Hotărâri CJ 2022

Hotărârea nr.118 din 2022 pentru aprobarea premierii sportivilor și antrenorilor componenți ai echipei de minivolei feminin a Clubului Sportiv Școlar Buzău

Hotărârea nr.117 din 2022 pentru aprobarea închirierii unei suprafețe de teren proprietate privată a Județului Buzău, administrat de Consiliul Județean Buzău, situată în comuna Merei, satul Sărata Monteoru, Societății OMV Petrom SA, proprietară a conductei de alimentare cu gaze naturale a localității Sărata Monteoru

Hotărârea nr.116 din 2022 pentru aprobarea formei actualizate a Documentației de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate, la nivelul Județului Buzău aprobată prin art.2 al Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 256/2021

Hotărârea nr.115 din 2022 pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședințele ordinară, respectiv extraordinară din data de 31.05.2022

Hotărârea nr.114 din 2022 pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobare primirii comunei Boldu

Hotărârea nr.113 din 2022 privind aprobarea organizării evaluării anuale a managementului la Biblioteca județeană „Vasile Voiculescu” Buzău

Hotărârea nr.112 din 2022 pentru aprobarea numărului total de posturi pe categorii, organigramei și statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Buzău – formă actualizată

Hotărârea nr.111 din 2022 privind aprobarea unei modificări în statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău

Hotărârea nr.110 din 2022 pentru suspendarea aplicabilității Hotărârilor Consiliului Județean Buzău nr. 69/2022 și nr. 70/2022

Hotărârea nr.109 din 2022 pentru înlocuirea unor membri în componența  Comisiei pentru Protecţia Copilului Buzău

Hotărârea nr.108 din 2022 pentru aprobarea protocolului de colaborare între Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Buzău și  Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în vederea asigurării funcției de informare și promovare a oportunităților de finanțare din fonduri nerambursabile, precum și a impactului Politicii de Coeziune în România prin Centrul de Informare pentru Investiții Europene

Hotărârea nr.107 din 2022 pentru aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare și Promovare a Turismului în Județul Buzău 2021-2030

Hotărârea nr.106 din 2022 pentru aprobarea concesionării unor terenuri aparținând domeniului privat al Județului Buzău prin licitație publică

Hotărârea nr.105 din 2022 privind transmiterea, fără plată a unui autovehicul din patrimoniul Județului Buzău, Unității Administrativ-Teritoriale comuna Glodeanu Siliștea

Hotărârea nr.104 din 2022 privind darea în administrarea Consiliului Local al comunei Berca a unei suprafeţe de teren din drumul județean DJ 203L, situată în intravilanul comunei Berca

Hotărârea nr.103 din 2022 privind darea în administrarea Consiliului Local al comunei Glodeanu Siliștea a unor sectoare din drumul județean DJ 102 H aflat în administrarea Consiliului Judeţean Buzău

Hotărârea nr.102 din 2022 pentru stabilirea și aprobarea plății unei recompense bănești aferente unor bunuri arheologice descoperite pe teritoriul Județului Buzău – comuna Costești, sat Spătaru de o persoană fizică

Hotărârea nr.101 din 2022 privind aprobarea solicitării Inspectoratului Școlar Județean Buzău de tipărire a unei broșuri pentru promovarea învățământului profesional și tehnic la nivelul unităților de învățământ din județul Buzău

Hotărârea nr.100 din 2022 pentru aprobarea participării Consiliului Județean Buzău cu calitatea de coorganizator cu Federația Sporturilor de Contact a Galei „Dynamite Fighting Show” – ediția a XV-a, Buzău, 24 iunie 2022

Hotărârea nr.99 din 2022 pentru aprobarea participării Consiliului Județean Buzău în calitate de partener al Uniunii Artiștilor Plastici – Filiala Buzău pentru organizarea unor evenimente culturale de interes județean

Hotărârea nr.98 din 2022 pentru aprobarea asumării de către Consiliul Județean Buzău a responsabilității de cofinanțare a două proiecte de investiții ale Municipiului Chișinău, Republica Moldova

