Hotărâri CJ 2023

DECEMBRIE 2023:

Hotărârea nr.311 din 2023 pentru aprobarea unor modificării în statul de funcții al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău

Hotărârea nr.310 din 2023 pentru aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcţii al Teatrului „George Ciprian” Buzău

Hotărârea nr.309 din 2023 privind modificarea nivelului unor posturi din statul de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău

Hotărârea nr.308 din 2023 privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău – familia ocupațională „Administrație’’, conform prevederilor  art.I alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.115/2023

Hotărârea nr.307 din 2023 privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău-familia ocupațională „Administrație’’, conform prevederilor  art.I alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.115/2023

Hotărârea nr.306 din 2023 privind stabilirea salariilor de bază ale personalului contractual – familia ocupațională „Administrație” din instituțiile publice de cultură de sub autoritatea Consiliului județean Buzău, conform prevederilor  art.I alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.115/2023

Hotărârea nr.305 din 2023 privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Buzău – familia ocupațională „Administrație”, conform prevederilor  art.I alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.115/2023

Hotărârea nr.304 din 2023 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Hotărârilor Consiliului Județean Buzău nr. 275, 276, 277, 278, 279,291,292 și 293/2023 conform prevederilor art. LXIX din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 115/2023

Hotărârea nr.303 din 2023 pentru aprobarea participării Teatrului „George Ciprian” Buzău în calitate de partener cu Teatrul „Ion Creangă” București în promovarea unui proiect în cadrul Programului „Europa Creativă”

Hotărârea nr.302 din 2023 pentru rectificarea a IX-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe  anul 2023 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău

Hotărârea nr.301 din 2023 pentru rectificarea a VI-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Teatrului „George Ciprian” Buzău

Hotărârea nr.300 din 2023 pentru aprobarea rectificării a XIV-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2023

Hotărârea nr.299 din 2023 pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 187/2023 privind aprobarea alocării de la Fondul de rezervă bugetară al Consiliului Județean Buzău a sumei de 1.000.000 lei Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Mărăcineni cu titlu de ajutor pentru cheltuieli neeligibile în proiectul „Înființare sistem distribuție gaze naturale în satele Mărăcineni, Căpățânești și Potoceni aparținătoare comunei Mărăcineni,
județul Buzău”

Hotărârea nr.298 din 2023 privind execuţia bugetului propriu al judeţului Buzău pe cele două secţiuni și a bugetului din credite interne pe secțiunea de dezvoltare la trimestrul IV 2023

Hotărârea nr.297 din 2023 privind completarea Anexei nr.2 la Hotărârea nr.299/15.12.2022 a Consiliului județean Buzău privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău-familia ocupațională „Administrație”
* Abrogată prin Hotărârea nr.307 din 2023

Hotărârea nr.296 din 2023 pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului Judeţului Buzău în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009”

Hotărârea nr.295 din 2023 pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința ordinară din data de 27.12.2023

Hotărârea nr.294 din 2023 pentru aprobarea numărului de personal, organigramei și statului de funcții ale Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău precum și a altor măsuri în aplicarea Legii nr. 296/2023

Hotărârea nr.293 din 2023 pentru aprobarea numărului de personal, organigramei, statului de funcţii şi Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău conform Legii nr. 296/2023
* Prorogare termen de intrare în vigoare prin Hotărârea nr.304 din 2023

Hotărârea nr.292 din 2023 pentru aprobarea numărului de personal pe categorii, organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău conform Legii nr. 296/2023
* Prorogare termen de intrare în vigoare prin Hotărârea nr.304 din 2023

Hotărârea nr.291 din 2023 privind aprobarea numărului de personal, a numărului de funcţii publice, organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Buzău conform prevederilor Legii nr. 296/2023
* Prorogare termen de intrare în vigoare prin Hotărârea nr.304 din 2023

Hotărârea nr.290 din 2023 privind aprobarea constituirii unui drept de trecere în favoarea UAT – comuna Berca, prin Consiliul Local Berca, pentru unele tronsoane din drumurile județene DJ 102 F și DJ 203 L, aflate în proprietatea publică a județului Buzău și în administrarea Consiliului Județean Buzău, în vederea realizării obiectivului de investiții „Reabilitare rețea de aducțiune apă potabilă Vernești-Sătuc, județul Buzău și rețea de distribuție + branșamente apă potabilă Pleșcoi-Valea Nucului, comuna Berca, județul Buzău”

Hotărârea nr.289 din 2023 pentru prorogarea termenului de aplicare a Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 98/2023 privind aprobarea organizării de către Consiliul Județean Buzău în parteneriat cu Asociația „Activ-Asociația suport pentru copii, tineri și grupuri/femei defavorizate” a „Caravanei cu specialiști în domeniul sănătății” în unități administrativ-teritoriale ale județului Buzău

Hotărârea nr.288 din 2023 pentru aprobarea formei inițiale a Programului Anual de Achiziţii Publice al Consiliului Judeţean Buzău pentru anul 2024

Hotărârea nr.287 din 2023 privind aprobarea formei actualizate II a Programului Anual de Achiziții Publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2023

Hotărârea nr.286 din 2023 privind participarea Consiliului Județean Buzău la Programul multianual privind finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism

Hotărârea nr.285 din 2023 privind stabilirea taxelor şi tarifelor de nivel judeţean pentru anul 2024

Hotărârea nr.284 din 2023 pentru rectificarea a VIII-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe  anul 2023 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău

Hotărârea nr.283 din 2023 pentru rectificarea a V-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Teatrului „George Ciprian” Buzău

Hotărârea nr.282 din 2023 pentru aprobarea rectificării a XIII-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2023

Hotărârea nr.281 din 2023 privind repartizarea impozitului pe venit încasat suplimentar pe anul 2023, corespunzător cotei de 6%, reprezentând fondul constituit la dispoziția consiliului județean

NOIEMBRIE 2023:

Hotărârea nr.280 din 2023 privind aprobarea modificării tarifelor de călătorie pentru serviciul public de transport județean de persoane prin curse regulate, grupa de trasee 02 din Programul județean de transport, potrivit prevederilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competență a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Buzău nr. 5327/14.03.2023

Hotărârea nr.279 din 2023 pentru aprobarea numărului de personal, organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcționare ale Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău conform Legii nr. 296/2023
* Prorogare termen de intrare în vigoare prin Hotărârea nr.304 din 2023

Hotărârea nr. 278 din 2023 pentru aprobarea numărului de personal, organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcționare ale Teatrului „George Ciprian” Buzău conform Legii nr. 296/2023
* Prorogare termen de intrare în vigoare prin Hotărârea nr.304 din 2023

Hotărârea nr.277 din 2023 pentru aprobarea numărului de personal, organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcționare ale Bibliotecii Judeţene „V. Voiculescu” Buzău conform Legii nr. 296/2023
* Prorogare termen de intrare în vigoare prin Hotărârea nr.304 din 2023

Hotărârea nr.276 din 2023 pentru aprobarea numărului de personal, organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcționare ale Muzeului Judeţean Buzău conform Legii nr. 296/2023
* Prorogare termen de intrare în vigoare prin Hotărârea nr.304 din 2023

Hotărârea nr.275 din 2023 pentru aprobarea numărului de personal, organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcționare ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău conform Legii nr. 296/2023
* Prorogare termen de intrare în vigoare prin Hotărârea nr.304 din 2023

Hotărârea nr.274 din 2023 pentru aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Bibliotecii județene „Vasile Voiculescu” Buzău

Hotărârea nr.273 din 2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza Studiu de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a bugetului proiectului „Instalare panouri fotovoltaice pentru producerea energiei din surse regenerabile pentru autoconsum, la Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Buzău”, promovat de Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Buzău în cadrul Fondului pentru Modernizare în România, Accelerarea tranziției către neutralitatea climatică, Programul – cheie1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei, Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice

Hotărârea nr.272 din 2023 privind etapizarea proiectului „Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană „Vasile Voiculescu” Buzău”, cod SMIS 116518, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, etapa I, propus pentru finanțare în etapa II în cadrul Programului Regional Sud Est 2021 – 2027

Hotărârea nr.271 din 2023 privind etapizarea proiectului „Consolidarea infrastructurii medicale de la nivelul Spitalului Județean de Urgență Buzău, în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, cod SMIS 151961, finanțat în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014 – 2020, Axa Prioritară 10, Obiectiv Specific 10.1, Cod apel: POIM/963/10/1/Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și a consecințelor sale sociale/1/Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și a consecințelor sale sociale, etapa I, propus pentru finanțare în etapa II în cadrul Programului Sănătate 2021-2027, Domeniul de intervenție 129. Echipamente medicale

Hotărârea nr.270 din 2023 pentru aprobarea noii durate de implementare și a obligațiilor aferente finalizării proiectului „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020

Hotărârea nr.269 din 2023 privind etapizarea proiectului „Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău”, cod SMIS 126730, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 8 – „Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional şi local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul specific 8.1,  Operațiunea A – Ambulatorii, etapa I, propus pentru finanțare în etapa II în cadrul Programului Sănătate 2021 – 2027, Domeniul de intervenție 129. Echipamente medicale

Hotărârea nr.268 din 2023 pentru aprobarea Regulamentului privind închiderea  temporară a circulației rutiere  pe unele sectoare din drumurile județene

Hotărârea nr.267 din 2023 privind aprobarea  noii durate de implementare și a obligațiilor aferente finalizării proiectului „Modernizare DJ 203K, km. 38+000 – 75+000, Mărăcineni – Podu Muncii, Judeţul Buzău”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020

Hotărârea nr.266 din 2023 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații în imobilul proprietate publică a Județului Buzău și administrarea Consiliului Județean Buzău, situat în municipiul Buzău, strada Chiristigii nr. 3, județul Buzău

Hotărârea nr.265 din 2023 pentru aprobarea consumului lunar de carburanți pentru autoturismele din parcul comun al Consiliului Judeţean Buzău şi al instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean

Hotărârea nr.264 din 2023 privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole şi a valorii masei verzi pe hectar pajiște pentru anul fiscal 2024 la nivelul Judeţului Buzău

Hotărârea nr.263 din 2023 pentru aprobarea rectificării a VII-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Hotărârea nr.262 din 2023 pentru aprobarea rectificării a V-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Muzeului Județean Buzău

Hotărârea nr.261 din 2023 pentru aprobarea rectificării a IV-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Spitalului Județean de Urgență Buzău

Hotărârea nr.260 din 2023 pentru aprobarea rectificării a V-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Rm. Sărat

Hotărârea nr.259 din 2023 pentru aprobarea rectificării a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Buzău

Hotărârea nr.258 din 2023 pentru aprobarea rectificării a V-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Liceului Tehnologic Special pentru copii cu Deficiențe Auditive Buzău

Hotărârea nr.257 din 2023 pentru aprobarea rectificării a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău

Hotărârea nr.256 din 2023 pentru aprobarea rectificării a XII-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2023

Hotărârea nr.255 din 2023 privind aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2022 – formă actualizată 7

Hotărârea nr.254 din 2023 pentru rectificarea a IV-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Rm. Sărat

Hotărârea nr.253 din 2023 pentru rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău

Hotărârea nr.252 din 2023 pentru rectificarea a IV-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău

Hotărârea nr.251 din 2023 pentru rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău

Hotărârea nr.250 din 2023 pentru aprobarea rectificării a XI-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2023

Hotărârea nr.249 din 2023 privind aprobarea promovării de către UAT Județul Buzău a proiectului „Instalare panouri fotovoltaice pentru producerea energiei din surse regenerabile pentru autoconsum, la UAT Județul Buzău”, în cadrul Fondului pentru Modernizare în România, Accelerarea tranziției către neutralitatea climatică, Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei, Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice

Hotărârea nr.248 din 2023 privind încetarea dreptului de administrare atribuit prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău  nr. 172/2018 Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău, pentru terenul proprietate privată a județului Buzău, situat în comuna Beceni – sat Dimiana

OCTOMBRIE 2023:

Hotărârea nr.247 din 2023 pentru rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Spitalului Judeţean de Urgență Buzău

Hotărârea nr.246 din 2023 pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședințele ordinară, respectiv extraordinară din data de 21.11.2023

Hotărârea nr.245 din 2023 privind aprobarea unor modificări ale Programului județean de transport pe grupa de trasee 03, atribuită operatorului de transport SC DAN SEPSI SRL, potrivit prevederilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competență a Unității Administrativ-Teritoriale județul Buzău nr. 5017/09.03.2023

Hotărârea nr.244 din 2023 privind aprobarea unor modificări ale Programului județean de transport pe grupa de trasee 02, atribuită operatorului de transport SC GRUP ATYC SRL, potrivit prevederilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competență a Unității Administrativ-Teritoriale județul Buzău nr. 5327/14.03.2023

Hotărârea nr.243 din 2023 privind aprobarea emiterii licențelor de traseu pentru traseele aferente grupei 06 din Programul județean de transport și aprobarea tarifelor de călătorie pentru efectuarea serviciului public de transport rutier județean de persoane prin curse regulate pentru traseele aferente grupei 06 din Programul județean de transport la nivelul județului Buzău

Hotărârea nr.242 din 2023 pentru aprobarea unor modificării în statul de funcții al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău

Hotărârea nr.241 din 2023 pentru aprobarea modificării nivelului unui post vacant din statul de funcţii al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău

Hotărârea nr.240 din 2023 privind organizarea unei campanii de prevenire a consumului de droguri în rândul tinerilor din județul Buzău 2023-2024

Hotărârea nr.239 din 2023 pentru aprobarea dării în folosință gratuită a unui spațiu în imobilul proprietate publică a Județului Buzău din municipiul Buzău, strada Chiristigii, nr. 3 pentru activitatea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Ținutul Buzăului”

Hotărârea nr.238 din 2023 privind darea în administrarea Consiliului Local al comunei Glodeanu Siliștea a unor tronsoane din drumul județean DJ 102 H, situate în intravilanul satelor Cotorca și Satu Nou, comuna Glodeanu Siliștea

Hotărârea nr.237 din 2023 pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 211/2023 pentru aprobarea participării Unității Administrativ – Teritoriale Județul Buzău la implementarea proiectului „Eficiența Energetică pentru Clădiri Publice din Regiunea Sud – Est (SEEE-PB)” finanțat prin Instrumentul financiar ELENA – Asistență locală europeană pentru energie/Programul Orizont

Hotărârea nr.236 din 2023 pentru aprobarea Acordului de Parteneriat între Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Buzău și Unitățile Administrativ Teritoriale beneficiare ale proiectului „Dotarea cu microbuze școlare verzi (electrice) pentru unități de învățământ preuniversitar din județul Buzău”, finanțat în cadrul Planului National de Redresare și Reziliență, componenta C15: Educație, Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar, Investiția 10. Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi

Hotărârea nr.235 din 2023 pentru aprobarea Acordului de parteneriat între Consiliul Județean Buzău și Societatea Română de Radiodifuziune în scopul promovării unor obiective din Strategia de Dezvoltare și Promovare a Turismului în județul Buzău 2021-2030

Hotărârea nr.234 din 2023 pentru aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Județean Buzău și Asociația Hair Redivivus ca și coorganizator al ediției 35 a Festivalului de muzică rock „TOP T 2023”

Hotărârea nr.233 din 2023 pentru aprobarea completării Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 172/2023 privind completarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Buzău 2021-2027 pentru un nou orizont de timp și a Strategiei Integrate de Dezvoltare și Promovare a Turismului în Județul Buzău 2021-2030, respectiv, constituirea Comitetului de monitorizare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă

Hotărârea nr.232 din 2023 privind stabilirea costurilor medii lunare de întreținere, a contribuțiilor lunare de întreținere datorate și a baremelor de dotări specifice pentru persoanele adulte asistate în căminele pentru persoane vârstnice, centrele de abilitare și reabilitare a persoanelor adulte cu handicap, precum și în Centrul de asistență medico-socială Pogoanele, unități de asistență socială din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
* Modificată prin Hotărârea nr.92 din 2024

Hotărârea nr.231 din 2023 privind acordarea de premii speciale elevilor și profesorilor coordonatori care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele școlare naționale și internaționale

Hotărârea nr.230 din 2023 pentru aprobarea alocării unei sume de la bugetul propriu al Județului Buzău aferentă desfășurării unor acțiuni dedicate Zilei Naționale a României – 2023 și Sărbătorilor de iarnă

Hotărârea nr.229 din 2023 privind repartizarea unor sume din bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2023 pentru unele unităţi de cult religios recunoscute în România

Hotărârea nr.228 din 2023 pentru aprobarea rectificării a VI-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău

Hotărârea nr.227 din 2023 pentru aprobarea rectificării a VI-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Hotărârea nr.226 din 2023 pentru aprobarea rectificării a IV-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Muzeului Județean Buzău

Hotărârea nr.225 din 2023 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Buzău

Hotărârea nr. 224 din 2023 pentru aprobarea rectificării a X-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2023

Hotărârea nr.223 din 2023 privind aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2022 – formă actualizată 6

Hotărârea nr.222 din 2023 privind execuția bugetului propriu al județului Buzău pe cele două secțiuni și a bugetului împrumuturilor interne pe secțiunea de dezvoltare la trimestrul al III-lea 2023

SEPTEMBRIE 2023:

Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor ianuarie-iunie 2023.

Hotărârea nr.221 din 2023 pentru aprobarea unor modificări în organigrama și statul de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Buzău

Hotărârea nr.220 din 2023 pentru aprobarea unor modificări în statul de funcții al Bibliotecii „Vasile Voiculescu” Buzău

Hotărârea nr.219 din 2023 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Buzău în  Consiliile de Administraţie ale unităților de învățământ special de stat

Hotărârea nr.218 din 2023 privind aprobarea constituirii unui drept de trecere în favoarea UAT – comuna Țintești, prin Consiliul Local Țintești , a unor tronsoane din drumurile județene DJ 203 D și 204 D, aflate în proprietatea publică a județului Buzău și în administrarea Consiliului Județean Buzău, în vederea realizării obiectivului de investiții „Înființare sistem de canalizare apă uzată în satele Țintești, Maxenu, Pogonele, Odaia Banului, comuna Țintești, județul Buzău-faza 1”

Hotărârea nr.217 din 2023 privind aprobarea constituirii unui drept de trecere în favoarea UAT – comuna Țintești, prin Consiliul Local Țintești , a unor tronsoane din drumurile județene DJ 203 D și 204 D, aflate în proprietatea publică a județului Buzău și în administrarea Consiliului Județean Buzău, în vederea realizării obiectivului de investiții „Înființare sistem de alimentare cu apă în satele Țintești, Maxenu, Pogonele, Odaia Banului, comuna Țintești, județul Buzău-faza 1”

Hotărârea nr.216 din 2023 pentru aprobarea formei actualizate V a bugetului proiectului „Modernizare DJ 203K, km. 38+000 – 75+000, Mărăcineni – Podu Muncii, Judeţul Buzău” precum și reaprobarea indicatorilor tehnico – economici

Hotărârea nr.215 din 2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire Unitate Servicii Proprii în cadrul Spitalului Județean de Urgență Buzău, strada Stadionului, nr. 7, județul Buzău”

Hotărârea nr.214 din 2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire Secție recuperare medicală, desființare 3 clădiri și amenajare teren în cadrul Spitalului Județean de Urgență Buzău strada Stadionului, nr. 7, județul Buzău”

Hotărârea nr.213 din 2023 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici și constituirea rezervei de implementare pentru obiectivul de investiții „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău” – forma actualizată

Hotărârea nr.212 din 2023 pentru aprobarea promovării proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții „Stimularea mobilității la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Vintilă Vodă – Plaiul Nucului, județul Buzău” în cadrul Programului Regional Sud-Est 2021-2027, Prioritatea 4 – o regiune accesibilă, Acțiunea 4.1 Investiții destinate reabilitării și modernizării infrastructurii rutiere de importanță regională pentru asigurarea conectivității la rețeaua TEN-T
* Abrogată prin Hotărârea nr.58 din 2024

Hotărârea nr.211 din 2023 pentru aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale Județul Buzău la implementarea proiectului „Eficiența Energetică pentru Clădiri Publice din Regiunea Sud-Est (SEEE-PB)” finanțat prin Instrumentul financiar ELENA – Asistență Locală Europeană pentru Energie/Programul Orizont 2020
* Modificată prin Hotărârea nr.237 din 2023

Hotărârea nr.210 din 2023 privind aprobarea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice – Consiliul Județean Buzău

Hotărârea nr.209 din 2023 privind asumarea organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor pentru achiziția produselor și implementarea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României la nivelul județului Buzău pentru anii școlari 2023-2024 și 2024-2025

Hotărârea nr.208 din 2023 pentru stabilirea și aprobarea plății unor recompense bănești aferente unor bunuri arheologice descoperite pe teritoriul județului Buzău de persoane fizice

Hotărârea nr.207 din 2023 pentru aprobarea alocării de la Fondul de rezervă al bugetului județului Buzău a sumei de 50.000 lei, Unității Administrativ – Teritoriale comuna Mihăilești  cu titlu de ajutor pentru cheltuieli neeligibile aferente proiectului „PRO INCLUZIUNE – Asistenţă Socială Integrată pentru comunitatea Mihăilești” POCU

Hotărârea nr.206 din 2023 pentru aprobarea rectificării a V-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Hotărârea nr.205 din 2023 pentru aprobarea rectificării a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Muzeului Județean Buzău

Hotărârea nr.204 din 2023 pentru aprobarea rectificării a IV-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Teatrului „George Ciprian” Buzău

Hotărârea nr.203 din 2023 pentru aprobarea rectificării a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Bibliotecii Județene „Vasile Voiculescu” Buzău

Hotărârea nr.202 din 2023 pentru aprobarea rectificării a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Spitalului Județean de Urgență Buzău

Hotărârea nr.201 din 2023 pentru aprobarea rectificării a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Rm. Sărat

Hotărârea nr.200 din 2023 pentru aprobarea rectificării a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău;

Hotărârea nr.199 din 2023 pentru aprobarea rectificării a IX-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2023

Hotărârea nr.198 din 2023 privind aprobarea unor modificări ale Programului județean de transport pe grupa de trasee 02, atribuită operatorului de transport SC GRUP ATYC SRL, potrivit prevederilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competență a Unității Administrativ-Teritoriale judeţul Buzău nr. 5327/14.03.2023

Hotărârea nr.197 din 2023 privind aprobarea unor modificări ale Programului județean de transport pe grupa de trasee 01, atribuită operatorului de transport SC DAN SEPSI SRL, potrivit prevederilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competență a Unității Administrativ-Teritoriale judeţul Buzău nr. 5016/09.03.2023

Hotărârea nr.196 din 2023 privind aprobarea tarifelor de călătorie pentru serviciul public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a UAT județul Buzău, grupele de trasee 01, 02, 03, în baza Contractelor de delegare a gestiunii încheiate cu operatorii de transport SC DAN SEPSI SRL şi SC GRUP ATYC SRL
* Anexa nr.1 înlocuită prin anexa la Hotărârea nr.13 din 2024
* Anexa nr.3 înlocuită prin anexa la Hotărârea nr.14 din 2024

AUGUST 2023:

Hotărârea nr.195 din 2023 pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședințele ordinară, respectiv extraordinară din data de 05.09.2023

Hotărârea nr.194 din 2023 pentru aprobarea unor modificări în organigrama și statul de funcții ale Muzeului Județean Buzău

Hotărârea nr.193 din 2023 pentru aprobarea modificării unui post din statul de funcții al Bibliotecii județene „Vasile Voiculescu” Buzău

Hotărârea nr.192 din 2023 pentru aprobarea rectificării a II-a a sumelor cu titlu de finanțare în anul 2023 a activității cluburilor sportive de drept public înființate pe raza Unității  Administrativ – Teritoriale – Județul Buzău în cadrul Programului sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului de performanță”

Hotărârea nr.191 din 2023 pentru rectificarea a IV–a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Hotărârea nr.190 din 2023 pentru aprobarea rectificării a VIII-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2023

Hotărârea nr.189 din 2023 privind aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2022 –forma actualizată 5

Hotărârea nr. 188 din 2023 pentru aprobarea colaborării Unității Administrativ-Teritoriale Județul Buzău cu Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Buzău și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Rm. Sărat în scopul susținerii serviciilor publice de transport local, delegate de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău – Mărăcineni” și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ATRAS” Rm. Sărat

Hotărârea nr. 187 din 2023 pentru aprobarea alocării de la Fondul de rezervă bugetară al Consiliului Județean Buzău a sumei de 1.000.000 lei Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Mărăcineni cu titlu de ajutor pentru cheltuieli neeligibile în proiectul „Înființare sistem distribuție gaze naturale în satele Mărăcineni, Căpățânești și Potoceni aparținătoare comunei Mărăcineni, județul Buzău”
* Modificată prin Hotărârea nr. 299 din 2023

Hotărârea nr. 186 din 2023 pentru aprobarea rectificării a VII-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2023

Hotărârea nr.185 din 2023 privind aprobarea formei actualizate IV a bugetului și reaprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul „Modernizare DJ 203K, km. 38+000 – 75+000, Mărăcineni – Podu Muncii, Judeţul Buzău”
* Abrogată prin Hotărârea nr.216 din 2023

Hotărârea nr.184 din 2023 privind aprobarea listei imobilelor pentru care Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău exercită un drept de administrare, respectiv un drept de proprietate exclusivă

Hotărârea nr.183 din 2023 pentru aprobarea numărului de personal, organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău – formă actualizată
* Abrogată prin Hotărârea nr. 293 din 2023
* Modificată prin Hotărârea nr.309 din 2023

Hotărârea nr.182 din 2023 pentru aprobarea unor modificări în organigrama şi statul de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău

Hotărârea nr.181 din 2023 pentru aprobarea unor modificări în statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău

Hotărârea nr.180 din 2023 pentru aprobarea documentației tehnico-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Consolidare zonă alunecătoare DJ 203L km 23+300 – 23+675, comuna Pârscov, județul Buzău”

Hotărârea nr.179 din 2023 privind aprobarea constituirii unui drept de trecere în favoarea UAT – comuna Săhăteni, prin Consiliul Local Săhăteni, pentru două tronsoane aferente drumurilor județene DJ 103 R și DJ 205 B, aflate în proprietatea publică a județului Buzău și în administrarea Consiliului Județean Buzău, în vederea realizării obiectivului de investiții „Extindere rețea de alimentare cu apă potabilă în localitățile Găgeni și Istrița de Jos și înființare sistem de canalizare ape uzate menajere în comuna Săhăteni, județul Buzău” 

Hotărârea nr.178 din 2023 pentru darea în administrarea Consiliului Local al comunei Ulmeni a unei suprafețe de teren de 8 mp aferentă drumului județean DJ 203 C, situată în intravilanul satului Sărata, comuna Ulmeni, județul Buzău

Hotărârea nr.177 din 2023 pentru modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 146/2023 și respectiv aprobarea achiziționării unor terenuri situate în comuna Pietroasele, sat Pietroasele în scopul implementării proiectului „Valorificarea potențialului turistic natural și antropic pentru dezvoltarea durabilă a județului Buzău” 

Hotărârea nr.176 din 2023 pentru inițierea procedurii de achiziție publică a unui teren necesar unor investiții în cadrul Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Buzău 
* Abrogată prin Hotărârea nr.43 din 2024

Hotărârea nr.175 din 2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 122/2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza Proiect Tehnic, a bugetului proiectului „Consolidarea infrastructurii medicale de la nivelul Spitalului Judeţean de Urgență Buzău, în contextul pandemiei cauzate de COVID-19” – forma actualizată, precum și reaprobarea indicatorilor tehnico-economici

Hotărârea nr.174 din 2023 pentru aprobarea promovării proiectului „Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină la nivelul Spitalului Județean de Urgență Buzău” în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență 

Hotărârea nr.173 din 2023 pentru aprobarea reorganizării Centrului de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Stîlpu din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău în Complex de servicii pentru persoane adulte cu dizabilități Stîlpu
* Art.1 modificat prin  Hotărârea nr.47 din 2024

Hotărârea nr.172 din 2023 privind completarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Buzău 2021-2027 pentru un nou orizont de timp și a Strategiei Integrate de Dezvoltare și Promovare a Turismului în Județul Buzău 2021-2030, respectiv constituirea Comitetului de monitorizare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Buzău 2021-2027
* Completată și modificată prin Hotărârea nr.233 din 2023

Hotărârea nr.171 din 2023 pentru aprobarea asumării de către Consiliul Județean Buzău a unor responsabilități financiare pentru organizarea ediției 2023 a „Universității de vară de la Rm. Sărat” de către Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc

Hotărârea nr.170 din 2023 pentru aprobarea coorganizării de către Consiliul Județean Buzău în parteneriat cu Consiliul local al comunei Berca, a Festivalului „Geogate – Hai la Berca în Ținutul Buzăului” – august 2023

Hotărârea nr.169 din 2023 pentru stabilirea și aprobarea plății unor recompense bănești aferente unor bunuri arheologice descoperite pe teritoriul județului Buzău de persoane fizice

Hotărârea nr.168 din 2023 pentru aprobarea formei actualizate I a Programului Anual de Achiziții Publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2023
* Abrogată prin Hotărârea nr. 287 din 2023

Hotărârea nr.167 din 2023 privind aprobarea Metodologiei de acordare a subvențiilor de la bugetul județului Buzău, asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, conform Legii nr. 34/1998 – formă revizuită și actualizată conform Hotărârii Guvernului nr. 578/22.04.2022

Hotărârea nr.166 din 2023 pentru aprobarea rectificării a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecţia Copilului Buzău 

Hotărârea nr.165 din 2023 pentru aprobarea rectificării a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău 

Hotărârea nr.164 din 2023 pentru aprobarea rectificării a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Muzeului Județean Buzău 

Hotărârea nr.163 din 2023 pentru aprobarea rectificării a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Teatrului „George Ciprian” Buzău 

Hotărârea nr.162 din 2023 pentru aprobarea rectificării a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Liceului Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău 

Hotărârea nr.161 din 2023 pentru aprobarea rectificării a VI-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2023 

Hotărârea nr.160 din 2023 privind execuția bugetului propriu al județului Buzău pe trimestrul II 2023 pe cele două secțiuni

IULIE 2023:

Hotărârea nr.159 din 2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 148/2023 pentru aprobarea fișei proiectului «Amenajarea infrastructurii turistice specifice și de promenadă în scopul valorificării potențialului turistic al punctului de interes „Dealul Murătoarea” din stațiunea balneoclimaterică Sărata Monteoru – Județul Buzău» ce urmează a fi promovat spre finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Regional Sud-Est 2021 – 2027

Hotărârea nr.158 din 2023 pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 190/2022 privind stabilirea cadrului general pentru acordarea de premii speciale elevilor din județul Buzău cu rezultate deosebite la olimpiadele școlare naționale și internaționale, precum și celor cu performanțe în domeniul sportiv și cultural și, respectiv acordarea de premii de excelență elevilor din județul Buzău cu rezultate deosebite la examenele naționale – sesiunea iunie 2023

Hotărârea nr.157 din 2023 pentru validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Buzău nr. 227/2023 privind eliberarea unor licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului public de transport rutier judeţean de persoane prin curse regulate la nivelul judeţului Buzău pentru grupa de trasee 04 din Programul de transport
* Completată prin Hotărârea nr.17 din 2024

Hotărârea nr.156 din 2023 privind aprobarea solicitărilor Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău de finanţare din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, a dotărilor pentru unele centre rezidențiale din structura sa

IUNIE 2023:

Hotărârea nr.155 din 2023 pentru aprobarea acordării titlului de „Cetățean de onoare al Județului Buzău” domnului Surlaru Emil

Hotărârea nr.154 din 2023 pentru aprobarea acordării titlului de „Cetățean de onoare al Județului Buzău” doamnei Vlioncu Elena

Hotărârea nr.153 din 2023 pentru aprobarea reluării procedurii de achiziție sectorială – licitație publică deschisă pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate pentru grupa de trasee (lotul) 5 din Programul județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău, cu valabilitate 2023-2028

Hotărârea nr.152 din 2023 privind modificarea unor anexe la Monografia economico-militară a judeţului Buzău

Hotărârea nr.151 din 2023 pentru aprobarea unor modificări în numărul total de posturi pe categorii, organigrama și statul de funcții ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău

Hotărârea nr.150 din 2023 pentru aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcţii al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău

Hotărârea nr.149 din 2023 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei Glodeanu Sărat în cadrul Asociației

Hotărârea nr.148 din 2023 pentru aprobarea fișei proiectului «Amenajarea infrastructurii turistice specifice și de promenadă în scopul valorificării potențialului turistic al punctului de interes „Dealul Murătoarea”  din stațiunea balneoclimaterică Sărata Monteoru – Județul Buzău» ce urmează a fi promovat spre finanţare nerambursabilă în cadrul PR Sud-Est 2021-2027
* Modificată prin Hotărârea nr.159 din 2023

Hotărârea nr.147 din 2023 pentru aprobarea participării Județului Buzău în proiectul „Geoparcul Laborator Viu: Infrastructură verde și dezvoltare durabilă”, în calitate de partener, finanțat prin Programul „Interreg Next Black Sea”

Hotararea nr.146 din 2023 pentru aprobarea declanșării procedurii de achiziție a unui teren proprietate privată în suprafață de 1698 mp., situat în sat Pietroasele, comuna Pietroasele, în scopul implementării proiectului „Valorificarea potențialului turistic natural și antropic pentru dezvoltarea durabilă a județului Buzău”
* Modificată prin Hotărârea nr.177 din 2023

Hotărârea nr.145 din 2023 pentru aprobarea rectificării I a sumelor cu titlu de finanțare în anul 2023 a activității cluburilor sportive de drept public înființate pe raza Unității Administrativ-Teritoriale – Județul Buzău în cadrul Programului sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului de performanță” – Secțiunea seniori

Hotărârea nr.144 din 2023 privind aprobarea concesionării unui teren în suprafață de 4.064 mp. aflat în domeniul privat al județului Buzău, situat în municipiul Rm. Sărat, strada Industriei, Carte funciară nr. 33549, prin licitație publică

Hotărârea nr.143 din 2023 privind actualizarea și completarea anexei nr. 13 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 282/2022 privind stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean pentru anul 2023

Hotărârea nr.142 din 2023 pentru stabilirea și aprobarea plății unor recompense bănești aferente unor bunuri arheologice descoperite pe teritoriul județului Buzău de persoane fizice

Hotărârea nr.141 din 2023 privind repartizarea  unor sume din  bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2023 pentru unele unităţi de cult religios recunoscute în România

Hotărârea nr.140 din 2023 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023  al Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău

Hotărârea nr.139 din 2023 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023  al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău

Hotărârea nr.138 din 2023 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023  al Muzeului Județean Buzău

Hotărârea nr.137 din 2023 pentru aprobarea rectificării  a II-a a  bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023  al Teatrului „George Ciprian” Buzău

Hotărârea nr.136 din 2023 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023  al Bibliotecii județene „Vasile Voiculescu” Buzău

Hotărârea nr.135 din 2023 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023  al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău

Hotărârea nr.134 din 2023 pentru aprobarea rectificării a V-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2023

Hotărârea nr.133 din 2023 pentru validarea achiziționării de către Spitalul Județean de Urgență Buzău de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică în Dosarul nr. 3395/200/2020, aflat în faza de declarare apel

Hotărârea nr.132 din 2023 privind reglementarea situației juridice a unor construcții aferente imobilului cu destinația Centrul Militar Județean Buzău, situat în municipiul Buzău, strada Bistriței nr. 45

Hotărârea nr.131 din 2023 pentru actualizarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 283/2022 privind prețurile medii ale produselor agricole şi a valorii masei verzi pe hectar pajiște pentru anul fiscal 2023 la nivelul Judeţului Buzău

MAI 2023:

Hotărârea nr.130 din 2023 pentru aprobarea titlului „Cetățean de onoare al județului Buzău” domnului Valeriu Șușnea

Hotărârea nr.129 din 2023 pentru stabilirea unor măsuri privind desfășurarea procedurii de achiziţie sectorială – licitație publică deschisă pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru grupele de trasee rămase neatribuite din Programul județean de transport aferent județului Buzău, cu valabilitate 2023 – 2028

Hotărârea nr.128 din 2023 pentru revocarea/validarea unui membru de drept al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Buzău

Hotărârea nr.127 din 2023 privind modificarea nivelului unor posturi din statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Hotărârea nr.126 din 2023 pentru actualizarea componenței și a Regulamentului de organizare si funcționare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism a Județului Buzău

Hotărârea nr.125 din 2023 pentru completarea componenței nominale a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Buzău

Hotărârea nr.124 din 2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 289/2022 privind stabilirea destinației imobilului proprietate publică a județului Buzău aflat în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău, situat în municipiul Buzău, strada Horticolei, nr. 56

Hotărârea nr.123 din 2023 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al județului Buzău a unei construcții amplasate pe terenul aflat în proprietatea publică a județului Buzău, situat în orașul Pătârlagele

Hotărârea nr.122 din 2023 privind aprobarea documentației tehnico – economice – faza Proiect Tehnic, a bugetului proiectului „Consolidarea infrastructurii medicale de la nivelul Spitalului Județean de Urgență Buzău, în contextul Pandemiei cauzate de COVID – 19” – forma actualizată, precum și reaprobarea indicatorilor tehnico – economici
* Modificată prin Hotărârea nr.175 din 2023

Hotărârea nr.121 din 2023 pentru aprobarea promovării proiectului „Dotarea cu microbuze școlare verzi (electrice) pentru unități de învățământ preuniversitar din județul Buzău” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, componenta C15: Educație, Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar, Investiția 10. Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi

Hotărârea nr.120 din 2023 pentru aprobarea participării Consiliului Județean Buzău în calitate de partener al Uniunii Artiștilor Plastici – Filiala Buzău pentru organizarea și desfășurarea ediției a XI-a a Proiectului „Măgura Art”, iulie 2023

Hotărârea nr.119 din 2023 privind aprobarea/respingerea acordării de sume cu titlu de finanţare nerambursabilă unor persoane juridice conform Legii nr. 350/2005, de la bugetul Județului Buzău în anul 2023

Hotărârea nr.118 din 2023 privind aprobarea acordării de subvenții pentru activități de asistență socială de la bugetul Județului Buzău în anul 2023, conform Legii nr. 34/1998

Hotărârea nr.117 din 2023 pentru stabilirea și aprobarea plății unor recompense bănești aferente unor bunuri arheologice descoperite pe teritoriul județului Buzău de persoane fizice

Hotărârea nr.116 din 2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 95/2022 pentru acordarea unor stimulente financiare lunare personalului medical și de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Buzău – formă actualizată

Hotărârea nr.115 din 2023 pentru aprobarea rectificării  I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Teatrului „George Ciprian” Buzău

Hotărârea nr.114 din 2023 pentru aprobarea rectificării a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Rm. Sărat

Hotărârea nr.113 din 2023 pentru aprobarea rectificării a IV-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2023

Hotărârea nr.112 din 2023 privind aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2022 – formă actualizată 4

Hotărârea nr.111 din 2023 privind aprobarea contului de execuție a exercițiului bugetar al Județului Buzău pe anul 2022

Hotărârea nr.110 din 2023 pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean pentru acces Vulcanii Noroioși DJ 102F km 0+000-8+800 și DJ 220A, km. 0+000-5+800, Sătuc – Policiori – Vulcanii Noroioși, Județul Buzău” – forma finală

APRILIE 2023:

Hotărârea nr.109 din 2023 privind modificarea art. 33 alin. (2) și (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău – formă actualizată, aprobat prin art. 3 din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 19/2021

Hotărârea nr.108 din 2023 pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința ordinară din data de 22.05.2023

Hotărârea nr.107 din 2023 pentru modificarea Anexei 1 lit. „a” nr.crt.1-3 și Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.297/2022 privind stabilirea salariilor de bază lunare ale funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Buzău familia ocupațională „Administrație”

Hotărârea nr.106 din 2023 pentru aprobarea unor modificări în organigrama și statul de funcții ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău

Hotărârea nr.105 din 2023 pentru aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Bibliotecii judeţene „Vasile Voiculescu” Buzău

Hotărârea nr.104 din 2023 pentru aprobarea organizării evaluării finale a managementului la Biblioteca judeţeană „Vasile Voiculescu” Buzău

Hotărârea nr.103 din 2023  pentru aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a Planului de administrare al administratorilor la Societatea „Domenii Prest Serv‟ SRL

Hotărârea nr.102 din 2023  privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici și constituirea rezervei de implementare pentru obiectivul de investiții „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău” – forma actualizată
* Abrogată prin Hotărârea nr.213 din 2023 

Hotărârea nr.101 din 2023  privind aprobarea înființării, organizării și funcționării Comitetului Județean pentru Accelerarea Procesului de Dezinstituționalizare și de Prevenire a Instituționalizării la nivelul județului Buzău

Hotărârea nr.100 din 2023 privind aprobarea încheierii a două protocoale de colaborare între Consiliul Județean Buzău, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

Hotărârea nr.99 din 2023  privind aprobarea participării Consiliului Județean Buzău cu calitate de coorganizator cu Asociația „Federația Sporturilor de Contact” a Galei „Dynamite Fighting Show”, ediția a XIX-a și a Cupei DFS Tellur, ediția a IV-a, Buzău, 13-14 mai 2023

Hotărârea nr.98 din 2023 pentru aprobarea organizării de către Consiliul Județean Buzău cu Asociația „Activ – Asociația suport pentru copii, tineret și grupuri/femei defavorizate” a „Caravanei cu specialiști în domeniul sănătății” în unități administrativ – teritoriale ale județului Buzău
* Art.1 se abrogă prin Hotărârea nr. 289 din 2023

Hotărârea nr.97 din 2023 pentru aprobarea asumării de către Consiliul Județean Buzău a cofinanțării a trei proiecte de investiții ale Consiliului Raional Soroca și respectiv Preturii Sectorului Botanica din Republica Moldova

Hotărârea nr.96 din 2023 pentru aprobarea alocării unei sume de la bugetul propriu al județului Buzău pe anul 2023 pentru organizarea ediției  a V–a a Festivalului „Buzău Fest” și a ediției a III-a a evenimentului „Zilele Chișinăului”

Hotărârea nr.95 din 2023 pentru rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Rm. Sărat

Hotărârea nr.94 din 2023 pentru aprobarea rectificării a III-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2023

Hotărârea nr.93 din 2023 privind aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Buzău rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31 decembrie 2022   – formă actualizată 3

Hotărârea nr.92 din 2023 privind execuţia bugetului propriu al judeţului Buzău pe trimestrul I 2023 pe cele două secţiuni

Hotărârea nr.91 din 2023 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri județene pentru acces Vulcanii Noroioși DJ 102F km. 0+000-8+800 și DJ 220A km. 0+000-5+500, Sătuc – Policiori – Vulcanii Noroioși, județul Buzău”
* Abrogată prin Hotărârea nr.110 din 2023

Hotărârea nr.90 din 2023 pentru aprobarea promovării proiectului „Renovarea/modernizarea a 3 biblioteci locale pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale și dotarea cu echipamente IT a 26 de biblioteci locale din județul Buzău” în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență

Hotărârea nr.89 din 2023 privind completarea anexei nr. 29 la Statutul Județului Buzău – forma revizuită prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 83/2021

Hotărârea nr.88 din 2023 pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean pentru acces Vulcanii Noroioși DJ 102F km 0+000-8+800 și DJ 220A, km 0+000-5+800, Sătuc-Policiori-Vulcanii Noroioși, Județul Buzău”- formă actualizată
* Completată prin Hotărârea nr.91 din 2023
* Abrogată prin Hotărârea nr.110 din 2023

Hotărârea nr.87 din 2023 pentru aprobarea promovării proiectului „Dotarea și reabilitarea cabinetului de planificare familială din cadrul Spitalului Județean de Urgență Buzău” în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență

Hotărârea nr.86 din 2023 pentru aprobarea reluării procedurii de achiziţie sectorială – licitaţie publică deschisă pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru grupa de trasee  (lotul) 06 şi stabilirea unor măsuri cu privire la modificarea grupei de trasee (lotul) 04 din Programul județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău, cu valabilitate 2023 – 2028

Hotărârea nr.85 din 2023 pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 76/2023 privind pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri județene pentru acces Vulcanii Noroioși DJ 102F km. 0+000-8+800 și DJ 220A km. 0+000-5+500, Sătuc – Policiori – Vulcanii Noroioși, județul Buzău”
* Abrogată prin Hotărârea nr.88 din 2023, Hotărârea nr.110 din 2023

Hotărârea nr.84 din 2023 pentru aprobarea documentației tehnico-economice faza Proiect tehnic și detalii de execuție precum și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reducerea riscului de infecții nosocomiale la nivelul Spitalului Județean de Urgență Buzău” promovat în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență

Hotărârea nr.83 din 2023 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Eficientizare energetică a clădirii administrative C3 din incinta imobilului situat în municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 48”, finanțat în cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, coordonat de Administrația Fondului pentru Mediu

MARTIE 2023:

Hotărârea nr. 82 din 2023 pentru aprobarea situațiilor financiare anuale, a contului de profit  și  pierdere, repartizării profitului realizat în exercițiul financiar 2022 precum  și  aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău  pentru anul 2023

Hotărârea nr. 81 din 2023 pentru aprobarea formei actualizate a statului de funcții al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău

Hotărârea nr. 80 din 2023 pentru aprobarea unor modificări în numărul total de posturi pe categorii, organigrama și statul de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Buzău

Hotărârea nr. 79 din 2023 privind aprobarea unor modificări privind organigrama și statul de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Hotărârea nr. 78 din 2023 pentru aprobarea modificării denumirii și capacității unor unități rezidențiale din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecţia Copilului Buzău

Hotărârea nr. 77 din 2023 pentru aprobarea unor modificări în statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău

Hotărârea nr. 76 din 2023 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri județene pentru acces Vulcanii Noroioși DJ 102F km. 0+000-8+800 și DJ 220A km. 0+000-5+500, Satul Policiori – Vulcanii Noroioși, județul Buzău”
* Completată prin Hotărârea nr.85 din 2023
* Abrogată prin Hotărârea nr.88 din 2023, Hotărârea nr.110 din 2023

Hotărârea nr. 75 din 2023 privind darea în administrarea Consiliului local al comunei Zărnești a unui tronson din drumul județean DJ 220, situat în intravilanul satului Fundeni, comuna Zărnești

Hotărârea nr. 74 din 2023 privind darea în administrarea Consiliului local al comunei Cochirleanca a unor tronsoane din drumul județean DJ 220, situate în intravilanul satelor Boboc și Cochirleanca, comuna Cochirleanca

Hotărârea nr. 73 din 2023 privind atribuirea în folosință gratuită a unei suprafețe construite din imobilul proprietate publică a judeţului Buzău, situat în municipiul Buzău, strada Simila nr. 19 Instituţiei Prefectului – Județul Buzău – formă actualizată

Hotărârea nr. 72 din 2023 privind aprobarea solicitării Consiliului Județean Buzău de trecere din proprietatea publică a orașului Pătârlagele în proprietatea publică a județului Buzău a unui teren în suprafață de 2153 mp.

Hotărârea nr. 71 din 2023 privind aprobarea dării în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecţia Copilului Buzău a terenului proprietate publică a județului Buzău, situat în orașul Pătârlagele, Sibiciu de Sus

Hotărârea nr. 70 din 2023 pentru aprobarea participării Consiliului Județean Buzău în parteneriat cu Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret” Buzău la organizarea și desfășurarea evenimentului „185 de ani de tradiție pedagogică”, aprilie 2023

Hotărârea nr. 69 din 2023 pentru aprobarea cofinanțării de către Consiliul Județean Buzău a etapei naționale a Olimpiadei „Tehnologii” – domeniul Mecanică, a Concursului pe meserii – calificarea profesională Sudor și a Concursului „Educație rutieră – educație pentru viață”

Hotărârea nr. 68 din 2023 pentru stabilirea și aprobarea plății unor recompense bănești aferente unor bunuri arheologice descoperite pe teritoriul județului Buzău de persoane fizice

Hotărârea nr. 67 din 2023 pentru aprobarea rectificării a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Hotărârea nr. 66 din 2023 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Spitalului Județean de Urgență Buzău

Hotărârea nr. 65 din 2023 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău

Hotărârea nr. 64 din 2023 pentru aprobarea rectificării a II-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2023

Hotărârea nr. 63 din 2023 privind suplimentarea numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult la nivelul județului Buzău

Hotărârea nr. 62 din 2023 privind aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2022- formă actualizată 2

Hotărârea nr.61 din 2023 pentru aprobarea Acordului de parteneriat între Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA – Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Buzău și Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Vernești pentru realizarea obiectivului de investiții „Pasaj rutier pe DN10, peste CF în zona UAT Vernești, județul Buzău

FEBRUARIE 2023:

Hotărârea nr.60 din 2023 pentru aprobarea dizolvării, lichidării și radierii  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020”

Hotărârea nr.59 din 2023 pentru aprobarea numirii auditorului financiar și încheierea unui contract de audit financiar  la Societatea „Domenii Prest Serv‟ SRL Buzău

Hotărârea nr.58 din 2023 pentru aprobarea promovării proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale pentru unele unități de învățământ preuniversitar precum și a unor unități conexe din Județul Buzău”

Hotărârea nr.57 din 2023 privind modificarea Programului de transport pe grupa de trasee nr.1, Anexa nr.2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competență a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Buzău nr.21612/29.12.2022, încheiat cu Asocierea de operatori: Transrodica SRL, Savtrans SRL, NCA&Lascu Transport SRL, reprezentată prin lider de asociere Transrodica SRL

Hotărârea nr.56 din 2023 pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Est pentru Situații de Urgență

Hotărârea nr.55 din 2023 privind actualizarea Anexelor nr.1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.33/2022 privind completarea și actualizarea parcului auto și a consumului lunar de carburanţi pentru autoturismele Consiliului Judeţean Buzău şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean

Hotărârea nr.54 din 2023 pentru aprobarea Acordului de Parteneriat între Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA – Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Buzău și Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Vernești pentru realizarea obiectivului de investiții  „Creșterea siguranței rutiere pe DN 10 – Varianta de ocolire Vernești”

Hotărârea nr.53 din 2023 pentru aprobarea organizării de către Consiliului Județean Buzău în parteneriat cu Asociația „Investește pentru viitorul tău” Buzău a Seminarului „Sănătate publică: Profilaxia între necesitate și posibilitate” – 01 aprilie 2023

Hotărârea nr.52 din 2023 privind aprobarea Planului de implementare a Strategiei județene de dezvoltare a serviciilor sociale 2022-2027 – formă actualizată – și a Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Buzău pentru anul 2023

Hotărârea nr.51 din 2023 pentru aprobarea organizării evaluării anuale a managementului la Biblioteca județeană „Vasile Voiculescu” Buzău

Hotărârea nr.50 din 2023 pentru aprobarea modificării nivelului unui post vacant din statul de funcţii al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău

Hotărârea nr.49 din 2023 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare al Spitalului Judeţean de Urgență Buzău
* Abrogată prin Hotărârea nr. 292 din 2023

Hotărârea nr.48 din 2023 pentru aprobarea numărului de posturi pe categorii, organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgență Buzău – formă actualizată
* Modificată prin Hotărârea nr. 80 din 2023, Hotărârea nr.106 din 2023, Hotărârea nr.151 din 2023, Hotărârea nr.182 din 2023, Hotărârea nr.221 din 2023 , Hotărârea nr.242 din 2023
* Abrogată prin Hotărârea nr. 292 din 2023
* Modificată prin Hotărârea nr.311 din 2023, Hotărârea nr.12 din 2024, Hotărârea nr.54 din 2024, Hotărârea nr.87 din 2024

Hotărârea nr.47 din 2023 privind aprobarea inițierii procedurii de închiriere prin licitație publică a unor spații din imobilele aflate în proprietatea publică a județului Buzău și administrarea Spitalului Județean de Urgență Buzău

Hotărârea nr.46 din 2023 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al județului Buzău a unei suprafețe de teren situat în Municipiul Râmnicul Sărat, str. Industriei – Lot 7 aflat în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Hotărârea nr.45 din 2023 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat a unor construcții – anexe din imobilul proprietate publică a județului Buzău situat în municipiul Buzău, Bulevardul Nicolae Bălcescu, nr.48 și aflate în administrarea Consiliului Județean Buzău

Hotărârea nr.44 din 2023 privind actualizarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean nr. 121 din 26 mai 2022 privind aprobarea solicitării de trecere a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Culturii în domeniul public al județului Buzău

Hotărârea nr.43 din 2023 pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 252/2019 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat a unor construcții – anexe la imobilul proprietate publică a județului Buzău situat în municipiul Buzău, Strada Stadionului nr. 7 și aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgență Buzău

Hotărârea nr.42 din 2023 pentru aprobarea finanțării nerambursabile de către Consiliul Județean Buzău a etapei zonale a Olimpiadei Naționale de interpretare instrumentală precum și a unor concursuri școlare

Hotărârea nr.41 din 2023 pentru aprobarea metodologiilor de finanțare pentru programe sportive dedicate copiilor și juniorilor respectiv pentru activități de tineret și pentru tineret conform Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 22/2023
* Notă de îndreptare eroare materială

Hotărârea nr.40 din 2023 pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 22/2023 pentru aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile pentru domeniile asistență socială, sport, tineret prin bugetul propriu al Județului Buzău pentru anul 2023

Hotărârea nr.39 din 2023 pentru stabilirea și aprobarea plății unor recompense bănești aferente unor bunuri arheologice descoperite pe teritoriul județului Buzău de persoane fizice

Hotărârea nr.38 din 2023 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Hotărârea nr.37 din 2023 pentru aprobarea rectificării I a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2023

Hotărârea nr.36 din 2023 privind aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2022 – formă actualizată 1

IANUARIE 2023:

Raport privind utilizarea subvențiilor pentru activități de asistență socială în anul 2022, acordate în temeiul Legii nr. 34/1998 de Consiliul Județean Buzău asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială în județul Buzău

Notă de concluzii privind înființarea și organizarea Serviciului Public Județean SALVAMONT Buzău

Hotărârea nr.35 din 2023 privind aprobarea emiterii licențelor de traseu pentru traseele din grupa 05 aferente Programului județean de transport și aprobarea tarifelor de călătorie pentru efectuarea serviciului public de transport rutier județean de persoane prin curse regulate pe toate traseele la nivelul județului Buzău

Hotărârea nr.34 din 2023 pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședințele ordinară, respectiv extraordinară din data de 17.02.2023

Hotărârea nr.33 din 2023 privind aprobarea tarifelor/prețurilor pentru prestațiile Societății „Domenii Prest Serv” SRL în baza contractelor de delegare a gestiunii unor activități ale serviciului public de administrare a domeniului public și privat al Județului Buzău, respectiv servicii de operare a deșeurilor din construcții și demolări, pentru anul 2023

Hotărârea nr.32 din 2023 pentru exprimarea avizului cu privire la numirea Directorului Societății „Domenii Prest Serv‟ SRL Buzău, stabilirea remunerației acestuia și a contractului de mandat

Hotărârea nr.31 din 2023 privind aprobarea reţelei şcolare a învăţământului special preuniversitar și liceal la nivelul judeţului Buzău pentru anul şcolar 2023 -2024

Hotărârea nr.30 din 2023 privind însuşirea Planului Strategic al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Buzău pentru anul 2023

Hotărârea nr.29 din 2023 pentru aprobarea Raportului anual privind monitorizarea măsurilor prevăzute în Planul de menținere a calității aerului pentru județul Buzău în anul 2022

Hotărârea nr.28 din 2023 pentru stabilirea unor măsuri/demersuri privind activitatea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care Județul Buzău este membru asociat

Hotărârea nr.27 din 2023 pentru aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcţii al Teatrului „George Ciprian” Buzău

Hotărârea nr.26 din 2023 pentru aprobarea unor modificări în numărul total de posturi pe categorii de personal și statul de funcții ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău

Hotărârea nr.25 din 2023 privind aprobarea constituirii unui drept de trecere în favoarea UAT – comuna Pârscov, prin Consiliul Local Pârscov, pentru un sector din drumul județean DJ 203 L, aflat în proprietatea publică a județului Buzău și în administrarea Consiliului Județean Buzău, în vederea realizării obiectivului de investiții „Înființare sistem de canalizare în comuna Pârscov, județul Buzău”

Hotărârea nr.24 din 2023 privind aprobarea constituirii unui drept de trecere în favoarea UAT – comuna Largu, prin Consiliul Local Largu, pentru un sector din drumul județean DJ 214 A, aflat în proprietatea publică a județului Buzău și în administrarea Consiliului Județean Buzău, în vederea realizării obiectivului de investiții „Înființare rețea de canalizare în comuna Largu, cu deversarea efluentului menajer în SPA-ul existent în comuna Luciu, județul Buzău”

Hotărârea nr.23 din 2023 pentru stabilirea destinaţiei unor sume din creditele bugetare alocate din bugetele proprii anuale ale judeţului Buzău în bugetele anuale ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău

Hotărârea nr.22 din 2023 pentru aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile pentru domeniile asistență socială, sport, tineret prin bugetul propriu al județului Buzău pentru anul 2023
* Modificată prin Hotărârea nr.40 din 2023 , Hotărârea nr.41 din 2023, Hotărârea nr.145 din 2023

Hotărârea nr.21 din 2023 privind aprobarea Programului de lucrări de întreţinere curentă/periodică şi reparaţii, consolidări, modernizări, reabilitări şi refacere în urma calamităților pentru drumurile şi podurile aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău și respectiv a Programului de lucrări de reabilitare, modernizare şi/sau asfaltare a drumurilor şi podurilor aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală în anul 2023

Hotărârea nr.20 din 2023 privind aprobarea Programului Anual de Achiziții Sectoriale al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2023

Hotărârea nr.19 din 2023 privind aprobarea Programului Anual de Achiziții Publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2023
* Abrogată prin Hotărârea nr.168 din 2023

Hotărârea nr.18 din 2023 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău

Hotărârea nr.17 din 2023 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău

Hotărârea nr.16 din 2023 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Teatrului „George Ciprian” Buzău

Hotărârea nr.15 din 2023 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Muzeului Judeţean Buzău

Hotărârea nr.14 din 2023 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Bibliotecii Judeţene „V. Voiculescu” Buzău

Hotărârea nr.13 din 2023 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Spitalului Judeţean de Urgență Buzău

Hotărârea nr.12 din 2023 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Rm. Sărat

Hotărârea nr.11 din 2023 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Buzău

Hotărârea nr.10 din 2023 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău

Hotărârea nr.9 din 2023 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău

Hotărârea nr.8 din 2023 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău

Hotărârea nr.7 din 2023 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău

Hotărârea nr.6 din 2023 pentru aprobarea bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2023

Hotărârea nr.5 din 2023 privind aprobarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor cu drumurile judeţene în anul 2023 şi estimări pentru anii 2024-2026

Hotărârea nr.4 din 2023 privind aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Buzău rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31 decembrie 2022

Hotărârea nr.3 din 2023 pentru validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Buzău nr. 574/2022 privind aprobarea eliberării unor licențe de traseu pentru efectuarea serviciului public de transport rutier județean de persoane prin curse regulate la nivelul județului Buzău

Hotărârea nr.2 din 2023 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare stabilit în anul 2022

Hotărârea nr.1 din 2023 privind repartizarea pe comune, oraşe şi municipii a sumei de 38.176 mii lei pe anul 2023 din fondul constituit la dispoziția consiliului județean pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare și estimări pe anii 2024-2026 din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale