, km. 11+520 – 11+680, comuna Topliceni, judeţul Buzău”
15 Hotărârea nr.15/2019 Aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii – şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizare DJ 203A, km 55+900-60+000, Amara-Stăvărăşti-limita judeţ Brăila, judeţul Buzău”
14 Hotărârea nr.14/2019 Aprobarea utilizării în anul 2019 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2018
* Modificată prin Hotărârea nr.130/2019
13 Hotărârea nr.13/2019 Exprimarea avizului cu privire la numirea Directorului societății ”Domenii Prest Serv” SRL, stabilirea remunerației acestuia și a contractului de mandat
12 Hotărârea nr.12/2019 Stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința ordinară din data de 28.01.2019
11 Hotărârea nr.11/2019 Revocarea/validarea unui membru de drept al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Buzău
10 Hotărârea nr.10/2019 Însușirea Planului Strategic pentru anul 2019 al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău
9 Hotărârea nr.09/2019 Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcţii al Teatrului „George Ciprian” Buzău
8 Hotărârea nr.08/2019 Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcţii al Muzeului Județean Buzău
7 Hotărârea nr.07/2019 Aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul pentru Mediul de Afaceri Comerț și Antreprenoriat și Consiliul Județean Buzău în vederea organizării evenimentului Reuniune informală a Grupului Working Party Trade Questiona (Chestiuni Comerciale)
6 Hotărârea nr.06/2019 Aprobarea reţelei şcolare a învăţământului special preuniversitar și liceal la nivelul judeţului Buzău pentru anul şcolar 2019 -2020
5 Hotărârea nr.05/2019 Aprobarea promovării proiectului „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău”, în vederea finanțării acestuia prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.2, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe
* Își încetează aplicabilitatea prin Hotărârea nr.36/2019
4 Hotărârea nr.04/2019 Aprobarea promovării de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău a proiectului „Un pas spre comunitate” în cadrul Programului de Interes Național 2018
* Abrogată prin Hotărârea nr.247 din 2022
3 Hotărârea nr.03/2019 Aprobarea formei actualizate a Strategiei județene de dezvoltare a serviciilor sociale 2014-2020 și a Planului de acțiune pentru anul 2019
2 Hotărârea nr.02/2019 Modificarea punctului V, poziția 2 din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.281/2017 privind stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autoturismele care deservesc parcul auto al Consiliului Județean Buzău și al instituțiilor și serviciilor publice de interes județean – formă actualizată
1 Hotărârea nr.01/2019 Completarea Metodologiei de alocare a unor sume din bugetul Județului Buzău pentru finanțarea activității cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza Unității Administrativ-Teritoriale Județul Buzău aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.145/2018
* Completată prin Hotărârea nr.26/2019
* Își încetează aplicabilitatea prin 
Hotărârea nr.37/2019