Hotărârea nr.97 din 2022 pentru aprobarea alocării unei sume de la bugetul propriu al Județului Buzău 2022 pentru organizarea ediției a IV-a a Festivalului „Buzău Fest” și a ediției a II-a a evenimentului „Zilele Chișinăului”

Hotărârea nr.96 din 2022 pentru aprobarea asumării de către Consiliul Județean Buzău a unor responsabilități financiare pentru organizarea de către Institutul de Investigații a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc a ediției 2022 a „Universității de Vară  Rm. Sărat”

Hotărârea nr.95 din 2022 privind acordarea unor stimulente financiare lunare personalului medical și de specialitate din cadrul Spitalului Judeţean de Urgență Buzău – formă actualizată

Hotărârea nr.94 din 2022 privind aprobarea acordării de subvenții pentru activități de asistență socială de la bugetul Județului Buzău în anul 2022, conform Legii nr. 34/1998

Hotărârea nr.93 din 2022 pentru aprobarea rectificării a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Hotărârea nr.92 din 2022 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Muzeului Județean Buzău

Hotărârea nr.91 din 2022 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău

Hotărârea nr.90 din 2022 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Rm. Sărat

Hotărârea nr.89 din 2022 pentru aprobarea rectificării a II-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2022

Hotărârea nr.88 din 2022 privind suplimentarea numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unități de cult la nivelul județului Buzău

Hotărârea nr.87 din 2022 privind aprobarea utilizării în anul 2022 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2021 – formă actualizată 1

Hotărârea nr.86 din 2022 privind execuția bugetului propriu al Județului Buzău pe trimestrul I 2022 pe cele două secțiuni

Hotărârea nr.85 din 2022 privind aprobarea contului de execuție a exercițiului bugetar al Județului Buzău pe anul 2021

Hotărârea nr. 84 din 2022 – privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza Proiect Tehnic, a indicatorilor tehnico-economici precum și a formei actualizate II a bugetului proiectului „Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană „Vasile Voiculescu” Buzău”

Hotărârea nr. 83 din 2022 – privind repartizarea  unor sume din  bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2022 pentru unele unităţi de cult religios recunoscute în România

Hotărârea nr. 82 din 2022 – pentru completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 49/2022 privind aprobarea Proiectului Tehnic de execuție, a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia şi pentru actualizarea bugetului pentru proiectul „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău”

Hotărârea nr. 81 din 2022 – pentru stabilirea votului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința extraordinară reconvocată în data de 31.03.2022

Hotărârea nr. 80 din 2022 – pentru aprobarea situațiilor financiare anuale, a contului de profit și pierdere, repartizării profitului realizat în exercițiul financiar 2021 precum și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău pentru anul 2022

Hotărârea nr. 79 din 2022 – pentru aprobarea modificării tarifelor de călătorie la bilete și abonamente pe traseele pe care efectuează transport rutier public județean de persoane prin curse regulate operatorul de transport SC TRANS EXPRES SRL

Hotărârea nr. 78 din 2022 – pentru aprobarea modificării tarifelor de călătorie la bilete și abonamente pe traseele pe care efectuează transport rutier public județean de persoane prin curse regulate operatorul de transport SC ȘAMPION SRL

Hotărârea nr. 77 din 2022 – pentru aprobarea modificării tarifelor de călătorie la bilete și abonamente pe traseele pe care efectuează transport rutier public județean de persoane prin curse regulate operatorul de transport SC ELA TRANS SRL

Hotărârea nr. 76 din 2022 – pentru aprobarea Regulamentului privind circulația pe drumurile publice județene a vehiculelor rutiere cu greutăți și/sau dimensiuni de gabarit care depășesc limitele maxime prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare și exercitarea controlului, constatarea și aplicarea sancțiunilor de către împuterniciții Consiliului Județean Buzău – formă actualizată II

Hotărârea nr. 75 din 2022 – pentru aprobarea promovării proiectului „Operațiuni de urgență și de recuperare în urma catastrofei cauzate de COVID-19 la nivelul județului Buzău” finanțat din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE)

Hotărârea nr. 74 din 2022 – privind atribuirea în folosință gratuită a unor suprafețe construite de la etajul I al imobilului proprietate publică a Județului Buzău situat în municipiul Rm. Sărat, strada Micșunelelor, nr. 29, Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Buzău și, respectiv Direcției pentru Agricultură Județeană Buzău

Hotărârea nr. 73 din 2022 – pentru aprobarea Documentațiilor tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici faza P.T. în proiectul „ÎMPREUNĂ – suport comunitar pentru persoanele adulte cu dizabilități” promovat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău în cadrul programului „Dezvoltare Locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”- Apelul nr 4 – Dezvoltare Locală”

Hotărârea nr. 72 din 2022 – privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea sumelor cu destinația cheltuieli de transport și cazare efectuate de adoptator/familie adoptatoare în vederea participării la procedura potrivirii practice cu un copil având domiciliul în alt județ decât al adoptatorilor

Hotărârea nr. 71 din 2022 – pentru aprobarea Strategiei Județene de dezvoltare a serviciilor sociale 2022-2027 și a Planului de acțiuni pentru anul 2022

Hotărârea nr.70 din 2022 – privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău – formă actualizată 2
* Suspendată aplicabilitatea  prin Hotărârea nr.110 din 2022 

Hotărârea nr.69 din 2022 – privind aprobarea încetării activității Centrului rezidențial pentru copilul cu handicap nr. 9 Buzău și aprobarea înființării Complexului de servicii comunitare nr. 9 Buzău în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
* Suspendată aplicabilitatea  prin Hotărârea nr.110 din 2022 

Hotărârea nr. 68 din 2022 – privind aprobarea unor modificări în organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău

Hotărârea nr. 67 din 2022 – pentru aprobarea unor modificări privind organigrama şi statul de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău

Hotărârea nr. 66 din 2022 – pentru aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Bibliotecii judeţene „V. Voiculescu” Buzău

Hotărârea nr. 65 din 2022 – pentru aprobarea formei actualizate a statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău

Hotărârea nr. 64 din 2022 – pentru aprobarea Normativului privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor județene – formă actualizată

Hotărârea nr. 63 din 2022 – privind darea în administrarea Consiliului Local al comunei Tisău a unor sectoare de drum aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău precum și prelungirea unor termene

Hotărârea nr. 62 din 2022 – privind aprobarea inițierii procedurii de închiriere prin licitație publică a unui spațiu din imobilul proprietate publică a Județului Buzău situat în municipiul Rm. Sărat, Bulevardul Eroilor nr. 31, aflat în administrarea Serviciului de Ambulanță Județean Buzău

Hotărârea nr. 61 din 2022 – privind aprobarea dezmembrării lotului de teren, proprietate publică a județului Buzău, din suprafața totală aferență imobilului situat în orașul Pogoanele, strada Unirii nr.76

Hotărârea nr. 60 din 2022 – pentru revocarea dreptului de folosință gratuită atribuit Inspectoratului de Poliție Județean Buzău prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 250/2021 pentru o suprafață construită din imobilul proprietate publică a județului Buzău situat în municipiul Buzău, Str. Simila nr. 19

Hotărârea nr. 59 din 2022 – privind atestarea unor modificări la Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al judeţului Buzău

Hotărârea nr. 58 din 2022 – privind aprobarea înregistrării UAT – Județul Buzău în Sistemul național electronic de plată online și înrolarea în sistemul „Ghişeul.ro”

Hotărârea nr. 57 din 2022 – pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Hotărârea nr. 56 din 2022 – pentru aprobarea rectificării I a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2022

Hotărârea nr. 55 din 2022 – privind darea în administrarea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Buzău a imobilului proprietate publică a Județului Buzău situat în municipiul Buzău, strada Păcii, nr. 29 – formă actualizată

Hotărârea nr. 54 din 2022 -privind aprobarea participării în anul 2022 a Unității Administrativ Teritoriale – Județul Buzău în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024

Hotărârea nr. 53 din 2022 – pentru modificarea programului de transport pe traseul județean cod 004 Buzău Autogara Sud – Merei – Vispești

Hotărârea nr. 52 din 2022 – privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea retragerii comunei Cilibia din cadrul Asociației

Hotărârea nr. 51 din 2022 – pentru aprobarea dezmembrării în două loturi a terenului în suprafață de 966 mp, proprietate publică a Județului Buzău, situat în Municipiul Buzău, Bulevardul Nicolae Bălcescu, nr. 40

Hotărârea nr. 50 din 2022 – pentru aprobarea modificării nivelului unei funcţii publice de execuţie din statul de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău

Hotărârea nr. 49 din 2022 – privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza Proiect tehnic, a indicatorilor tehnico-economici aferenți formei actualizate a bugetului proiectului „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău”
* Completată și modificată prin Hotărârea nr. 82 din 2022

Raport pentru utilizarea subvenţiilor pentru activităţi de asistenţă socială în anul 2021, acordate în temeiul Legii nr. 34/1998 de Consiliul Judeţean Buzău asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială în judeţul Buzău;

Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor iulie-decembrie 2021

Hotărârea nr.48 din 2022 – pentru aprobarea modificării Hotărârilor Consiliului Județean Buzău nr. 193, nr.195, nr. 196 și nr. 199 din 2021

Hotărârea nr.47 din 2022 – pentru aprobarea Programului Anual de Achiziţii Sectoriale al Consiliului Judeţean Buzău pentru anul 2022

Hotărârea nr.46 din 2022 – pentru aprobarea numirii auditorului financiar la Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău

Hotărârea nr.45 din 2022 – pentru stabilirea votului și a modalității de votare a Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședințele ordinară, respectiv extraordinară din data de 03.03.2022

Hotărârea nr.44 din 2022 – pentru aprobarea modificării contractelor de delegare a gestiunii unor activități către Societatea „Domenii Prest” SRL Buzău precum și aprobarea tarifelor/prețurilor pentru prestațiile societății în baza contractelor de delegare

Hotărârea nr.43 din 2022 – pentru revocarea respectiv desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Buzău în Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate Buzău pentru mandatul 2020 – 2024

Hotărârea nr.42 din 2022 – privind însuşirea Planului Strategic al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Buzău pentru anul 2022

Hotărârea nr.41 din 2022 – pentru revocarea/validarea unui membru de drept al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Buzău

Hotărârea nr.40 din 2022 – privind aprobarea unor măsuri în vederea implementării Strategiei Naţionale Anticorupţie pentru perioada 2021-2025

Hotărârea nr.39 din 2022 – privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” cu privire la modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare

Hotărârea nr.38 din 2022 -privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii în calitate de membri asociați, a comunelor Ghergheasa și Mihăilești în cadrul Asociației

Hotărârea nr.37 din 2022 – pentru stabilirea  unor mandate speciale reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009”

Hotărârea nr.36 din 2022 – privind aderarea județului Buzău la Asociația „Euroregiunea Siret – Prut – Nistru”

Hotărârea nr.35 din 2022 – pentru validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Buzău nr. 35/2022 și pentru aprobarea tarifelor de călătorie pe trasee din județul Buzău pe care efectuează transport rutier public județean de persoane prin curse regulate operatorii de transport SC TRANS EXPRES SRL, SC RIZEA RG SRL și SC TRANS RODICA SRL

Hotărârea nr.34 din 2022 – privind aprobarea participării în anul 2022 a Unității Administrativ Teritoriale – Județul Buzău în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020—2024

Hotărârea nr.33 din 2022 – privind completarea și actualizarea parcului auto și a consumului lunar de carburanți pentru autoturismele Consiliului Judeţean Buzău şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean

Hotărârea nr.32 din 2022 – pentru stabilirea cuantumului burselor care se acordă elevilor cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în unităţile de învăţământ preuniversitar special, în semestrul al II – lea al anului școlar 2021 – 2022

Hotărârea nr.31 din 2022 – privind aprobarea reţelei şcolare a învăţământului special preuniversitar și liceal la nivelul judeţului Buzău pentru anul şcolar
2022 -2023

Hotărârea nr.30 din 2022 – privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale serviciilor sociale din structura acesteia – forme actualizate
* Modificată prin Hotărârea nr.69 din 2022

Hotărârea nr.29 din 2022 – privind aprobarea numărului de personal, numărului de funcţii publice, a organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău – formă actualizată
* Abrogată prin Hotărârea nr. 70 din 2022

Hotărârea nr.28 din 2022 – privind modificarea nivelului unui post contractual de execuţie din statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău

Hotărârea nr.27 din 2022 – pentru aprobarea unor modificări privind numărul total de personal, organigrama şi statul de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău

Hotărârea nr.26 din 2022 –  pentru aprobarea organizării evaluării anuale a managementului la Muzeul judeţean Buzău, Teatrul „George Ciprian” Buzău şi Centrul Judeţean de Cultură şi Artă Buzău

Hotărârea nr.25 din 2022 – privind menținerea în anul 2022 a salariilor de bază brute lunare ale funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate propriu al Consiliului Județean Buzău, precum și pentru personalul instituțiilor și serviciilor publice de interes local și județean din subordinea acestuia

Hotărârea nr.24 din 2022 – pentru aprobarea Raportului anual privind monitorizarea măsurilor prevăzute în Planul de menținere a calității aerului pentru județul Buzău în anul 2021

Hotărârea nr.23 din 2022 – pentru aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu al județului Buzău pentru anul 2022

Hotărârea nr.22 din 2022 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Refacere pod peste râul Buzău, satul Vadu – Paşii, extravilan, comuna Vadu – Paşii, judeţul Buzău” cuprins în Programul Naţional de Dezvoltare Locală – forma actualizată

Hotărârea nr.21 din 2022 – privind aprobarea Programului de lucrări de întreţinere curentă/periodică şi reparaţii, consolidări, modernizări, reabilitări şi refacere în urma calamităților pentru drumurile şi podurile aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău și respectiv a Programului de lucrări de reabilitare, modernizare şi/sau asfaltare a drumurilor şi podurilor aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală în anul 2022

Hotărârea nr.20 din 2022 – privind aprobarea Programului anual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2022

Hotărârea nr.19 din 2022 – pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Hotărârea nr.18 din 2022 – pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău

Hotărârea nr.17 din 2022 – pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Teatrului „George Ciprian” Buzău

Hotărârea nr.16 din 2022 – pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Muzeului Județean Buzău

Hotărârea nr.15 din 2022 – pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Bibliotecii Județene „Vasile Voiculescu” Buzău

Hotărârea nr.14 din 2022 – pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Spitalului Județean de Urgență Buzău

Hotărârea nr.13 din 2022 – pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Rm.Sărat

Hotărârea nr.12 din 2022 – pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Buzău

Hotărârea nr.11 din 2022 – pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Buzău

Hotărârea nr.10 din 2022 – pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău

Hotărârea nr.9 din 2022 – pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău

Hotărârea nr.8 din 2022 – pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău

Hotărârea nr.7 din 2022 – pentru aprobarea bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2022

Hotărârea nr.6 din 2022 – privind aprobarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor cu drumurile județene în anul 2022 și estimări pentru anii 2023-2025

Hotărârea nr.5 din 2022– privind aprobarea utilizării în anul 2022 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2021

Hotărârea nr.4 din 2022 – pentru aprobarea modificării formei inițiale a Programului anual de achiziții sectoriale al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2022 și aprobarea Documentației de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii pentru unele trasee din Programul județean de transport rutier de persoane, aferent județului Buzău, cu valabilitate până la data de 31.12.2022

Hotărârea nr.3 din 2022 – pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli din fonduri externe nerambursabile (sursa D) pe anul 2022 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Hotărârea nr.2 din 2022 – privind suplimentarea numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult la nivelul județului Buzău

Hotărârea nr.1 din 2022 – privind repartizarea pe comune, orașe și municipii a sumei de 32.994 mii lei pe anul 2022 din fondul constituit la dispoziția Consiliului Județean pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare și estimări pe anii 2023 – 2025 din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale