Hotărâri CJ 2022

DECEMBRIE 2022:

Hotărârea nr. 308 din 2022 pentru aprobarea rectificării a X-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Hotărârea nr. 307 din 2022  pentru aprobarea rectificării a V-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Teatrului „George Ciprian”  Buzău

Hotărârea nr. 306 din 2022  pentru aprobarea rectificării a XII-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2022

Hotărârea nr.305 din 2022 pentru aprobarea formei inițiale a Programului Anual de Achiziţii Sectoriale al Consiliului Judeţean Buzău pentru anul 2023

Hotărârea nr.304 din 2022 pentru aprobarea formei inițiale a Programului Anual de Achiziţii Publice al Consiliului Judeţean Buzău pentru anul 2023

Hotărârea nr.303 din 2022 pentru aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcţii al Muzeului Județean Buzău

Hotărârea nr.302 din 2022 pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 275/2022 pentru  aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale – Județul Buzău în parteneriat cu  Unitatea Administrativ-Teritorială – Județul Prahova și  Unitatea Administrativ-Teritorială – Județul Vrancea pentru promovarea și implementarea proiectului de înființare a traseului de cicloturism „Velo Valahia” în regiunea Prahova-Buzău-Vrancea în cadrul PNRR

Hotărârea nr.301 din 2022 privind validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Judeţean Buzău nr. 345 pentru stabilirea unei măsuri în aplicarea prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 269/2022

Hotărârea nr.300 din 2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual – familia ocupațională „Administrație” pentru instituțiile publice de cultură de sub autoritatea Consiliului Județean Buzău
* Abrogată  prin Hotărârea nr.306 din 2023

Hotărârea nr.299 din 2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău – familia ocupațională „Administrație”
* Completată  prin Hotărârea nr. 297/2023
* Abrogată  prin Hotărârea nr.307 din 2023

Hotărârea nr.298 din 2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Direcției Județene de  Evidență a Persoanelor Buzău – familia ocupațională „Administrație”
* Abrogată  prin Hotărârea nr.308 din 2023

Hotărârea nr.297 din 2022 privind stabilirea salariilor de bază lunare ale funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Buzău – familia ocupațională „Administrație”
* Modificată  prin Hotărârea nr.107 din 2023 
* Abrogată  prin Hotărârea nr.305 din 2023

Hotărârea nr.296 din 2022 pentru aprobarea numărului de personal, organigramei şi statului de funcţii pentru Centrul Judeţean de Cultură şi Artă Buzău – formă actualizată
* Modificată  prin Hotărârea nr.50 din 2023 ; Hotărârea nr.150 din 2023, Hotărârea nr.241 din 2023
* Abrogată prin Hotărârea nr.279 din 2023 
* Modificată prin Hotărârea nr.89 din 2024

Hotărârea nr.295 din 2022 privind aprobarea numărului de personal, a numărului de funcţii publice, a organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Buzău – formă actualizată
* Modificată  prin Hotărârea nr.77/2023
* Modificată  prin Hotărârea nr.181 din 2023
* Abrogată prin Hotărârea nr. 291/2023

Hotărârea nr.294 din 2022 privind aprobarea formei actualizate a Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Tehnico-Economic (CTE) din cadrul Consiliului Județean Buzău

Hotărârea nr.293 din 2022 privind aprobarea Protocolului-cadru al colaborării Consiliului Județean Buzău cu unele Unități Administrativ-Teritoriale pentru înființarea de Centre Comunitare Integrate

Hotărârea nr.292 din 2022 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici și constituirea rezervei de implementare pentru obiectivul de investiții „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău
* Abrogată  prin Hotărârea nr.102 din 2023 

Hotărârea nr.291 din 2022 pentru aprobarea documentației tehnico-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pod peste pârâul Sărățel pe DJ 102F km. 8+900, satul Policiori – extravilan – comuna Scorțoasa”, județul Buzău

Hotărârea nr.290 din 2022 pentru aprobarea dării în folosința gratuită a Inspectoratului Județean de Poliție Buzău a unei suprafețe construite suplimentare din imobilul situat în municipiul Buzău str. Chiristigii nr. 8-10 precum și a unui bun mobil

Hotărârea nr.289 din 2022 privind stabilirea destinației imobilului proprietate publică a Județului Buzău, aflat în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău, situat în municipiul Buzău, strada Horticolei nr. 56
Modificată prin Hotărârea nr.124 din 2023

Hotărârea nr.288 din 2022 privind aprobarea solicitării de dare în administrarea Consiliului Județean Buzău a unor sectoare din drumurile de interes local DC 64 și DE 1, aflate în administrarea Consiliului Local al comunei Siriu

Hotărârea nr.287 din 2022 privind aprobarea solicitării Consiliului Județean Buzău de trecere din domeniul public al municipiului Buzău în domeniul public al județului Buzău a imobilului „PT 26 Școala de Oarbe”, situat în strada Horticolei nr.52, județul Buzău

Hotărârea nr.286 din 2022 privind aprobarea formei actualizate II a Programului anual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2022

Hotărârea nr.285 din 2022 privind aprobarea susținerii financiare a unor persoane fizice aflate în risc maxim de vulnerabilitate socială

Hotărârea nr.284 din 2022 privind stabilirea și aprobarea plății unor recompense bănești aferente unor bunuri arheologice descoperite pe teritoriul județului Buzău – comuna Vernești, sat Săsenii pe Vale de persoane fizice

Hotărârea nr.283 din 2022 privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole şi a valorii masei verzi pe hectar pajişte pentru anul fiscal 2023 la nivelul Judeţului Buzău
Anexa se înlocuiește  cu anexa la  Hotărârea nr.131 din 2023

Hotărârea nr.282 din 2022 privind stabilirea taxelor  şi  tarifelor de nivel judeţean pentru anul 2023
* Anexa nr.13 actualizată și completată  prin Hotărârea nr.143 din 2023

Hotărârea nr.281 din 2022 pentru aprobarea rectificării a IX-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Hotărârea nr.280 din 2022 pentru aprobarea rectificării a IV-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Spitalului Județean de Urgență Buzău

Hotărârea nr.279 din 2022 pentru aprobarea rectificării a XI-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2022

Hotărârea nr.278 din 2022 privind aprobarea utilizării în anul 2022 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2021 – formă actualizată 5

Hotărârea nr.277 din 2022 privind repartizarea impozitului pe venit încasat suplimentar pe anul 2022 corespunzător cotei de 6% reprezentând fondul constituit la dispoziția Consiliului Județean

Hotărârea nr.276 din 2022 privind execuția bugetului propriu al județului Buzău pe trimestrul IV 2022 pe cele două secțiuni

NOIEMBRIE 2022:

Hotărârea nr.275 din 2022 pentru aprobarea participării Unității Administrativ -Teritoriale – Județul Buzău în parteneriat cu Unitatea Administrativ-Teritorială – Județul Prahova și  Unitatea Administrativ-Teritorială – Județul Vrancea pentru promovarea și implementarea proiectului de înființare a traseului de cicloturism „Velo Valahia” în regiunea Prahova-Buzău-Vrancea în cadrul PNRR – Componenta 11 – Turism și Cultură, Investiția I.4
* Completată prin Hotărârea nr.302 din 2022

INFORMARE privind încheierea de contracte de management pentru perioada 01.12.2022 – 01.12.2027 cu managerii Muzeului Judeţean Buzău, Teatrului „George Ciprian” Buzău şi Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău

Hotărârea nr.274 din 2022 pentru aprobarea formei actualizate a Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 183/2022 privind participarea în anul 2022 a Unității Administrativ-Teritoriale – Județul Buzău în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024

Hotărârea nr.273 din 2022 pentru aprobarea acordării de premii speciale unor tineri sportivi buzoieni la tenis de masă și dans sportiv

Hotărârea nr.272 din 2022 pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședințele ordinară, respectiv extraordinară din data de 05.12.2022

Hotărârea nr.271 din 2022  pentru aprobarea unor modificări în organigrama și statul de funcții ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău

Hotărârea nr.270 din 2022  pentru aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcţii al Muzeului Județean Buzău

Hotărârea nr.269 din 2022  pentru aprobarea organizării procedurii de achiziţie sectorială – negociere fără invitaţie prealabilă la o procedură concurenţială de ofertare pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport, pe grupele de trasee din Programul judeţean de transport rutier de persoane prin curse regulate aferent judeţului Buzău, 2023-2028, urmare a nefinalizării procedurii de licitaţie publică
* Notă îndreptare eroare materială

Hotărârea nr.268 din 2022  privind aprobarea constituirii unui drept de trecere (acces)  în favoarea UAT – comuna Mărăcineni, prin Consiliul Local Mărăcineni, pentru un sector din drumul județean DJ 203K aflat în proprietatea publică a județului Buzău și în administrarea Consiliului Județean Buzău, în vederea realizării obiectivului de investiții „Înființare sistem de distribuție gaze naturale în satele Potoceni, Căpățânești și Mărăcineni, aparținătoare comunei Mărăcineni Județul Buzău”

Hotărârea nr.267 din 2022  privind aprobarea constituirii unui drept de trecere în favoarea UAT – comuna Brădeanu, prin Consiliul Local Brădeanu, pentru unele sectoare din drumurile județene DJ 203D, DJ 102I și DJ 203C, aflate în proprietatea publică a județului Buzău și în administrarea Consiliului Județean Buzău, în vederea realizării obiectivului de investiții „Reabilitare și extindere sistem public de alimentare cu apă și extindere sistem public de canalizare menajeră în satele Brădeanu și Smârdan, comuna Brădeanu, județul Buzău”

Hotărârea nr.266 din 2022  privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat a unei construcții – anexă la imobilul proprietate publică a județului Buzău situat în municipiul Buzău, strada Horticolei nr. 54, aflată în folosința gratuită a Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Buzău

Hotărârea nr.265 din 2022  pentru aprobarea promovării proiectului „Reducerea riscului de infecții nosocomiale la nivelul Spitalului Județean de Urgență Buzău” în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență

Hotărârea nr.264 din 2022 pentru aprobarea organizării şi derulării de către Consiliul Judeţean Buzău a achiziţiei de servicii sociale de tip rezidenţial pentru persoane adulte cu handicap

Hotărârea nr.263 din 2022  pentru aprobarea Convenției de asociere cu Fundația „Hope and Homes for Children” România în scopul  închiderii Centrului Rezidențial pentru Copilul cu Handicap Sever nr. 8 Buzău 

Hotărârea nr.262 din 2022 pentru stabilirea baremelor de dotări specifice, a costurilor medii lunare de întreţinere şi a contribuţiilor lunare de întreținere datorate de persoanele adulte asistate în căminele pentru persoane vârstnice, centrele de abilitare şi reabilitare a persoanelor adulte cu handicap, precum și în centrul de asistenţă medico-socială, unităţi de asistenţă socială din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Buzău
* Abrogată prin Hotărârea nr.232 din 2023

Hotărârea nr.261 din 2022  pentru stabilirea și aprobarea plății unei recompense bănești aferente unor bunuri arheologice descoperite pe teritoriul județului Buzău – comuna Costești, sat Spătaru de o persoană fizică

Hotărârea nr.260 din 2022 pentru rectificarea a VIII-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe  anul 2022 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău

Hotărârea nr.259 din 2022   pentru rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău

Hotărârea nr.258 din 2022   pentru rectificarea a V-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Muzeului Judeţean Buzău

Hotărârea nr.257 din 2022  pentru rectificarea a IV-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Teatrului „George Ciprian” Buzău

Hotărârea nr.256 din 2022  pentru rectificarea a III-a a  bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive  Buzău

Hotărârea nr.255 din 2022 pentru aprobarea rectificării a X-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2022

OCTOMBRIE 2022:

Informare privind rezultatul evaluării finale a managerilor de la Muzeul  Judeţean Buzău, Teatrul „George Ciprian” Buzău şi Centrul Judeţean de Cultură şi Artă Buzău

Hotărârea nr.254 din 2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr.171/2021 privind aprobarea promovării proiectului „Eficientizare energetică a clădirii administrative C3 din incinta imobilului situat în municipiul Buzău, bd. Nicolae Bălcescu nr.48”, în cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, coordonat de Administrația Fondului pentru Mediu, aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI- formă revizuită, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a bugetului proiectului

Hotărârea nr.253 din 2022 pentru stabilirea măsurilor prealabile pentru înfiinţarea Serviciului Public Judeţean de Salvamont Buzău

Hotărârea nr.252 din 2022 pentru aprobarea unor modificări în organigrama şi statul de funcţii ale Teatrului „George Ciprian” Buzău

Hotărârea nr.251 din 2022 pentru aprobarea unor modificări în statul de funcții al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău

Hotărârea nr.250 din 2022 privind aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău

Hotărârea nr.249 din 2022 pentru aprobarea unor modificări în statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău

Hotărârea nr.248 din 2022 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al județului Buzău a unor construcții anexe aferente unor bunuri imobile aflate în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Hotărârea nr.247 din 2022 pentru aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională Rm.Sărat din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău – formă revizuită
* Art.1 își încetează aplicabilitatea prin Hotărârea nr.46 din 2024

Hotărârea nr.246 din 2022 privind actualizarea devizului general și reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare structurală și funcțională a Spitalului Județean de Urgență Buzău – Etapa I – Modernizare și extindere Bloc operator, str. Stadionului nr. 7, județul Buzău”, finanțat din fondurile proprii ale Județului Buzău

Hotărârea nr.245 din 2022 pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reparație capitală pod peste pârâul Slănic pe DJ203K, km 80+000, localitatea Vintilă Vodă, județul Buzău”

Hotărârea nr.244 din 2022 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii – şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizare DJ 202E, km 0+000-3+800, DN 202 (Râmnicu Sărat) – limita județ Vrancea, județul Buzău”

Hotărârea nr.243 din 2022 pentru aprobarea Protocolului între Administrația Națională „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița și Unitatea Administrativ Teritorială  – Județul Buzău, privind utilizarea terenurilor din domeniul public al apelor administrat de Administrația Națională „Apele Române” aferente executării lucrărilor pe DJ 103P km 5+500 – 7+500, intravilan-extravilan sat Bîsca Chiojdului, comuna Chiojdu, județul Buzău

Hotărârea nr.242 din 2022 pentru aprobarea închirierii de către Consiliul Județean Buzău a unui teren proprietate privată persoane fizice în scopul continuării lucrărilor de reabilitare DJ 203L, între km. 29+400-50+000, Cozieni-Bozioru-Brăești

Hotărârea nr.241 din 2022 pentru aprobarea alocării unei sume de la bugetul propriu al Județului Buzău aferentă desfășurării unor acțiuni dedicate Zilei Naționale a României – 2022 și Sărbătorilor de iarnă

Hotărârea nr.240 din 2022 pentru aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Județean Buzău și Asociația Hair Redivivus ca și coorganizator al ediției 34 a Festivalului de muzică rock „TOP T 2022”

Hotărârea nr.239 din 2022 privind repartizarea unor sume din bugetul propriu al Județului Buzău pe anul 2022 pentru unele unități de cult religios recunoscute în România

Hotărârea nr.238 din 2022 pentru stabilirea unor măsuri aferente desfășurării Workshop-ului Regional pentru Europa privind rolul centrelor de vizitare în siturile desemnate UNESCO, Buzău 7-10 noiembrie 2022

Hotărârea nr.237 din 2022 pentru aprobarea rectificării a IV-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Muzeului Județean Buzău

Hotărârea nr.236 din 2022 pentru aprobarea rectificării a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Bibliotecii Județene „Vasile Voiculescu” Buzău

Hotărârea nr.235 din 2022 pentru aprobarea rectificării a IX-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2022

Hotărârea nr.234 din 2022 privind aprobarea utilizării în anul 2022 a excedentului anual al bugetului propriu al Județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2021 – formă actualizată 4

Hotărârea nr.233 din 2022 privind execuţia bugetului propriu al Judeţului Buzău pe trimestrul III 2022 pe cele două secțiuni

Hotărârea nr.232 din 2022 privind aprobarea trecerii terenului în suprafață de 4053 mp. situat în municipiul Buzău, B-dul Gării nr. 8 din domeniul public al județului Buzău în domeniul public al Statului

Hotărârea nr.231 din 2022 privind darea în administrarea Consiliului Local al comunei Rușețu a unor tronsoane din drumurile județene DJ 214 A și DJ 203 N, situate în intravilanul comunei Rușețu

Hotărârea nr.230 din 2022 privind darea în administrarea Consiliului Local al comunei Vernești a unor tronsoane din drumurile județene DJ 205 și DJ 100 H, situate în intravilanul comunei Vernești

Hotărârea nr.229 din 2022 privind rectificarea I a sumelor cu titlu de finanțări nerambursabile pentru cluburile sportive de drept public și privat, în cadrul Programului anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu al județului Buzău pentru anul 2022

Hotărârea nr.228 din 2022 din 2022 pentru rectificarea a VII-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe  anul 2022 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău

Hotărârea nr.227 din 2022 pentru aprobarea rectificării a VIII-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2022

SEPTEMBRIE 2022:

Hotărârea nr. 226 din 2022 privind darea în administrarea Consiliului Local al comunei Florica a unui tronson din drumul județean DJ 203C, aflat în administrarea Consiliului Judeţean Buzău

Hotărârea nr. 225 din 2022 pentru aprobarea modificării nivelului unui post vacant din statul de funcţii al Muzeului Județean Buzău

Hotărârea nr. 224 din 2022 pentru aprobarea continuității delegării gestiunii directe a Serviciului public de administrare a domeniului public/privat și, respectiv a Serviciului de operare a Stației – pilot pentru deșeuri din construcții și demolări către Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău

Hotărârea nr. 223 din 2022 pentru aprobarea rectificării a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău

Hotărârea nr. 222 din 2022 privind numirea administratorilor la Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău

Hotărârea nr. 221 din 2022 pentru aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Tehnico-Economic din cadrul Consiliului Județean Buzău
* Abrogată prin Hotărârea nr.294 din 2022

Hotărârea nr. 220 din 2022 pentru aprobarea unor modificări în organigrama și statul de funcții ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău

Hotărârea nr. 219 din 2022 pentru aprobarea unei modificări în statul de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău

Hotărârea nr. 218 din 2022 privind aprobarea unei modificări în statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău

Hotărârea nr. 217 din 2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea prelungirii Strategiei de dezvoltare a serviciului public de alimentare cu apă și canalizare pentru aria de operare-Județul Buzău 2016-2020

Hotărârea nr. 216 din 2022 pentru aprobarea participării unei delegații a Consiliului Județean Buzău la „Festivalul Național al Mărului”, Republica Moldova – Soroca, 7-9 octombrie 2022

Hotărârea nr. 215 din 2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții – și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții  „Modernizare DJ 103 R, km 0+500-4+900, – Scorțeanca – Vintileanca, județul Buzău”

Hotărârea nr. 214 din 2022 pentru aprobarea trecerii din proprietatea județului Buzău  în domeniul public al Statului Român și în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor prin Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate a clădirii Centrului de vizitare înscris în Cartea funciară nr.20542-C1 Gura Teghii

Hotărârea nr. 213 din 2022 pentru aprobarea trecerii din proprietatea județului Buzău  în domeniul public al Statului Român și în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor prin Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate a clădirii Centrului de vizitare înscris în Cartea funciară nr.20614-C1 Chiojdu

Hotărârea nr. 212 din 2022 pentru reaprobarea documentației tehnico-economice Studiu de fezabilitate pentru „Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Buzău în perioada 2014-2020” și a indicatorilor tehnico-economici – formă revizuită

Hotărârea nr. 211 din 2022 privind însușirea Planului de acțiune în domeniul drogurilor la nivelul Județului Buzău 2022-2026

Hotărârea nr. 210 din 2022 pentru stabilirea capacității de furnizare servicii specializate de către Căminul pentru persoane vârstnice Smeeni și a Centrului de reabilitare a persoanelor adulte cu dizabilități Stâlpu – unități de asistență socială din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
Abrogată prin Hotărârea nr.173 din 2023

Hotărârea nr. 209 din 2022 pentru aprobarea formei actualizate a Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Județului Buzău pentru anul 2022

Hotărârea nr. 208 din 2022 pentru stabilirea cuantumului burselor care se acordă elevilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în unitățile de învățământ preuniversitar special, în anul școlar 2022-2023

Hotărârea nr. 207 din 2022 pentru stabilirea și aprobarea plății unor recompense bănești aferente unor bunuri arheologice descoperite pe teritoriul județului Buzău de persoane fizice

Hotărârea nr. 206 din 2022 pentru aprobarea rectificării a VI-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Hotărârea nr. 205 din 2022 pentru aprobarea rectificării a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Muzeului Județean Buzău

Hotărârea nr. 204 din 2022 pentru aprobarea rectificării a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Teatrului „George Ciprian” Buzău

Hotărârea nr. 203 din 2022 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Bibliotecii Județene „Vasile Voiculescu” Buzău

Hotărârea nr. 202 din 2022 pentru aprobarea rectificării a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Spitalului Județean de Urgență Buzău

Hotărârea nr. 201 din 2022 pentru aprobarea rectificării a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Rm. Sărat

Hotărârea nr. 200 din 2022 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Buzău

Hotărârea nr. 199 din 2022 pentru aprobarea rectificării a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău

Hotărârea nr. 198 din 2022 pentru aprobarea rectificării a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău

Hotărârea nr. 197 din 2022 pentru aprobarea rectificării a VII-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2022

Hotărârea nr. 196 din 2022 privind aprobarea utilizării în anul 2022 a excedentului anual al bugetului propriu al Județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2021 – formă actualizată 3

AUGUST 2022:

Hotărârea nr. 195 din 2022 privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare al județului Buzău” domnului Ștefan Iovan

Hotărârea nr. 194 din 2022 privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare al județului Buzău” domnului Gheorghe Ciobanu

Hotărârea nr. 193 din 2022 aprobarea acordării unui premiu special de excelență domnului Teodor Cârdei, artist fotograf

Hotărârea nr. 192 din 2022 privind acordarea unui premiu special sportivei Tatu Alexia Ioana și respectiv antrenorului său

Hotărârea nr. 191 din 2022 privind acordarea de premii speciale elevilor și profesorilor coordonatori care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele școlare naționale și internaționale

Hotărârea nr. 190 din 2022 privind stabilirea cadrului general pentru acordarea de premii speciale elevilor din judeţul Buzău cu rezultate deosebite la olimpiadele şcolare naţionale şi internaţionale, precum şi celor cu performanțe în domeniul sportiv și cultural
* Completată prin Hotărârea nr.158 din 2023

Hotărârea nr. 189 din 2022 pentru aprobarea cooperării între Județul Buzău din România și Raionul Strășeni din Republica Moldova

Hotărârea nr. 188 din 2022 pentru aprobarea organizării evaluării finale a managementului la Muzeul județean Buzău, Teatrul „George Ciprian” Buzău și Centrul Județean de Cultură și Artă Buzău

Hotărârea nr. 187 din 2022 pentru aprobarea constituirii unui drept de trecere în favoarea UAT – comuna Tisău, prin Consiliul Local Tisău, pentru unele sectoare de drum județean aflate în proprietatea publică a județului Buzău, în vederea realizării obiectivului de investiții „Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în satele Izvoru, Grăjdana, Haleș, Pădurenii, Strezeni, Tisău și Valea Sălciilor, aparținătoare comunei Tisău, județul Buzău”

Hotărârea nr. 186 din 2022 pentru aprobarea modificării suprafeței construite din imobilul proprietate publică a județului Buzău, situat în municipiul Buzău, Str. Simila nr. 19 atribuită în folosința gratuită a Instituției Prefectului – Județul Buzău prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 250/2021, republicată
Abrogată prin Hotărârea nr. 73 din 2023

Hotărârea nr. 185 din 2022 privind aprobarea cofinanțării participării unei delegații sportive a Clubului Sportiv „Ten Club Tenis” Buzău la competiția internațională 18 – 25 septembrie 2022, Chișinău, Republica Moldova

Hotărârea nr. 184 din 2022 pentru stabilirea și aprobarea plății unei recompense bănești aferente unor bunuri arheologice descoperite pe teritoriul județului Buzău – comuna Costești, zona Pădurea Spătaru de către persoane fizice

Hotărârea nr. 183 din 2022 privind aprobarea participării în anul 2022 a Unității Administrativ Teritoriale – Județul Buzău în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024
* Își încetează aplicabilitatea prin Hotărârea nr.274 din 2022

Hotărârea nr. 182 din 2022 pentru rectificarea a V-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Hotărârea nr. 181 din 2022 pentru rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Spitalului Județean de Urgență Buzău

Hotărârea nr. 180 din 2022 pentru rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău

Hotărârea nr. 179 din 2022 pentru aprobarea rectificării a VI-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2022

IULIE 2022:

Hotărârea nr.178 din 2022 acordarea de premii de excelență pentru elevii cu rezultate deosebite la examenele naționale de evaluare și Bacalaureat sesiunea 2022

Hotărârea nr.177 din 2022 privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu și a tarifelor de călătorie la bilete și abonamente pe trasele județene cod 080 Buzău Autogara Sud – Vintileanca și cod 082 Buzău Autogara Sud – Clondiru

Hotărârea nr.176 din 2022* pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 44/2022 privind aprobarea modificării contractelor de delegare a gestiunii unor activități către Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău precum și aprobarea tarifelor/prețurilor pentru prestațiile societății în baza contractelor de delegare a gestiunii pentru anul 2022
*Modificată conform Notei de îndreptare eroare materială

Hotărârea nr.175 din 2022 pentru aprobarea documentelor aferente procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Societatea „DOMENII PREST SERV” SRL Buzău

Hotărârea nr.174 din 2022 pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședințele ordinară, respectiv extraordinară din data de 04.08.2022

Hotărârea nr.173 din 2022 pentru stabilirea nivelului unor cheltuieli și a baremului de dotări specifice sistemului de protecție a copilului din unitățile de asistență socială din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău, precum și a sumelor aferente drepturi sociale pentru o categorie de copii/elevi/tineri cu cerințe educaționale speciale din unitățile de învățământ special

Hotărârea nr.172 din 2022 pentru aprobarea completării Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 121/2022 privind aprobarea solicitării de trecere a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului în domeniul public al Județului Buzău

Hotărârea nr.171 din 2022 pentru aprobarea fișei proiectului „Valorificarea potențialului turistic natural și antropic pentru dezvoltarea durabilă a județului Buzău” ce urmează a fi promovat spre finanțare nerambursabilă în cadrul POR 2021-2027 – formă actualizată II

Hotărârea nr.170 din 2022 privind aprobarea concesionării terenului aparținând domeniului privat al județului Buzău  situat în, comuna Săgeata – punct Bentu, județul Buzău, prin licitație publică

Hotărârea nr.169 din 2022 privind darea în administrarea Consiliului Local al comunei Poșta Câlnău a unui tronson din drumul județean DJ 220, situat în intravilanul comunei Poșta Câlnău

Hotărârea nr.168 din 2022 privind darea în administrarea Consiliului Local al comunei Țintești a unor tronsoane din drumurile județene DJ 203D și DJ 204D, situate în intravilanul satelor Maxenu și Țintești, comuna Țintești

Hotărârea nr.167 din 2022 pentru aprobarea rectificării a IV – a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Hotărârea nr.166 din 2022 pentru aprobarea rectificării a II – a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Muzeului Județean Buzău

Hotărârea nr.165 din 2022 pentru aprobarea rectificării a II – a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Teatrului „George Ciprian” Buzău

Hotărârea nr.164 din 2022 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău

Hotărârea nr.163 din 2022 pentru aprobarea rectificării a V-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2022

Hotărârea nr.162 din 2022 privind execuția bugetului propriu al județului Buzău pe trimestrul II 2022 pe cele două secțiuni

IUNIE 2022:

Hotărârea nr.161 din 2022 pentru aprobarea reluării procedurii de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate la nivelul Județului Buzău pentru perioada 2023-2028 şi aprobarea unor modificări ale documentației de atribuire a procedurii

Hotărârea nr.160 din 2022 pentru modificarea capătului de traseu plecare a traseelor județene cod 109 Rm. Sărat – Buzău și cod 084 Rm. Sărat – Amara

Hotărârea nr.159 din 2022 pentru aprobarea modificării tarifelor de călătorie la bilete și abonamente pe traseele cod 003 BUZĂU AUTOGARA SUD – ULMENI – PIETROASELE, cod 004 BUZĂU AUTOGARA SUD – ULMENI – VISPEȘTI și cod 082 BUZĂU AUTOGARA SUD – CLONDIRU pe care efectuează transport rutier public județean de persoane prin curse regulate operatorul de transport SC TRANSRODICA SRL.

Hotărârea nr.158 din 2022 pentru aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Societatea DOMENII PREST SERV  SRL Buzău

Hotărârea nr.157 din 2022 pentru revocarea/validarea unor membru de drept al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Buzău
Modificată prin Hotărârea nr.128 din 2023, Hotărârea nr.9 din 2024

Hotărârea nr.156 din 2022 privind modificarea unor anexe la Monografia economico-militară a Județului Buzău

Hotărârea nr.155 din 2022 pentru aprobarea unor modificări în numărul total de posturi pe categorii, organigrama și statul de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Buzău

Hotărârea nr.154 din 2022 pentru aprobarea modificării unui post vacant din statul de funcții al Muzeului Județean Buzău

Hotărârea nr.153 din 2022 pentru aprobarea formei actualizate a statului de funcții al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău
* Modificată prin Hotărârea nr. 219 din 2022
* Abrogată prin Hotărârea nr. 81 din 2023

Hotărârea nr.152 din 2022 pentru aprobarea unor modificări în statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău

Hotărârea nr.151 din 2022 privind aprobarea Planului de Integritate la nivelul Consiliului Județean Buzău în scopul implementării Strategiei Naționale Anticorupție în perioada 2021-2025

Hotărârea nr.150 din 2022 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Eficientizarea Energetică a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Buzău” finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea B – Clădiri Publice

Hotărârea nr.149 din 2022 privind aprobarea solicitării dreptului de utilizare a unui teren din domeniul public al Statului și administrarea Administrației Naționale „Apele Române” pentru obiectivul de investiții „Consolidare zonă alunecătoare DJ 203L km. 23+300 – 23+675, comuna Pârscov, județul Buzău”

Hotărârea nr.148 din 2022 pentru aprobarea Protocolului între Administrația Națională „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița și Unitatea Administrativ-Teritorială – Județul Buzău, privind utilizarea terenurilor din domeniul public al apelor administrat de Administrația Națională „Apele Române” aferente executării lucrărilor pe DJ 203I, km. 0+100, DN 2B – Cilibia – Caragele, Județul Buzău

Hotărârea nr.147 din 2022 pentru aprobarea participării Consiliului Județean Buzău în parteneriat cu Asociația „Human Made Art” pentru organizarea și desfășurarea și în Geoparcul Internațional UNESCO „Ținutul Buzăului” a Campaniei „Cronicari Digitali” 2022 prin proiectul „Treasure Games in the Park”

Hotărârea nr.146 din 2022 privind prelungirea prorogării termenului aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 110 din 2022 pentru suspendarea aplicabilității Hotărârilor Consiliului Județean Buzău nr. 69 din 2022 și nr. 70/2022

Hotărârea nr.145 din 2022 pentru stabilirea nivelului alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă socială, precum şi pentru copiii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale – forma actualizată

Hotărârea nr.144 din 2022 privind repartizarea unor sume din bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2022 pentru unele unităţi de cult religios recunoscute în România

Hotărârea nr.143 din 2022 privind aprobarea alocării sumei de 400.000 lei din bugetul Județului Buzău 2022, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Ținutul Buzăului” în vederea promovării cererii de finanțare „Porți Deschise în Geoparcul Internațional UNESCO – Ținutul Buzăului”, fonduri aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 251/2022

Hotărârea nr.142 din 2022 privind aprobarea formei actualizate I a Programului de achiziții al proiectului „Eficientizarea energetică a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Buzău” cod S.M.I.S. 117684, Contract de finanţare nr. 3673/04.02.2019

Hotărârea nr.141 din 2022 privind aprobarea formei actualizate a Programului de achiziții al proiectului „Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale – modernizare D.J. 203K, km. 38+000 – 75+000, Mărăcineni – Podu Muncii, județul Buzău”, cod  S.M.I.S. 2014+:124872, Contract de finanţare nr. 3379/ 24.10.2018

Hotărârea nr.140 din 2022 privind aprobarea formei actualizate a Programului de achiziții al proiectului „Stimularea mobilității la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe D.J. 203K, pe tronsonul limită cu județul Brăila – Robeasca – Vadu Pașii(E85)”, cod M.I.S. 108721, Contract de finanţare nr. 611/ 23.10.2017

Hotărârea nr.139 din 2022 privind aprobarea formei actualizate I a Programului de achiziții al proiectului „Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat al Spitalului Județean de Urgență Buzău”, cod S.M.I.S. 126730, Contract de finanţare nr. 4593/ 22.07.2019
* Abrogată prin Hotărârea nr.71 din 2024

Hotărârea nr.138 din 2022 privind aprobarea Programului de achiziții al proiectului „Consolidarea infrastructurii medicale de la nivelul Spitalului Județean de Urgență Buzău, în contextul pandemiei cauzate de COVID 19”, cod S.M.I.S. 2014+151961, Contract de finanţare nr. 367/ 23.09.2020

Hotărârea nr.137 din 2022 privind aprobarea formei actualizate I a Programului de achiziții al proiectului „Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană Vasile Voiculescu Buzău”, cod S.M.I.S. 116518, Contract de finanţare nr. 1539/12.03.2018
* Abrogată prin Hotărârea nr.70 din 2024

Hotărârea nr.136 din 2022 privind aprobarea formei actualizate I a Programului de achiziții al proiectului „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău”, cod S.M.I.S. 119587, Contract de finanţare nr. 4558/11.07.2019
* Abrogată prin Hotărârea nr.75 din 2024

Hotărârea nr.135 din 2022 privind aprobarea formei actualizate IV a Programului de achiziții al proiectului „Restaurarea, conservarea şi modernizarea imobilului situat în municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 40, în vederea înfiinţării Centrului muzeal I.C. Brătianu”, cod S.M.I.S. 116513, Contract de finanţare nr. 353/21.08.2017

Hotărârea nr.134 din 2022 privind aprobarea formei actualizate I a Programului anual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2022

Hotărârea nr.133 din 2022 aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății „Domenii Prest Serv” SRL

Hotărârea nr.132 din 2022 aprobarea rectificării a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Hotărârea nr.131 din 2022 aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Teatrului „George Ciprian” Buzău

Hotărârea nr.130 din 2022 aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Spitalului Județean de Urgență Buzău

Hotărârea nr.129 din 2022 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău

Hotărârea nr.128 din 2022 pentru aprobarea rectificării a IV-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2022

Hotărârea nr.127 din 2022 privind aprobarea utilizării în anul 2022 a excedentului anual al bugetului propriu al Județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2021 – formă actualizată 2

MAI 2022:

Hotărârea nr.126 din 2022 pentru revocarea/validarea unui membru de drept al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău

Hotărârea nr.125 din 2022 pentru aprobarea închirierii unui spațiu cu destinația Sediu administrativ în imobilul proprietate publică a Județului Buzău, din municipiul Buzău, strada Chiristigii nr. 3 Asociației Club Sportiv „Handbal Club Buzău 2012”

Hotărârea nr.124 din 2022 privind aprobarea atribuirii pe perioadă determinată a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public rutier județean de persoane prin curse regulate pe traseele Buzău – Robeasca, Buzău – Găvănești și a licențelor de traseu aferente

Hotărârea nr.123 din 2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei Cochirleanca

Hotărârea nr.122 din 2022 pentru aprobarea finanțării de către Consiliul Județean Buzău a etapei naționale a Concursului Național „Educație Rutieră – Educație pentru Viață”

Hotărârea nr.121 din 2022 privind aprobarea solicitării de trecere a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Culturii în domeniul public al județului Buzău
* Completată prin Hotărârea nr.172 din 2022
* Anexa actualizată prin Hotărârea nr.44 din 2023 

Hotărârea nr.120 din 2022privind aprobarea documentației tehnice – Proiect tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții „Refacere pod pe DJ 103P, la Km.4+350, comuna Chiojdu, județul Buzău”, „Refacere pod pe DJ 103P, la Km.5+000, comuna Chiojdu, județul Buzău”,  „Refacere pod pe DJ 103P, la Km.5+500, comuna Chiojdu, județul Buzău”

Hotărârea nr.119 din 2022 pentru aprobarea rectificării a III-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2022

Hotărârea nr.118 din 2022 pentru aprobarea premierii sportivilor și antrenorilor componenți ai echipei de minivolei feminin a Clubului Sportiv Școlar Buzău

Hotărârea nr.117 din 2022 pentru aprobarea închirierii unei suprafețe de teren proprietate privată a Județului Buzău, administrat de Consiliul Județean Buzău, situată în comuna Merei, satul Sărata Monteoru, Societății OMV Petrom SA, proprietară a conductei de alimentare cu gaze naturale a localității Sărata Monteoru

Hotărârea nr.116 din 2022 pentru aprobarea formei actualizate a Documentației de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate, la nivelul Județului Buzău aprobată prin art.2 al Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 256/2021
* Abrogată prin Hotărârea nr.161 din 2022

Hotărârea nr.115 din 2022 pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședințele ordinară, respectiv extraordinară din data de 31.05.2022

Hotărârea nr.114 din 2022 pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobare primirii comunei Boldu

Hotărârea nr.113 din 2022 privind aprobarea organizării evaluării anuale a managementului la Biblioteca județeană „Vasile Voiculescu” Buzău

Hotărârea nr.112 din 2022 pentru aprobarea numărului total de posturi pe categorii, organigramei și statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Buzău – formă actualizată
* Completată și modificată prin Hotărârea nr.155 din 2022
Hotărârea nr.48 din 2023Hotărârea nr. 220 din 2022; Hotărârea nr.251 din 2022 ; Hotărârea nr.271 din 2022; Hotărârea nr.26 din 2023
* Abrogată prin Hotărârea nr.48 din 2023

Hotărârea nr.111 din 2022 privind aprobarea unei modificări în statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău

Hotărârea nr.110 din 2022 pentru suspendarea aplicabilității Hotărârilor Consiliului Județean Buzău nr. 69/2022 și nr. 70/2022
* Modificată prin Hotărârea nr.146 din 2022

Hotărârea nr.109 din 2022 pentru înlocuirea unor membri în componența  Comisiei pentru Protecţia Copilului Buzău

Hotărârea nr.108 din 2022 pentru aprobarea protocolului de colaborare între Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Buzău și  Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în vederea asigurării funcției de informare și promovare a oportunităților de finanțare din fonduri nerambursabile, precum și a impactului Politicii de Coeziune în România prin Centrul de Informare pentru Investiții Europene

Hotărârea nr.107 din 2022 pentru aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare și Promovare a Turismului în Județul Buzău 2021-2030

Hotărârea nr.106 din 2022 pentru aprobarea concesionării unor terenuri aparținând domeniului privat al Județului Buzău prin licitație publică

Hotărârea nr.105 din 2022 privind transmiterea, fără plată a unui autovehicul din patrimoniul Județului Buzău, Unității Administrativ-Teritoriale comuna Glodeanu Siliștea

Hotărârea nr.104 din 2022 privind darea în administrarea Consiliului Local al comunei Berca a unei suprafeţe de teren din drumul județean DJ 203L, situată în intravilanul comunei Berca

Hotărârea nr.103 din 2022 privind darea în administrarea Consiliului Local al comunei Glodeanu Siliștea a unor sectoare din drumul județean DJ 102 H aflat în administrarea Consiliului Judeţean Buzău

Hotărârea nr.102 din 2022 pentru stabilirea și aprobarea plății unei recompense bănești aferente unor bunuri arheologice descoperite pe teritoriul Județului Buzău – comuna Costești, sat Spătaru de o persoană fizică

Hotărârea nr.101 din 2022 privind aprobarea solicitării Inspectoratului Școlar Județean Buzău de tipărire a unei broșuri pentru promovarea învățământului profesional și tehnic la nivelul unităților de învățământ din județul Buzău

Hotărârea nr.100 din 2022 pentru aprobarea participării Consiliului Județean Buzău cu calitatea de coorganizator cu Federația Sporturilor de Contact a Galei „Dynamite Fighting Show” – ediția a XV-a, Buzău, 24 iunie 2022

Hotărârea nr.99 din 2022 pentru aprobarea participării Consiliului Județean Buzău în calitate de partener al Uniunii Artiștilor Plastici – Filiala Buzău pentru organizarea unor evenimente culturale de interes județean

Hotărârea nr.98 din 2022 pentru aprobarea asumării de către Consiliul Județean Buzău a responsabilității de cofinanțare a două proiecte de investiții ale Municipiului Chișinău, Republica Moldova

Hotărârea nr.97 din 2022 pentru aprobarea alocării unei sume de la bugetul propriu al Județului Buzău 2022 pentru organizarea ediției a IV-a a Festivalului „Buzău Fest” și a ediției a II-a a evenimentului „Zilele Chișinăului”

Hotărârea nr.96 din 2022 pentru aprobarea asumării de către Consiliul Județean Buzău a unor responsabilități financiare pentru organizarea de către Institutul de Investigații a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc a ediției 2022 a „Universității de Vară  Rm. Sărat”

Hotărârea nr.95 din 2022 privind acordarea unor stimulente financiare lunare personalului medical și de specialitate din cadrul Spitalului Judeţean de Urgență Buzău – formă actualizată
* Modificată și completată prin Hotărârea nr.116 din 2023

Hotărârea nr.94 din 2022 privind aprobarea acordării de subvenții pentru activități de asistență socială de la bugetul Județului Buzău în anul 2022, conform Legii nr. 34/1998

Hotărârea nr.93 din 2022 pentru aprobarea rectificării a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Hotărârea nr.92 din 2022 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Muzeului Județean Buzău

Hotărârea nr.91 din 2022 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău

Hotărârea nr.90 din 2022 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Rm. Sărat

Hotărârea nr.89 din 2022 pentru aprobarea rectificării a II-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2022

Hotărârea nr.88 din 2022 privind suplimentarea numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unități de cult la nivelul județului Buzău

Hotărârea nr.87 din 2022 privind aprobarea utilizării în anul 2022 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2021 – formă actualizată 1

Hotărârea nr.86 din 2022 privind execuția bugetului propriu al Județului Buzău pe trimestrul I 2022 pe cele două secțiuni

Hotărârea nr.85 din 2022 privind aprobarea contului de execuție a exercițiului bugetar al Județului Buzău pe anul 2021

APRILIE 2022:

Hotărârea nr. 84 din 2022 – privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza Proiect Tehnic, a indicatorilor tehnico-economici precum și a formei actualizate II a bugetului proiectului „Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană „Vasile Voiculescu” Buzău”

MARTIE 2022:

Hotărârea nr. 83 din 2022 – privind repartizarea  unor sume din  bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2022 pentru unele unităţi de cult religios recunoscute în România

Hotărârea nr. 82 din 2022 – pentru completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 49/2022 privind aprobarea Proiectului Tehnic de execuție, a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia şi pentru actualizarea bugetului pentru proiectul „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău”
* Abrogată prin Hotărârea nr.292 din 2022

Hotărârea nr. 81 din 2022 – pentru stabilirea votului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința extraordinară reconvocată în data de 31.03.2022

Hotărârea nr. 80 din 2022 – pentru aprobarea situațiilor financiare anuale, a contului de profit și pierdere, repartizării profitului realizat în exercițiul financiar 2021 precum și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău pentru anul 2022
* Anexa nr.5 este abrogată prin Hotărârea nr. 82 din 2023

Hotărârea nr. 79 din 2022 – pentru aprobarea modificării tarifelor de călătorie la bilete și abonamente pe traseele pe care efectuează transport rutier public județean de persoane prin curse regulate operatorul de transport SC TRANS EXPRES SRL

Hotărârea nr. 78 din 2022 – pentru aprobarea modificării tarifelor de călătorie la bilete și abonamente pe traseele pe care efectuează transport rutier public județean de persoane prin curse regulate operatorul de transport SC ȘAMPION SRL

Hotărârea nr. 77 din 2022 – pentru aprobarea modificării tarifelor de călătorie la bilete și abonamente pe traseele pe care efectuează transport rutier public județean de persoane prin curse regulate operatorul de transport SC ELA TRANS SRL

Hotărârea nr. 76 din 2022 – pentru aprobarea Regulamentului privind circulația pe drumurile publice județene a vehiculelor rutiere cu greutăți și/sau dimensiuni de gabarit care depășesc limitele maxime prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare și exercitarea controlului, constatarea și aplicarea sancțiunilor de către împuterniciții Consiliului Județean Buzău – formă actualizată II

Hotărârea nr. 75 din 2022 – pentru aprobarea promovării proiectului „Operațiuni de urgență și de recuperare în urma catastrofei cauzate de COVID-19 la nivelul județului Buzău” finanțat din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE)

Hotărârea nr. 74 din 2022 – privind atribuirea în folosință gratuită a unor suprafețe construite de la etajul I al imobilului proprietate publică a Județului Buzău situat în municipiul Rm. Sărat, strada Micșunelelor, nr. 29, Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Buzău și, respectiv Direcției pentru Agricultură Județeană Buzău

Hotărârea nr. 73 din 2022 – pentru aprobarea Documentațiilor tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici faza P.T. în proiectul „ÎMPREUNĂ – suport comunitar pentru persoanele adulte cu dizabilități” promovat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău în cadrul programului „Dezvoltare Locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”- Apelul nr 4 – Dezvoltare Locală”

Hotărârea nr. 72 din 2022 – privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea sumelor cu destinația cheltuieli de transport și cazare efectuate de adoptator/familie adoptatoare în vederea participării la procedura potrivirii practice cu un copil având domiciliul în alt județ decât al adoptatorilor

Hotărârea nr. 71 din 2022 – pentru aprobarea Strategiei Județene de dezvoltare a serviciilor sociale 2022-2027 și a Planului de acțiuni pentru anul 2022
* Art. 2 își încetează aplicabilitatea prin Hotărârea nr. 209 din 2022
* Modificată  prin Hotărârea nr.52 din 2023 

Hotărârea nr.70 din 2022 – privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău – formă actualizată 2
* Suspendată aplicabilitatea  prin Hotărârea nr.110 din 2022 
* Modificată prin Hotărârea nr.250 din 2022 ; Hotărârea nr. 79 din 2023 ; Hotărârea nr.127 din 2023
* Își încetează aplicabilitatea prin Hotărârea nr.183 din 2023

Hotărârea nr.69 din 2022 – privind aprobarea încetării activității Centrului rezidențial pentru copilul cu handicap nr. 9 Buzău și aprobarea înființării Complexului de servicii comunitare nr. 9 Buzău în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
* Suspendată aplicabilitatea  prin Hotărârea nr.110 din 2022 

Hotărârea nr. 68 din 2022 – privind aprobarea unor modificări în organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău

Hotărârea nr. 67 din 2022 – pentru aprobarea unor modificări privind organigrama şi statul de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău

Hotărârea nr. 66 din 2022 – pentru aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Bibliotecii judeţene „V. Voiculescu” Buzău

Hotărârea nr. 65 din 2022 – pentru aprobarea formei actualizate a statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău
* Abrogată prin Hotărârea nr.153 din 2022

Hotărârea nr. 64 din 2022 – pentru aprobarea Normativului privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor județene – formă actualizată

Hotărârea nr. 63 din 2022 – privind darea în administrarea Consiliului Local al comunei Tisău a unor sectoare de drum aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău precum și prelungirea unor termene

Hotărârea nr. 62 din 2022 – privind aprobarea inițierii procedurii de închiriere prin licitație publică a unui spațiu din imobilul proprietate publică a Județului Buzău situat în municipiul Rm. Sărat, Bulevardul Eroilor nr. 31, aflat în administrarea Serviciului de Ambulanță Județean Buzău

Hotărârea nr. 61 din 2022 – privind aprobarea dezmembrării lotului de teren, proprietate publică a județului Buzău, din suprafața totală aferență imobilului situat în orașul Pogoanele, strada Unirii nr.76

Hotărârea nr. 60 din 2022 – pentru revocarea dreptului de folosință gratuită atribuit Inspectoratului de Poliție Județean Buzău prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 250/2021 pentru o suprafață construită din imobilul proprietate publică a județului Buzău situat în municipiul Buzău, Str. Simila nr. 19

Hotărârea nr. 59 din 2022 – privind atestarea unor modificări la Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al judeţului Buzău

Hotărârea nr. 58 din 2022 – privind aprobarea înregistrării UAT – Județul Buzău în Sistemul național electronic de plată online și înrolarea în sistemul „Ghişeul.ro”

Hotărârea nr. 57 din 2022 – pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Hotărârea nr. 56 din 2022 – pentru aprobarea rectificării I a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2022

FEBRUARIE 2022:

Hotărârea nr. 55 din 2022 – privind darea în administrarea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Buzău a imobilului proprietate publică a Județului Buzău situat în municipiul Buzău, strada Păcii, nr. 29 – formă actualizată

Hotărârea nr. 54 din 2022 -privind aprobarea participării în anul 2022 a Unității Administrativ Teritoriale – Județul Buzău în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024

Hotărârea nr. 53 din 2022 – pentru modificarea programului de transport pe traseul județean cod 004 Buzău Autogara Sud – Merei – Vispești

Hotărârea nr. 52 din 2022 – privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea retragerii comunei Cilibia din cadrul Asociației

Hotărârea nr. 51 din 2022 – pentru aprobarea dezmembrării în două loturi a terenului în suprafață de 966 mp, proprietate publică a Județului Buzău, situat în Municipiul Buzău, Bulevardul Nicolae Bălcescu, nr. 40

Hotărârea nr. 50 din 2022 – pentru aprobarea modificării nivelului unei funcţii publice de execuţie din statul de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău

Hotărârea nr. 49 din 2022 – privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza Proiect tehnic, a indicatorilor tehnico-economici aferenți formei actualizate a bugetului proiectului „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău”
* Completată și modificată prin Hotărârea nr. 82 din 2022

Raport pentru utilizarea subvenţiilor pentru activităţi de asistenţă socială în anul 2021, acordate în temeiul Legii nr. 34/1998 de Consiliul Judeţean Buzău asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială în judeţul Buzău;

Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor iulie-decembrie 2021

Hotărârea nr.48 din 2022 – pentru aprobarea modificării Hotărârilor Consiliului Județean Buzău nr. 193, nr.195, nr. 196 și nr. 199 din 2021

Hotărârea nr.47 din 2022 – pentru aprobarea Programului Anual de Achiziţii Sectoriale al Consiliului Judeţean Buzău pentru anul 2022
*  Notă îndreptare eroare materială

Hotărârea nr.46 din 2022 – pentru aprobarea numirii auditorului financiar la Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău
* Abrogată prin Hotărârea nr.59 din 2023 

Hotărârea nr.45 din 2022 – pentru stabilirea votului și a modalității de votare a Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședințele ordinară, respectiv extraordinară din data de 03.03.2022

Hotărârea nr.44 din 2022 – pentru aprobarea modificării contractelor de delegare a gestiunii unor activități către Societatea „Domenii Prest” SRL Buzău precum și aprobarea tarifelor/prețurilor pentru prestațiile societății în baza contractelor de delegare
* Modificată prin Hotărârea nr.176 din 2022 

Hotărârea nr.43 din 2022 – pentru revocarea respectiv desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Buzău în Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate Buzău pentru mandatul 2020 – 2024

Hotărârea nr.42 din 2022 – privind însuşirea Planului Strategic al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Buzău pentru anul 2022

Hotărârea nr.41 din 2022 – pentru revocarea/validarea unui membru de drept al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Buzău

Hotărârea nr.40 din 2022 – privind aprobarea unor măsuri în vederea implementării Strategiei Naţionale Anticorupţie pentru perioada 2021-2025

Hotărârea nr.39 din 2022 – privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” cu privire la modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare

Hotărârea nr.38 din 2022 -privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii în calitate de membri asociați, a comunelor Ghergheasa și Mihăilești în cadrul Asociației

Hotărârea nr.37 din 2022 – pentru stabilirea  unor mandate speciale reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009”

Hotărârea nr.36 din 2022 – privind aderarea județului Buzău la Asociația „Euroregiunea Siret – Prut – Nistru”

Hotărârea nr.35 din 2022 – pentru validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Buzău nr. 35/2022 și pentru aprobarea tarifelor de călătorie pe trasee din județul Buzău pe care efectuează transport rutier public județean de persoane prin curse regulate operatorii de transport SC TRANS EXPRES SRL, SC RIZEA RG SRL și SC TRANS RODICA SRL

Hotărârea nr.34 din 2022 – privind aprobarea participării în anul 2022 a Unității Administrativ Teritoriale – Județul Buzău în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020—2024

Hotărârea nr.33 din 2022 – privind completarea și actualizarea parcului auto și a consumului lunar de carburanți pentru autoturismele Consiliului Judeţean Buzău şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean
* Actualizată prin Hotărârea nr.55 din 2023 
* Abrogată prin Hotărârea nr.265 din 2023

Hotărârea nr.32 din 2022 – pentru stabilirea cuantumului burselor care se acordă elevilor cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în unităţile de învăţământ preuniversitar special, în semestrul al II – lea al anului școlar 2021 – 2022

Hotărârea nr.31 din 2022 – privind aprobarea reţelei şcolare a învăţământului special preuniversitar și liceal la nivelul judeţului Buzău pentru anul şcolar
2022 -2023

Hotărârea nr.30 din 2022 – privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale serviciilor sociale din structura acesteia – forme actualizate
* Modificată prin Hotărârea nr.69 din 2022 ; Anexele nr.42 și nr.44 se modifică prin Hotărârea nr. 210 din 2022; Modificată prin Hotărârea nr. 78 din 2023
* Modificată prin Hotărârea nr.173 din 2023
* Abrogată  prin Hotărârea nr. 293/2023

Hotărârea nr.29 din 2022 – privind aprobarea numărului de personal, numărului de funcţii publice, a organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău – formă actualizată
* Abrogată prin Hotărârea nr. 70 din 2022

Hotărârea nr.28 din 2022 – privind modificarea nivelului unui post contractual de execuţie din statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău

Hotărârea nr.27 din 2022 – pentru aprobarea unor modificări privind numărul total de personal, organigrama şi statul de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău

Hotărârea nr.26 din 2022 –  pentru aprobarea organizării evaluării anuale a managementului la Muzeul judeţean Buzău, Teatrul „George Ciprian” Buzău şi Centrul Judeţean de Cultură şi Artă Buzău

Hotărârea nr.25 din 2022 – privind menținerea în anul 2022 a salariilor de bază brute lunare ale funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate propriu al Consiliului Județean Buzău, precum și pentru personalul instituțiilor și serviciilor publice de interes local și județean din subordinea acestuia

Hotărârea nr.24 din 2022 – pentru aprobarea Raportului anual privind monitorizarea măsurilor prevăzute în Planul de menținere a calității aerului pentru județul Buzău în anul 2021

Hotărârea nr.23 din 2022 – pentru aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu al județului Buzău pentru anul 2022
* Art.2 se modifică prin Hotărârea nr.229 din 2022

Hotărârea nr.22 din 2022 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Refacere pod peste râul Buzău, satul Vadu – Paşii, extravilan, comuna Vadu – Paşii, judeţul Buzău” cuprins în Programul Naţional de Dezvoltare Locală – forma actualizată

Hotărârea nr.21 din 2022 – privind aprobarea Programului de lucrări de întreţinere curentă/periodică şi reparaţii, consolidări, modernizări, reabilitări şi refacere în urma calamităților pentru drumurile şi podurile aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău și respectiv a Programului de lucrări de reabilitare, modernizare şi/sau asfaltare a drumurilor şi podurilor aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală în anul 2022

Hotărârea nr.20 din 2022 – privind aprobarea Programului anual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2022
* Abrogată prin Hotărârea nr.134 din 2022

Hotărârea nr.19 din 2022 – pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Hotărârea nr.18 din 2022 – pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău

Hotărârea nr.17 din 2022 – pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Teatrului „George Ciprian” Buzău

Hotărârea nr.16 din 2022 – pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Muzeului Județean Buzău

Hotărârea nr.15 din 2022 – pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Bibliotecii Județene „Vasile Voiculescu” Buzău

Hotărârea nr.14 din 2022 – pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Spitalului Județean de Urgență Buzău

Hotărârea nr.13 din 2022 – pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Rm.Sărat

Hotărârea nr.12 din 2022 – pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Buzău

Hotărârea nr.11 din 2022 – pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Buzău

Hotărârea nr.10 din 2022 – pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău

Hotărârea nr.9 din 2022 – pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău

Hotărârea nr.8 din 2022 – pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău

Hotărârea nr.7 din 2022 – pentru aprobarea bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2022

Hotărârea nr.6 din 2022 – privind aprobarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor cu drumurile județene în anul 2022 și estimări pentru anii 2023-2025

Hotărârea nr.5 din 2022– privind aprobarea utilizării în anul 2022 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2021

IANUARIE 2022:

Hotărârea nr.4 din 2022 – pentru aprobarea modificării formei inițiale a Programului anual de achiziții sectoriale al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2022 și aprobarea Documentației de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii pentru unele trasee din Programul județean de transport rutier de persoane, aferent județului Buzău, cu valabilitate până la data de 31.12.2022

Hotărârea nr.3 din 2022 – pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli din fonduri externe nerambursabile (sursa D) pe anul 2022 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Hotărârea nr.2 din 2022 – privind suplimentarea numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult la nivelul județului Buzău

Hotărârea nr.1 din 2022 – privind repartizarea pe comune, orașe și municipii a sumei de 32.994 mii lei pe anul 2022 din fondul constituit la dispoziția Consiliului Județean pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare și estimări pe anii 2023 – 2025 din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale